SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

30

Vládny návrh

Zákon Slovenskej národnej rady

z 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch

štátnej správy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 89/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike, zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach, zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom Členení Slovenskej socialistickej republiky, zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich, zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 62/1971 Zb., ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike, zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, a zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 prvá veta znie:

"Národné výbory zabezpečujú komplexný ekonomický a sociálny rozvoj svojich územných obvodov. ".

2. V § 4 sa v odseku 1 slová "s organizáciami združenými v Národnom fronte" nahradzujú slovami "s orgánmi Národného frontu a organizáciami v ňom združenými. ".

3. § 4 ods. 3 znie:

,, 3 Národné výbory sa zaoberajú námetmi organizácií združených v Národnom fronte. Prerokúvajú s orgánmi Národného frontu zámery týkajúce sa rozvoja svojich územných obvodov a predkladajú orgánom Národného frontu a organizáciám v ňom združeným návrhy na spoluprácu pri tvorbe, plnení a kontrole plnenia volebných programov Národného frontu. ".

4. § 5 znie:

., § 5

(1) Národným výborom patrí výkon štátnej správy v ich územných obvodoch. Zákon im môže zveriť výkon štátnej správy aj v územných obvodoch Iných národných výborov.

(2) Iným územným orgánom alebo organizáciám môže výkon štátnej správy zveriť len zákon. ".

5. § 6 ods. 2 a 3 znejú:

"(2) Súdy, prokuratúry a útvary Zboru národnej bezpečnosti oboznamujú národné výbory so stavom socialistickej zákonnosti a ochrany verejného poriadku v ich územných obvodoch.

(3) Iné štátne orgány, než orgány uvedené v odseku 2, ktoré pôsobia v územnom obvode národného výboru, sú povinné na požiadanie národného výboru podávať mu správy o svojej činnosti, ktorá sa týka záujmov a potrieb občanov. Národný výbor ich upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí, a môže od nich požadovať vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov. Štátne orgány sú povinné informovať národný výbor o vykonaných opatreniach v lehote ním určenej. ".

6. V § 6a ods. 2 druhá a tretia veta znejú:

"Sú oprávnení požadovať od občanov potrebné vysvetlenia na objasnenie skutočností nevyhnutných na zistenie priestupku a ukladať pokuty v blokovom konaní. Predviesť občana môžu len v prípade, ak nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť a vec nemožno vybaviť namieste v blokovom konaní. "

7. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý znie:

., § 6b

(1) Národné výbory môžu združovať na základe zmluvy s inými národnými výbormi, štátnymi, družstevnými, spoločenskými a inými socialistickými organizáciami prostriedky alebo činnosti na účinnejšie a hospodárnejšie plnenie ich spoločných úloh (ďalej len "združovanie prostriedkov a činností").

(2) Národné výbory môžu navrhovať a koordinovať združovanie prostriedkov a činností socialistických organizácii, ak je takéto združovanie účelné a ak to vyžaduje celospoločenský záujem.

(3) Ak nedôjde k dohode, môžu národné výbory uložiť socialistickým organizáciám povinnosť uzavrieť zmluvu o združení prostriedkov a činností. Toto oprávnenie majú národné výbory aj vtedy, keď sa na združovaní prostriedkov a činností samy nezúčastnia.

(4) Pri združovaní prostriedkov a činností postupujú národné výbory podľa zásad ustanovených vládou Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "vláda").

8. V § 7 ods. 1 v prvej vete sa za slová "ostatným organizáciám" vkladajú slová "a voči organizáciám riadeným alebo spravovaným národnými výbormi vyšších stupňov" a slová "zdravých podmienok a" sa nahradzujú slovom "podmienok".

9. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Národné výbory koordinujú a kontrolujú činnosť ústredne riadených hospodárskych, družstevných a ostatných organizácií a organizácií riadených alebo spravovaných národnými výbormi vyšších stupňov, ak ide o poskytovanie služieb obyvateľstvu, bytovú výstavbu a údržbu bytového majetku, tvorbu a ochranu životného prostredia, verejné a závodné stravovanie a rozvoj telesnej výchovy, športu a rekreácie. Ustanovenie § 6 ods. 3 druhej a tretej vety platí obdobne. ".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a v ňom sa za slová

"ostatné organizácie" vkladajú slová "a organizácie riadené alebo spravované národnými výbormi vyšších stupňov" a na konci sa pripája veta, ktorá znie: "Uvedené organizácie sa ďalej podieľajú na zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov národných výborov. ".

10. Za § 9 sa vkladajú § 10 a 11, ktoré znejú:

"§ 10

(1) Mestské národné výbory sú v mestách, ktoré sú sídlami okresov, ďalej v iných obciach mestského charakteru, ktoré na návrh krajského národného výboru určí vláda.

(2) Mestské národné výbory sa členia na kategórie.

(3) v prvej kategórii sú mestské národné výbory v mestách, ktoré sú sídlami krajov, a mestské národné výbory v ďalších významných veľkých mestách s osobitne rozvinutou hospodárskou, politickou, kultúrnou, sociálnou a správnou činnosťou a vo významných kúpeľných mestách (ďalej len "mestské národné výbory prvej kategórie"); významné veľké mestá, ak nie sú sídlami krajov, a významné kúpelne mestá určí na návrh krajských národných výborov vláda.

(4) V druhej kategórii sú mestské národné výbory v mestách, ktoré sú sídlami okresov, a mestské národné výbory v obciach mestského charakteru, ktoré sú významnými strediskami osídlenia a sú vybavené zariadeniami a prevádzkárňami na zabezpečovanie služieb a potrieb obyvateľov obcí a ich spádového územia (ďalej len "mestské národné výbory druhej kategórie"); tieto obce určí krajský národný výbor.

(5) V tretej kategórii sú mestské národné výbory v ostatných mestách a obciach mestského charakteru.

§ 11

(1) V meste Košiciach pôsobí Národný výbor mesta Košíc riadený krajským národným výborom.

(2) V obvodoch mesta Košíc pôsobia obvodné národné výbory. Vytvoriť alebo zrušiť mestský obvod alebo zmeniť jeho územie patrí Národnému výboru mestá a Košíc. "

Doterajšie § 10 a 11 sa označujú ako § 12 a 12a.

11. Ustanovenie § 14 sa označuje ako odsek 1, ktorého druhá veta znie: "Pozorne skúma záujmy svojich voličov, Ich potreby a názory a udržiava s nimi stále spojenie. "

Zaň sa pripája nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Poslanec skladá voličom účty zo svojej činnosti, a to

a) poslanec miestneho národného výboru, obvodného národného výboru v meste Košiciach a mestského národného výboru najmenej dvakrát ročne,

b) poslanec iného národného výboru, ako národného výboru uvedeného v písmene a), najmenej raz ročne. "

12. § 15 znie:

"§ 15

(1) Poslanec národného výboru je oprávnený najmä

a) predkladať návrhy národnému výboru a jeho komisiám a podnety jeho rade a odborom;

b) vznášať dotazy na radu, na jej jednotlivých členov a na predsedov komisií, a to aj mimo zasadania národného výboru alebo komisie; odpoveď na tieto dotazy sa musí dať bezodkladne a ak sa tak nemôže stať, najneskôr do 30 dní;

c) požadovať od vedúcich odborov vysvetlenia vzťahujúce sa na činnosť odborov; vysvetlenia môže požadovať aj od vedúcich organizácií a zariadení riadených alebo spravovaných národným výborom; vysvetlenia sa musia dať bezodkladne;

d) odporúčať vedúcim organizácií a zariadení riadených alebo spravovaných národným výborom opatrenia na odstránenie nedostatkov a v závažnejších prípadoch sa obrátiť na národný výbor, aby v medziach svojej pôsobnosti uložil organizácii alebo zariadeniu vhodné opatrenia na nápravu;

e) požadovať od štátnych orgánov a socialistických organizácii, ktoré národný výbor neriadi ani nespravuje, prijatie vo veciach, ktoré súvisia s výkonom jeho poslaneckej funkcie a požadovať od nich informácie a vysvetlenia;

f) zúčastňovať sa s poradným hlasom na zasadaniach národného výboru nižšieho stupňa;

g) zúčastňovať sa na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov občanov vzťahujúcich sa na činnosť národného výboru, jeho orgánov a organizácii, prípadne postupovať sťažnosti, oznámenia a podnety občanov, ktoré sa mu odovzdali, príslušným orgánom a organizáciám;

h) požadovať od odborov národného výboru, súdu, prokuratúry, štátneho notárstva a hospodárskej arbitráže rady vo veciach, ktoré súvisia s výkonom jeho poslaneckej funkcie.

(2) Štátne orgány a socialistické organizácie sú povinné

a) poskytovať poslancovi pomoc pri plnení jeho úloh;

b) zaoberať sa podnetmi, pripomienkami a dotazmi poslanca a Informovať ho o ich vybavení najneskôr do 30 dní;

c) informovať poslanca v čo najkratšom čase o vybavení sťažností, oznámení a podnetov občanov, ktoré im postúpil. ".

13. Ustanovenie § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Poslanec miestneho národného výboru, obvodného národného výboru a mestského národného výboru je povinný spolupracovať s občianskymi výbormi vo svojom volebnom obvode. ".

14. § 18 znie:

"§ 18

Prvoradou úlohou národných výborov pri zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja je najmä starostlivosť o výstavbu miest a obcí, o tvorbu a ochranu životného prostredia, o zlepšovanie úrovne bývania a služieb, o rozvíjanie kultúrneho a spoločenského života, o výchovu mládeže, o utváranie podmienok pre rozvoj telesnej výchovy, športu a rekreácie, o zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany záujmov občanov. Pritom sa národné výbory starajú o súladný rozvoj ich územného obvodu, o účelné hospodárenie s pracovnými silami, o zvyšovanie efektívnosti investičnej výstavby, o hospodárne využívanie prírodných, finančných a hmotných zdrojov a o dodržiavanie hospodárnosti pri vynakladaní prostriedkov. ".

15. § 19 znie:

"§ 19

Národné výbory podľa osobitných predpisov vykonávajú štátnu správu najmä na úseku

- utvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce,

- oblastného plánovania,

- územného plánovania a stavebného poriadku,

- pracovných síl,

- ochrany prírody a kultúrnych pamiatok,

- ochrany a využívania nerastného bohatstva,

- poľnohospodárstva,

- lesného a vodného hospodárstva,

- energetiky,

- hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi,

- financií a správy a ochrany národného majetku,

- zásobovania, obchodu, verejného a závodného stravovania a cestovného ruchu,

- služieb,

- dopravy a cestného hospodárstva,

- školstva,

- kultúry a informácií,

- zdravotníctva,

- sociálneho zabezpečenia,

- obrany štátu,

- ochrany verejného poriadku,

- požiarnej ochrany,

- všeobecnej vnútornej správy. ".

18. § 20 znie:

"§ 20

(1) Národné výbory spravujú organizácie a zariadenia v odvetviach (úsekoch)

- školstva, najmä predškolského zariadenia, základné školy, stredné školy a školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, školské výchovné zariadenia a školské účelové zariadenia,

- kultúry a ochrany prírody a kultúrnych pamiatok,

- zdravotníctva, najmä ústavy národného zdravia,

- sociálneho zabezpečenia, najmä ústavy a iné zariadenia sociálnej starostlivosti,

- vnútornej správy, najmä archívy a inšpekcie verejného poriadku,

- požiarnej ochrany, najmä verejné požiarne útvary.

(2) V otázkach zriaďovania a zrušovania organizácií a zariadení uvedených v odseku 1 sa národné výbory spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády a národného výboru vyššieho stupňa a v otázkach ich odborného vedenia aj smernicami ministerstiev (ústredných orgánov štátnej správy) a národného výboru vyššieho stupňa. ".

17. § 21 znie:

,, § 21

Na plnenie svojich úloh môžu národné výbory zriaďovať a riadiť organizácie alebo zariadenia obstarávajúce

- verejnoprospešné služby (čistenie mesta a odvoz pevných domových odpadkov, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia,

zásobovanie vodou z verejných vodovodov, odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a pod. ),

- správu a údržbu domového majetku,

- miestne stavebníctvo,

- miestne dopravné služby a verejnú osobnú a nákladnú automobilovú dopravu,

- výstavbu, údržbu a správu ciest a miestnych komunikácii,

- platené služby (pranie a čistenie, opravárske činnosti vrátane autoopravárstva, zhotovovanie vecí na zákazku, osobné služby, ubytovacie služby, verejné stravovanie, rekreáciu a cestovný ruch, pohrebníctvo a pod. ),

- miestnu výrobu,

- zásobovanie tuhými palivami,

- obchodnú činnosť nadväzujúcu na služby a miestnu výrobu,

- projektové a investorské práce, prípadne inžinierske činnosti,

- zber druhotných surovín,

- iné špecializované činnosti. ".

18. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Hlavné úlohy hospodárskej organizácie riadenej národným výborom, zásady jej riadenia a vnútornej organizácie ustanoví štatút, ktorý podľa zásad schválených vládou vydá národný výbor, ktorý organizáciu riadi; podrobnosti o vnútornej organizácii upraví organizačný poriadok, ktorý podľa zásad ustanovených v štatúte vydá riaditeľ (vedúci) organizácie. ".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

19. Za § 22 sa vkladajú § 22a a 22b, ktoré znejú.

"§ 22a

Riaditeľ (vedúci) organizácie (zariadenia) zriadenej na plnenie úloh podľa § 21 zodpovedá za jej činnosť rade národného výboru.

§ 22b

(1) Miestne národné výbory, obvodné národné výbory a mestské národné výbory môžu udieľať jednotlivým občanom povolenia na poskytovanie služieb. Rozsah služieb, ktoré môžu občania poskytovať na základe povolenia národného výboru, podmienky ich povoľovania, obsah žiadosti občana o udelenie povolenia, povinnosti občanov poskytujúcich služby a odnímanie udelených povolení upraví vláda nariadením.

(2) Predaj tovaru občanmi upravujú osobitné predpisy1). ".

20. V § 23 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová "a ako používajú dotácie a subvencie poskytnuté im z rozpočtov národných výborov. ".

21. § 24 ods. 1 písm. b) znie:

"b) udeľovať čestné občianstvo obce (mesta), ceny národného výboru v rozsahu a za podmienok určených vládou a iné verejné uznania. "

22. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

"§ 24a

(1) Národné výboru môžu na plnenie svojich úloh vydávať pre svoje územné obvody všeobecne záväzné nariadenia.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie národného výboru musí byť v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami národných výborov vyšších stupňov.

(3) Všeobecne záväzné nariadenie národného výboru musí byť vyhlásené. Vyhlásenie sa vykoná tak, že sa všeobecne záväzná nariadenie národného výboru vyvesí na jeho úradnej tabuli. Tento spôsob vyhlásenia je podmienkou platnosti všeobecne záväzného nariadenia národného výboru. Okrem toho sa všeobecne záväzné nariadenie národného výboru uverejní spôsobom v mieste obvyklým a všeobecne záväzné nariadenia národných výborov vyšších stupňov aj na úradných tabuliach miestnych národných výborov, obvodných národných výborov a mestských národných výborov.

(4) Všeobecne záväzné nariadenie národného výboru nadobúda účinnosť pätnástym dňom nasledujúcim po dni jeho vyhlásenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vo výnimočných prípadoch, ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, môže národný výbor ustanoviť, že všeobecne záväzné nariadenie národného výboru nadobúda účinnosť už dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo vyhlásené.

(5) Všeobecne záväzné nariadenia národného výboru musia byť každému prístupné na národnom výbore, ktorý ich vydal. Na miest 1) § 23 až 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 130 1981 Zb. o vnútornom obchode.

nych národných výboroch, obvodných národných výboroch a mestských národných výboroch musia byť prístupné aj všetky všeobecne záväzné nariadenia národných výborov vyšších stupňov, ktoré sa vzťahujú na ich územné obvody. ".

23. § 25 ods. 2 písm. a) znie:

,, a) spravuje základnú školu, školské zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, miestnu ľudovú knižnicu a podľa miestnych podmienok ďalšie kultúrne zariadenia; ".

24. § 25 ods. 4 sa vypúšťa.

25. § 26 ods. 2 znie:

"(2) Mestský národný výbor okrem pôsobnosti, ktorá patrí miestnemu národnému výboru (§ 25 ods. 2 a 3), môže podľa potreby zriaďovať, riadiť alebo spravovať organizácie a zariadenia potrebné na uspokojovanie potrieb občanov. Mestský národný výbor prvej kategórie zriaďuje, riadi alebo spravuje najmä organizácie obstarávajúce platené služby, verejnoprospešné služby a správu a údržbu domového majetku. ".

26. § 26 ods. 4, 5 a 6 znejú:

"(4) Mestský národný výbor ďalej

a) vo vzťahu k organizáciám riadeným národnými výbormi vyšších stupňov

1. zaujíma stanovisko k návrhom koncepcií rozvoja a hospodárskych plánov organizácií poskytujúcich služby;

2. vydáva súhlas na umiestnenie organizácií alebo ich častí (závodu, prevádzkárne a pod. ) na území mesta;

3. posudzuje programy sociálneho rozvoja organizácií z hradiska ich nadväznosti na hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj mesta a zaujíma k nim stanovisko,

b) vo vzťahu k ústredne riadeným hospodárskym, družstevným a ostatným organizáciám

1. má oprávnenia uvedené v ustanovení písmena a) v bodoch 2 a 3;

2. zaujíma stanovisko k zámerom, koncepciám a iným opatreniam organizácií, pokiaľ sa týkajú rozvoja a výstavby mesta a potrieb občanov,

3. vyjadruje sa k návrhom na ustanovenie a odvolanie vedúcich závodov a prevádzkární organizácií poskytujúcich služby obyvateľstvu; pri závažných alebo opakovaných nedostatkoch v činnosti závodov a prevádzkární môže navrhnúť odvolanie ich vedúcich z funkcie;

c) vyjadruje sa k návrhom záväzných stanovísk, ktoré vydávajú

príslušné orgány štátnej správy k návrhom na rozmiestnenie vybraných investícií, najmä z hľadiska nárokov na prírodné zdroje a bytovú výstavbu, vplyvu na tvorbu a ochranu životného prostredia, ako aj k návrhom na zrušenie zastaralých a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob, prípadne dáva na takéto zrušenie podnety.

(5) Mestský národný výbor prvej kategórie vydáva záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie vybraných investícií podľa osobitných predpisov.

(6) Mestský národný výbor prvej kategórie a mestský národný výbor druhej kategórie vykonáva v prípadoch ustanovených zákonom aj pôsobnosť, ktorá inak patrí okresnému národnému výboru. ".

27. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:

"§ 26a

Národný výbor mesta Košíc a obvodné národné výbory v Košiciach majú pôsobnosť mestského i okresného národného výboru. Rozdelenie pôsobnosti medzi Národným výborom mesta Košíc a obvodnými národnými výbormi vykoná Národný výbor mesta Košíc vo svojom štatúte. Národný výbor mesta Košíc môže po dohode s obvodnými národnými výbormi určiť na svojom plenárnom zasadaní, že niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obvodných národných výborov bude z dôvodu účelnosti alebo z iného dôležitého dôvodu plniť niektorý obvodný národný výbor aj v územných obvodoch ostatných obvodných národných výborov. ".

28. § 27 ods. 3 znie:

,, (3) Okresný národný výbor spolupracuje s krajským národným výborom pri vypracúvaní koncepcie rozvoja okresu a vyjadruje sa k návrhom koncepcií rozvoja kraja, strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov a rozpočtov krajského národného výboru; krajský národný výbor prerokúva tieto návrhy s okresnými národnými výbormi a informuje ich o schválených koncepciách, hospodárskych plánoch, o rozpočte a o ich plnení. ".

29. V § 27 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

"(4) Okresný národný výbor vydáva záväzné stanoviská k rozmiestneniu vybraných investícií podľa osobitných predpisov a spolupracuje s krajským národným výborom pri vypracúvaní záväzných stanovísk k rozmiestneniu vybraných investícií, pri ktorých tieto stanoviská vydáva krajský národný výbor; ďalej spolupracuje s krajským národným

výborom pri zrušovaní zastaralých a neefektívnych prevádzkárni a neperspektívnych výrob. ". Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

30. V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Krajský národný výbor navrhuje príslušným orgánom zrušenie zastaralých a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob a jeho zaradenie do plánu, určuje spolu s príslušným orgánom podmienky na zrušenie zastaralých a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob a požaduje od príslušných orgánov uplatnenie postihu voči organizácii, ktorá tieto podmienky nesplní, vydáva záväzné stanoviská k rozmiestneniu vybraných investícií podľa osobitných predpisov. ".

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

31. V § 29 sa za ustanovenie písmena b) vkladá ustanovenie písmena c), ktoré znie:

"c) strednodobý rozpočtový výhľad, ".

Doterajšie ustanovenie písmena c) sa označuje ako ustanovenie písmena d).

32. § 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

,, (3) Na zabezpečenie hlavných cieľov komplexného rozvoja miest, v ktorých pôsobia mestské národné výbory prvej kategórie, krajské národné výbory určujú pre tieto mestské národné výbory záväzné úlohy a v rámci finančných vzťahov k rozpočtom okresných národných výborov záväzné limity, najmä v oblasti investícií. V prípadoch určených vládou určujú krajské národné výbory tieto záväzné úlohy a záväzné limity aj pre mestské národné výbory druhej kategórie. ".

33. § 37 sa vypúšťa.

34. V § 38 sa za slová "telesnej výchovy" vkladajú slová "športu a rekreácie", slová "v otázkach správy majetku a združovania prostriedkov (§ 35 až 37)" sa nahrádzajú slovami "v otázkach správy majetku (§ 35 a 36) a združovania prostriedkov a činností (§ 6b)" a na konci sa pripájajú slová "a uzneseniami vlády. ".

35. § 39 ods. 1 a 2 znejú:

"§ 39 (1) Národný výbor na svojom plenárnom zasadaní prerokúva základné otázky komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja svojho územného obvodu, najmä pokiaľ ide o poskytovanie a úroveň všetkých služieb pre obyvateľstvo, bývanie, bytovú výstavbu a údržbu bytového majetku, životné prostredie a ďalšie záujmy a potreby obyvateľstva. Zriaďuje si výkonné a kontrolné orgány, riadi ich činnosť a hodnotí výsledky ich práce. Všetky orgány národného výboru sú mu zo svojej činnosti zodpovedné.

(2) Plenárnemu zasadaniu národného výboru je vyhradené

a) schvaľovať dlhodobé koncepcie rozvoja územného obvodu národného výboru; ak ide o krajský národný výbor, schvaľovať aj návrhy dlhodobých oblastných výhľadov a návrhy strednodobých a vykonávacích oblastných plánov;

b) schvaľovať strednodobé a vykonávacie hospodárske plány národného výboru a hodnotiť ich plnenie; určiť celkové vzťahy k plánu a rozpočtu národných výborov nižších stupňov;

c) schvaľovať volebné programy Národného frontu, kontrolovať ich plnenie a hodnotiť výsledky socialistickej súťaže organizovanej národnými výbormi;

d) schvaľovať územné plány, plány rozvoja kultúry, ročné plány kultúrno-výchovnej činnosti a lesné hospodárske plány; prerokúvať dlhodobé koncepcie a návrhy strednodobých plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby a telesnej výchovy a športu;

e) schvaľovať rozpočet a záverečný účet národného výboru;

f) ak ide o krajský národný výbor, prerokúvať vybrané významné Investičné zámery, prijímať k nim stanoviská a určovať podmienky na ich realizáciu podľa osobitných predpisov;

g) schvaľovať základné smery združovania prostriedkov a činností;

h) zriaďovať, zlučovať a zrušovať hospodárske, rozpočtové a iné organizácie a zariadenia národného výboru; ak ide o hospodárske organizácie, určiť im aj predmet činnosti a schvaľovať ich štatúty;

ch) rozhodovať o územných zmenách, prípadne rokovať o návrhoch týchto zmien;

i) určiť počet poslancov národného výboru, určiť počet a hranice volebných obvodov;

j) zriaďovať a zrušovať komisie, odbory a iné orgány národného výboru a určovať deľbu práce medzi nimi;

k) voliť predsedu, podpredsedov a tajomníka národného výboru, ďalších členov rady, ďalej predsedov, tajomníkov a ďalších členov komisií národného výboru, ako aj odvolávať ich z funkcie;

1) voliť predsedu, podpredsedu a ďalších členov výboru ľudovej kontroly národného výboru a odvolávať ich z funkcie, ako aj schvaľovať plán činnosti tohto výboru; prerokúvať výsledky dôležitých kontrol a návrhy na opatrenia;

m) ustanovovať vedúcich odborov národného výboru a hygienika a odvolávať ich z funkcie, a to po vyjadrení národného výboru vyššieho stupňa; ak ide o vedúceho odboru krajského národného výboru alebo krajského hygienika, po vyjadrení príslušného ministerstva (ústredného orgánu štátnej správy);

n) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach národného výboru a prerokúvať rozbory účinnosti všeobecne záväzných nariadení národného výboru, ako aj rozbory zákonnosti a účinnosti všeobecne záväzných nariadení národných výborov nižších stupňov;

o) schvaľovať rokovací poriadok plenárneho zasadania, rady, výboru ľudovej kontroly, komisií, ako aj organizačný poriadok národného výboru;

p) rozhodovať o prijatí pôžičky alebo úveru;

r) ak ide o okresný národný výbor, voliť a odvolávať z funkcie sudcov z ľudu okresného súdu;

s) ak ide o krajský národný výbor, voliť a odvolávať z funkcie sudcov z ľudu krajského súdu;

t) prerokúvať správy o stave socialistickej zákonnosti a ochrane verejného poriadku, ktoré mu predkladajú súdy, prokuratúra, útvary Zboru národnej bezpečnosti a Iné štátne orgány, ktoré pôsobia v územnom obvode národného výboru;

u) uznášať sa o prenesení pôsobnosti národného výboru na národné výbory nižších stupňov podľa osobitných predpisov;

v) hodnotiť úroveň služieb poskytovaných obyvateľstvu a tvorbu a ochranu životného prostredia;

x) hodnotiť úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov došlých národnému výboru, organizáciám a zariadeniam riadeným alebo spravovaným národným výborom;

y) udeľovať čestné občianstvo obce (mesta) a iné verejné uznania,

ako aj udeľovať ceny národného výboru. ".

36. V § 42 ods. 3 prvá veta znie: "Prípravu zasadania národného výboru organizuje jeho rada v súčinnosti s komisiami a poslancami; pritom úzko spolupracuje s národnými výbormi nižších stupňov, orgánmi Národného frontu a organizáciami v ňom združenými, štátnymi orgánmi a organizáciami, ktorých činnosti sa týka vec, ktorá sa má na plenárnom zasadaní prerokovať. ".

37. § 46 ods. 2 znie:

"(2) Rada národného výboru najmä

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z uznesení národného výboru, rád národných výborov vyšších stupňov a z uznesení vlády; prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov,

odborov a národných výborov nižších stupňov a ich rád; organizuje práce na príprave plánu a rozpočtu národného výboru a prerokúva ich návrhy;

b) hodnotí výsledky činnosti organizácií riadených alebo spravovaných národným výborom, vymenúva a odvoláva ich vedúcich, určuje ich plat a zásady ich hmotnej zainteresovanosti; vymenúva a odvoláva aj hlavných kontrolórov týchto organizácií;

c) pripravuje návrhy dlhodobých oblastných výhľadov a návrhy strednodobých a vykonávacích oblastných plánov;

d) koordinuje prípravu záväzných stanovísk pripravovaných orgánmi národného výboru;

e) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností;

f) ak ide o radu krajského národného výboru, navrhuje zrušovanie neefektívnych a zastaralých prevádzkární a neperspektívnych výrob a podľa potreby určuje podmienky ich zrušovania;

g) určuje po dohode s ústredne riadenými hospodárskymi a družstevnými organizáciami podiel týchto organizácií na komplexnom ekonomickom a sociálnom rozvoji územného obvodu;

h) riadi a zjednocuje činnosť komisií národného výboru a utvára podmienky pre ich prácu; zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok;

ch) utvára priaznivé podmienky pre účinnú prácu poslancov národného výboru;

i) riadi činnosť odborov národného výboru, ukladá im úlohy, dozerá na ich plnenie a dbá o racionalizáciu činnosti odborov; určuje pracovnú náplň odborov, ich vnútornú organizáciu a počty pracovníkov; určuje zásadné úlohy v kádrovej práci, stará sa o rast kvalifikácie pracovníkov odborov a určuje plat vedúcim odborov;

j) kontroluje a hodnotí výkon štátnej správy orgánmi národného výboru a orgánmi národných výborov nižších stupňov;

k) riadi riaditeľov (vedúcich) organizácií (zariadení) obstarávajúcich činností uvedené v § 21 ".

38. § 47 ods. 1 znie:

"(1) Rada je podriadená a zodpovedná plenárnemu zasadaniu národného výboru, ktoré môže radu a jej jednotlivých členov kedykoľvek odvolať. Rada podáva na každom riadnom plenárnom zasadaní národného výboru správu o svojej činnosti. ".

39. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:

"§ 50a Predseda, podpredsedovia a tajomník národného výboru plnia úlohy


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP