SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

35 Správa

o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 4. schôdzke Slovenskej národnej rady

Na 4. schôdzke SNR 27. apríla 1982 prerokovala Slovenská národná rada ako ťažiskové body vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach a správu vlády SSR o plnení úloh stavebníctva.

V rozprave k týmto bodom programu vystúpili poslanci SNR so svojimi stanoviskami, poznatkami i podnetmi.

Podpredseda SNR a predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti požiadal listom z 20. mája t. r. ministra vnútra SSR, aby v primeranej dobe po nadobudnutí účinnosti zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, podal na schôdzke výboru informáciu o jeho uvedení do života.

Informáciu o realizovaní opatrení na zabezpečenie rozšírenej pôsobnosti MNV v strediskových obciach prerokoval Výbor SNR pre národné výbory a národnosti na svojej schôdzke 21. septembra 1982 za účasti námestníka ministra vnútra SSR pre civilno-správny úsek. V informácii sa reaguje na pripomienky poslancov SNR Vojtecha Tokarčíka, Jána Pikulu. Andreja Súletyho, Vojtecha Ligárta a Ladislava Mihalika a uvádza sa:

Pri navrhovaní a určovaní strediskových obcí, v ktorých má pôsobiť MNV s rozšírenou pôsobnosťou sa dbalo, aby sa vyberali tie obce, kde proces integrácie bol ukončený. Napriek tomu sa vyskytli niektoré prípady, že za strediskové obce boli určené aj tie, kde proces integrácie nebol ukončený.

Niektoré MNV overovali rozšírenú pôsobnosť v zmysle vtedy pripravovanej novely zákona o národných výboroch postupne od septembra

1981. Zároveň bola z ONV prenesená na MNV v strediskových obciach pôsobnosť, ktorú mohli vykonávať v zmysle platných predpisov, a to najmä na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.

Na MNV v strediskových obciach bol aparát doplnený o kvalifikovaných pracovníkov, čím sa vytvorili predpoklady pre odborný výkon prenesenej pôsobnosti. Pri stanovení počtu pracovníkov aparátu MNV s rozšírenou pôsobnosťou sa vychádzalo zo zásad systemizácie aparátu MNV v strediskových obciach, úpravy systemizácie aparátu ostatných národných výborov s ohľadom na rozšírenie pôsobnosti MNV a MsNV, vrátane zásad o odmeňovaní aparátu týchto národných výborov schválených uznesením vlády č. 36/1981. K presunu pracovníkov z ONV do aprátu MNV v strediskových obciach došlo len v 18 prípadoch, a to prevažne na úsek výstavby.

V rámci prípravy na výkon rozšírenej pôsobnosti ONV vytvorili podmienky pre stážovanie jednotlivých pracovníkov z MNV v strediskových obciach v záujme osvojenia si agend, ktoré sa presunuli z okresných národných výborov na miestne národné výbory.

Po nadobudnutí účinnosti zákona SNR č. 52/1982 Zb. plenárne zasadania MNV pristúpili k zriadeniu odborov a výborov ľudovej kontroly. V 31 prípadoch vytvorili hospodársko-správny odbor. V obciach nad 5000 obyvateľov zriadili 2 odbory, a to odbor správny a odbor výstavby, miestneho hospodárstva a obchodu MNV. V niektorých obciach sa zriadili 3 odbory, a to odbor plánovací a finančný, odbor výstavby, miestneho hospodárstva a obchodu a odbor správny. V 16 prípadoch MNV v strediskových obciach nezriadili odbory. Takmer vo všetkých prípadoch ide o MNV v strediskových obciach, kde počet obyvateľov nedosahuje 2500. MNV s rozšírenou pôsobnosťou v strediskových obciach plnia funkciu stavebných úradov I. stupňa v 11 prípadoch. K vytváraniu stavebných úradov I. stupňa sa pristupuje uvážene, s ohľadom na ich potrebu a vybavenosť MNV odbornými pracovníkmi. Niektoré MNV neuvažujú so zriadením stavebného úradu I. stupňa, pretože nemajú spádové územie a nachádzajú sa blízko okresného sídla. Viaceré MNV doteraz nezriadili stavebné úrady I. stupňa pre nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie tejto činnosti.

Takmer všetky MNV v strediskových obciach zriadili správne komisie, a to najmä komisiu starostlivosti o rodinu a deti.

Na 52 MNV sú dvaja uvolnení funkcionári, predseda a tajomník. Len MNV Nemšová, okres Trenčín, má troch uvolnených funkcionárov.,

Dňom 1. júla 1982 bola v zmysle zákona SNR č. 52/1982 Zb. prenesená rozšírená pôsobnosť z ONV na 52 MNV. Iba MNV Lednické Rovné v okrese Považská Bystrica začne pracovať podľa rozšírenej pôsobnosti od 1. októbra 1982.

Presun agend z ONV na MNV s rozšírenou pôsobnosťou sa uskutočnil za prítomnosti funkcionárov a pracovníkov ONV a MNV. K 1. 7. 1982 sa zabezpečil vo všetkých strediskových obciach presun pôsobnosti, ktorý vyplýva priamo zo zákona SNR, avšak vo väčšine prípadov nebola presunutá tá časť pôsobnosti, ktorá je uvedená v opatreniach na zvýšenie účinnosti práce národných výborov v strediskových obciach, resp. ONV ju môžu presunúť na MNV v strediskových obciach tak, ako sa budú vytvárať vhodné kádrové podmienky.

Za pomerne krátke časové obdobie od vykonávania rozšírenej pôsobnosti možno konštatovať, že sa práca MNV s rozšírenou pôsobnosťou darí zásluhou dobrej pripravenosti funkcionárov a pracovníkov MNV. Rozšírená pôsobnosť MNV sa najviac prejavuje na úseku sociálneho zabezpečenia.

K zvýšeniu počtu pracovníkov na MNV v Rimavskej Seči zatiaľ nedošlo vzhľadom na zásadu prijatú vládou SSR, aby na 1000 obyvateľov strediskovej obce pripadli maximálne dvaja pracovníci aparátu (táto obec má len 1590 obyvateľov).

V súvislosti s prerokúvaním správy vlády SSR o plnení úloh stavebníctva zaslal podpredseda SNR a predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti M. Benyó list ministrovi stavebníctva SSR D. Miklánkovi, aby do konca mája 1982 oznámil Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo, aké opatrenia sa uskutočnia v rezorte stavebníctva na riešenie podnetov a námetov poslancov SNR prednesených v rozprave na 4. schôdzke. Z dôvodov, aby aj niektoré ďalšie rezorty sa zaoberali podnetmi poslancov mu odporučil, aby zvážil vhodnosť predložiť vláde SSR obdobný návrh, ako tomu bolo pri uznesení vlády SSR zo 6. januára 1982 č. 22 k realizácii námetov poslancov SNR prednesených na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady k vládnemu návrhu zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985.

Minister stavebníctva SSR 3. júna 1982 zaslal predsedovi Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo stanoviská k pripomienkam, podnetom a námetom poslancov SNR Vladimíra Fašanga, Michala Roháča, Miroslava Smatanu, Oľgy Pšúrikovej, Ladislava Laczkóa, Jozefa Trepáča, Ondreja Horniaka, Štefana Hajdúcha, Vincenta Földesa a Jána Štencla. Výbor na svojej schôdzke 23. Júna 1982 vzal na vedomie stanoviská ministra stavebníctva SSR k vzneseným pripomienkam, námetom a podnetom poslancov SNR.

Ministerstvo stavebníctva SSR zaslalo všetkým VHJ stavebnej výroby a výroby stavebných látok záväzné Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na uplatňovanie mzdových foriem pre účinné

uplatnenie osobnej hmotnej zainteresovanosti na všetkých organizačných stupňoch riadenia.

Ich účelom je zvýšenie pobádacieho pôsobenia miezd na kvalitné, hospodárne a včasné plnenie úloh štátneho plánu a hospodárskych plánov organizácií a výrazné prehĺbenie závislosti výšky mzdy každého pracovníka a pracovného kolektívu od dosahovaných výsledkov.

Ministerstvo stavebníctva SSR určilo záväznú orientáciu ukazovateľov osobnej hmotnej zainteresovanosti pre poskytovanie prémii a výkonnostných odmien.

V súvislosti s uplatnením teplotechnickej normy je potrebný dostatok tepelno-izolačných materiálov, ktorými je možné zabezpečiť požadované tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií. Hlavnou tepelno-izolačnou hmotou pre obvodové plášte, vrstvené železobetónové a strešné konštrukcie, je polystyrén, ktorého je nedostatok. Preto bol vydaný pokyn polystyrén prednostne používať pre izoláciu obvodových plástov. Pre strešné konštrukcie sa pripravuje alternatívne riešenie bez použitia polystyrénu. Zvyšuje sa uplatnenie pórobetónu ako tepelno-izolačného materiálu na obvodové plášte a strechy.

Príčiny nepriaznivého vývoja bytovej výstavby v roku 1981 vo Východoslovenskom kraji spočívajú najmä v tom, že značná časť stavebných kapacít bola viazaná na odstránenie kolaudačných závad a nedorobkov bytov odovzdaných v štvrtom štvrtroku 1980. Problémy boli aj v nedostatočnom zosúladení a zaostávaní podmieňujúcich investícií s bytovou výstavbou. Nedostatky sa prejavovali aj v riadiacej práci výrobného procesu, od výroby prefabrikátov až po dokončovacie práce. Kádrové zmeny vykonané v roku 1980, najmä u podnikov PS Košice a PS Michalovce, sčasti pomohli odstrániť vážne nedostatky v riadení a mnohé nedostatky už v roku 1981 sa neopakovali. Vo Východoslovenskom kraji z plánu na rok 1981 dokončiť 7930 b. j. odovzdali 5022 b. j., čím vzniklo zaostanie o 2908 b. j. Príčina neplnenia odovzdania bytov je v nepriaznivých klimatických podmienkach, nekvalite panelov a v problémoch s dodávkami kotlov a čerpadiel. Lehoty výstavby obytných domov sa predlžujú, lebo neboli vykázané ako dokončené byty tie, na ktorých boli stavebné práce ukončené, ale nebolí investormi prevzaté z dôvodu nezabezpečenia ich užívania. Dokončené byty neboli užívaniaschopné, lebo nebolo zabezpečené vykurovanie, teplá voda, vodovod, kanalizácia a iné. V roku 1981 nebolo z týchto dôvodov prevzatých cca 4500 bytov.

K zabezpečeniu ďalšej výstavby bytov bola vypracovaná úprava a racionalizácia stavebnej sústavy B-70. Typový podklad je riešený pórobetónovým plášťom tak, aby vyhovel tepelnej norme, ako i štandardom 7. a 8. päťročnice. So začatím výroby podľa upraveného a racionalizovaného typového podkladu sa plánuje v Novom Meste n/Váhom od 1. 4. 1983 a v Michalovciach od 1. 7. 1983.

K problémom kvality bytov typu P. 1. 15 v panelárni Krásna nad Hornádom sa konala na Východoslovenskom KNV v Košiciach porada k problematike kvality pórobetónových obvodových panelov. Bola prijaté opatrenia pre jednotný postup vo výrobe a pri montáži pórobetónových panelov. Listom I. námestníka ministra stavebníctva SSR boli uložené opatrenia technickému riaditeľovi VHJ Prefabrikácia na odstránenie kvalitatívnych nedostatkov pri výrobe, doprave, spájaní a expedícii obvodových panelov s termínom do 30. 6. 1982.

Bytové jadrá prešli zásadnou inováciou. Ako výstup štátnej úlohy je riešenie bytového jadra B 10 vyrábaného v Kovone Karviná. Na Slovensku sa vyrábajú bytové jadrá B 63 v n. p. Oceľové konštrukcie Žilina, závod Handlová. Jadrá B 63 sa kvalitou vyrovnávajú jadrám B 10, ba v niektorých vlastnostiach ich aj predčia. Ďalšia inovácia jadier sa predpokladá zavedením vetracieho systému použitého u B 10 na typy B 63 inováciou inštalačného bloku. Súčasne vyrábané typy bytových jadier sú v súlade s príslušnou normou a v príprave prešli kompletným schvaľovacím konaním.

Ministerstvo stavebníctva SSR vzhľadom na rozpornú situáciu medzi potrebami a reálnymi možnosťami uložilo zúčastneným podnikom a VHJ stavebnej výroby spracovať koncepcie kapacitného zabezpečenia investičnej výstavby v roku 1982 a ďalších rokoch 7. päťročnice. Z koncepcie vyplýva, že celkový rast úloh investičnej výstavby v okrese Považská Bystrica v porovnaní so 6. päťročnicou je o 113, 5 % vyšší. Úlohy v rámci VHJ sú rozdielne. Za účelom zabezpečenia narastajúcich úloh v roku 1982 v tomto okrese bol vydaný príkaz ministra stavebníctva SSR, v ktorom je uložené generálnym riaditeľom Priemyselného staviteľstva Košice a Pozemného staviteľstva Bratislava sústrediť kapacity v termíne do 31. 3. 1982 na splnenie plánovaných úloh v roku 1982.

Zaostávanie technickej a občianskej vybavenosti pred bytovou výstavbou je okrem kapacitných možností podnikov zapríčinené aj meškaním projektovej a územníckej prípravy pre tento druh stavieb. Okrem toho komplexná bytová výstavba sa umiestňuje do náročnejších terénov, vzhľadom na nutnosť šetrenia poľnohospodárskou pôdou, čím narastá potreba budovania väčšieho rozsahu podmieňujúcich investícií. Zaradenie stavieb občianskej vybavenosti do tohoročného plánu je v rámci prerokovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov zabezpečené v súlade s požiadavkami Stredoslovenského KNV.

Dodávky takého druhu, ako vzduchotechnika, meracia a regulačná technika, sú vo všeobecnosti subdodávkami pre vyššieho dodávateľa stavby a tento si ich zmluvne aj zabezpečuje.

V niektorých prípadoch dodávatelia špeciálnych dodávok nedokážu splniť požiadavky svojich odberateľov predovšetkým v požadovaných termínoch, ktoré stanovuje časový plán výstavby. Vyšší dodávateľ stavby predovšetkým z týchto príčin požiada investora o pomoc pri zabezpečovaní spomenutých dodávok.

V I. štvrťroku 1982 dokončili podniky Ministerstva stavebníctva SSR na území Bratislavy 484 bytov (11, 5 % z ročnej úlohy), čo je v súlade s režimom komplexnej bytovej výstavby odsúhlaseným radou Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy. Kolaudáciu zabezpečuje stavebný úrad príslušného národného výboru. Na 484 bytov dokončených v 1. štvrťroku boli vydané kolaudačné rozhodnutia do 20. mája 1982 a t. č. sa odovzdajú novým obyvateľom bytov.

Dodávateľsko-odberateľské rokovania sa uskutočňujú v súlade s platnými vyhláškami a internými normami. Nedoriešené problémy, ako i celkové objemy u jednotlivých ústredných investorov sa prerokúvajú na úrovní námestníkov ústredných orgánov. Ak rozpory i naďalej pretrvávajú, sú uzatvorené na úrovni príslušných ministrov po vzájomnej dohode.

Minister stavebníctva SSR a minister kultúry SSR v záujme zabezpečenia úloh plánu investičnej výstavby stanovených na roky 1981- 1982 sa dohodli na spoločných opatreniach, ktoré sa na úrovni rezortov štvrťročne vyhodnocujú.

Plnenie úloh na stavbách v Bratislave (Chemicko-technologická fakulta SVŠT, Prírodovedecká fakulta UK a Ústredný dom pionierov a mládeže K. Gottwalda) sa pravidelne mesačne sleduje a je predmetom príkazu ministra stavebníctva SSR k zabezpečovaniu úloh v hlavnom meste SSR Bratislave.

Nutnosť znižovania nadmernej rozostavanosti a koncentrácie dodávateľských kapacít na rozhodujúce stavby prikazuje príloha uznesenia vlády ČSSR č. 54 z 18. februára 1982. Vláda ČSSR uložila prerokovať na všetkých stupňoch riadenia dodávateľsko-odberatelské vzťahy a pripraviť návrhy na spomalenie alebo zastavenie akcií, ktoré nemajú rozhodujúci význam pre ďalší rozvoj národného hospodárstva, resp. neumožňujú koncentráciu dodávateľských kapacít na rozhodujúce stavby. Dodávateľ n. p. Priemstav v zmysle vyhlášky SA č. 116/1981 Zb. navrhol stavbu Polikliniky v Bánovciach nad Bebravou na zaradenie do útlmového programu s ukončením v roku 1984. Útlmové programy stavieb navrhujú dodávateľské stavebné organizácie vzhľadom na krátenie energetických zdrojov, menovite pohonných hmôt a niektorých druhov materiálov. Návrh stavieb pre útlmový program odsúhlasuje po predložení dodávateľmi Slovenská plánovacia komisia.

Na nedodržanie termínu dokončenia stavby Farmaceutický pavilón Slovakofarma Hlohovec malo vplyv, že stavba počas prípravy a po

začatí do jedného roka nemala prioritu záväznej úlohy štátneho plánu a bola v kategórii centrálne posudzovaných stavieb. Investorovi sa napriek rokovaniam na rôznych úrovniach nepodarilo zabezpečiť vyššieho dodávateľa technologickej časti, čo malo negatívny vplyv na celkový priebeh realizácie stavby. Neplnenie úloh na tejto stavbe bolo spôsobené predovšetkým nedostatkom úzkoprofilových materiálov, oneskorením dodávok stavebných oceľových konštrukcií, viacerými projektovými zmenami v priebehu výstavby a tiež nedostatočnou kapacitou dodávateľa n. p. Priemstav Bratislava v niektorých profesiách. Investorovi bolo uložené vypracovať v spolupráci s ostatnými účastníkmi výstavby sieťový graf a aktualizovaný režim stavby. Na základe týchto predložených materiálov je požadovaný nový termín dokončenia stavby 12/1984.

Plnenie úloh na zdravotníckych stavbách bolo nepriaznivo ovplyvnené pozastavením výstavby na nosných stavbách Poliklinika Ružinov II. a Poliklinika pre III. obvod z dôvodu revízie konštrukčného systému Wünsch. Na stavbe NsP Ružinov I. stavba (dodávateľ PS Bratislava) bol v roku 1981 splnený plán na 57, 7 % a na NsP Ružinov II. stavba na 49, 3 % (dodávateľ PS Poprad). S cieľom zintenzívniť stavebné práce na týchto stavbách sa uskutočnilo rokovanie na úrovni ministrov stavebníctva a zdravotníctva SSR, na ktorom boli prijaté konkrétne nápravné opatrenia, čo sa odrazilo na čiastočnom zlepšení plnenia, keď za obdobie január-apríl 1982 bol plán na I. stavbe NsP Ružinov splnený na 105, 7 % a na II. stavbe na 113, 8 %.

V jednotnej technickej politike na 7. päťročnicu budú v poľnohospodárskej výstavbe uplatňované predovšetkým celomontované jednopodlažné haly na báze železobetónu, dreva, prípadne ocele. Ministerstvo stavebníctva SSR 3. 5. 1982 schválilo typový podklad stavebnej sústavy, ktorý je určený predovšetkým pre ustajnenie dobytka a pre pomocné objekty v poľnohospodárskej výstavbe.

V pôsobnosti VHJ Priemyselného staviteľstva realizovali jej podniky pre poľnohospodárske účely formou subdodávok drevostavby-agrocentrá slúžiace pre uskladňovanie chemických hnojív. Pokusne bol realizovaný objekt slúžiaci pre odchov hoväzieho dobytka v konštrukčnom systéme UMS 72 v Západoslovenskom kraji.

Návrh o možnosti použitia predpätých rúr Socoman pre závlahy Je vecný, pretože ich použitie by významne prispelo k šetreniu kovmi. Poľnohospodárske stavby však dostali požadovaný prídel oceľových rúr, a preto stornovali už potvrdené objednávky na rúry Socoman. Na sklade sa t. č. nachádza 11 500 bm rúr o 0 600 a 800 mm. Predpokladom ich použitia však zostáva doriešenie kvality tesniacich krúžkov u výrobcov Ministerstva priemyslu SSR.

Stavba Mäsokombinát Dunajská Streda bola začatá v termíne 12/1975

a je registrovaná ako centrálne posudzovaná stavba. Do zoznamu závažných stavieb bola zaradená až od 1. 1. 1981. Dokončenie v požadovanom termíne bolo nereálne a technicky nesplniteľné, čo preukázal aj sieťový graf. Na začiatku výstavby došlo k zmene konštrukčného systému a vzhľadom k tomu aj k zvýšeniu rozpočtových nákladov stavby o 24, 0 mil. Kčs. Na základe toho bol odsúhlasený nový termín dokončenia I. stavby na 06/1983.

Problematika výstavby Droždiarne Trebišov bola prerokovaná na porade o režimoch záväzných stavieb uskutočnenej na úrovni námestníkov ministrov poľnohospodárstva a výživy SSR a stavebníctva SSR. Dodávateľ stavby n. p. Chemkostav Humenné napriek sklzom v stavebných pripravenostiach, spôsobených nepriaznivým počasím v januári a februári t. r., vykonáva opatrenia a zabezpečuje dokončenie hlavného výrobného objektu do konca roka 1982 v súlade s režimom stavby.

Pre výstavbu Jadrovej elektrárne Mochovce považuje Ministerstvo stavebníctva SSR za odôvodnenú požiadavku, aby platili rovnaké cenové a stimulačné nástroje, ako platia pre výstavbu Jadrovej elektrárne V-2 a Dukovany.

Po prešetrení problematiky v n. p. Chemkostav Humenné bolo zistené, že od objektovej skladby stavby n. p. Chemko Strážske bol zaradený športový areál. Investor túto skutočnosť zdôvodnil tým, že zohľadňoval miestne podmienky a objekt začlenil do objektovej skladby v rámci sociálneho programu. Toto sa uskutočnilo cca pred 3 rokmi a boli voči investorovi vyvodené sankcie.

Objekt A-4 72 b. j., ktorý je súčasťou Hutníckeho námestia v Kremnici, nebol do konca roku 1981 stavebne pripravený tak, aby mohol byť celý odovzdaný do užívania. Po dohode medzi investorom a dodávateľom bolo začaté preberanie kľúčov a objekt bol kompletne odovzdaný do užívania 30. 6. 1982.

Nepriaznivá situácia v plnení úloh KBV, osobitne v dokončovaní bytov v roku 1981 v okrese Žiar nad Hronom, bola spôsobená hlavne tým, že sa nepodarilo kapacitne zvládnuť zabezpečenie výstavby neustále narastajúceho rozsahu technickej vybavenosti a podmieňujúcich investícií, ktoré podmieňujú schopnosť užívania bytov. Za účelom zlepšenia nepriaznivej situácie n. p. Priemstav Prievidza vypracoval koncepciu kapacitného zabezpečenia investičnej výstavby v okrese Žiar nad Hronom v roku 1982, ktorá bola potvrdená a schválená aj VHJ Pozemného staviteľstva.

K problematike kádrového zabezpečenia a kvalifikácie pedagogických pracovníkov stredných odborných škôl sa vypracoval harmonogram zvyšovania kvalifikácie pedagogických pracovníkov na zariadeniach pre prípravu mládeže na robotnícke povolania. Jeho splnenie

predpokladá dosiahnutie optimálneho stavu v kádrovom zabezpečení pedagogického procesu v zariadeniach pre prípravu mládeže na robotnícke povolania do konca roku 1984. Komplexné vyhodnotenie harmonogramov na základe podkladov z jednotlivých GR VHJ každoročne spracúva a vedie v evidencii odbor pre prácu s kádrami Ministerstva stavebníctva SSR. Relatívne nízku kvalifikovanosť u majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov zapríčiňuje aj vysoká fluktuácia týchto pracovníkov. Z dôvodu, že veľa majstrov nespĺňa požadovanú kvalifikáciu, odchádzajú z pedagogických funkcií priamo do výrobného procesu.

Ďalšie vykonávanie riadiacich funkcií SOU pracovníkmi, ktorí nespĺňajú kvalifikačné požiadavky, je jednoznačne podmienené začatím štúdia na fakulte príslušnej vysokej školy. V prípadoch riadiacich pracovníkov, ktorí z rôznych dôvodov odmietnu plniť harmonogramy zvyšovania kvalifikácie, uplatnia generálne riaditeľstvá VHJ kádrové zmeny.

Úroveň starostlivosti o pracujúcich sa rieši cestou programov a plánov personálneho rozvoja v úzkej súčinnosti s organizáciami odborového zväzu. Pri veľkom rozptyle stavieb sa však vyskytujú ešte nedostatky menovite v zabezpečovaní stravovania. Organizácie rezortu sa postupne snažte tieto nedostatky odstraňovať.

Minister priemyslu SSR v liste zo 7. októbra 1982 dal rovnakú odpoveď poslancom SNR V. Fašangovi, O. Pšúrikovej a M. Roháčovi na zatekanie okien.

Minister priemyslu SSR v liste uvádza, že okná vyrábané v n. p. Drevina Turany, závod Krásno nad Kysucou majú nevyhovujúcu kvalitu a boli zaradené až do III. stupňa akosti. Z toho dôvodu sa zastavila výroba okien na dobu 3 až 4 týždňov. Počas odstávky sa odstránili hlavné nedostatky na technologickom zariadení, na základe čoho sa kvalita okien zlepšila.

Pre realizáciu najnutnejších technologických predpokladov boli uvoľnené devízové prostriedky na dovoz strojov. Počnúc októbrom 1982 sa má do konca roka vyrobiť cca 30 tis. m2 okien nového typu a v roku 1983 cca 500 tis. m2. Najväčší problém pri zavádzaní výroby nového typu okien spočíva v nedostatku devízových prostriedkov na dovoz strojového zariadenia a doplnkových materiálov.

Generálny prokurátor SSR v liste z 27. septembra 1982 predsedovi SNR odpovedá na niektoré poznatky, týkajúce sa najmä nedostatkov,

nezodpovedných postupov a neporiadku v práci stavebných organizácií a národných výborov, ktoré uviedli v rozprave na 4. schôdzke SNR poslanci SNR Michal Roháč, Vincent Földes, Ján Štencl, Ladislav Mihálik a Vojtech Ligárt.

Orgánmi prokuratúry bolo zistené, že popri skutočne objektívnych príčinách nedostatkov v investičnej výstavbe a stavebnej výrobe nepriaznivo vplýva na kvalitu, hospodárnosť a včasnosť budovania výrobných kapacít a bytov aj časté porušovanie hospodárskej disciplíny.

V súčasnosti sa vedie v týchto súvislostiach trestné stíhanie proti niektorým vedúcim hospodárskym pracovníkom a skúmajú sa podmienky na vyvodenie trestnej zodpovednosti, prípadne v niektorých prípadoch i podmienok na náhradu škody. V prípadoch nepovolených stavieb a rekreačných chát v dislokáciách Východoslovenského kraja sa vzhľadom na termín ich výstavby skúma možnosť ich dodatočnej legalizácie podľa zákona č. 50 /1976 Zb.

Taktiež bol preverený stav priestupkovej agendy v okrese Rimavská Sobota, kde nebol zistený dôvod na uplatňovanie prostriedkov prokuratúry v súvislosti s vybavovaním tejto problematiky.

Generálny prokurátor ubezpečil predsedu SNR, že orgány prokuratúry v SSR budú i naďalej venovať zvýšenú pozornosť všetkým poznatkom, ktoré vyplynú z rokovania Slovenskej národnej rady a jej orgánov a svojimi prostriedkami budú prispievať k ďalšiemu upevňovaniu disciplíny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP