SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII volebné obdobie

39 Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone: Čl I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy sa mení a dopĺňa takto

1. § 2 znie

"§2 Príjmami Fondu sú

a) odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe platené podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

b) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "štátny rozpočet") "

1) § 16 zákona č. 53/1966 Zb o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v znení zákona č 75/1976 Zb (úplné znenie č 124/1976 Zb. ) a nariadenie vlády ČSSR č. 103/1976 Zb o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

2 § 5 ods. 1 a 2 znejú

"§ 5

(1) Z Fondu sa môžu poskytovať subvencie alebo pôžičky na

a) výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu a prevádzku odvodnení a závlah poľnohospodárskych pozemkov a nevyhnutných investícii umožňujúcich plne využitie týchto zariadení,

b) úpravu vodných tokov s výnimkou tokov vodohospodársky významných2),

c) zriaďovanie malých vodných nadrží ako zdrojov vody pre závlahy

d) výstavbu a obnovu rybníkov,

e) výstavbu hnojísk, močovkových nadrží, silážnych jám a kompostární

f) zriaďovanie pasienkových hospodárstiev,

g) výstavbu a úpravy spevnených poľných ciest, h) zakladanie ovocných sadov, viníc a chmeľníc,

i) čistenie rybníkov vykonane v súvislosti s nesením vodného režimu k) hospodarsko-technicke úpravy pozemkov3), I) ďalšie zúrodňovacie prace, a to

1. rekultivácie nevyužívanej pôdy,

2. rekultivácie luk a pasienkov,

3. rekultivácie a zúrodňovanie piesočnatých a ťažkých pôd,

4. rekultivácie a zvyšovanie úrodnosti ornej pôdy,

5. protierózne opatrenia, terasovanie svahov a technické úpravy pôdy (rekultivácie starých ciest a jám, odstraňovanie krovia, krikov, náletov, kameňov a terénnych nerovnosti),

6. melioračné vápnenie,

7. navážanie vhodných prírodných alebo odpadových látok na pozemky pre trvalé zlepšenie pôdnej štruktúry a zvýšenie úrodnosti

(2) Prostriedky z Fondu sa neposkytujú na rekultivácie pozemkov vykonávané investormi podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu4) "

3. V § 7 v druhej vete sa vypúšťajú slova "hospodáriace na pôde".

4. V § 9 v prvej vete sa vypúšťajú slova "Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "štátny rozpočet")".

Čl. II Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983

2) § 32 zákona č 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon)

3) Vládne nariadenie č 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodárske technických úprav pozemkov

4) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v znení zákona c 75/1976 Zb. (úplne znenie č. 124/1976 Zb. )

Dôvodová správa

k návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Všeobecná časť

Vláda Slovenskej socialistickej republiky svojím uznesením č 287 zo 14. októbra 1981, k uzneseniu vlády Československej socialistickej republiky č. 249 zo 17. septembra 1981 o opatreniach na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia poľnohospodárstva od roku 1982, uložila v bode B/6 ministrovi poľnohospodárstva a výživy a ministrovi financií pripraviť vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy v zmysle zásad uvedených v prílohe tohto uznesenia, t. j. rozšíriť okruh akcií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o akcie charakteru tzv. osobitných poľnohospodárskych investícií.

Dôvodom k uvedenému opatreniu vlády Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky je neustále znižovanie poľnohospodárskej a predovšetkým ornej pôdy. V súčasnej dobe pripadá na jedného obyvateľa Slovenskej socialistickej republiky 0, 49 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 0, 30 ha ornej pôdy. Preto nielen ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ale aj zvyšovanie jeho úrodnosti je celospoločenskou záležitosťou, ktorá má v súčasnej etape vývoja našej socialistickej spoločnosti rozhodujúci význam.

Štátny fond na zúrodnenie pôdy (ďalej len "Fond") sa ustanovil pre územie Slovenskej socialistickej republiky podľa čl. 11 ústavného zákona o československej federácii č. 143/1968 Zb. v znení ďalších ústavných zákonov, zákonom Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. (ďalej len "zákon"). S účinnosťou od 1. 1. 1970 vytvoril podmienky pre podstatné rozšírenie zúrodňovacích opatrení a umožnil dôslednejšie a v širšom rozsahu realizovať program melioračnej investičnej výstavby a neinvestičného zúrodňovania pôdy. Tým zákon výrazne prispel k zmierneniu negatívnych dosahov úbytkov poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu na produkciu poľnohospodárskych výrobkov v nasledujúcich rokoch.

Od účinnosti tohto zákona bol vývoj salda úbytkov poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v Slovenskej socialistickej republike k 31 12. príslušného roka nasledovný.

Rok:

Poľnohospodárska pôda:

Úbytok:

Orná pôda:

Úbytok: (prírastok)

1970

2, 628 286 ha

 

1. 682 762 ha

 

1975

2, 560461 ha

-67 825 ha

1, 59) 655 ha

-91 107 na

1980

2, 476 761 ha

- 83 700 ha

1, 516 241 ha

-75 414 ha

1981

2, 472 857 ha

- 3 904 ha

1, 516 595 ha

+ 354 ha

Na zmiernenie tohto negatívneho stavu, najmä úbytkov ornej pôdy, sa v období 5. a 6. päťročnice poskytli z Fondu subvencie na výstavbu 128 tis. ha závlah, 172 tis. ha odvodnení pozemkov, na vodné nádrže v objeme 13, 1 mil. m3 vody ako zdrojov vôd pre závlahy. Ďalej sa z Fondu poskytli prostriedky na úpravu 1017 km vodných tokov, na realizáciu zúrodňovacích a rekultivačných opatrení vo výmere 780 tis. ha poľnohospodárskej pôdy, vrátane rekultivácie 53 tis. ha neplodných a devastovaných plôch.

Doterajšia prax pri aplikácii tohto zákona ukázala, že súčasne s rastom rozsahu zúrodňovania pôdy vzniká určitá disproporcia medzi možnosťou použitia zdrojov Fondu len na zákonom taxatívne určené účely a požiadavkami na financovanie zvýšeného rozsahu výstavby bezprostredne nadväzujúcich investícií, tzv. osobitné investície, ktoré podmieňujú intenzitu hospodárenia na zúrodnených pôdach a tým aj efektívnosť prostriedkov vynaložených z Fondu na zúrodnenie.

Budovanie pasienkových hospodárstiev, ako aj výstavba vhodných prístupových ciest v mnohých prípadoch podmieňujú intenzívne využitie rekultivovaných lúk a pasienkov (183 tis. ha v 5. a 6. päťročnici). Komplexná výstavba sadov, viníc a chmeľníc najmä na svahovitých pôdach s uskutočnenými i pripravovanými predvýsadbovými úpravami je základnou podmienkou ich intenzívneho využitia. Problémom je aj využitie niektorých neplodných pôd, ktoré nie je možné zúrodniť za ekonomicky prijateľných nákladov. Tam, kde to dovoľujú prírodné podmienky, je možné na týchto lokalitách vybudovať malé vodné nádrže, resp. rybníky, ktoré umožnia akumuláciu vody, zlepšia prietokové pomery na súvisiacich tokoch, bilanciu závlahovej vody a vytvoria podmienky pre chov rýb a vodnej hydiny. V záujme hospodárneho využitia krmovín na zúrodnených a najmä zavlažovaných pôdach je potrebné vo zvýšenej miere budovať silážne a senážne priestory.

Na financovanie výstavby týchto investícií sa v súčasnej dobe poskytujú subvencie z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na financovanie účelovej výstavby v rámci rezortu poľnohospodárstva a výživy. Vysoké požiadavky na financovanie účelových stavieb podmieňujúcich ďalšiu koncentráciu a špecializáciu poľnohospodárskej (najmä živočíšnej) výroby neumožnili vytvoriť v poľnohospodárskych podnikoch dostatok zdrojov aj na financovanie akcií, ktoré súvisia s intenzívnym využitím zúrodnenej pôdy Pre zvýšenie ekonomického záujmu poľnohospodárskych podnikov na ďalšom zúrodnení a jej intenzívnejšom využití v súlade s uznesením vlády Československej socialistickej republiky č 249 zo 17 septembra 1981 o opatreniach na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia poľnohospodárstva od roku 1982 a s uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 287 zo 14 októbra 1981 navrhuje sa rozšíriť taxatívne určené účely v zákone Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy o možnosť poskytovať subvencie z Fondu aj na

- zakladanie ovocných sadov, viníc a chmeľníc,

- výstavbu spevnených poľných ciest,

- budovanie pasienkových hospodárstiev,

- výstavbu silážnych jám,

- budovanie malých vodných nádrží a rybníkov.

Takýto postup je v plnom súlade s úlohami poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu stanovených v Hlavných smeroch hospodárskeho a sociálneho rozvoja Československej socialistickej republiky na roky 1981-1985, schválených XVI. zjazdom KSČ, kde sa ukladá. "V rastlinnej výrobe naplno využívať pôdu, zintenzívniť ochranu a sústavne zvyšovať úrodnosť pôdy".

Prínosom novely zákona bude tiež skutočnosť, že umožní poskytovať subvencie a pôžičky z jedného zdroja na navzájom súvisiace akcie, čím sa vytvárajú lepšie predpoklady pre komplexný prístup k plánovaniu, realizácii a financovaniu investícií nadväzujúcich na zúrodnenie pôdy. Súčasne sa zabezpečuje aj účelové použitie prostriedkov určených na osobitné investície.

So zreteľom na tieto politické a hospodárske zámery treba novelizovať zákon č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy, a to najmä v § 5 a rozšíriť okruh taxatívne určených účelov o osobitné investície. V nadväznosti na tento základný zámer novelizácie sa žiada súčasne zmeniť tie ustanovenia, ktoré vzhľadom na vývoj v právnom poriadku Československej socialistickej republiky sú neúčinné (obsoletné § 2) i tie ustanovenia, ktoré podmieňujú využitie osobitných investícií v hospodárskej činnosti poľnohospodárskych organizácií (§ 7) a zároveň v zhode s obdobným návrhom novely zákona ČNR (č 77/1969 Zb ) odstrániť formulačné a štylistické nepresnosti a vykonať žiadúce legislatívno-technické úpravy doterajšieho textu zákona.

V súvislosti s realizáciou novely zákona sa zvýši objem osobitných investícií, ktoré sú dotované z Fondu. Zároveň so zvýšením objemu dotovaných investícií vzrastú i nároky na tvorbu príjmov Fondu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na ďalšie roky.

Kvantifikáciu tohto vplyvu na štátny rozpočet nie je možné jednoznačne určiť, keďže prostriedky uvoľňované z Fondu sú fakultatívnymi prostriedkami a tvorba príjmov Fondu bude podmienená zmenami, ktoré sa pripravujú v súvislosti s novelizáciou nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 103/ 1976 Zb o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe. Ďalší dosah na tvorbu zdrojov z Fondu bude mať aj zníženie miery investovania v celom národnom hospodárstve Slovenskej socialistickej republiky a taktiež dôsledné uplatňovanie a aplikácia sprísnenej novely zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Rovnako nemožno zatiaľ upresniť rozsah odnímania poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a tým aj rozsah náhradných rekultivácií pozemkov, ktoré budú povinne vykonávať investorské organizácie v zmysle opatrení vlády Československej socialistickej republiky schválených uznesením č 292/1981 a opatrení vlády Slovenskej socialistickej republiky schválených uznesením č. 109/1982 na uplatňovanie sprísnenej ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, jeho plánovitého zúrodňovania a riadneho využívania

Návrh novely si nevyžiada zvýšenie počtu pracovníkov a rast administratívy nielen v roku, kedy novela nadobudne účinnosť, ale ani v nasledujúcich rokoch.

V súlade s navrhovanou zmenou zákona bude po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky do troch mesiacov po prijatí novely zákona Slovenskou národnou radou novelizovaná podľa zmocnenia § 7 zákona "Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení s prostriedkami Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy" zo 14. decembra 1972 č. 12 187/1972-ITR, uverejnená pod por. č. 1/1973 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, registrovaná v Zbierke zákonov - čiastka 7/1973.

Vzhľadom k tomu, že návrh novely zákona sa opiera o uznesenie vlády Československej socialistickej republiky č. 249/1981 a uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 287/1981 i "Pravidlá zdokonalenia plánovania v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe a v poľnohospodárstve", ktoré boh prerokované v Predsedníctve Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 29. augusta 1981, navrhuje sa návrh novely zákona prerokovať bez toho, že by sa vypracovali jeho zásady a politicko-ekonomický rozbor. To odôvodňuje skutočnosť, že paragrafovane znenie návrhu novely zákona sa opiera o uznesenie vlády Československej socialistickej republiky č. 249/1981 a uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 287/1981 i "Pravidlá Zdokonalenia plánovania v poľno-hospodársko-potravinárskom komplexe a v poľnohospodárstve", ktoré boli prerokované v Predsedníctve Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 28. augusta 1981, navrhuje sa návrh novely zákona prerokovať bez toho, že by sa vypracovali jeho zásady a politicko-ekonomický rozbor. To odôvodňuje skutočnosť, že paragrafované znenie návrhu novely zákona úplne vystihuje navrhované zmeny oproti platnému právnemu stavu a jeho zásady sa prerokovali v príslušných politických a štátnych orgánoch. Preto v súlade s čl. 16 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej socialistickej republiky sa upustilo od vypracovania zásad a politicko-ekonomického rozboru.

Osobitná časť K článku 1

K bodu 1

Doterajšia úprava znenia § 2 zákona sa podstatne zjednodušuje a prispôsobuje sa (vrátane terminológie) dnešnej sústave ekonomických nástrojov a rozpočtovým pravidlám.

Odkaz na zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v § 2 písm. a) sa v súlade s legislatívno-technickými zásadami tvorby právnych noriem vyníma z textu tohto ustanovenia a zaraďuje sa ako poznámka pod čiarou.

Súčasne sa slovo "zdrojmi" nahradzuje slovom "príjmami" v rámci jednoty názvoslovia používaného vo finančných predpisoch.

Podrobné vymedzenie príjmových položiek uvedených doteraz v § 2 písm. b) malo význam v dobe vzniku tejto právnej úpravy, pretože umožnilo sústrediť do jedného zdroja prostriedky poskytované na jednotlivé druhy zúrodňovacích prác prostredníctvom rôznych ekonomických nástrojov. Vzhľadom na platné rozpočtové pravidlá je dnes táto úprava neúčinná.

Počas platnosti zákona nebol vykázaný príjem Fondu z dôvodu uvedeného v § 2 písm. c) z čoho vyplýva, že táto úprava nemá reálny ekonomický základ a možno ju vypustiť bez ujmy na príjmoch Fondu

K bodu 2

Z úvodnej vety § 5 ods. 1 sa vypúšťa štylisticky nadbytočný a vecne nie celkom presný pojem "finančných prostriedkov", čo prispieva k lepšej zrozumiteľnosti textu, jeho štylistickej čistote i logike veci. Zároveň sa do úvodnej vety § 5 ods. 1 pridáva slovo "môžu", čím sa zjednocuje znenie oboch zákonov Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady a jednoznačne vyjadruje fakultatívnosť poskytnutia subvencie alebo pôžičky z Fondu. To plne zodpovedá aj takmer dvanásťročnej praxi používania prostriedkov z Fondu v Slovenskej socialistickej republike a v Českej socialistickej republike.

Doterajšie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) až c) a písm. k) sa sústreďujú do ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b). Dôvodom sústredenia ustanovení o poskytovaní subvencií alebo pôžičiek na jednotlivé druhy zúrodňovacích prác zakotvených v doteraz platnom ustanovení § 5 ods. 1 písm. a) až c) a písm. k) do návrhu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) je predovšetkým skutočnosť, že tieto akcie a úkony možno vyjadriť jednotným pojmom "odvodnenia a závlahy poľnohospodárskych pozemkov". Tento pojem teda zahŕňa výstavbu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku hlavných melioračných zariadení, plošné-systematické alebo sporadické odvodnenie pozemkov, závlahy všetkých druhov, vrátane hnojivých závlah a nevyhnutných investícií umožňujúcich plné využitie závlah a výstavbu detailov vodohospodárskych melioračných zariadení Pokiaľ ide o vodné toky

z pôsobnosti návrhu zákona sa vynímajú vodohospodársky významné vodné toky ako ich určuje platný zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

Pod písm. c) až h) navrhovaného ustanovenia § 5 ods. 1 sú menovite uvedené osobitné investície tak, ako to vyplýva z prílohy č. 2 uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 287/1981.

Ustanovenia o poskytovaní subvencií a pôžičiek na jednotlivé druhy zúrodňovacích prác uvedené doteraz v § 5 ods. 1 písm. d) až k) sa dôkladne zrevidovali; vývojom prekonané, nadbytočné alebo duplicitné ustanovenia sa vypustili a celá matéria sa preformulovala v písm. i), k), 1), pričom ustanovenia týkajúce sa ostatných prác sa zaradili na záver taxatívneho výpočtu akcií, na ktoré možno z Fondu poskytnúť subvencie alebo pôžičky.

V súvislosti so zaradením písm. k) tohto ustanovenia treba uviesť, že možnosť financovať z Fondu hospodársko-technické úpravy pozemkov sa do textu návrhu zákona Slovenskej národnej rady zaraďuje jednak v záujme jednoty právnej úpravy v ČSSR a tiež preto, že túto okolnosť obsahoval zákon Českej národnej rady č. 77/1969 Zb. a v nadväznosti na doterajšie znenie § 2 písm. b) bod 5., zrejmým legislatívnym nedostatkom nebola upravená v zákone Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb.

Paragraf 5 ods. 2 sa novelizuje v podstate z dvoch dôvodov:

- jednak do textu právnej normy nepatrí ako sa uviedlo k § 2 - citácia inej právnej normy a v tomto prípade, vzhľadom na prijatie zákona č. 75/1976 Zb. je citácia už nepresná,

- tiež z toho vecného dôvodu, že od prijatia zákona č. 179/1969 Zb. (t. j. od 22. decembra 1969) došlo k zmenám v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, takže doterajšia zákonná úprava nie je v súlade s platným právnym stavom. Ide totiž o to, že ústavným zákonom č. 125/1970 Zb., ktorým sa mení a doplňuje ústavný zákon č. 143/1968 Zb. československej federácii sa dovtedajšia pôsobnosť republík vo výkone štátnej správy na úseku palív a energetiky presunula na federálne orgány.

Ústredným orgánom štátnej správy pre úsek ťažby pevných palív je podľa § 55 zákona č 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev Federálne ministerstvo palív a energetiky a ústredným orgánom pre úsek ťažby rúd a magnezitu je podľa § 62 zákona č. 133/1970 Zb. Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Z toho vyplýva, že doterajší text ustanovenia § 5 ods. 2 platného zákona: "Subvencie (pôžičky) sa neposkytujú ani účelovým rekultivačným podnikom v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky", stratili svoj ústavno-právny základ.

Znamená to, že návrh úst. § 5 ods. 2 vychádza z platných ústavných zmien a legislatívno-technických pokynov. Text návrhu tohto ustanovenia je aj v súlade s uznesením vlády Československej socialistickej republiky č. 292/1981 a vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 109/1982.

K bodu 3

V zhode s opatreniami schválenými uznesením vlády Československej socialistickej republiky č. 249/1981 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 287/1981 sa vypúšťa z doterajšieho znenia § 7 časť textu "hospodáriace na pôde". Rozšírenie § 5 návrhu zákona o osobitné investície, napríklad o zriaďovanie malých vodných nádrží ako zdrojov vôd pre závlahy, výstavbu a obnovu rybníkov, úpravu a výstavbu spevnených poľných ciest a podobne si vyžaduje, aby aj organizáciám, ktoré nehospodária na pôde (napríklad spoločné poľnohospodárske podniky, melioračné podniky, organizácie štátneho rybárstva, resp. Slovenského rybárskeho zväzu), sa umožnilo požiadať o subvencie alebo pôžičky z Fondu.

So zreteľom na účelové určenie Fondu a fakultatívnu povahu subvencií (pôžičiek) poskytovaných z Fondu, je účelné zladiť doterajšie znenie zákona so spoločensky odôvodnenými potrebami a tomu prispôsobiť aj okruh oprávnených subjektov.

K bodu 4

Pretože sa navrhuje vykonať legislatívnu zmenu v § 2 písm. b) návrhu zákona SNR, sú v prvej vete tohto ustanovenia nadbytočné slová "Slovenskej socialistickej republiky" (ďalej len "štátny rozpočet"). Z tohto dôvodu sa navrhuje tieto slová vypustiť z textu zákona SNR.

Bratislava 10. novembra 1982

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka v. r.

Minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky Ján Janovic v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František Mišeje v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

39 a Spoločná správa

výborov Slovenskej národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy (tlač SNR 39) prerokovali na svojich schôdzkach (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) Ústavnoprávny výbor SNR 10. decembra 1982, Výbor SNR pre plán a rozpočet 9. decembra 1982, Výbor SNR pre národné výbory a národnosti 15. decembra 1982, Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo 30. novembra 1982, Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu 15. decembra 1982, Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu 15. decembra 1982, Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné 2. decembra 1982 a Výbor SNR pre školstvo a kultúru 3. decembra 1982 a vyslovili s ním súhlas.

Všetky uvedené výbory odporúčajú Slovenskej národnej rade vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy schváliť v predloženom znení.

Bratislava 15. decembra 1982

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc., v r. predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ing. arch. Vladimír Fašang, v. r. predseda Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo

Ing. Branislav Bíroš, v. r. predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet

Matúš Benyó, v. r. podpredseda SNR a predseda Výboru SNR pre národný výbory a národnosti

Anna Kretová, v. r. podpredsedníčka SNR a predsedníčka Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné

Hrdina socialistickej práce

Jozef Gála, v. r.

predseda Výboru SNR

pre pôdohospodárstvo a výživu

Ing. Petronela Višňovcová, v. r. predsedníčka Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu

Zaslúžilý umelec doc. Ján Solovič, v. r. predseda Výboru SNR pre školstvo a kultúru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP