SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

19

Správa vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení úloh stavebníctva

1. Úvod

Stavebníctvo v SSR je významným odvetvím národného hospodárstva. V celom odvetví stavebníctva SSR je zamestnaných cca 202 tisíc pracovníkov. Podiel odvetvia stavebníctva na tvorbe národného dôchodku v SSR za rok 1980 činil 12, 3 % (celoštátne 10, 6 %). Hodnota stavebných prác v SSR dosiahla v roku 1980, vrátane stavebných prác realizovaných nestavebnými organizáciami a obyvateľstvom 38, 6 mld. Kčs, z toho na investičných prácach 31, 0 mld. Kčs. Z celkového objemu investícií za uvedený rok 54, 0 mld. Kčs je to 57, 4 %.

Stavebné podniky MSv SSR, ktoré zabezpečujú všetky rozhodujúce úlohy investičnej výstavby na území SSR, vykonali v roku 1980 práce v hodnote (mld. Kčs) 20, 725 t. j. 53, 7%

Stavebné podniky riadené národnými výbormi

(OSP a Cesty) vykonali v roku 1980 stavebné

práce v hodnote (mld. Kčs) 5, 70 t. j. 14, 8%

Stavebné organizácie ostatných rezortov vykonali v roku 1980 stavebné práce v hodnote (mld. Kčs) 2, 25 t. j. 5, 8 %

Nestavebnými organizáciami boli v roku 1980

vykonané stavebné práce v hodnote (mld. Kčs) 5, 07 t. j. 13, 1 %

Svojpomocou vrátane akcií "Z" boli vykonané

stavebné práce v hodnote (mld. Kčs) 2, 84 t. j. 7, 4 %

Obyvateľstvom boli vykonané stavebné práce

v hodnote (mld. Kčs) 2, 03 t. j. 5, 2 %

Rozhodujúcu výrobnú základňu pre stavebníctvo tvorí odvetvie výroby stavebných látok riadené Ministerstvom stavebníctva SSR, v ktorom pracuje 40 tisíc pracovníkov, produkuje ročne cca 7, 6 mld. Kčs výroby (rok 1981). Z tohto objemu výroby ide do trhových fondov ročne 750 mil. Kčs vo VOC (957 mil. Kčs v MOC).

Stavebníctvo je teda svojimi výkonmi výraznými činiteľom v reprodukčnom procese národného hospodárstva a jedným z rozhodujúcich účastníkov investičnej výstavby.

Obsahom predkladanej správy je analýza a ďalší rozvoj len organizácií rezortu Ministerstva stavebníctva SSR.

2. Výsledky stavebníctva v 6. 5RP

Realizáciu úloh stavebníctva v 6. 5RP ovplyvnilo spomalenie tempa investovania v posledných rokoch päťročnice, nedostatky v investorskej príprave stavieb, pretrvávajúce problémy v kooperácii ďalších účastníkov investičnej výstavby, zaostávanie rozvoja niektorých odvetví zabezpečujúcich výrobky, zariadenia a stroje pre investičnú výstavbu. Podiel na neuspokojivých výsledkoch mali i nedostatky v organizácii práce na stavbách, v riadení stavebníctva, vo využívaní strojných základných fondov a v oneskorení prestavby stavebných kapacít.

Úlohou Ministerstva stavebníctva SSR v 6. 5RP bolo vykonať práce v objeme ZSV za 102, 7 mld. Kčs. Z tejto úlohy sa splnilo len 96, 5 miliardy Kčs, čo bolo o 22 mld. Kčs viacej ako v 5. 5RP, pri dynamike rastu 131, 5.

V stavebných prácach na záväzných stavbách sa prekročil plánovaný objem 18, 5 mld. Kčs o 1, 3 mld. Kčs. Nedodržali sa však z časti termíny uvádzania kapacít do skúšobnej prevádzky a termíny dokončovania prác na niektorých záväzných stavbách. Priaznivé výsledky sa dosiahli na stavbách energetiky a na niektorých dopravných stavbách (diaľnica Praha-Brno-Bratislava).

Organizácie rezortu odovzdali v 6. 5RP 151 881 bytov, čím prekročili úlohy v dokončovaní bytov, avšak neodstránili nerovnomernosť a nekomplexnosť v ich odovzdávaní.

Občianska vybavenosť v rámci KBV sa nesplnila, avšak jej tempo rastu za päťročnicu bolo 147, 7 (plánované 223, 6). Zaostalo aj plnenie úloh na technickej vybavenosti KBV (plánovaný rast index 6. 5RP 189, 3, skutočnosť 156, 8). Nepodarilo sa výraznejšie zlepšiť kvalitu stavieb.

V 6. 5RP sa nezlepšila príprava a realizácia investičnej výstavby, čo je jednou z príčin nedodržania plánovaného skrátenia doby výstavby. Prínosom je dokončenie viac ako 5000 stavieb s celkovým rozpočtovým nákladom stavebnej časti 72, 4 mld. Kčs Napriek tomu rozostavanosť vzrástla a to v zásobe prác v roku 1980 na 42, 1 mld. Kčs oproti 38, 2 mld. Kčs v roku 1975.

Hrubá hodnota výroby v priemysle stavebných látok dosiahla za 6. 5RP objem 34, 2 mld. Kčs, tempo rastu 131, 9%; zaostávanie oproti plánu 6. 5RP je 1, 4 mld. Kčs. Plnenie úloh nepriaznivo ovplyvňovali výsledky zábehovej výroby na nových kapacitách. Nedodržali sa plánované termíny rušenia neefektívnych prevádzok v tehliarstve a v kameňopriemysle. Produkciou priemyslu stavebných látok sa však uspokojili potreby národného hospodárstva.

V mzdovej politike malo stavebníctvo úlohu prehĺbiť zásluhovosť v odmeňovaní a upriamiť hmotnú stimuláciu na plnenie ťažiskových úloh plánu a osobitne na kvalitu práce, efektívnosť a hospodárnosť najmä v spotrebe palív, energie a surovín. Túto úlohu sa nepodarilo plne zabezpečiť. Odmeňovanie ako nástroj riadenia nedostatočne plnilo funkciu. Ku koncu 6. 5RP v dôsledku neplnenia ukazovateľov rozhodujúcich pre tvorbu použiteľných mzdových prostriedkov sa pre nedostatok zdrojov nemohol čerpať plánovaný zárobok, napr. v roku 1980 o cca 120 Kčs na pracovníka mesačne. Výrazný dopad nastal vplyvom vysokých presunov koncom 6. päťročnice do miest sústredenej investičnej výstavby a na energetické stavby. V 6. 5RP do Bratislavy presúvalo stavebné kapacity 15 podnikov rezortu a priemerne ročne to predstavovalo 2270 pracovníkov. Spolu s pracovníkmi v Prahe a Severočeskom kraji počet presúvaných pracovníkov činil v roku 1980 4798, čo bolo 4, 6 % z celkového počtu pracovníkov HSV. Vysoký podiel presúvaných pracovníkov narušil niekde stabilitu podnikových kolektívov, tvorbu výkonov a hospodárskych výsledkov.

Sprogresívnenie jednotlivých smerov výstavby sa prejavilo v znížení staveniskovej prácnosti o 25, 5 %, pričom produktivita práce na pracovníka vzrástla len o 21, 5 %. Celé 4 % ušetrenej prácnosti sa utratili v raste nestavebných činností. Za 6. 5RP rast objemu ZSV bol vytvorený zo 74, 2 % vplyvom produktivity práce.

Technickým rozvojom v priemysle stavebných látok v 6. päťročnici sa zabezpečovali úlohy v zhodnotení surovín, energie a materiálov a v zavedení nových výrob. Náročnosť výroby na palivo klesla zo 160, 1 tmp v roku 1975 na 127 tmp v roku 1980 a spotreba elektrickej energie zo 113 MWh na 101, 7 MWh na 1 mil. Kčs HHV.

Z rozborov uplatnenia technického rozvoja je zrejmá klesajúca tendencia v rokoch 1979 a 1980. Hlavné zdroje rastu produktivity v stavebnej výrobe boli najmä v bytovej a občianskej výstavbe nedostatočné a uplatňované racionalizačné opatrenia nemohli plánované trendy zabezpečiť. V bytovej výstavbe bol dosiahnutý podiel panelovej výstavby až 96 %.

Analýza ekonomickej efektívnosti za 6. 5RP je zložitá. V priebehu päťročnice došlo k prepočtu ukazovateľov zo starých na nové ceny a k niektorým metodickým a organizačným zmenám. Stavebná výroba MSv SSR mala v priebehu 6. päťročnice vyprodukovať podľa ročných plánov 1938, 5 mil. Kčs zisku. V skutočnosti vyprodukovala 1 078, 9 mil. Kčs zisku, takže zaostala o 859, 6 mil. Kčs. Docielené výsledky nepriaznivo ovplyvnil najmä rok 1980, predovšetkým poklesom absolútneho objemu výkonov.

V 6. päťročnici sa predpokladalo tempo rastu produktivity práce indexom 134, 8. Ročnými plánmi bolo tempo rastu upravené na index 126, 5. V skutočnosti sa dosiahlo tempo rastu indexom 121, 5. Príčiny neplnenia produktivity práce sú v zmene štruktúry stavebných prác, v nezabezpečovaní plánovaného prínosu technického rozvoja, v nedostatočnej mobilizácii rezerv v organizácii a riadení, v poklese pracovnej disciplíny a nedostatočné využívanie fondu pracovného času, ale aj v nedostatkoch projektovej a územníckej prípravy a v materiálno-technickom zásobovaní.

Pri celkovom zhodnotení možno povedať, že MSv SSR v 6. 5RP zvládlo úlohy pri výstavbe stavieb palivovo-energetickej základne, prekročilo vcelku úlohy na záväzných stavbách, avšak nesplnilo sa plánované dokončenie kapacít. Splnené boli úlohy na výstavbe v Severočeskom kraji, dokončil sa plánovaný počet bytov v Bratislave, výstavba lôžkovej kapacity pre zdravotníctvo, spojazdnila sa diaľnica Praha-Bratislava a odovzdal sa plánovaný počet bytov.

3. Plnenie plánu v roku 1981

V roku 1981 pôsobilo stavebníctvo v zmenených podmienkach investičnej výstavby, pri nižšom rozsahu začínania stavieb a väčšej

sústredenosti kapacít na rozostavané stavby. Už vývoj v plnení úloh I. polroka ukázal na pretrvávajúce nedostatky pri zabezpečovaní vecných i objemových úloh. Napriek prijatým opatreniam na celorezortnom aktíve 7. augusta 1981 objem prác, vykonaných vlastnými pracovníkmi nebol splnený o 1, 3 mld. Kčs, t. j. o 7 %.

Na záväzných stavbách sa úlohy prekročili o 86, 0 mil. Kčs (1, 3 %). Z celkového počtu 112 závažných stavieb sa však plán nesplnil na 40 stavbách Aj keď sa od júna do konca roku zvýšili počty robotníkov na záväzných stavbách o takmer 1100 osôb, na 30 stavbách neboli dostatočné počty pracovníkov a nebolo odovzdaných 15 stavieb.

Na záväzných stavbách osobitnej časti plánu a v miestach sústredenej investičnej výstavby boli úlohy splnené. Na území Bratislavy zaostali stavebné práce o 114, 0 mil. Kčs (o 3, 5 %), a to na stavbách účelovej výstavby. Oproti plánu nebolo odovzdaných 5 objektov občianskej vybavenosti. V Bratislave boli odovzdané všetky byty plánované na rok 1981 a kolaudačné závady na nich boli odstránené v priebehu januára.

Plán dokončovania bytov SSR bol oproti roku 1980 nižší o 16 %, ale ani tak nebolo v roku 1981 dokončených a odovzdaných 8940 bytov. Pozemné staviteľstvo, ktorého rozhodujúcim výrobným programom je práve komplexná bytová výstavba, zaostalo o 568 mil. Kčs a plán splnilo len na 90 %. Zaostalo aj plynulé začínanie a montáž bytov, keď oproti plánu nezačala výstavba 5234 bytov.

V občianskej vybavenosti sa plán nesplnil o 202 mil. Kčs, v technickej vybavenosti o 124 mil. Kčs. Oproti roku 1980 dosiahol sa v občianskej vybavenosti rast o 4, 0 %, v technickej vybavenosti pokles o 9, 6 %.

Dosiahnuté výsledky ukazujú, že v minulom roku sa nezvládli úlohy postupnej štrukturálnej prestavby kapacít v profesijnej skladbe i v počtoch pracovníkov, v sústredení techniky, v organizácii práce, v uplatňovaní technického a technologického rozvoja. V odvetví stavebnej výroby splnilo hospodársky výsledok z celkového počtu 27 podnikov 18. Úlohu splnila VHJ Inžinierske staviteľstvo a jej všetkých 6 podnikov. Priemyslové staviteľstvo zaostalo o 47, 0 mil. Kčs (o 19%), hlavne podniky Stavoindustria Banská Bystrica, Stavoindustria Bratislava a Montostav Košice. Pozemné staviteľstvo nesplnilo úlohu o 285, 5 mil. Kčs. Z celkového počtu 13 podnikov splnilo úlohy iba 7 a na zaostávaní sa podieľa 6 hlboko neplniacich podnikov - Priemstav Prievidza, Pozemné stavby Banská Bystrica, Pozemné stavby Žilina, Pozemné stavby Michalovce, Pozemné stavby Prešov a Stredoslovenské stavby Žilina. Z takých výsledkov VHJ Pozemného staviteľstva v roku 1981 treba robiť záver, že nepriaznivé hospodárske výsledky sú predovšetkým produktom nízkej úrovne riadenia podnikov i samotného generálneho riaditeľstva.

Na zvyšovaní hospodárnosti výrobného procesu a kvality sa mali v značnej miere podieľať opatrenia rezortu a VHJ v oblasti využívania neinvestičných faktorov. Výsledky sú nedostatočné. Využitie fondu pracovného času sme dosiahli v stavebnej výrobe na 91, 3 %, čo je o 0, 2 boda lepšie ako v roku 1980, ale stále ešte horšie ako priemer 6. päťročnice (o 0, 5 boda). Smennosť v stavebnej výrobe je nízka a vykazuje koeficient len 1. 019. Práca nadčas dosiahla výšku 5, 1 %. Jej výšku treba posudzovať kriticky vo vzťahu k nedostatočne využívanému pracovnému času a k úrovni celkovej organizácie práce.

V uplynulom roku boli nepriaznivé výsledky v tvorbe mzdových fondov. Deväť podnikov stavebnej výroby nezabezpečilo plánovanú tvorbu mzdových prostriedkov a nesplnenie plánu upravených vlastných výkonov o 5 % znamenalo stratu mzdových prostriedkov 226 mil. Kčs. To malo za následok, že v stavebnej výrobe v priemernom mesačnom zárobku sa zaostalo o 48, - Kčs a oproti roku 1980 to znamenalo dokonca pokles o 4, - Kčs, z toho vo VHJ Pozemné staviteľstvo o 26, - Kčs.

V podnikoch výroby stavebných látok je situácia relatívne lepšia, keď sa dosiahlo využitie fondu pracovného času na 91, 8 %, pri koeficiente smennosti 1, 495. V porovnaní s priemerom 6. päťročnice (92, 5%) je však využitie nízke. Práca nadčas dosiahla 5, 8% a je neodôvodnene vysoká.

Z hodnotenia roku 1981 vyplýva, že úlohy v oblasti vedecko-technického rozvoja sa zvládli len sčasti. Uplatňovanie realizačných výstupov sa neuskutočňovalo dostatočne. Pre zmeny v štruktúre prác neboli využité zariadenia pre progresívne technológie na podzemných vedeniach plynovodu (zníženie objemu o 350 mil. Kčs oproti roku 1980), asfaltobetónových tesneniach (45 mil. Kčs), výstavbe vodovodov (40 mil. Kčs).

V oblasti bytovej a občianskej výstavby sa nepokročilo v znižovaní prácnosti. Nedosiahol sa zámer v prínosoch z uplatňovania nových konštrukčných sústav, čo spolu s narušením plynulosti bytovej výstavby a nedostatkami organizácie práce malo za následok zvýšenie priemernej staveniskovej prácnosti o 10 hod na byt oproti roku 1980 (555 hodín na 1 byt).

Pozitívne možno hodnotiť prínosy v používaní montovaných skeletov typu "Priemstav", ktorých podiel stúpol zo 47 % v roku 1980 na 52, 5 % v roku 1981 a predstavuje výrobu 102 tis m3. V tejto technológii je však používanie prefabrikovaných dielcov pre obvodový plást stále ešte nízke V priemyslovej výstavbe došlo k zvýšenému používaniu podzemných stien a systémového debnenia IS-NOE V inžinierskej výstavbe docielili sa podstatné prínosy rozšírením injektážnych prác o 57 mil. Kčs oproti roku 1980, pritom sa ale nedosiahli plánované výkony.

Úsilie v riadení akosti bolo zamerané na prehlbovanie účinnosti jednotlivých prvkov komplexného systému riadenia akosti v podnikoch a na dosiahnutie prvého stupňa u vybraných výrobkov. I po vypracovaní komplexných systémov riadenia akosti sa však kvalita stavebných prác podstatne nezvýšila je nízka úroveň technologickej disciplíny pri preberaní materiálov a výrobkov, pretrváva nedôsledná kontrola, najmä v dokončovacom cykle. Mnoho úsilia a opráv sa musí vynaložiť na odstránenie nedorobkov a chýb v predkolaudačnom období, a to bez podstatnejších hmotných dopadov na vinníkov.

Dosiahli sa čiastkové výsledky v znížení podielu výroby v III. stupni a vzrástol podiel výroby v I stupni akosti, hlavne u cementu, obvodových a stropných panelov a tehlových stropných vložiek. V priemysle stavebných látok podiel výrobkov v I stupni dosiahol 12, 9 % v roku 1981 oproti plánu 11, 7 % V roku 1982 bude potrebné ďalej zvyšovať požiadavky na väčšiu previazanosť výskumno-vývojovej základne s úlohami VHJ stavebnej výroby i stavebných látok, klásť dôraz na zvýšenie prínosu výskumu na plnení výrobných úloh je nutné docielil, aby vedeckotechnický rozvoj sa stal hlavnou osou zvyšovania efektívnosti a kvality pri prísnom rešpektovaní daných vstupov, najmä v palivách, energii, motorovej nafte, cemente a vo výrobkoch z ropy. Technický rozvoj sa musí rozhodujúcou mierou podielať na zreálnení plánu v konkrétnych podmienkach organizácie, teda na tom, ako pri obmedzených zdrojoch a daných ukazovateľoch splniť plán.

Z nepriaznivých výsledkov roku 1981 je potrebné v stavebníctve

vyvodiť závery, najmä

- zvýšiť dôraz na plynulé a rovnomerné plnenie úloh; vzniknuté

sklzy operatívne rozplánovať a ich plnenie zabezpečovať v čo

najkratších termínoch;

- upevniť plánovaciu disciplínu, nepripustiť preberanie neplánovaných a projektovo nepripravených stavieb do výrobného programu;

- zbaviť sa globálneho a kvantitatívneho posudzovania výsledkov práce a zamedziť tak zakrývanie konkrétnych chýb a nedostatkov. Učiniť rozhodujúcim kritériom vecné a komplexné plnenie úloh s preukázateľnými efektami;

- všestranne prehĺbiť pracovnú disciplínu, dochvíľnosť i dôslednosť pri plnení pracovných povinností, na riadiacich stupňoch posilniť spätosť s realizačnou sférou;

- stimulovať výkonnosť pracovníkov uplatnením výraznej diferenciácie v odmeňovaní pracovníkov a podstatne viac ako doteraz postihovať nedbalú a nekvalitnú prácu;

- zamedziť nedostatkom vo výkazníctve a cieľavedome predísť rozdielom medzi vykonanými, vyplatenými a fakturovanými prácami;

- na generálnych a podnikových riaditeľstvách podstatne zvýšiť mieru poznania konkrétnej problematiky plnenia úloh, dosiahnuť dokonalejší tok informácií a zlepšiť poznávanie budúceho vývoja ako nevyhnutný predpoklad správneho rozhodovania;

- zvýšiť účinnosť kontrolného systému, jeho prácu výraznejšie zameriavať na predchádzanie nedostatkov v hospodárení s prostriedkami spoločnosti;

- v riadiacej práci uplatňovať stále nové prvky, overovať si dosahované výsledky a zabezpečiť včasnú stimuláciu otvorených, nedoriešených problémov;

- nepripustiť presadzovanie úzko podnikových záujmov na úkor záujmov celospoločenských, zdroje a prostriedky smerovať na zabezpečovanie národohospodárskych priorít;

- podstatne zlepšiť kádrovú prácu a dosahované hospodárske výsledky hodnotiť aj z hľadiska organizátorských schopností riadiacich pracovníkov.

4. Úlohy plánu roku 1982

Rozvoj národného hospodárstva v tomto roku ovplyvňujú zahranično a vnútroekonomické vzťahy, ktoré majú dopad aj na úlohy rezortu. Dynamika stavebných prác sa zmierňuje, ale potreby investičnej výstavby v štruktúre, čase a územnom zložení je nutné zabezpečiť.

V stavebnej výrobe ťažiskovou úlohou je dôsledne realizovať prestavbu štruktúry stavebných kapacít a zlepšiť rozostavanosť tak,

aby sa v priebehu rokov 7. päťročnice dosiahol optimálny cyklus stavania. Nižší rozsah začínaných stavieb vytvára pre to reálne predpoklady. V roku 1982 je úlohou zvýšiť koncentráciu stavebných kapacít o 15 % a zlepšiť ich územné rozdelenie v prospech prioritných stavieb v osobitnej časti plánu, predovšetkým v okresoch Považská Bystrica a Martin a pre rozvoj baníctva a hutníctva v okresoch Prievidza, Žiar nad Hronom a Košice. Koncentráciou kapacít sa má zabezpečiť dokončovanie stavieb v plánovaných termínoch. Na časti stavieb, ktoré nemajú prioritu je nutné obmedziť, alebo i zastaviť stavebné práce a doriešiť z toho vyplývajúce zmluvné vzťahy a ekonomické dopady.

V objeme stavebných prác, vykonávaných vlastnými pracovníkmi (ZSV) je úloha 19, 4 mld. Kčs, čo je o 3, 2 % menej, ako skutočnosť v minulom roku. V hodnote S na investičnej výstavbe je plán 17, 9 mld. Kčs, čo je o 2, 6 % menej ako v roku 1981. Komplexná bytová výstavba sa spomaľuje a jej objem 5, 7 mld. Kčs je znížený o 4, 3 %, pritom však úlohy v občianskej vybavenosti sa zvyšujú o 10, 3 %. Štátny plán pre rezort je odovzdať 26 244 b. j. celkom, z toho 384 v ČSR a 25 860 pre NV v SSR. Za účelom zníženia zaostávania v odovzdávaní bytov z roku 1981 bolo dohodnuté s KNV zabezpečiť odovzdanie 26 800 b. j. pre NV v SSR. Zatiaľ nedoriešený ostal okrem toho rozpor 159 b. j. pre NV hl. mesta SSR Bratislavy. V pláne sa uvažuje so začatím 22 292 bytov. V komplexnej bytovej výstavbe a osobitne na výstavbe bytov, je úlohou dosiahnuť v roku 1982 obrat v plynulosti a rovnomernosti, v realizácii jednotlivých stupňov, v rozostavanosti, vrátane dokončenia bytov, a to pri zabezpečení zvýšenia ich kvality a odovzdávania iba užívaniaschopných bytov. Ku koncu tohto roku je potrebné dosiahnuť takú rozostavanosť, aby z celkového počtu bytov bolo v 3. a 4. stupni minimálne 30 %. Tým sa vytvorí primeraný pracovný front pre prácu v zimnom období a rovnomernejšie využitie kapacity stavomontáží. Najnáročnejšie úlohy roku 1982 sú na záväzných stavbách. Na 107 stavbách tejto kategórie je v pláne prestavať 4864 mil. Kčs, čo je o 0, 7 % viac, ako bolo v minulom roku. Kvalitatívna náročnosť úloh je v tom, že treba dať do užívania 44 záväzných stavieb, z čoho sa má úplne dokončiť 33. To je o 14 stavieb viac ako v roku 1981. Okrem toho treba dokončiť 26 stavieb osobitnej časti plánu. Pritom treba plniť úlohy rovnomerne na všetkých stavbách, dodržať postupové termíny v súlade so schválenými režimami stavieb.

Ďalšia náročná úloha v pláne roku 1982 je dokončenie stavieb, na ktorých treba prestavať 3, 1 mld. Kčs stavebných prác, čo je o 19, 7 %

viac ako v roku 1981. Dokončovanie stavieb je mimoriadne náročná úloha, najmä v podnikoch Pozemného staviteľstva.

Aj v roku 1982 sa bude venovať osobitná pozornosť energetickým stavbám. Na stavbe Jadrovej elektrárne V 2 v Jaslovských Bohuniciach je úloha prestavať v nových cenách 645 mil Kčs. Za tým účelom sa doplňuje stavba potrebnými špecializovanými profesiami a zvyšuje sa stav pracovníkov na 4000.

Na stavbe JE Mochovce treba vytvoriť podmienky v príprave na plný rozbeh stavebných prác. To vyžaduje v roku 1982 realizovať 2, 5 mil. m3 skalných prác, vykonal rekonštrukciu cesty Kalná - Mochovce a urýchlene rozvinúť práce na stavbe. Vonkajšia železničná vlečka.

V oblastiach sústredenej investičnej výstavby sú úlohy reálne, zodpovedajúce podmienkam v rozostavanosti a objemy pre tieto stavby boli s investormi odsúhlasené. V hlavnom meste ČSSR Prahe je úloha realizovať práce v objeme 285 mil Kčs, v Severočeskom kraji 162 mil. Kčs a v hlavnom meste SSR Bratislave 3110 mil. Kčs Pri zabezpečení úloh na výstavbe hl mesta SSR Bratislavy je významnou úlohou dosiahnuť kvalitatívnu zmenu v štruktúre prac, čo značí zlepšiť plnenie aj na stavbách účelovej výstavby, na podmieňujúcich stavbách a vecne zabezpečiť objekty občianskej vybavenosti KBV.

Plán na rok 1982 ukladá náročné úlohy vo vývoze stavebných prác najmä do nesocialistických štátov v objeme VC 194 mil. Kčs, čo je dvojnásobok oproti minulému roku. Zabezpečenie tejto úlohy vyžaduje intenzívnejšie kontakty prostredníctvom PZO Strojexport na zahraničných partnerov s cieľom naplniť plánované objemy vývozu nielen v roku 1982, ale aj pre ostatné roky 7 päťročnice. Neodkladnou úlohou však je urýchlene ďalej vytvárať organizačné a kapacitné predpoklady v podnikoch a VHJ pre zvládnutie kontrahovaných dodávok a prác.

V tomto roku začnú podniky rezortu prace na výstavbe 4 vetvy tranzitného plynovodu a majú prestavať na ňom 100 mil. Kčs. Úloha si vyžaduje urýchliť investorskú prípravu a zabezpečil výstavbu potrebnými strojmi z tuzemska i z dovozu.

Pre zvládnutie vecných úloh stavebníctva v roku 1982 boli vyčlenené primerané mzdové prostriedky, ktoré sú účelovo pridelené na tieto hlavné smery činnosti. - dokončenie plánovaných záväzných stavieb a stavieb osobitnej

časti plánu, uvedenie kapacít do prevádzky a splnenie ročného objemu prác na dokončovaných stavbách;

- vytvorenie podmienok na zrýchlenie priebehu výstavby na rozostavaných stavbách, plnenie termínov stavebných pripraveností, a tým skrátenie termínov ich dokončenia;

- likvidáciu neodstránených kolaudačných závad z minulých rokov, zlepšenie kvality dokončovacích prác a odovzdávanie stavieb bez kolaudačných závad;

- zabezpečenie presunu pracovníkov do kapacitne nedostatkových oblastí, ako sú hl. mesto SSR Bratislava, okresy Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Žiar nad Hronom a mesto Košice a na splnenie rozhodujúcich stavieb vlastnej investičnej výstavby.

Mimoriadne prostriedky pridelené rezortu uznesením vlády budú použité:

- na plnenie rozhodujúcich kvalitatívnych úloh plánu, najmä úsporu surovín, palív, energie a kovov;

- za dodržanie termínov výstavby a vývozných úloh;

- na podporu vyššieho využitia základných fondov a zvýšenie smennosti;

- na stabilizáciu robotníkov.

Jednou z hlavných úloh stavebníctva, vyplývajúcich zo záverov XVI. zjazdu KSČ a z rezolúcie zjazdu KSS, je zlepšiť rozostavanosť, vytvoriť podmienky pre optimálnu zásobu práce tak, aby sa dodržal plánovaný cyklus výstavby. V minulosti bolo jednou z príčin veľkej rozostavanosti to, že začínanie stavieb nebolo dôsledne regulované investičným plánom, že v mnohých prípadoch investori aj stavebné organizácie porušovali zásady regulácie. V roku 1982 dochádza k výraznejšiemu obmedzeniu začínania stavieb a vytvárajú sa reálne predpoklady pre zníženie rozostavanosti. MSv SSR vydalo pokyny, ktoré umožňujú začínať iba stavby odsúhlasené v DOV, resp. stavby, ktorých začatie priamo určila vláda. V rámci tejto regulácie bude sa kontrolovať aj začínanie stavieb do 2 mil. Kčs. Subdodávky "V" pre iných vyšších dodávateľov môžu organizácie zabezpečovať iba do výšky stanovenej plánom. Zabezpečuje to zásadu, že stavebné kapacity sa môžu smerovať iba tam, kde to určuje štátny plán. Výkon na neplánovaných stavbách a nad rámec plánu subdodávok mimo rezort budú sa odpočítavať z plnenia plánu. Úlohy priemyslu stavebných látok sú stanovené tak, aby sa vytvorili podmienky pre plynulé krytie potrieb stavebnej výroby, trhových odberateľov i vývozu. Musia sa zabezpečovať pri nižších limitoch palív, energií, pohonných hmôt a rozhodujúcich materiálov. Spomalený rozvoj investičnej výstavby má za následok zníženie

výroby niektorých sortimentov, hlavne cementu, ťaženého a drveného kameniva a silikátových stavebných dielcov. Celkový objem výroby zostáva na úrovni roku 1981. Aj pri spomalenom kvantitatívnom rozvoji treba v plnom rozsahu zabezpečiť dynamiku efektívnosti, docieliť plánované úspory v spotrebe palív, energie a materiálov, ako aj živej práce.

V tomto roku má rezort stavebníctva v energetickom hospodárstve ušetriť 33 800 ton merného paliva a v závodovej doprave 7800 ton pohonných hmôt. Splnenie tejto mimoriadne zodpovednej úlohy si vyžaduje dôsledne realizovať plánované racionalizačné opatrenia, prísne dodržiavať normy spotreby palív, energie a pohonných hmôt, vyššie využívať druhotné energetické zdroje. Toto úsilie musí podporiť aj výskumno-vývojová základňa svojou účasťou na riešení týchto aktuálnych úloh. Úspora 14 000 ton kovov sa bude zabezpečovať tým, že sa v širšej miere budú uplatňovať nekovové materiály najmä plastické hmoty a lepším hospodárením pri spracúvaní a hospodárení s kovmi.

Výrazným rysom plánu roku 1982 je zníženie objemu prostriedkov pre vlastnú investičnú výstavbu na 1, 96 mld. Kčs, čo je oproti priemeru za 6. 5RP nižšie o 290 mil. Kčs. Pritom treba vlastné investície, najmä v kategórii stavieb do 2 mil. Kčs a stroje nezahrnuté do rozpočtu použiť prednostne pre racionalizáciu spotreby palív a energie.

Zhospodárňovanie výrobného procesu je kľúčovou úlohou rezortu nielen pre rok 1982, ale aj pre celú päťročnicu. Zvládnutie tejto rozhodujúcej úlohy vyžaduje osobitný prístup k mobilizácii všetkých rezerv. Po precenení plánu na rok 1982 a po vyriešení dôsledkov zvýšenia cien nafty formou dotácií k výkonom v stavebnej výrobe, sú predpoklady rastu rentability aj v občianskej a bytovej výstavbe. Problémy, vyplývajúce zo špecifík jednotlivých okresov, boli riešené diferencovanými sadzbami za sťažené územia. Precenenie, ktoré sa vykonalo k 1. I. 1982, znamená zvýšenie rentability

v rezorte o 2, 79 %. To umožnilo, aby plán zisku pre stavebnú výrobu na rok 1982 bol 294 mil. Kčs a pre stavebné látky 736 mil. Kčs. Po dopracovaní plánu 7. päťročnice v novej cenovej úrovni je cieľom rezortu, aby zaostávajúce podniky a VHJ vypracovali program postupnej konsolidácie tak, aby postupne do roku 1985 bolo odstránené zaostávanie.

Rozhodujúcou oblasťou zvýšenia hospodárnosti je vlastný výrobný proces. Tu ide predovšetkým o využívanie základných prostriedkov. Jedným z opatrení musí byť postupné prehlbovanie dvojsmennosti


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP