SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

31

Vládny návrh Zákon

Slovenskej národnej rady z.......,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobností orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 79/ 1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1982 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis § 5 "Správne komisie" sa preraďuje nad číselné označenie tohto paragrafu.

2. V § 5 ods. 2 sa za slová "vo svojom" vkladá slovo "územnom", za slová "obetí fašizmu" sa vkladajú slová "a s vykonávaním sociálneho zabezpečenia na základe medzinárodných zmlúv, ".

3. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

"(3) V prípade potreby môže krajský národný výbor po dohode s ďalšími krajskými národnými výbormi poveriť okresný národný výbor vo svojom územnom obvode, aby jeho posudková komisia sociálneho zabezpečenia posudzovala invaliditu alebo iné zdravotné otázky súvisiace s vykonávaním sociálneho zabezpečenia na základe medzinárodných zmlúv aj pre územie týchto krajov. ". Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

"§ 5a

(1) Národný výbor volí predsedov, podpredsedov, tajomníkov a ostatných členov správnych komisií z radov svojich poslancov a ďalších občanov. Predsedovia a podpredsedovia komisií sú poslanci národného výboru.

(2) Za členov posudkových komisií sociálneho zabezpečenia a dávkových komisií volí národný výbor najmä občanov, ktorých mu navrhnú príslušné orgány Revolučného odborového hnutia, Slovenského zväzu výrobných družstiev, Zväzu družstevných roľníkov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, prípadne ďalších spoločenských alebo iných socialistických organizácií.

(3) Za členov posudkových komisií sociálneho zabezpečenia volí národný výbor na návrh príslušných orgánov aj zástupcov Československej ľudovej armády, zástupcov Zboru národnej bezpečnosti, zástupcov vojsk ministerstva vnútra, zástupcov Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, posudkových lekárov sociálneho zabezpečenia, lekárov štátnej zdravotníckej správy, lekárov ozbrojených síl a lekárov železničného zdravotníctva.

(4) Za členov komisií starostlivosti o rodinu a deti volí národný výbor najmä občanov, ktorých mu navrhnú príslušné orgány spoločenských organizácií; za členov volí aj občanov, ktorí spolupôsobia v starostlivosti o rodinu a deti, najmä detských, dorastových a ženských lekárov, pedagógov, psychológov, sudcov z povolania, prokurátorov a príslušníkov zboru národnej bezpečnosti.

(s) Zloženie správnej komisie na prerokúvanie jednotlivých prípadov určuje predseda, prípadne podpredseda komisie podľa povahy prerokúvaného prípadu.

(6) Posudková komisia sociálneho zabezpečenia rokuje a uznáša sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda, posudkový lekár sociálneho zabezpečenia, lekár štátnej zdravotníckej správy a najmenej ďalší dvaja členovia. Dávková komisia rokuje a uznáša sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda a najmenej ďalší dvaja členovia.

Komisia starostlivosti o rodinu a deti rokuje a uznáša sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda a najmenej ďalší štyria členovia. (7) Správna komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. ".

5. Pred § 7 sa vkladá nadpis "Pôsobnosť miestnych národných výborov". Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

8. V § 7 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo "mestský", uvedené v zátvorke. Rovnako sa upravia ďalšie ustanovenia, v ktorých je za slovom "miestny" uvedené v zátvorke slovo "mestský", a to v § 14, 17, 18, 25, 30, 33, 35 a 49.

7. § 7 písm. b) znie:

"b) komu sa majú vyplácať prídavky na deti zo zabezpečenia matky a dieťaťa vedeckých pracovníkov, spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, novinárov, výkonných umelcov a artistov3a (ďalej len "vedeckí pracovníci, umelci a novinári"), družstevných roľníkov, občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich alebo výchovné zo sociálneho zabezpečenia, ak sa výplatou do rúk doterajšieho príjemcu zjavne nedosahuje účel, na ktorý sú prídavky na deti (výchovné) určené. 4)".

8. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

"§ 7a

Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor a) rozhoduje

1. o podpore pri narodení dieťaťa dôchodkyni alebo manželke, prípadne inej rodinnej príslušníčke nepracujúceho dôchodcu,

2. o príspevku na rekreáciu detí nepracujúceho dôchodcu,

3. o pohrebnom pri úmrtí nepracujúceho dôchodcu, prípadne člena Jeho rodiny,

4. o pohrebnom pri úmrtí jednotlivo hospodáriaceho roľníka, spolupracujúceho člena jeho rodiny alebo jeho rodinného príslušníka;

3a) § 3 písm. f) zákona č. 121/1975 Zb.

4) § 2 a § 7 zákona č. 117/1986 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti v znení zákona č. 99/1972 Zb.

b) sleduje, či trvajú podmienky výplaty dávok dôchodkového zabezpečenia, o ktorých rozhoduje okresný národný výbor podľa § 10 písm. a) bodu 1 a 2;

c) spisuje, pokiaľ sa naň občan obráti, žiadosti i o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,

2. o zvýšenie dôchodku alebo výchovného pre bezvládnosť,

3. o dôchodok manželky,

4. o sociálny dôchodok,

5. o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nepracujúcich dôchodcoch,

6. o dávky dôchodkového zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru a o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nich a postupuje ich okresnému národnému výboru príslušnému podľa bydliska žiadateľa. ".

9. § 8 písm. aj bod 4 znie:

"4. o vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia vedeckých pracovníkov, umelcov a novinárov, ".

10. V § 8 písm. a) bode 5 sa na konci pripájajú slová "a o vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru, ".

V § 8 písm. a) bode 6 sa za slovo "zamestnania" vkladajú slová "pred 1. januárom 1976".

11. § 8 písm. e) bod 12 znie:

"12. o dávkach zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa vedeckých pracovníkov, umelcov a novinárov, ".

12. § 8 písm. a) bod 13 znie:

"13. o dávkach zo zabezpečenia matky a dieťaťa občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru 4a) a zo zabezpečenia matky a dieťaťa jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich a spolupracujúcich členov ich rodín, ".

13. V § 8 písm. a) bode 14 sa vypúšťajú slová "a členov jednotného roľníckeho družstva".

14. § 8 písm a) sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:

4a) § 97 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

"17. o poskytovaní prídavkov na deti členom jednotného roľníckeho družstva v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi; 4b)".

15. § 8 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

,. c) spisuje, pokiaľ sa naň občan obráti, žiadosti

1. o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,

2. o zvýšenie dôchodku alebo výchovného pre bezvládnosť,

3. o dávky dôchodkového zabezpečenia vedeckých pracovníkov, umelcov a novinárov,

4. o dávky dôchodkového zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru,

5. o dávky dôchodkového zabezpečenia jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich,

6. o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po občanoch uvedených v bodoch 3 až 5,

7 o dôchodok manželky,

8. o sociálny dôchodok,

9. o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nepracujúcich dôchodcoch. ".

16. Doterajšie ustanovenie § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 8 až 11 vykonáva okresný národný výbor len ak nepatrí podľa § 7a miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru. ".

17. § 9 písm. a) bod 4 znie:

"4. o poskytnutí kúpeľnej starostlivosti nepracujúcim dôchodcom, členom jednotlivých roľníckych družstiev, vedeckým pracovníkom, umelcom a novinárom a ich rodinným príslušníkom s výnimkou chorôb, na ktoré povoľujú kúpeľnú starostlivosť podľa osobitných predpisov orgány štátnej zdravotníckej správy, ".

18. V § 9 písm. aj bode 5 sa na konci pripájajú slová "a pre priznanie materského príspevku, ak o ňom rozhodujú orgány nemocenského poistenia alebo orgány nemocenskej starostlivostí v ozbrojených silách; 7a)".

4b) § 34 vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášky č. 92/1968 Zb.

7a) § 11 zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku.

19. V § 9 písm. b) bode 1 sa na konci pripájajú slová "a v konaní o materskom príspevku, ak o ňom rozhodujú príslušné orgány sociálneho zabezpečenia. 7a)".

20. § 9 písm. b) sa dopĺňa o body 3 a 4, ktoré znejú:

"3. na žiadosť orgánov sociálneho zabezpečenia o tom, či si občan môže vzhľadom na zdravotný stav zvýšiť životnú úroveň vlastnou prácou, 7b)

4. na žiadosť orgánov ozbrojených síl o schopnosti príslušníka ozbrojených síl na primerané občianske zamestnanie; ".

21. V § 9 sa za písm. b) vkladá nové ustanovenie písm. c) ktoré znie:

,, c) posudzuje na účely sociálneho zabezpečenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav a pracovnú schopnosť občanov

1. v lehote určenej pri predchádzajúcom rokovaní alebo

2. ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky alebo

3. na podnet iného orgánu sociálneho zabezpečenia; ". Doterajšie ustanovenie písm. c) sa označuje ako ustanovenie písm. d).

22. Pred § 14 sa vkladá nadpis "Pôsobnosť miestnych národných výborov". Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

23. § 14 ods. 1 písm. i) znie:

"1) organizuje výchovu občanov k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu. ".

24. V § 14 sa vypúšťa ustanovenie odseku 2 a v zostávajúcom ustanovení sa vypúšťa označenie odsekom 1.

25. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:

"§ 14a

(1) Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor

a) rozhoduje

7b) § 42 ods. 4 zákona č. 121/1975 Zb.

1. o poskytovaní peňažných príspevkov a vecnej pomoci,

2. o uložení obmedzenia maloletému, ktoré zabráni škodlivým vplyvom na jeho výchovu; 11a)

b) vykonáva určený dohľad nad maloletými; llb)

c) plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode, ak nezriadil komisiu starostlivosti o rodinu a deti;

d) podáva občanom informácie o poradenskej službe organizovanej a koordinovanej okresným národným výborom, dotýkajúcej sa poskytovania rád manželom, rodičom s deťmi a ťarchavým ženám v otázkach manželských a rodinných vzťahov, výchovy detí, určenia otcovstva a podáva informácie o pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov týchto občanov.

(2) Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti, ak ju zriadil

a) rozhoduje

1. o napomenutí maloletého, jeho rodičov a občanov, ktorí narušujú jeho riadnu výchovu,

2. o určení dohľadu nad maloletým,

3. o uložení obmedzenia maloletému, ktoré zabráni škodlivým vplyvom na Jeho výchovu;

b) plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode.

§ 14 b

(1) Mestský národný výbor v mestách, ktoré sú sídlami krajov, mestský národný výbor v ďalších významných veľkých mestách, vo významných kúpeľných mestách, ktoré určí vláda llc) (ďalej len "mestský národný výbor prvej kategórie") a mestský národný výbor v mestách, ktoré sú sídlami okresov, mestský národný výbor v obciach mestského charakteru, ktoré určí krajský národný výborlld) (ďalej len "mestský národný výbor druhej kategórie") rozhoduje

lla) § 43 ods. 2 písm. c) Zákona o rodine. 11 b) § 43 ods. 2 písm. b) Zákona o rodine. 11c) § 10 ods. 3 zákona o národných výboroch v znení zákona SNR č. /1982

Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje

pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej

správy. 11d) § 10 ods. 4 zákona o národných výboroch v znení zákona SNR č. /

1982 Zb.

o umiestnení v domove pre matky s deťmi, ktorý zriadil a spravuje a o úhrade za služby v ňom poskytované.

(2) Mestský národný výbor prvej kategórie rozhoduje aj o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje a o úhrade za ňu. ".

26. § 15 písm. b) a c) znejú:

,, b) vykonáva funkciu opatrovníka maloletých; 13)

c) vykonáva určený dohľad nad maloletými; 14)".

27. V § 15 písm. e) sa na konci pripájajú slová "ochrannej výchovy a výchovných opatrení uložených súdom; ".

28. Doterajšie ustanovenie § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 3 a písm. c) vykonáva okresný národný výbor len ak nepatrí podľa § 14a a 14b miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru. ".

29. V § 18 písm. a) bode 3 sa na konci pripájajú slová "ak táto pôsobnosť nepatrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru; ".

30. V § 19 písm. b) sa na konci pripájajú slová "a zariadenia, v ktorých sa vykonáva ústavná a ochranná výchova; ".

31. § 19 sa dopĺňa ustanoveniami písm. c) a d), ktoré znejú:

,, c) spracúva dlhodobé plány výchovy k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu a koordinuje ich realizáciu;

d) svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov pôsobiacich v starostlivosti o rodinu a deti a pri organizovaní náhradnej rodinnej výchovy detí. ".

32 Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý včítane nadpisu znie:

., § 21a

Pôsobnosť mestských národných výborov Mestský národný výbor prvej kategórie a mestský národný výbor

13) § 83 ods. 2 Zákona o rodine

14) § 43 ods. 2 písm. b) Zákona o rodine.

druhej kategórie rozhoduje o prijatí do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré zriadil a spravuje. ".

33. Pred § 22 sa vkladá nadpis "Pôsobnosť okresných národných výborov".

34. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý včítane nadpisu znie "§ 23a Pôsobnosť krajských národných výborov

Krajský národný výbor rozhoduje o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré zriadil a spravuje. ".

35. Pred § 25 sa vkladá nadpis "Pôsobnosť miestnych národných výborov". Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

36. § 25 písm. a) bod 4 znie:

"4. o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavu, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivostí, ktoré zriadil a spravuje; ".

37. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie.. § 25a

Mestský národný výbor prvej kategórie rozhoduje aj o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje a o úhrade za ňu. ".

38. § 26 písm. a) bod 3 znie:

"3. o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavy, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriadil a spravuje; ".

39. Doterajšie ustanovenie § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 1 vykonáva okresný národný výbor len ak nepatrí podľa § 25a mestskému národnému výboru prvej kategórie. ".

40. § 27 znie:

"§ 27

Okresný národný výbor svojou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia

a) rozhoduje o tom, či ide o občana ťažko postihnutého na zdraví, o stupni tohto postihnutia a o priznaní mimoriadnych výhod; 25a)

b) vydáva posudok

1. o tom, či ide o občana s ťažkými chybami nosného a pohybového ústrojenstva na účely poskytnutia príspevku na kúpenie motorového vozidla,

2. o tom, či ide o občana s ťažkými chybami nosného a pohybového ústrojenstva so závažným postihnutím končatín na účely poskytnutia príspevku na úhradu motorového vozidla na ručné ovládanie,

3. o zdravotnom postihnutí nevidomých občanov na účely poskytnutia príspevku na kúpenie vodiaceho psa. ".

41. Pred § 30 sa vkladá nadpis "Pôsobnosť miestnych národných výborov". Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

42. § 30 písm. a) bod 3 znie:

"3. o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavu, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriadil a spravuje; ".

43. V § 30 sa vypúšťa ustanovenie písm. b). Doterajšie ustanovenie písm. c) a d) sa označujú ako ustanovenia písm. b) a c).

44. Za §, 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

35a) § 83 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb.

., § 30a

Mestský národný výbor prvej kategórie rozhoduje aj o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje a o úhrade za ňu. ".

45. § 31 písm. a) bod 3 znie:

"3 o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavu, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriadil a spravuje, "

46 Doterajšie ustanovenie § 31 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm a) bodu 1 vykonáva okresný národný výbor len ak nepatrí podľa § 30a mestskému národnému výboru prvej kategórie. ".

47 § 32 znie:

"§ 32

Občanom, ktorí sa v dôsledku mimoriadnych udalostí ocitli v osobitne ťažkých pomeroch a nemôžu ich prekonať vlastným pričinením, ani za pomoci svojej rodiny, poskytuje miestny národný výbor vecnú pomoc, prípadne peňažný príspevok; okresný národný výbor im môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť pôžičky. "

48 V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie-

"(3) Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor poskytuje namiesto okresného národného výboru občanom uvedeným v odseku 1 výchovnú starostlivosť, poradenskú službu a podľa potreby aj vecnú pomoc a peňažné príspevky. "

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4

49 Doterajšie ustanovenie § 35 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Mestský národný výbor prvej kategórie a mestský národný výbor druhej kategórie poskytuje týmto občanom ubytovanie v účelovom zariadení, ktoré zriadil a spravuje. "

50. V § 37 sa za písm. e) vkladá nové ustanovenie písm. i), ktoré znie:

,, f) zariadenia pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, "

Doterajšie ustanovenia písm. f), g) a h) sa označujú ako ustanovenia písm. g), h) a ch). Doterajšie ustanovenie písm. ch) sa označuje ako ustanovenie písm. i) a znie:

,, i) zariadenia opatrovateľskej služby (stanice opatrovateľskej služby pre deti, stanice opatrovateľskej služby pre starých občanov, zariadenia pre denný pobyt starých občanov, strediská osobnej hygieny a práčovne opatrovateľskej služby). ".

51. § 38 znie:

., § 38

(1) Na poskytovanie ústavnej sociálnej starostlivosti národné výbory zriaďujú a spravujú ústavy sociálnej starostlivosti

a) ústavy pre telesne postihnutú mládež,

b) ústavy pre telesne postihnutú mládež s pridruženým mentálnym postihnutím,

c) ústavy pre mentálne postihnutú mládež,

d) ústavy pre telesne postihnutých dospelých občanov,

e) ústavy pre telesne postihnutých dospelých občanov s pridruženým mentálnym postihnutím,

f) ústavy pre zmyslovo postihnutých dospelých občanov,

g) ústavy pre mentálne postihnutých dospelých občanov, h) domovy dôchodcov,

ch) domovy - penzióny pre dôchodcov.

(2) V ústavoch uvedených v odseku 1 písm. a) až h) možno zriadiť samostatné oddelenia pre denný a týždňový pobyt. Národné výbory môžu zriadiť s výnimkou domovov dôchodcov a domovov - penziónov pre dôchodcov i samostatné ústavy pre denný a týždňový pobyt. ".

52 § 39 znie:

"§ 39

(1) Ústavy sociálnej starostlivosti zriaďujú a spravujú spravidla okresné národné výbory. Krajské národné výbory zriaďujú a spravujú ústavy sociálnej starostlivosti krajského významu, určené prevažne pre potrebu celého kraja alebo viac krajov. Miestne a mestské národné výbory môžu zriaďovať a spravovať ústavy sociálnej starostlivosti miestneho významu.

(2) Domovy pre matky s deťmi zriaďujú a spravujú spravidla krajské národné výbory. Podľa potreby a situácie v ich územnom obvode môžu ich zriaďovať a spravovať aj okresné národné výbory, mestské


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP