SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

25 Návrh

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

na v o ľ b u sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

predkladá

Slovenskej národnej rade podľa § 43 ods. 1 zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov

návrh

na zvolenie sudcov z povolenia súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Z navrhovaných 50 kandidátov je 16 justičných čakateľov, ktorí úspešne vykonali odbornú justičnú skúšku a sú pripravení na výkon funkcie sudcu z povolania. V dvanástich prípadoch sa navrhuje prevolanie sudcov z povolania do sudcovských funkcií pre iné súdy SSR a dvadsaťdva kandidátov sa navrhuje na opätovnú voľbu na sudcov z povolania.

Navrhovaní kandidáti spínajú všetky podmienky pre voľbu do funkcie sudcu z povolania stanovené v § 39 ods. 1. a 2. zákona č. 36/1964 Zb.

o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov a súhlasia s kandidatúrou pre príslušné súdy v SSR. Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR preto

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1989 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolila

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšií súd SSR:

JUDr. Martina B i a l o n č í k a

JUDr. Milana Karabína

JUDr. Oľgu Kubekovú

JUDr. Vojtecha M a d e r a

JUDr. Jozefa Sebechlebského

Pre Mestský súd Bratislava:

Ľubomíra Hudáka

Pre Krajský súd Bratislava:

Milana L i v a ř a

JUDr. Júliusa Matečného

Máriu Michalovu

Pre Krajský súd Banská Bystrica: JUDr. Elenu Jakubcovú JUDr. Ladislava K a r t í k a JUDr. Antona Maťu JUDr. Jolanu N a ň o v ú Máriu Šotkovskú

Pre Krajský súd Košice

JUDr. Imricha J o n n e r a

JUDr. Valériu Mihalčinovú

Katarínu Némešovú, promovanú právnickú

JUDr. Jozefa S o r o č i n u

Pre Obvodný súd Bratislava I:

Helenu Haukvitzovú Jána J a m r i c h a Ľudmilu Stojčevovú

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

Vieru Mihalová

Pre Okresný súd Komárno:

JUDr. Natáliu Boršošovú

Pre Okresný súd Levice:

JUDr. Juraja H o v o r k u

Pre Okresný súd Nová Zámky

Janu Janíčkovu

Pre Okresný súd Senica:

Jozefa Glosa

Pre Okresný súd Topoľčany:

Boženu Brinčíkovú Jozefa Stanku JUDr. Janu S v i t k o v ú

Pre Okresný súd Trenčín:

Juditu F r a ň o v ú Evu Macúchovú

Pre Okresný súd Trnava:

JUDr. Miroslava Gregora Juraja Majchráka

Pre Okresný sad Banská Bystrica:

Annu Mihaliskovú, promovanú právničku

Pre Okresný súd Čadca:

Jozefa Korduliaka

Pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

Ľudmilu Tukovú

Pre Okresný súd Lučenec:

JUDr. Jozefa M a l o v c a JUDr. Kristínu Malovcovú

Pre Okresný súd Považská Bystrica:

Natáliu Čekanovú

JUDr. Elenu Markovičovi

Pre Okresný súd Rimavskú Sobota:

Jána Bednára

Pre Okresný súd Zvolen:

Máriu Kalandrovú JUDr. Vieru Š i p o š o v ú

Pre Okresný súd Žilina:

JUDr. Blaženu Barbušovú

Pre Mestský súd Košice:

JUDr. Karola K r a j ň á k a Valériu Šándorová

Pre Okresný súd Michalovce:

Vieru Rajzákovú

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Milana Šebeňa

Pre Okresný súd Rožňava:

Martu Hrenčukovú

Pre Okresný súd Stará Ľubovňa:

Jána Č a n d í k a.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP