SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

32

Návrh

Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvolených poslancov Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 - Zbehy a volebnom obvode č. 125 - Sobrance

Úmrtím poslancov Slovenskej národnej rady Františka Mitanu zanikol poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 35 - Zbehy a Andreja Súletyho poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 125 Sobrance.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona C. 143/1968 Zb. o československej federácií a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 35 - Zbehy na 17. a 18. septembra 1982 a vo volebnom obvode č. 125 - Sobrance na 16. októbra 1982, ktoré sa v uvedených termínoch uskutočnili.

V doplňovacích voľbách boli zvolení za poslancov Slovenskej národnej rady Silvester Minarovič vo volebnom obvode č. 35 - Zbehy a Ing. Jozef Širotňák vo volebnom obvode č. 125 - Sobrance.

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému i imunitnému výboru SNR volebné písomnosti - prihlášky kandidátov Národného frontu k registrácii, zápisy o registrácii kandidátov Národného frontu, zápisnice obvodných volebných komisií o výsledku hlasovania vo volebných obvodoch a záverečné správy Slovenskej volebnej komisie Národného frontu o výsledku doplňovacích volieb.

Z predložených dokladov Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že vo volebnom obvode č. 35 bolo do voličských zoznamov zapísaných 20345 voličov. Vydaných bolo 20 334 hlasovacích lístkov, t. j. 99, 94 % voličom. Pre kanditdáta Národného frontu Silvestra Minaroviča bolo odovzdaných 20 334 platných hlasovacích lístkov, t. J. 100 % hlasov.

Vo volebnom obvode č. 125 bolo do voličských zoznamov zapísaných 14 631 voličov. Bolo vydaných 14 606 hlasovacích lístkov, t. J. 99, 83 %

voličom. Pre kandidáta Národného frontu Ing. Jozefa Širotňáka bolo odovzdaných 14 606 platných hlasovacích lístkov, t. j. 100 % hlasov.

Mandátový a imunitný výbor SNR na svojej schôdzke 18. novembra 1982 po preskúmaní týchto dokladov zistil, že doplňovacie voľby bolí vyhlásené a vykonané v súlade s platným právnym poriadkom. Mandátový a imunitný výbor SNR nezistil žiadne závady a taktiež mu neboli podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľ-bách do Slovenskej národnej rady.

Na základe týchto dôvodov Mandátový a imunitný výbor SNR odpo-rúča, aby Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii overila platnosť voľby poslanca Slovenskej národnej rady Silvestra Minaroviča, zvoleného v doplňovacích voľbách 17. a 18. septembra 1982 vo volebnom obvode č. 35 - Zbehy a poslanca Slovenskej národnej rady Ing. Jozefa Širotňáka, zvoleného v doplňovacích voľbách 16. októbra 1982 vo volebnom obvode č. 125 - Sobrance.

V Bratislave 18. novembra 1982.

Ernest K r ž a n v. r. overovateľ Mandátového a imunitného výboru SNR

Daniel F u t e j v. r.

predseda Mandátového

a imunitného výboru SNR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP