SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

26

Správa

predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 27. apríla do 24. júna 1982

V čase od 27. apríla do 24. júna 1982 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady trikrát, a to 27. apríla po 4. schôdzke Slovenskej národnej rady, 27. mája a 21. júna 1982.

V oblasti zákonodarnej Činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vyhlásilo dňom 27. apríla 1982

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon a národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach,

ktorý bol prijatý na 4. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu SNR, ktorými pridelil príslušným výborom SNR na prerokovanie

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Štatút Organizácie spojených národov pre priemyselný rozvoj, prijatý vo Viedni 8. apríla 1979,

- zásady zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu,

- zásady zákona o dôchodkovej dani,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce,

- vládny návrh zákona o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Pokiaľ ide o prerokovanie stanovísk výborov SNR k vyššie uvedeným

zásadám zákonov - prerokuje ich Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej 12. schôdzke.

Vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti Predsedníctvo SNR prerokovalo a prijalo uznesenia

- k správe o zabezpečení zásobovania obyvateľstva mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami v I. polroku 1982 s výhľadom na II. polrok 1982 (na základe súpisu hospodárskych zvierat k 1. januáru 1982). Uložilo predsedovi Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu v súvislosti s prerokovaním návrhu plánu a rozpočtu na rok 1983 zhodnotiť plnenie prijatých opatrení na zabezpečenie plánovaných úloh živočíšnych výrobkov v roku 1982;

- ku kontrolnej správe vlády SSR o realizácii obsahovej a organizačnej prestavby učňovského školstva v SSR a k súbornej správe výborov SNR o výsledku kontroly ako príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SSR plnia uznesenia Slovenskej národnej rady a vlády SSR o starostlivosti v príprave kvalifikovaného robotníckeho dorastu. Konštatovalo, že v súlade s uznesením Predsedníctva ÚV KSČ zo 4. júna 1976 o ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy úspešne sa do života uvádza nový systém prípravy mládeže na robotnícke povolania v stredných odborných učilištiach v spojení so získavaním stredného a úplného stredného vzdelania.

Popri pozitívnych výsledkoch pretrvávajú v procese realizácie učňovského školstva v SSR viaceré problémy a nedostatky potvrdené aj výsledkami poslaneckých prieskumov a rokovaní jednotlivých výborov SNR. Prejavujú sa najmä v riadiacej, plánovacej a kontrolnej činnosti štátnych a hospodárskych orgánov, vo výchovno-vzdelávacom procese a Jeho kádrovom zabezpečení a v materiálno-technickom vybavení prípravy mládeže na robotnícke povolania. Ďalej sa konštatovalo, že zo strany vlády SSR bude potrebné dosiahnuť, aby sa odborná a politická výchova mladej robotníckej generácie, jej príprava na život a prácu v podmienkach rozvinutej socialistickej spoločnosti dostala do centra pozornosti príslušných ministerstiev, VHJ a národných výborov. V dlhodobých plánoch vytvárať taká kádrové a materiálne podmienky, ktoré by efektívne zvyšovali úroveň teoretickej, ale najmä praktickej výučby. Ukazuje sa nutným zabezpečiť dostatok učňov pre niektoré neatraktívne profesie a zvýšiť počet učňovských zariadení podnikov miestneho hospodárstva.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedovi Slovenskej národnej rady Informovať predsedu vlády SSR o výsledkoch rokovania orgánov SNR k plneniu úloh v príprave kvalifikovaného robotníckeho dorastu a Výboru SNR pre školstvo a kultúru vykonať v I. polroku 1984 kontrolu realizácie uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ k ďalšiemu rozvoju výchovno-vzdelávacej sústavy v oblasti starostlivosti o zabezpečenie prípravy

mládeže na robotnícke povolania, najmä z pohľadu plnenia uznesenia 11. schôdzky Slovenskej národnej rady z 26. apríla 1979;

- k súhrnnej koncepcii starostlivosti o životné prostredie v SSR na obdobie 7. päťročnice s výhľadom do roku 2000. Konštatovalo, že pri realizácii opatrení vyplývajúcich z koncepcie starostlivosti o životné prostredie v SSR a v hlavnom meste SSR Bratislave schválených vládou SSR a prerokovaných Slovenskou národnou radou a jej orgánmi sa v 6. päťročnici dosiahli niektoré pozitívne výsledky. Pri dynamickom rozvoji výrobných síl podarilo sa zastaviť zhoršujúce sa tendencie vývoja kvality životného prostredia ako celku. Pozornosť sa venovala ochrane podzemných vôd na Žitnom ostrove. Vybudovaním a rozostavaním viacerých čistiarní odpadových vôd sa vytvorili predpoklady znížiť v 7. päťročnici stupeň znečistenia povrchových vôd. Dobré výsledky sa dosiahli pri zvyšovaní kvality pracovného prostredia.

Predsedníctvo SNR ďalej poukázalo, že všetky stanovené ciele sa však nesplnili. Problémy v materiálno-technickom zabezpečení spomaľovali tempo výstavby ekologických objektov, nepodarilo sa tiež vždy dosiahnuť ich projektovú kapacitu. Aj keď sa rozšíril počet čistiarní odpadových vôd, rýchlejšie rástlo množstvo a dĺžka znečistených tokov. Na zhoršovaní kvality ovzdušia, vôd a pôdy má značný podiel porušovanie technologickej, pracovnej a štátnej disciplíny. Úroveň obytného prostredia znižuje permanentné oneskorovanie výstavby občianskej vybavenosti, terénnych a sadových prác.

Hlavné zásady a ciele koncepcie stanovujú v zmysle uznesení XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS stabilizovať a ďalej skvalitňovať úroveň životného prostredia ako základnej potreby a súčasti životnej úrovne súbežne s delovými programami národného hospodárstva; nepripustiť zhoršenie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia, najmä nedovoliť výstavbu nových výrobných Investícií, u ktorých nebudú zabezpečené ekologické zariadenia; likvidovať postupne najväčšie zdroje znečistenia, chrániť dôsledne územia s kvalitným životným prostredím, a to aj opatreniami neinvestičného charakteru. V záujme toho upevniť úlohu národných výborov pri usmerňovaní a kontrole ochrany a tvorby životného prostredia, zvýšiť účinnosť vedy, výskumu, výchovy a výučby v tejto oblasti.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedovi Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre životné prostredie každoročne zaradiť do plánu hlavných úloh kontrolu plnenia prijatých opatrení súhrnnej koncepcie a predsedom Výboru SNR pre národné výbory a národnosti, Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo a Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu vykonať v roku 1984 priebežnú kontrolu plnenia opatrení súhrnnej koncepcie starostlivosti o životné prostredie;

- k správe o výsledkoch plnenia úloh volebných programov Národného frontu SSR a socialistickej súťaže národných výborov za rok 1981. Konštatovalo, že prvý rok plnenia volebných programov Národného frontu na 7. päťročnicu potvrdil opäť osvedčenú skúsenosť o ich významnom politicko-ekonomickom poslaní. Priaznivá politicko-spoločenská klíma v minulom roku, ovplyvnená konaním XVI. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a všeobecných volieb do zastupiteľských zborov, výrazne prispela k tvorivému prerokúvaniu návrhov volebných programov Národného frontu, ako aj ich konkrétnemu plneniu. Ďalej sa rozšírili platené služby pre obyvateľstvo, splnili sa úlohy na úsekoch bytového hospodárstva, cestnej automobilovej dopravy, obchodu, reštauračného stravovania, pokračovalo sa v uskutočňovaní zámerov intenzívnejšej ochrany a tvorby životného prostredia, vzrástla úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ďalej sa rozvinula materiálno-technická základňa školstva a kultúry. Nesplnili sa však viaceré investičné zámery najmä na úseku komplexnej bytovej výstavby a účelovej výstavby národných výborov.

Predsedníctvo SNR ďalej konštatovalo, že vďaka iniciatíve občanov, kolektívov pracujúcich závodov, družstiev, inštitúcií a spoločenských organizácií sa v investičnej časti akcie "Z" vytvorila hodnota diela vo výške 1 351 mil. Kčs pri vynaložených nákladoch 933 mil. Kčs, do užívania sa odovzdalo 1162 stavieb, z toho 79 materských škôl, 15 detských jaslí, 8 základných škôl, 201 km vodovodov, 9 km kanalizácií, 81 predajní, 16 osvetových zariadení, 62 km miestnych komunikácii, 102 autobusových čakární, 37 domov smútku a rad ďalších stavieb v školstve, zdravotníctve a telovýchove. Pozitívny je i pokles objemu rozostavanosti v investičnej časti akcie "Z" o 16, 7 %. V neinvestičnej časti akcie,. Z" sa vytvorilo dielo v hodnote ďalších vyše 1, 5 mld Kčs, z čoho je najvýznamnejšie rozšírenie zelených plôch o 440 ha;

- k návrhu programu 6. schôdzky Slovenskej národnej rady a k návrhu jej politickoorganizačného zabezpečenia,

- k správe vlády SSR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva v SSR na roky 1981-1985 a o smernici pre vypracovanie vykonávacieho štátneho plánu na rok 1983. Konštatovalo, že štátny plán rozvoja národného hospodárstva v SSR na roky 1981-1985 orientuje rozvoj hospodárstva v SSR tak, aby účinnejším využívaním prírodných a ekonomických podmienok väčšou mierou prispel k splneniu základných úloh jednotnej československej ekonomiky, postupnému obnoveniu rovnováhy vonkajších ekonomických vzťahov ČSSR, zabezpečeniu proporcionálneho rozvoja a využitia predpokladov pre výrazný rast Intenzifikácie a efektívnosti ekonomiky. Plán ďalej konkretizuje ciele, ktoré určili zákon č. 122/1981 Zb. schválený Federálnym zhromaždením ČSSR a zákon SNR č. 128/1981 Zb. o 7. päťročnom pláne a zohľadňuje podstatne zložitejšie a náročnejšie podmienky hospodárskeho rozvoja.

Ďalej konštatovalo, že pre splnenie úloh 7. päťročnice má kľúčový význam dosiahnutie vytýčenej intenzifikácie hospodárstva už v roku 1982 a obnovenie jeho dynamiky v roku 1983.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedovi SNR a predsedom výborov SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) premietnuť a konkretizovať úlohy vyplývajúce z politicko-organizačného zabezpečenia v časových plánoch hlavných úloh SNR a jej orgánov na príslušné obdobie.

Slovenská národná rada, jej orgány a poslanci zamerajú svoju politicko-organizátorskú, iniciatívnu a kontrolnú činnosť pri zabezpečovaní úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985 najmä na orientáciu rozvoja národného hospodárstva SSR, na riešenie kľúčových problémov jednotnej československej ekonomiky, zabezpečenie rýchlejšej dynamiky ekonomického rastu a zvyšovania jeho podielu na tvorbe celoštátnych zdrojov. Zamerajú sa na dôsledné presadzovanie výrazného rastu intenzifikácie ekonomiky, zvyšovanie efektívnosti a kvality všetkej práce, najmä vyšším zhodnocovaním a racionálnejším využívaním všetkých druhov palív, energie, materiálov a surovín, účinnejším využívaním základných prostriedkov, znižovaním rozostavanosti a urýchleným uvádzaním kapacít do prevádzky s osobitným zreteľom na palivovo-energetickú základňu, zabezpečením výrazného predstihu rastu produktivity práce pred rastom priemerných miezd, lepším využívaním pracovných síl.

Ďalej sa SNR, jej orgány a poslanci zamerajú na podstatné urýchlenie tempa vedecko-technického rozvoja a jeho uplatnenie v celom reprodukčnom procese, na prehlbovanie medzinárodnej socialistickej deľby práce a plnšie využívanie možností socialistickej ekonomickej integrácie, predovšetkým so ZSSR. Budú sledovať žiadúce zmeny štruktúry výroby v prospech posilnenia exportnej výkonnosti, znižovanie dovoznej náročnosti a rovnomernejšie krytie potrieb obyvateľstva, zvyšovanie sebestačnosti vo výrobe potravín ďalšou intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby, skvalitňovaním ochrany a zúrodňovaním pôdneho fondu, prednostným rozvojom rastlinnej výroby a chovu hovädzieho dobytka. Svoju činnosť ďalej zamerajú na zabezpečenie vyvážených podmienok na udržanie a skvalitnenie dosiahnutej vysokej životnej úrovne obyvateľstva, na dôsledné uplatňovanie a využívanie zásad Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, osobitne chozrasčotných metód hospodárenia a ústretového plánovania a na rozvoj iniciatívy a účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii, hodnotení a kontrole plnenia plánu.

Slovenská národná rada a jej predsedníctvo pri každoročnom prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte a štátneho záverečného účtu SSR budú vychádzať zo zákona SNR č. 128/1981 Zb. o 7. päťročnom pláne a kontinuity plnenia jeho základných cieľov a zámerov. Pri kontrole plnenia úloh Programového vyhlásenia vlády SSR v roku 1983 a v ďalších rokoch budú posudzovať s osobitným zreteľom plnenie úloh hospodárskeho rozvoja. V roku 1983 posúdia uplatňovanie výsledkov vedecko-technického rozvoja a jeho podielu na zvyšovaní technicko-ekonomickej úrovne výroby. Koncom roku 1983 prerokujú koncepciu ochrany, zúrodňovania a využívania poľnohospodárskej pôdy v SSR s osobitným zreteľom na závery 4. zasadania ÚV KSČ z roku 1981.

V rokoch 1984 a 1985 prerokujú výsledky zhodnocovania surovín, materiálov a energie vo výrobnom procese, ich úspory a využívanie druhotných surovín so zreteľom na štátne cieľové programy. Ďalej prerokujú starostlivosť štátnych a hospodárskych orgánov o zásobovanie vodou, o čistotu vôd a ochranu pred povodňami. Náležitú pozornosť budú venovať plneniu komplexných programov starostlivosti o pracujúcich, najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia a ochrany zdravia pri práci.

Budú vykonávať kontrolu vývoja národného hospodárstva SSR a plnenie úloh štátneho vykonávacieho plánu za príslušné obdobie s dôrazom na kumulatívne plnenie kľúčových úloh za celú 7. päťročnicu. Prerokujú kontrolu plnenia úloh stavebníctva v 7. päťročnici v nadväznosti na výsledky rokovania 4. schôdzky SNR so zreteľom na výstavbu palivovo-energetických a vodných diel, komplexnú bytovú výstavbu a výstavbu hlavného mesta SSR Bratislavy. Ďalej prerokujú plnenie hlavných úloh rozvoja potravinárskeho priemyslu, zapájanie ekonomiky SSR do realizácie dlhodobých programov medzinárodnej socialistickej deľby práce v rámci jednotnej Československej ekonomiky. Budú sa zaoberať riešením ekologických problémov v oblastiach s najviac narušeným životným prostredím a využívaním kvalifikácie pracovných síl v hospodárstve SSR v 7. päťročnici.

Výbory Slovenskej národnej rady vo svojej činnosti budú predovšetkým vychádzať z vyššie uvedených úloh Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva s osobitnou orientáciou na plnenie úloh 7. päťročnice príslušnými rezortami a národnými výbormi. V II. polroku 1982 prerokujú zabezpečenosť úloh 7. päťročného plánu v hospodárskych plánoch rezortov a naplnenie smernice pre vypracovanie štátneho vykonávacieho plánu na rok 1983.

Poslanci Slovenskej národnej rady sa dôkladne oboznámia s hlavnými zámermi a cieľmi úloh 7. päťročného plánu a smernicou pre vypracovanie štátneho vykonávacieho plánu na rok 1983. Vo svojich volebných obvodoch rozvinú masovopolitickú, organizátorskú a kontrolnú činnosť v záujme ich dôsledného rozpracovania a zabezpečenia v podmienkach VHJ, podnikov, závodov a ostatných organizácií. Osobitný dôraz položia i na rozvíjanie socialistického súťaženia a účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii, hodnotení a kontrole plnenia plánu. Vyvinú maximálne úsilie pre mobilizáciu pracujúcich, najmä na splnenie tohtoročného plánu, odkrývanie rezerv a dôsledné využívanie ústretového plánovania pri príprave plánu na rok 1983;

- ku kontrolnej správe vlády SSR o realizácii koncepcie práce zborov pre občianske záležitosti za roky 1979-1981 a návrhov na ďalšie prehĺbenie ich činnosti. Konštatovalo, že činnosť zborov pre občianske záležitosti ako dobrovoľných aktívov národných výborov sa v posledných rokoch výrazne zvýšila a skvalitnila. Zbory zaujali významné miesto a poslanie v ideovej a kultúrnovýchovnej práci národných výborov organizovaním občianskych obradov a slávností. Pozitívny trend sa dosiahol v organizovaní občianskych obradov a v ich ideovej a estetickej úrovni, najmä pri slávnostnom uvítaní narodených detí do života a pri obradoch uzatvárania manželstva. V záujme ďalšieho skvalitňovania činnosti zborov pre občianske záležitosti je nutné zamerať sa na zvýšenie podielu občianskych pohrebov, ktoré stále sú slabým Článkom občianskych obradov, keď napr. v roku 1981 len v 13, 2 % prípadoch sa konal občiansky pohreb. Je potrebné sústreďovať sa tiež na ďalšie dobudovávanie obradných miestností, a najmä na výstavbu domov smútku, kde stále je neuspokojivý stav, zvlášť vo Východoslovenskom kraji. Osobitnú pozornosť a starostlivosť je potrebné venovať kádrovému skvalitňovaniu matrikárov a zvyšovaniu ich politickej a odbornej úrovne.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedovi Slovenskej národnej rady a predsedom Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre školstvo a kultúru vykonať ďalšiu kontrolu realizácie koncepcie práce zborov pre občianske záležitosti v SSR v roku 1985;

- k správe o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich adresovaných Slovenskej národnej rade, jej orgánom a Kancelárii SNR za rok 1961;

- k rozboru poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov podaných v roku 1981 ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a národným výborom v SSR predloženej ministrom-predsedom Výboru ľudovej kontroly SSR. Konštatovalo, že postupnou realizáciou úloh vyplývajúcich z opatrení ÚV KSČ a ÚV KSS, vlády SSR, Výboru ľudovej kontroly SSR a národných výborov sa vytvárajú podmienky pre skvalitňovanie a zvyšovanie účinnosti práce vo vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich. V práci so sťažnosťami sa dosiahli niektoré pozitívne výsledky vo včasnosti a správnosti ich vybavovania. Nedarí sa však s potrebnou náročnosťou odstraňovať príčiny opakujúcich sa a všeobecne známych nedostatkov, ktoré sú predmetom oprávnenej kritiky občanov. Vysoké percento opodstatnených sťažností, ale aj anonymných podaní ukazuje na pretrvávajúce nedostatky v riadiacej činnosti a kontrole, porušovaní socialistickej zákonnosti, štátnej a pracovnej disciplíny, na administratívny a niekedy aj nevšímavý prístup k vybavovaniu záležitostí občanov. Je preto potrebné orientovať organizátorskú a riadiacu prácu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov, národných výborov a nimi riadených organizácií na dôslednú realizáciu opatrení smerujúcich k odstraňovaniu príčin, ktoré sú dôvodom podávania opodstatnených sťažností a na dôslednejšie využívanie poznatkov zo sťažností, najmä v kontrolnej činnosti s cieľom zvýšiť účinnosť jej preventívneho pôsobenia;

- k návrhu plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov na II. polrok 1982.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP