SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

21

Správa

predsedu SNR o realizácii podnetov poslancov SNR

prednesených na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady

17. a 18 decembra 1981

Politický význam a záujem na podnecovaní a rozvíjaní aktivity poslancov SNR, na využívaní ich konštruktívnych pripomienok a podnetov širšieho spoločenského významu v súlade s uplatňovaním zásady rozširovať účasť pracujúcich na riešení štátnych a spoločenských záležitostí, čo je hlavným zmyslom a podstatou socialistickej demokracie, sa realizuje aj pri riešení, resp. vybavovaní ich pripomienok a podnetov prednesených na schôdzkach Slovenskej národnej rady.

Preto aj vláda SSR prijala 6. januára 1982 uznesenie číslo 22 k riešeniu problémov nastolených v orgánoch Slovenskej národnej rady pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985 a uložila ministrom s prihliadnutím na objektívne ekonomické podmienky a možnosti, vykonať opatrenia na riešenie námetov a návrhov nastolených vo výboroch SNR a na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady 17. a 18 decembra 1981.

Na najzávažnejšie podnety poslancov SNR prednesené na 3 schôdzke Slovenskej národnej rady upozornili predsedovia výborov SNR príslušných ministrov SSR v januári a februári 1982 listami s požiadaním, aby podali informáciu o spôsobe a možnostiach riešenia nastolených problémov.

Na základe odpovedí príslušných členov vlády SSR, resp. stanovísk ministerstiev sa v stručnom výťahu podáva táto správa o riešení podnetov poslancov, prednesených na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej plánovacej komisie v liste predsedovi Slovenskej národnej rady z 22. marca 1982 okrem

iného uviedol, že "vo vedení Slovenskej plánovacej komisie sme dňa 15. januára 1982 prijali opatrenie, aby sa k uvedeným návrhom a námetom poslancov SNR v rámci možností národného hospodárstva prihliadalo pri dopracúvaní návrhu 7. päťročného plánu. V súčasnej dobe ústredné plánovacie orgány v nadväznosti na uznesenie vlády ČSSR č. 54/1982 o postupe a zameraní prác na dokončení 7. päťročného plánu, resp. vlády SSR č. 51/1982 k vecnému zameraniu a postupu dopracovania návrhu siedmeho päťročného plánu rokujú o najzávažnejších otázkach rozvoja v pracovných skupinách na úrovni federácie, kde sa zástupcovia SlPK aktívne zúčastňujú. O návrhu 7. päťročného plánu budem informovať schôdzku Slovenskej národnej rady po jeho dopracovaní".

Minister výstavby a techniky SSR v listoch z 8. marca a 25. februára 1982 zaslal stanovisko a informácie k podnetom poslancov SNR Stanislava Nováka a Michala Roháča:

Potrebu znižovania spotreby palív a energie považuje ministerstvo

za jednu z prvoradých úloh, čo sa plne odráža aj v pláne technického rozvoja. Kým v 6. päťročnici na úsporu palív a energie bolo zameraných 6 % úloh štátneho plánu, v 7. päťročnici to bude okolo 16 %. Za dôležitý nástroj úspory palív a energie pokladá tiež štátny cieľový program racionalizácie spotreby palív a energie. Investičné zabezpečenie úloh tohoto programu na 7. päťročnicu predpokladá čiastku 17 mld. Kčs pri úsporách 12, 58 mil. tmp.

Pre ďalší rozvoj elektronizácie československého národného hospodárstva sú na 7. päťročnicu rozpracované štátne cieľové programy pre elektroniku, technické prostriedky pre automatizované systémy výrobných a nevýrobných činností a robotiku, v rámci ktorých sa v dostatočnom predstihu plánuje aj príprava kádrov.

Rezort vyvíja maximálne úsilie na koncentrovanie kapacity výskumnej a vývojovej základne na riešenie celospoločenský najdôležitejších úloh. Zásadné riešenie tohoto problému možno uskutočňovať len súbežne so špecializáciou a kooperáciou tak vo výrobe, ako aj vo výskume, to znamená rozvíjajúcou sa medzinárodnou spoluprácou a deľbou práce s členskými štátmi RVHP, osobitne so Zväzom sovietskych socialistických republík.

Viaceré opatrenia boli uskutočnené aj v oblasti užšieho spojenia výskumu s výrobou, a to tak po línii zdokonaľovania plánovania, ako aj organizačnými formami.

V programe je previesť ďalšie centrálne riadené organizácie výskumnej a vývojovej základne na výskumno-výrobné jednotky, normatívne riešiť usporiadanie VHJ tak, aby zabezpečovali maximálnu

jednotu inovačného cyklu od výskumu až po výrobu, vrátane väzieb na zahraničný obchod.

Cieľové formy hmotnej zainteresovanosti pracovníkov výskumu sa začali uplatňovať už v priebehu 6 päťročnice, ale nie na žiadúcej úrovni.

Na úseku hmotnej zainteresovanosti vo vedecko-technickej spolupráci sa pre 7. päťročnicu zavádzajú niektoré nové opatrenia. Z nich treba pokladať za dôležité prijatie zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím a vyhlášku Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 86/1981 Zb. Náležitosti vyplývajúce z týchto právnych predpisov rezort premieta aj do štátneho plánu technického rozvoja na jednotlivé roky 7. päťročnice.

Podľa zásad zdokonalenia riadenia hospodárstva národných výborov a jeho jednotlivých odvetví plánom a rozpočtom v nadväznosti na rozpracovanie hlavných smerov zdokonalenia plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku 1980 schválených uznesením vlády SSR č. 26 z 21. januára 1981 v komplexnej bytovej výstavbe je pre stavebné organizácie záväzný len počet dokončených bytov a objemov prác a dodávok na komplexnú bytovú výstavbu pre Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy a Severočeský krajský národný výbor. Pre národné výbory je záväzný počet dokončených komunálnych bytov, počet dokončených stabilizačných bytov, úbytok bytového fondu v správe socialistických organizácií a počet modernizovaných bytov v správe socialistických organizácií. Objem prác a dodávok na komplexnú bytovú výstavbu je pre krajské národné výbory a pre stavebné organizácie orientačný.

Ministerstvo pre zmiernenie a odstránenie disproporcií, najmä v základnej občianskej vybavenosti vypracovalo už v roku 1973 kvantifikáciu zaostávajúcej základnej občianskej vybavenosti v obytných súboroch dokončených v rokoch 1961-1972 a chýbajúci objem prác a dodávok na tieto stavby bol zapracovaný do plánu 6. päťročnice. Súčasne vypracovalo alebo spolupracovalo na rade materiálov riešiacich problematiku komplexnej bytovej výstavby. Účinnosť týchto opatrení sa dosiaľ výraznejšie neprejavila.

Minister stavebníctva SSR v liste z 25. februára 1982 predsedovi Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo zaslal stanoviská k podnetom poslancov SNR Imricha Hlaďa, Bohumila Chudého, Stanislava Nováka a Michala Roháča:

Základným zdrojom zvládnutia hospodárnosti vo všetkých sférach činnosti podnikov je dôsledné uplatnenie vnútropodnikového chozrasčotu. V roku 1982 to bude najmä rozšírenie brigádneho chozrasčotu, vrátane brigádnej formy odmeňovania. Po prepočte tohoročného plánu na nové ceny vypracujú VHJ osobitný program postupného odstránenia stratovosti podnikov. Tento program sa stane základným nástrojom zvyšovania ekonomickej úrovne.

Organizácie Ministerstva stavebníctva SSR v dokončovaní bytov v roku 1981 pre Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy splnili plán na 100, 2 % (3868 bytov). Zaznamenali zlepšenie aj v plynulosti, keď za december 1981 podiel dokončených bytov predstavoval 28, 4 % oproti 51, 7 % dosiahnutých v decembri 1980. V technickej vybavenosti KBV splnili úlohy na 110, 9 %. V predstihu boli dokončené rozhodujúce objekty technickej vybavenosti.

V nadväznosti na uznesenie vlády SSR č. 319/1981 Ministerstvo stavebníctva SSR a Ministerstvo výstavby a techniky SSR vydali 21. decembra 1981 spoločné opatrenie k experimentálnemu overeniu "Jednotných metodických pokynov pre hodnotenie kvality stavebných prác a dodávok budovaných objektov bytovej a občianskej výstavby v rámci KBV".

Pre prestavbu centier miest sa plánuje použiť priemyslový monolit, prefabrikovaný skelet atď. V prípade potreby aj kombinácia progresívnych sústav s tradičnou technológiou. Táto prestavba si z hľadiska obmedzených skladovacích a manipulačných priestorov vyžiada zvýšené nároky na investície i na lehotu výstavby.

Ministerstvo rozpisuje jednotlivé druhy palív a energie pre VHJ diferencovane v rozsahu pridelených limitov tak, aby bol dodržaný trend znižovania noriem spotreby a merných spotrieb palív a energie so súčasným zabezpečením výroby.

Úlohy stanovené rezortu štátnym plánom v znižovaní spotreby motorovej nafty sú mimoriadne náročné. V stavebnej výrobe sa objem ZSV v roku 1982 znižuje iba o 6 % oproti roku 1980, avšak limit spotreby motorovej nafty až o 19, 1 %.

V priemysle stavebných látok objem výroby v uvedených rokoch klesá len o 2, 3 %, pri znížení motorovej nafty až o 15, 1 %. Rozpis limitov motorovej nafty bol na jednotlivé VHJ rezortu vykonaný diferencovane, úmerne výkonom a použitým technológiám.

V záujme objektívneho vyhodnocovania spotreby motorovej nafty a automobilového benzínu ministerstvo už v roku 1979 vydalo príslušné rezortné normy.

V oblasti mechanizácie rezort rozširuje pre rok 1982 a 7. päťročnicu normatívy spotreby o stanovenie merných spotrieb na jednotku času,

ale najmä na jednotku výkonu. Experimentálna merná spotreba v oblasti mechanizácie bola overená v roku 1981.

V závodnej doprave v roku 1981 rezort objektivizoval normy spotreby pohonných látok a sprísnila sa evidencia sledovania ich výdaja a spotreby. Zvýšil sa objem dopravy návesovou prepravou o 5, 8 % oproti roku 1980, čím sa dosiahol pokles merných spotrieb pohonných látok o 3, 8 % na 1000 t oproti stanovenými 2, 6 %.

Užšie napojenie rezortnej výskumno-vývojovej základne na riešenie energetických otázok jednotlivých VHJ ministerstvo zabezpečilo tým, že uložilo pre rok 1982 konkrétne úlohy.

Priorita dokončovania bytov je daná rozpisom štátneho plánu. Investori pri odsúhlasovaní štruktúry objemov bytovej výstavby požadujú prestavať vyššie objemy na bytoch, čo ide na úkor občianskej a technickej vybavenosti. Teda už v procese DOV nie sú vytvorené podmienky na splnenie plánu občianskej a technickej vybavenosti.

Zaostávanie realizácie tohoto druhu výstavby za bytovou výstavbou úzko súvisí aj s investorskou prípravou, lebo staveniska sa odovzdávajú oneskorene. Kým byty dokážu stavebné podniky postaviť za cca 1 rok, u niektorých objektov občianskej a technickej vybavenosti, ako napr. obchody, výmenníkové stanice, je technologicky nutný čas výstavby 2-3 roky. Z toho vyplýva, že náročné objekty občianskej a technickej vybavenosti by sa mali začať stavať v predstihu pred bytmi. Podmienky v investorskej príprave to ale neumožňujú. Preto sa sídliská začínajú stavať oneskorene a na žiadosť investorov v prvom rade bytovou výstavbou.

Ministerstvo priemyslu SSR listami z 26. februára 1982 odpovedalo na podnety prednesené poslancami SNR Imrichom Hlaďom a Stanislavom Novákom:

Na základe príslušných analýz uskutočnených ministerstvom, ktoré ukázali príčinu zaostávania v plnení úloh hospodárskeho plánu a výsledkov previerky plnenia konsolidačných programov vo vybraných podnikoch VHJ Slovcepa, boli prijaté opatrenia, ktorých plnenie sa pravidelne kontroluje a hodnotí na všetkých stupňoch riadenia.

Riešenie problémov týkajúcich sa nábehu novej celulózky v Ružomberku je trvalé predmetom pozornosti príslušných orgánov. Dňa 21. decembra 1981 prerokovala vláda SSR "Program ďalšieho rozvoja výrobno-hospodárskej jednotky Slovcepa", ktorý okrem iného obsahoval i vývoj finančnej situácie v tejto VHJ v 7. päťročnici s návrhom na jej riešenie a prijala uznesenie č. 372.

V súvislostí s riešením otázok hmotnej zainteresovanosti ministerstvo vypracovalo v apríli 1981 "Program zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy v prvých rokoch 7. päťročnice". Obdobné programy vypracovali generálne riaditeľstvá VHJ a podniky. Nadväzne na uvedený program bude stanovený spôsob stimulácie robotníkov pri objektivizácii noriem spotreby práce.

Pri zdokonalení mzdových foriem najmä prémií a odmien, sa počíta s ich väzbou na plnenie technicko-hospodárskych noriem spotreby surovín a materiálu, palív, energie a pod.

Ministerstvo považuje za potrebné skvalitniť a rozšíriť normatívnu základňu technicko-hospodárskych noriem, na čo boli vydané príslušné rezortné právne predpisy.

Úlohy finančného plánu rezortu sa zabezpečujú v súlade s organizačným zabezpečením plánu na rok 1982. VHJ a organizácie rezortu zabezpečujú záväzné úlohy štátneho plánu na rok 1982. VHJ Slovcepa a VHJ Slovchémia prišli s vyššími úlohami v upravených vlastných výkonoch vo výške 88 mil. Kčs, ktoré zabezpečujú znížením materiálových nákladov.

Zodpovedne sa pristupuje k realizácii úsporných opatrení najmä v oblasti palív a energie, kde ministerstvo rozpísalo záväzné minimálne úspory v ich spotrebe. V rámci opatrení na zabezpečenie rozpísaných príjmov štátneho rozpočtu orientovali VHJ a priamo riadené organizácie opatrenia na zamedzenie vzniku neproduktívnych nákladov a ich negatívne pôsobenie na tvorbe zisku.

V rezorte Ministerstva priemyslu SSR sa dosahujú pozitívne výsledky v úsporách palív a energie. V roku 1981 sa dosiahla úspora v rozsahu 309 tisíc tmp. Pre rok 1982 sa zabezpečuje vo vykonávacom pláne úspora 131, 3 tisíc tmp. Za celú päťročnicu to bude 898 tisíc tmp, pričom tento ukazovateľ je naplnený konkrétnymi racionalizačnými opatreniami. V rezorte sa nebude akceptovať paušalizovaná, mechanické stanovovanie úloh v znižovaní spotreby palív a energií.

V otázke riešenia vyššej hmotnej zainteresovanosti výskumu na realizáciu vo výrobe rezort vychádza z ust. § 13 vyhl. č. 143/1980 Zb.

V terajšom období rezort v súvislosti s využívaním elektrotechniky spracúva v spolupráci s VHJ s termínom do 30. júna 1982 "Koncepciu nasadzovania využívania mini a mikropočítačov do roku 1985 a výhľadove do roku 1990". V tejto koncepcii budú formulované požiadavky na výrobcov i dodávateľov technických zariadení, a najmä zabezpečovanie výkonu generálneho dodávateľa u organizácie Data-systém, vrátane základného programového vybavenia.

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR v liste z 15. februára 1982 predsedovi Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu zaslal stanoviská k podnetom poslancov SNR Jaroslava Karasa, Karola Lukáča a Ladislava Vajányiho:

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR v súlade s dlhodobým programom zúrodňovania pôdneho fondu SSR v roku 1982 zabezpečuje melioračnú výstavbu, výstavby zvláštnych investícií a neinvestičné zúrodnenie pôdy v celkovej výške 2022 mil. Kčs. Na prefinancovanie plánovaného objemu prác, s prihliadnutím na súčasné ekonomické možnosti poľnohospodárskych podnikov zabezpečuje v Štátnom fonde zúrodnenia pôdy pre rok 1982 zdroje v úhrnnej výške 1283 mil. Kčs. Finančné prostriedky zabezpečené v rozpočte tohoto fondu pre rok 1982 predstavujú čiastku 762 mil. Kčs, z toho 230 mil Kčs sú dotácie zo štátneho rozpočtu.

Vyššia požiadavka ministerstva na rok 1982 nebola akceptovaná ani pri prerokovaní úloh štátneho plánu vo vláde SSR. Schválený rozpočet Štátneho fondu zúrodnenia pôdy pre rok 1982 umožní financovať objem prác v 45 % z plánovaného objemu. Vzhľadom na to, že prioritu pri financovaní majú investičné akcie (melioračná výstavba) nezostávajú prostriedky na financovanie prevažnej časti zvláštnych investícií a celého objemu neinvestičného zúrodnenia (rekultivácie), čo vyvoláva zvlášť kritickú situáciu pri zabezpečovaní financovania rozpracovaných akcií, na ktoré bol daný prísľub subvencie v predošlých rokoch. Túto nepriaznivú situáciu v schválenom rozpočte Štátneho fondu zúrodňovania pôdy na rok 1982 Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR opäť prerokovalo s Ministerstvom financií SSR s požiadavkou o dodatočné riešenie a pokračuje sa v rokovaní s Federálnym ministerstvom financií.

Úlohy súvisiace s hydromelioračnou výstavbou, kde spadajú aj otázky hnojovicových hospodárstiev, zabezpečuje z poverenia ministerstva Štátna melioračná správa Bratislava. Pokiaľ ide o konkrétny problém rekonštrukcie a ďalšej výstavby hnojivových závlah treba, aby sa poľnohospodárske podniky obracali priamo na príslušné okresné strediská štátnej melioračnej správy. Tieto po preverení zabezpečia spracovanie potrebnej dokumentácie a zaradia akcie do poradovníka pre výberové konanie.

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb dostatočne postihuje záväznosť dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Treba však, aby príslušní vedúci funkcionári dbali na jej dôsledné dodržiavanie.

Plánovacie orgány a Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva požiadavky rezortu vzhľadom na situáciu v strojárskej výrobe a úlohy

v exporte plne nezohľadnili. Vyčlenený investičný limit na dodávky strojov od strojárskych rezortov v rokoch 7. päťročnice nepokryl skutočné potreby rozhodujúcej techniky a zostal celý rad otvorených problémov, ktoré podľa projektu MTZ schváleného v Predsedníctve vlády ČSSR č. 218/1980 majú byť spresňované a riešené v ročných plánoch. Súčasné rokovania naznačujú, že plánovacie orgány aj tento už nízky limit dodávok strojov nedodržia, čo by nepriaznivú situáciu ešte viac prehĺbilo.

Jednotkové ceny schvaľuje Federálny cenový úrad. I keď sa rezorty poľnohospodárstva týchto cenových rokovaní zúčastňujú a trvajú na úmernosti cien nových strojov v závislostí na raste ich výkonností a celkovej efektívnosti prínosu pre poľnohospodárske podniky, nedarí sa ceny udržať a pri ich určovaní prevažujú širšie záujmy.

Z hľadiska pôdno-klimatických podmienok je možnosť dorobiť všetky potrebné druhy zeleniny v požadovanej skladbe. Problém ich dodávok v požadovanom čase je otázka zabezpečenia dostatku zdrojov energie na výrobu rýchlenej zeleniny, hlavne v I. štvrťroku a problém vyriešenia ekonomických otázok súvisiacich s preskladnením časových prebytkov niektorých druhov zeleniny, ako napr. šalát na jar, paprika na jeseň. V posledných rokoch sa prejavil na trhu nedostatok cesnaku, petržlenu, ako aj mrkvy a kapusty. Prechodný nedostatok cibule vznikol tým, že poľnohospodári v jesennom období uprednostnili zber úrody z poľa a až potom robili tie práce, ktoré zniesli odklad, ako napr. triedenie a úprava cibule. Príčinou schodku u mrkvy, petržlenu a kapusty boli nepriaznivé klimatické podmienky, ako i oneskorený zber, ktorý zapríčinil znehodnotenie časti úrody, ktorá sa využila na skrmovanie.

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR oznámilo Krajskej prokuratúre v Košiciach stanovisko k sťažnosti o zábere pôdy v katastri JRD ČSSP Hraničná pri Hornáde pre ťažbu štrkopieskov. Trvá v ňom na dodržaní príslušných ustanovení zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Uznesením vlády SSR č. 187 z 24. júna 1981 a uznesením vlády ČSSR č. 292 z 22. októbra 1981 boli schválené sprísnené opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V danom prípade geologický prieskum sa vykonáva na ornej pôde, ktorej prevažná časť je osobitne chránená podľa § 7 písm. a) zákona, teda na uvedenej pôde nebude možné vykonávať ťažbu a z tohoto hľadiska nebude tiež zabezpečená návratnosť finančných nákladov vynaložených na spracovanie príslušnej geologickej a projektovej dokumentácie.

Minister obchodu SSR listom z 25. februára 1982 predsedníčke Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu odpovedal na podnety poslancov SNR Bohumila Chudého, Jána Jancíka, Jaroslava Karasa a Karola Lukáča:

V oblasti obchodnej vybavenosti v Bratislave sa v rokoch 7. päťročnice z prostriedkov Ministerstva obchodu SSR na investičnú výstavbu (nad 2 mil. Kčs) uvažuje pre Bratislavu zvýšenie plôch predaja o 13 787 m2 a hrubej skladovej plochy o 4975 m2. Finančné prostriedky pre investičná výstavbu boli i v predchádzajúcich päťročniciach pre ministerstvo krátené, ktoré i v súčasnosti musí rešpektovať program hospodárnosti v celom národnom hospodárstve. Reálna možnosť zlepšenia obchodnej vybavenosti Bratislavy je v dôslednejšom zabezpečovaní komplexnej vybavenosti sídlisk.

Problematiku závodného stravovania upravuje nariadenie vlády ČSSR č. 25/1974 Zb. Z toho dôvodu sa v úst. § 7 ods. 2 zákona o vnútornom obchode uvádza, že závodné stravovanie sa nepovažuje za služby verejného stravovania.

Pokiaľ ide o uplatnenie zákona v praxi, ministerstvo vypracovalo harmonogram uvedenia zákona do praxe, kde sú zahrnuté úlohy, ministerstva, jeho podriadených organizácií a národných výborov. Zabezpečí sa inštruktáž národných výborov o novom zákone, ako aj oboznamovacia kampaň občanov prostredníctvom tlače a rozhlasu, ktorá v súčasnosti už prebieha a bude pokračovať v I. štvrťroku 1982. Bola pripravená vzorová náplň odborov obchodu národných výborov, v ktorých je premietnutá ich zvýšená právomoc na úseku vnútorného obchodu.

Ministerstvo obchodu SSR už v súčasnosti zabezpečuje inštruktáž pre národné výbory o tých ustanoveniach zákona, ktoré sa týkajú národných výborov a o vykonávacích predpisoch (povoľovacie konanie).

Problematika riešenia sebestačnosti zásobovania vnútorného trhu ovocím a zeleninou bola už niekoľkokrát predmetom rokovaní straníckych a štátnych orgánov. Postupne prijímané opatrenia však neprinášali žiadúci účinok. Nepriaznivá situácia sa prejavila i v roku 1981, keď z 311 122 ton kontrahovanej domácej zeleniny bolo dodané 271 355 ton, to znamená 87, 2 %. Nesplnenie skontrahovaných dodávok skladovateľných druhov zeleniny neumožnilo vytvoriť potrebné zimné zásoby, čo sa nepriaznivo prejavuje na trhu v zimnom a jarnom období. Nákup cesnaku, karotky a kalerábu v roku 1981 nedosiahol ani úroveň roku 1980. Z dôvodov nesplnenia nákupu do výšky kontraktácie v záujme uspokojenia spotrebiteľského dopytu sa podľa možnosti tieto druhy dovážajú. Nepostačuje ani nákup zeleniny a ovocia od

drobných pestovateľov. Vzhľadom na skutočnosť, že u nás dorábané množstvo zeleniny nepostačuje pokryť požiadavky spotrebiteľov, bolo potrebné v zimnom období 1982 zabezpečiť dovoz týchto produktov.

Zvyšovanie úrovne poskytovania služieb závisí od zvyšovania účinnosti výchovnej práce najmä u učňovského dorastu. Vyžaduje si to hlavne zvýšenie odbornej a politickej pripravenosti nielen učňov, ale aj ostatných zamestnancov.

V učebných osnovách je vyhradený popri odbornom vzdelávaní dostatočný priestor pre výučbu spoločenského správania. Zodpovední pracovníci vnútorného obchodu si uvedomujú nutnosť vynaložiť podstatne väčšie úsilie v oblasti úrovne poskytovania služieb v tom smere, aby zákazník v každodennom styku postrehol pozitívny vzostup kvality práce predavačov.

Výchova pracovníkov obchodu k uvedomelosti, vysokej odbornosti a politickej angažovanosti je trvalou úlohou a systematickou prácou nielen hospodárskych orgánov, ale i straníckych a spoločenských orgánov na každom stupni riadenia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP