SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

34 Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 25. júna do 18. novembra 1982

V čase od 25. júna 1982 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady trikrát, a to 25. augusta, 24. septembra a 29. októbra 1982.

Predsedníctvo SNR podľa čl. 104 ods. 2 ústavného zákona č. 143/ 1968 Zb. o československej federácii vyhlásilo jarné zasadanie Slovenskej národnej rady dňom 25. júna 1982 za skončené. Podľa čl. 121 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii Predsedníctvo SNR vykonávalo pôsobnosť Slovenskej národnej rady do 1. októbra 1982, kedy zvolalo Slovenskú národnú radu ne jesenné zasadanie.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctva SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu SNR, ktorými pridelil príslušným výborom SNR na prerokovanie

- vládny návrh zákona o hlásení a evidencii pobytu občanov,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Cyperskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných,

- zásady zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú niektoré ďalšie majetkové vzťahy,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (Notársky poriadok),

- zásady zákona o štátnom dozore nad Jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o rodine,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF),

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a zásad a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov SNR k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo a prijalo uznesenia:

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy a určilo deň ich konania na piatok 17. a sobotu 18. septembra 1982 a doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 125 Sobrance a určilo deň ich konania na sobotu 16. októbra 1982 v súvislosti s úmrtím poslanca SNR F. Mitanu a poslanca SNR A. Súletyho;

- o udelení Národnej ceny SSR v roku 1982

- kolektívu pracovníkov Geografického ústavu SAV a Slovenského úradu geodézie a kartografie v Bratislave v zložení: akademik Emil Mazúr, RNDr. Jozef Jakal, CSc., RNDr. Konštantín Zelenský, CSc., Ing. Ondrej Michalko, Ing. Daniel Lenko,

- kolektívu pracovníkov Elektrotechnického ústavu Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV v Bratislave v zložení: Ing. Ladislav Cesnak, CSc., Ing. Ivan Hlásnik, DrSc., Ing. Ján Kokavec, CSc., Ing. Ľudovít Krempaský, CSc., Ing. Milan Polák, CSc., RNDr. Silvester Takács, CSc.,

- kolektívu pracovníkov Výskumného ústavu energetických zariadení Brno - pracovisko Tlmače a Slovenských energetických strojární S. M. Kirova v Tlmačoch v zložení: Ing. Jozef Bobovnický, CSc., Ing. Karol Zuzčák, CSc., Ing. Ivan Drahoš, CSc.,

- prof. dr. h. c. MUDr. Emilovi Hurajovi, DrSc., za totálnu endoprotézu bedrového a ramenného kĺbu vlastného typu,

- Petrovi Michalicovi, za vynikajúce koncertné výkony doma i v zahraničí a za výrazný podiel na propagácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby;

- o udelení Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra v roku 1982

- Anne Klímovej, redaktorke propagandy Čs. rozhlasu v Bratislave za výraznú publicistickú angažovanosť pri realizácii politiky KSČ,

- RSDr. Eugenovi Haniskovi, CSc., zástupcovi šéfredaktora Pravdy, orgánu ÚV KSS, za riadiacu, organizátorskú a publicistickú činnosť;

- k správe, o účasti členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady na plenárnych zasadaniach národných výborov v I. polroku 1982 a návrhu na ich delegovanie na plenárne zasadania Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, krajských a vybraných okresných (obvodných) národných výborov v II. polroku 1982;

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici a určilo deň ich konania na sobotu 16. októbra 1982;

- k správe vlády SSR o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za I. polrok a za mesiace júl a august 1982;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ v podmienkach práce Slovenskej národnej rady, jej orgánov a poslancov. Uložilo predsedovi SNR, predsedom výborov SNR a predsedom stálych pracovných skupín Predsedníctva SNR zaradovať do plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov kontrolu plnenia ťažiskových úloh výstavby a činnosti národných výborov v súlade so závermi a uzneseniami 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982. V rámci kontrolnej činnosti orgánov SNR sledovať uplatňovanie a účinnosť novelizovaných zákonov SNR a príslušných vykonávacích predpisov v oblasti výstavby a pôsobností národných výborov. Poslancom SNR uložilo zabezpečovať ciele a rozpracovania záverov a uznesení 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS na podmienky práce SNR a Jej orgánov pri masovopolitickej práci vo svojich volebných obvodoch;

- k návrhu na doplnenie programu 6. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu programu 7. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia prípravy 7. schôdzky Slovenskej národnej rady k vládnemu návrhu zákona SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia prípravy 7. schôdzky Slovenskej národnej rady k správe generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve a k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny;

- k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1983;

- k zásadám účinnejšieho riadenia a pružnejšieho zabezpečovania rozvoja platených služieb. Podporilo tieto zásady a žiada poslancov SNR, aby pomáhali pri ich realizácii vo svojich volebných obvodoch;

- k správe o programe opatrení na zabezpečenie akosti a rozšírenie inovácie výrobkov (vrátane dodávok pre investičnú výstavbu) rezortu Ministerstva priemyslu SSR. Konštatovalo, že uspokojovanie potrieb občanov kvalitnými výrobkami v požadovanom sortimente je jednou z rozhodujúcich úloh hospodárskej a sociálnej politiky KSČ, ktorej cieľom je udržať a skvalitňovať dosiahnutú životnú úroveň. Napriek nesporným výsledkom situácia si vyžaduje rozhodnejšie zabezpečovať výrobu priemyselných tovarov vysokých kvalít a úžitkových vlastností zodpovedajúcich požiadavkám vnútorného a zahraničného obchodu. V záujme toho treba lepšie využívať všetky ekonomické nástroje riadenia a aktivizovať výskumno-vývojovú základňu. Osobitnú pozornosť treba orientovať v duchu záverov X. všeodborového zjazdu rozvíjaniu iniciatívy pracujúcich na zvyšovanie akosti výrobkov a rozširovanie ich inovácie;

- k správe o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 4. a 5. schôdzke Slovenskej národnej rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP