SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

38 Vládny návrh

Zákon Slovenskej národnej rady

z.........1982

o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na

sociálne zabezpečenie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§1

Tento zákon upravuje rozpočtové určenie výnosu a správu odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút podľa zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu" a zákon o dôchodkovej dani2), s výnimkou výnosu odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu československej federácie.

§ 2

(1) Výnos odvodu zo zisku, odvodu voľného zostatku zisku, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

a) od organizácií so sídlom na území Slovenskej socialistickej republiky riadených ústrednými štátnymi orgánmi je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky,

b) od organizácií riadených národnými výbormi je príjmom rozpočtu národného výboru, ktorý ich riadi,

1)Zákon č... /1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu. 2) Zákon č... /1982 Zb. o dôchodkovej dani.

c) od družstevných, spoločenských a ostatných organizácií je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo, a ak majú sídlo v územnom obvode Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, je príjmom rozpočtu tohto národného výboru

(2) Výnos dodatkových odvodov, s výnimkou dodatkových odvodov na znovu-rozdelenie

a) od rozpočtových a príspevkových organizácií je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky,

b) od ostatných organizácií je príjmom rozpočtu, do ktorého plynú výnosy od týchto organizácií podľa odseku 1 alebo daň zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani3), pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak4).

(3) Výnos pokút uložených daňovníkom podľa zákona o dôchodkovej dani je príjmom rozpočtu, do ktorého plynie výnos dôchodkovej dane od týchto daňovníkov

§ 3

(1) Správu odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút, výnos ktorých je príjmom

a) rozpočtov krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, vykonávajú tieto národné výbory,

b) rozpočtov ostatných národných výborov, vykonávajú okresné národné výbory.

(2) Správu dôchodkovej dane a pokút od daňovníkov so sídlom v cudzine, ak je zdroj ich príjmov na území Slovenskej socialistickej republiky, vykonáva Mestská finančná správa v Bratislave.

§ 4

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 122/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 90/1977 Zb. o štátnom

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb o domovej dani.

4)Napr nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb o postihu za prekročenie závažných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie závažných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978 a zákona Slovenskej národnej rady č. 185/1980 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981.

§ 5 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

I. Súčasná právna úprava

Rozpočtové určenie a správa odvodov podľa zákona č. 111/1971 Zb. v znení neskorších predpisov, dôchodkovej dane podľa zákona č. 113/1971 Zb. v znení neskorších predpisov a príspevku na sociálne zabezpečenie podľa týchto zákonov sú upravené

- zákonom SNR č. 122/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe,

- zákonom SNR č. 148/1975 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976. Týmto zákonom sa príspevok na sociálne zabezpečenie od organizácií riadených národnými výbormi stal príjmom rozpočtov národných výborov; predtým plynul od všetkých organizácií do štátneho rozpočtu SSR,

- zákonom SNR č. 90/1977 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978, ktorým sa od 1. 1. 1978 vypustil z výnosu odvodov zrušený odvod z objemu miezd a previedla sa správa dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie od daňovníkov so sídlom v cudzine z Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy na Mestskú finančnú správu v Bratislave,

- zákonom SNR č. 185/1980 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981, ktorým sa od 1 1. 1981 príspevok na sociálne zabezpečenie od výrobných a spotrebných družstiev a ich nadriadených orgánov stal príjmom rozpočtov národných výborov; do toho času plynul tento príspevok do štátneho rozpočtu SSR.

II. Stručné zhodnotenie súčasnej právnej úpravy a účel navrhovanej úpravy

1. Doterajšia právna úprava nadväzne na zákon č. 111/1971 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 113/1971 Zb. v znení neskorších predpisov rozpočtové určuje smery odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne

zabezpečenie vykonávaných organizáciami riadenými ústrednými orgánmi republiky, organizáciami riadenými národnými výbormi a ostatnými organizáciami. Rozpočtové určenie odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie sa konštruovalo na princípe riadenia, a to tak, že ich výnosy plynú od organizácií riadených ústrednými orgánmi do štátneho rozpočtu republiky a od organizácií riadených národnými výbormi a ostatných organizácií do rozpočtov národných výborov

Uvedené základné zásady rozpočtového určenia odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie vytvárajú vhodné podmienky pre zjednodušenie platenia týchto príjmov v podnikovej sfére a racionálnejšiu kontrolu vykonávania finančnými orgánmi Možno teda jednoznačne konštatovať, že sa osvedčili a netreba ich meniť.

2. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 1983 nadobudnú účinnosť nové zákony o odvodoch do štátneho rozpočtu a o dôchodkovej dani, podľa ktorých sa zrušuje odvod z majektu, dodatkovým odvodom budú podliehať aj rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré doteraz tieto odvody nevykonávali a pod., je potrebné tieto skutočnosti upraviť v novom zákone. Okrem toho návrh nového zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu predpokladá zrušenie § 14 ods. 1 a 2 nariadenia vlády ČSSR č. 136/1973 Zb., ktorý doteraz upravuje rozpočtové určenie dodatkových odvodov.

Základným účelom navrhovanej úpravy je teda uviesť právnu úpravu rozpočtového určenia odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie do súladu s novými zákonmi a upraviť pritom tiež rozpočtové určenie dodatkových odvodov pri zachovaní doterajšieho princípu (dodatkové odvody plynú do toho rozpočtu, do ktorého plynie odvod zo zisku, dôchodková daň alebo poľnohospodárska daň zo zisku)

3. Nadväzne na rozpočtové určenie odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie je vymedzená aj príslušnosť k správe, ktorú vykonávajú finančné správy a finančné odbory národných výborov. Platí tu zásada, že ak výnos je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, správu vykonávajú finančné správy a ak je príjmom rozpočtov národných výborov, správu vykonávajú finančné odbory národných výborov.

4. Rozpočtové určenie a správu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie sa navrhuje upraviť novým zákonom tiež preto, že zákon SNR č. 122/1971 Zb. bol už trikrát novelizovaný a jeho ďalšia novelizácia by predmetnú právnu úpravu značne skomplikovala.

Navrhované úpravy si nevyžiadajú zvýšené nároky na štátny rozpočet, ani nebudú mať vplyv na plán pracovných síl.

B. Osobitná časť K § 1

Ustanovenie nadväzuje na čl. 11 a 12 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.

o československej federácii v znení ústavného zákona č 125/1970 Zb a zakotvuje zásadu, že zákon upravuje rozpočtové určenie tých odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie, ktoré nie sú podľa federálneho zákona o odvodoch a dôchodkovej dani príjmom štátneho rozpočtu federácie a správu všetkých odvodov a dôchodkovej dane.

K § 2 ods. 1

Toto ustanovenie určuje, od ktorých odvodových subjektov určených v zákone o odvodoch do štátneho rozpočtu a v zákone o dôchodkovej dani plynie výnos odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie do rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a do rozpočtov národných výborov

Členenie odvodov sa uskutočňuje na dôslednom princípe riadenia podľa zásady, že odvody od organizácií riadených ústrednými orgánmi plynú do štátneho rozpočtu republiky a od organizácií riadených národnými výbormi, ďalej od družstevných, spoločenských a iných organizácií do rozpočtov národných výborov

K § 2 ods. 2

Na zabezpečenie účinnosti dodatkových odvodov sa navrhuje, aby tieto odvody plynuli do štátneho rozpočtu republiky od všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií, teda aj od organizácií, ktorých hospodárenie je zapojené na rozpočty národných výborov

K § 3

V tomto ustanovení sa precizuje výkon správy odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie finančnými orgánmi. Správu v ústredne riadených organizáciách vykonávajú finančné správy, čo vyplýva zo zákona SNR č 115/1970 Zb. o finančných správach Správu odvodov a dôchodkovej dane v podnikoch riadených krajskými národnými výbormi vykonávajú tieto krajské národné výbory, v ostatných organizáciách správu vykonávajú okresné národné výbory

Bratislava 10. novembra 1982

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky

Peter Colotka v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František Mišeje v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

38 a Spoločná správa

výborov Slovenskej národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie (tlač SNR 38) prerokovali všetky výbory Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) na schôdzkach v novembri a decembri 1982 a vyslovili s ním súhlas.

Odporúčajú Slovenskej národnej rade vládny návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v predloženom znení schváliť.

Bratislava 13. decembra 1982

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc., v. r. predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ing. Branislav Bíroš, v. r. predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet

Matúš Benyó, v. r. podpredseda SNR a predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

Ing. arch. Vladimír Fašang, v. r.

predseda Výboru SNR

pre priemysel a stavebníctvo

Hrdina socialistickej práce

Jozef Gála, v. r.

predseda Výboru SNR

pre pôdohospodárstvo a výživu

Ing. Petronela Višňovcová, v. r. predsedníčka Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu

Anna Kretová, v. r.

podpredsedníčka SNR a predsedníčka Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné

Zaslúžilý umelec doc. Ján Solovič, v. r. predseda Výboru SNR pre školstvo a kultúru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP