SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

22

Správa

predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady

za obdobie od 18. decembra 1981 do 26. apríla 1982

V čase od 18. decembra 1981 do 26. apríla 1982 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady trikrát, a to 18. decembra 1981 po 3. schôdzke Slovenskej národnej rady, 29. januára a 26. marca 1982

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vyhlásilo podľa čl. 104 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii jesenné zasadanie Slovenskej národnej rady dňom 19. decembra 1981

za skončené. Podľa čl. 121 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii Predsedníctvo SNR vykonávalo pôsobnosť až do 1. marca 1982, kedy zvolalo jarné zasadanie Slovenskej národnej rady.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vyhlásilo dňom 18. decembra 1981

- zákon SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985,

- zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982 a

- zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode, ktoré boli prijaté na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Vykonávajúc pôsobnosť Slovenskej národnej rady, ako aj z dôvodu, že išlo o neodkladné opatrenie, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady 29. januára 1982 prerokovalo a schválilo vládny návrh zákonného opatrenia Predsedníctva SNR, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu SNR, ktorými pridelil výborom SNR na prerokovanie

- zásady zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,

- vládny návrh zákona o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR na roky 1981-1985 (zákon o 7. päťročnom pláne),

- vládny návrh zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1982,

- vládny návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985,

- vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1982,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Afganskou demokratickou republikou, podpísaná v Prahe 24. júna 1981,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Afganskou demokratickou republikou, podpísaný v Prahe 22. apríla 1981,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Socialistickou Etiópiou, podpísaná v Addis Abebe 13. septembra 1981,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Socialistickou Etiópiou, podpísaný v Addis Abebe 13 septembra 1981,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou, podpísaná v Adene 14. septembra 1981,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných, podpísaná v Prahe 24. júna 1981,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Angolskou ľudovou republikou, podpísaná v Prahe 12. októbra 1981,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas mnohostranný dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov, podpísaný vo Viedni 14. septembra 1981 s výhradou k odseku 2 článku 17 dohovoru,

- vládny návrh ústavného zákona o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou,

- vládny návrh zákona, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Nemeckou demokratickou republikou o spoločných štátnych hraniciach a Protokol, podpísané v Prahe 3. decembra 1980;

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a vyslovilo s nimi súhlas Predseda Slovenskej národnej rady oznámil

stanoviská výborov k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pridelilo všetkým výborom Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) na prerokovanie vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach s tým, že Ústavnoprávny výbor SNR a Výbor SNR pre národné výbory a národnosti predložia spoločnú správu pre 4 schôdzku Slovenskej národnej rady

Zároveň Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutie predsedu SNR, ktorým pridelil Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo na prerokovanie správu Výboru ľudovej kontroly SSR o výsledkoch previerky sústreďovania kapacít na rozhodujúce stavby charakteru závažných úloh štátneho plánu

Vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo a prijalo uznesenia

- k plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov na I polrok 1982,

- k správe o plnení političke odbornej prípravy poslancov Slovenskej národnej rady v II polroku 1981 a k návrhu politicko odbornej prípravy poslancov Slovenskej národnej rady na rok 1982,

- k súhrnnej kontrolnej správe o plnení opatrení prijatých na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu Konštatovalo, že ochrana a využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu nie je adekvátna vynaloženému úsiliu a stanoveným úlohám v uzneseniach straníckych a štátnych orgánov, dôkazom čoho je skutočnosť, že za obdobie 6 päťročnice ubudlo v Slovenskej socialistickej republike 102 942 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 18 428 ha ornej pôdy. V rozpore s celospoločenskými záujmami strategickej úlohy zvyšovať mieru sebestačnosti potravín pretrvávajú značné požiadavky na odňatie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vrátane osobitne chránenej ornej pôdy pre účely investičnej výstavby. Orgány územného plánovania a zúčastnené organy štátnej správy nedostatočne rešpektujú zákonné opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Tiež realizácia uznesení XVI zjazdu KSČ, rezolúcie zjazdu KSS a 4 zasadania ÚV KSČ pre využitie každého ára pôdy si vyžaduje aj dôslednejšie postupoval v intenzívnom využívaní pôdy tak poľnohospodárskymi podnikmi, ako aj spoločenskými organizáciami.

Predsedníctvo SNR uložilo generálnemu prokurátorovi SSR zvýšiť účinnosť dozoru prokuratúry nad zachovaním zákonnosti pri rozhodovaní odnímaní pôdy poľnohospodárskej výrobe, poslancom Slovenskej národnej rady aktívne sa zúčastňovať rokovaní plenárnych zasadaní

národných výborov, ktoré v zmysle uznesenia vlády SSR č. 187/1981 majú analyzovať príčiny nedôsledného plnenia uznesení straníckych a štátnych orgánov a plnenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a prijať konkrétny program na dôslednú realizáciu prijatých opatrení;

- k správe o účasti delegovaných členov Predsedníctva SNR na plenárnych zasadaniach národných výborov v II. polroku 1981 a návrhu na ich delegovanie na plenárne zasadania národných výborov v I. polroku 1982,

- k správe vlády SSR o starostlivosti o matku a dieťa v pôsobnosti a činnosti štátnych orgánov SSR. Predsedníctvo SNR uložilo podpredsedníčke SNR A. Kretovej upozorniť ministra práce a sociálnych vecí ČSSR na potrebu prehodnotenia právnej úpravy uplatňovania vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom, najmä v otázkach poskytovania výživného a jeho vymáhania od rodičov, ktorí si neplnia vyživovaciu povinnosť po nadobudnutí právoplatných súdnych rozhodnutí,

- k správe o plnení uznesenia 10. schôdzky Slovenskej národnej rady z 15. decembra 1978 k správe vlády SSR o stave právnej výchovy a jej úlohách pri utváraní socialistického právneho vedomia občanov. Konštatovalo, že opatreniami vlády SSR, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov, národných výborov a spoločenských organizácií NF sa prehĺbila účinnosť právnej výchovy a propagandy. Táto sa dôslednejšie orientuje na ideologicko-právne otázky a na dodržiavanie socialistickej zákonnosti vo všetkých oblastiach spoločenského života.

V realizácii právnej výchovy a propagandy sú však ešte viaceré nedostatky. Zameranie právnej výchovy nie je vždy na vyhovujúcej obsahovej úrovni a tiež realizačné formy a metódy nie sú dosť príťažlivé. Právnu výchovu a propagandu treba úzko spájať s hlavnými ekonomickými úlohami, a tak napomáhať k upevňovaniu plánovacej, hospodárskej a pracovnej disciplíny.

Zásady riadenia a koordinácie právnej výchovy a propagandy v SSR, ktoré schválilo Predsedníctvo vlády SSR 22. októbra 1980, vytvárajú predpoklady, aby sa pružnejšie odstraňovali nedostatky a cieľavedomejšie organizoval právnovýchovný proces a upevňovalo socialistické právne vedomie občanov;

- k správe vlády SSR o účinnosti doterajšieho súboru opatrení na riešenie problematiky alkoholizmu a iných toxikománií v SSR. Konštatovalo, že v boji proti alkoholizmu a iným toxikomániám sa v poslednom období začína uplatňovať plánovitejší a organizovanejší postup. Výsledok činnosti štátnych, hospodárskych a spoločenských orgánov a organizácií pri realizácii súboru opatrení na riešenie problematiky alkoholizmu a iných toxikománií však nie je adekvátny vynaloženému úsiliu. Boj proti alkoholizmu a iným toxikomániám môže

byť úspešný len vtedy, ak sa stane vecou celej spoločnosti. Predsedníctvo SNR uložilo podpredsedníčke SNR a predsedníčke Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné, podpredsedovi SNR a predsedovi Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a predsedníčke Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu prerokovať vo výboroch poznatky poslancov z realizácie komplexu opatrení v boji proti alkoholizmu v II. polroku 1983; poslancom Slovenskej národnej rady využiť poznatky z prerokovania problematiky boja proti alkoholizmu v orgánoch Slovenskej národnej rady pre ďalšiu masovopolitickú prácu v tejto oblasti vo svojich obvodoch;

- k úlohám Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre brannú výchovu obyvateľstva po XVI. zjazde KSČ. Uložilo predsedovi Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre brannú výchovu obyvateľstva zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove a zákona č. 40/1961 Zb. o obrane ČSSR, ako i schválených úloh Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre brannú výchovu obyvateľstva;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia záverov 4 a 5. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúcich zasadaní ÚV KSS v podmienkach činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov

Predsedníctvo SNR schválilo politickoorganizačné zabezpečenie záverov 4. a 5. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúcich zasadaní ÚV KSS v podmienkach činnosti SNR a jej orgánov a uložilo predsedovi SNR a predsedom výborov SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) zabezpečiť plnenie úloh z neho vyplývajúcich v podmienkach činnosti SNR a jej orgánov v príslušných termínoch;

- k návrhu programu 4. schôdzky Slovenskej národnej rady, k návrhu na jeho doplnenie a k návrhu jej politickoorganizačného zabezpečenia,

- k návrhu programu 5. schôdzky Slovenskej národnej rady a k návrhu jej politickoorganizačného zabezpečenia,

- k návrhu spolupráce výborov SNR s príslušnými výbormi Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR na príprave 2. samostatnej schôdze Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR k ďalšiemu rozvoju poľnohospodárstva a výživy so zameraním na všestranné využitie rezerv,

- k správe o rozpočtovom hospodárení Slovenskej národnej rady

za rok 1981;

- k správe vlády SSR o zabezpečovaní záchrany a obnovy mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Levoči a Bardejove v 6. päťročnici a v príprave plánu na 7. päťročnicu. Predsedníctvo SNR podporilo opatrenia na zabezpečenie záchrany a obnovy mestských pamiatkových rezervácií týchto miest v rokoch

7. päťročnice, prijaté uznesením vlády SSR č. 208 z 1. júla 1981. Uložilo predsedovi SNR zaradiť na program rokovania schôdzky Predsedníctva SNR kontrolnú správu o plnení uznesení vlády SSR na zabezpečenie záchrany a obnovy uvedených mestských pamiatkových rezervácií v II. polroku 1984; Výboru SNR pre školstvo a kultúru venovať trvalé zvýšenú pozornosť otázkam starostlivosti o kultúrne pamiatky, najmä v záchrane a obnove mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Levoči a Bardejove;

- k správe o poznatkoch z poslaneckého prieskumu problémov zahraničného cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách vykonaného skupinou poslancov - členov Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy. Uložilo podpredsedovi SNR a predsedovi Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy prerokovať správu a poznatky z prieskumu s ministrom obchodu SSR a predsedom Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR s tým, aby sa prijaté závery využili pri realizácii opatrení na zabezpečenie koncepcie cestovného ruchu a hlavných smerov jeho rozvoja do roku 1990;

- k správe o realizácii podnetov poslancov Slovenskej národnej rady prednesených na 3 schôdzke Slovenskej národnej rady 17. a 18. decembra 1981;

- k správe vlády SSR o vývoji národného hospodárstva v Slovenskej socialistickej republike a splnení štátneho plánu za rok 1981. Predsedníctvo SNR konštatovalo, že v súlade so zákonom SNR č 184/1980 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1981 základným cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1981 bolo zabezpečiť plynulý a proporcionálny rozvoj národného hospodárstva, predovšetkým zvyšovaním efektívnosti a kvality všetkej práce a na tomto základe dosiahnuť ďalšie skvalitnenie úrovne uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva a upevnenia jeho sociálnych istôt. V plnení týchto úloh sa dosiahli viaceré pozitívne výsledky.

Avšak nižšia úroda, pokles výkonnosti v stavebníctve, nedôsledné uplatňovanie zásad Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, ako aj ďalšie nedostatky spôsobili odchylne plnenie niektorých úloh stanovených zákonom SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva v SSR na rok 1981 Dôsledkom toho je, že sa nedosiahol plánovaný prírastok tvorby spoločenského produktu a národného dôchodku a nezabezpečili sa úlohy v zhospodárňovaní reprodukčného procesu. Objem upravených vlastných výkonov vzrástol, avšak oproti plánu bol nižší. Priaznivé výsledky v znižovaní materiálovej náročnosti nevyvážili rast celkových a mzdových nákladov. Tiež výrazne zaostala tvorba zisku, ktorá sa

splnila na 91, 5 %. Rozvoj osobnej spotreby sa zabezpečoval pri raste štrukturálnej napätosti na vnútornom trhu.

Rozvoj národného hospodárstva v SSR a plnenie štátneho plánu za rok 1981 dokumentuje, že národné hospodárstvo má potrebné zdroje, no problém je v nerovnomernom využívaní extenzívnych, ale hlavne intenzifikačných faktorov rastu. Doterajšie plnenie a vzostup do roku 1982 zvýrazňuje naliehavosť dôslednejšieho plnenia úloh v aplikovaní výsledkov vedecko-technického rozvoja, v zhodnocovaní kovov, uhlia, elektrickej energie a v účinnosti výrobných základných fondov tak, ako je to uvedené v uznesení vlády SSR č. 347/1981.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedom výborov Slovenskej národnej rady Informovať poslancov vo výboroch SNR o poznatkoch z prerokovania správy o vývoji národného hospodárstva SSR a splnení štátneho plánu za rok 1981 v Predsedníctve SNR tak, aby tieto mohli byť využité pri prerokovaní štátneho záverečného účtu SSR za rok 1981 a jeho jednotlivých kapitol a pri rozvíjaní masovopolitickej práce na pracoviskách, v mieste svojho bydliska a najmä vo volebných obvodoch.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP