SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

33

Návrh

poslancov SNR Viliama Šalgoviča, Kamila Brodzianskeho, Eleny Ďuricovej, Daniela Futeja, Fedora Gullu, Ernesta Križana, Emila Kucharovica, Juraja Moravca, Jána Soloviča a Petronely Višňovcovej na doplňovaciu voľbu členov výborov SNR

Skupina poslancov Šalgovič, Brodziansky, Ďuricová, Futej, Gulla, Križan, Kucharovič, Moravec, Solovič a Višňovcová navrhuje, aby Slovenská národná rada podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

zvolila

Silvestra Minaroviča za člena Mandátového a imunitného výboru SNR a Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu a Ing. Jozefa Širotňáka za člena Výboru SNR pre školstvo a kultúru.

Viliam Šalgovič v. r.

Kamil Brodziansky v. r.

Elena Ďuricová v. r.

Daniel F u t e j v. r.

Fedor G u l l a v. r.

Ernest Križan v. r.

Emil Kucharovič v. r.

Juraj Moravec v. r.

Ján Solovič v. r.

Petronela Višňovcová v. r.

Bratislava 18. novembra 1982.

Dôvodová správa

Úmrtím poslancov Slovenskej národnej rady Františka M i t a n u, člena Mandátového a imunitného výboru SNR a Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu a Andreja S ú l e t y h o, člena Výboru SNR pre školstvo a kultúru zanikli poslanecké mandáty vo volebnom obvode číslo 35 - Zbehy a vo volebnom obvode číslo 125 - Sobrance.

V doplňovacích voľbách do Slovenskej národnej rady, vyhlásených Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, bol vo volebnom obvode číslo 35 - Zbehy v dňoch 17. a 18. septembra 1982 zvolený za poslanca SNR Silvester Minarovič a vo volebnom obvode číslo 125 - Sobrance 16. októbra 1982 Ing. Jozef Širotňák.

Odporúča sa, aby uvedení novozvolení poslanci Slovenskej národnej rady boli zvolení za členov tých výborov SNR, v ktorých pracovali zosnulí poslanci, teda, aby s. Silvester Minarovič bol zvolený za člena Mandátového a imunitného výboru SNR a Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu a s. Ing. Jozef Širotňák za člena Výboru SNR pre školstvo a kultúru.

Bratislava 18. novembra 1982.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP