SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie 40

Vládny návrh

Zákon Slovenskej národnej rady

z.........1982

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "štátny rozpočet republiky")

sa určujú sumou 75 135 075 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 75 135 075 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 10 764 000 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 8 805 400 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu republiky určených týmto zákonom v cenách platných k 1. januáru 1983; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov.

§ 3

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.

§ 4 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.

Príloha č 1

zákona SNR č 1982 Zb

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príjmy

v tis. Kčs

Príjmy zo socialistického hospodárstva

14 752 718

z toho

 

z hospodárstva

12 062 692

z vedy a techniky

91 488

z peňažných a technických služieb

1 293 467

zo spoločenských služieb a činnosti

1 245 771

z obrany a bezpečnosti

59 300

Dane od obyvateľstva a poplatky

12 480 000

Ostatné príjmy

214 357

Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie

47 688 000

Spolu

75 135 075

Výdavky

-

v tis. Kčs

Hospodárstvo

21 549 802

Veda a technika

1 608 312

Peňažné a technické služby

1 480 047

Spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo

28 371 004

Obrana a bezpečnosť

1 619 200

Správa

937 310

Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom

19 569 400

Spolu

75 135 075

Príloha é 2 zákona SNR č

1982 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie)

a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Kraj

Dotácie

Účelové subvencie

v tis. Kčs

Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

1 111 100

2 134 000

Západoslovenský krajský národný výbor

2 456 600

2 092 600

Stredoslovensky krajsky národný výbor

3 458 800

2 236 800

Východoslovenský krajsky národný výbor

3 737 500

2 342 000

Spolu

10 764 000

8 805 400

Dôvodová správa k návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1983

Návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1983 bol vypracovaný a predkladá sa Slovenskej národnej rade podľa čl. 11 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. a zákona SNR č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá).

Návrh štátneho rozpočtu vychádza z cieľov a úloh hospodárskej a sociálnej politiky ako ich vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS. Vecným zameraním nadväzuje na vykonávací štátny plán rozvoja národného hospodárstva v SSR na rok 1983. Ukladá náročné úlohy vo zvyšovaní efektívnosti ekonomiky, upevňovaní vonkajšej ekonomickej rovnováhy, predpokladá účinné využívanie vedeckotechnického pokroku a dôsledné uplatnenie programu hospodárnosti.

Návrh je vypracovaný podľa jednotlivých pokynov na zostavenie štátnych rozpočtov a finančných plánov a je v zdrojoch a potrebách vyrovnaný. Dotáciami a subvenciami vyrovnáva rozpočty národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. Vo svojich vzťahoch je v súlade so štátnym rozpočtom federácie.

Pretože rozpočtový proces, ako aj zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami podľa štátneho rozpočtu i podľa rozpočtov národných výborov upravujú rozpočtové pravidlá, predkladaný rozpočtový zákon určuje v podstate číselné objemy štátneho rozpočtu republiky na rok 1983 spolu s objemom dotácií a subvencií poskytovaných krajským národným výborom a Národnému výboru hlavného mesta SSR Bratislavy.

Predložený návrh štátneho rozpočtu republiky je vypracovaný v cenách roka 1982, rovnako ako návrh vykonávacieho štátneho plánu. V procese plánovitého riadenia cien sa predpokladajú v roku 1983 niektoré úpravy veľkoobchodných cien. Navrhuje sa preto splnomocniť vládu SSR alebo na základe jej splnomocnenia ministra financií vyjadriť dosah týchto úprav na finančné údaje schváleného štátneho rozpočtu. Pri prepočte sa musí dodržať vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov.

V systéme hospodárenia sa uplatňujú zásady a finančnoekonomické nástroje

určené v Súbore opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku 1980 a v predpisoch vydaných na jeho realizovanie

Uvažovanými príjmami štátneho rozpočtu a štruktúrou ich účelového určenia sa vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj ekonomiky a skvalitnenie dosiahnutej životnej úrovne obyvateľstva. Predpokladom je intenzifikácia všetkých výrobných činiteľov, optimálne využitie výrobných fondov, zvýšenie úrovne riadenia a organizácie prace, utvorenie priestoru pre široké uplatnenie tvorivej iniciatívy.

Racionálne, hospodárne a efektívne vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu i z ostatných spoločenských finančných fondov ma v súčasných podmienkach vývoja ekonomiky mimoriadny vyznám a treba ho dôsledne uplatňovať na všetkých úrovniach riadenia.

Doterajší rozsah splnomocnenia vlády Slovenskej socialistickej republiky a ministra financií vykonávať v schválenom štátnom rozpočte potrebné zmeny sa ponecháva v doterajšom rozsahu

Bratislava 16. novembra 1982

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky

Peter Colotka v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František Mišeje v. r.

Správa

k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

1. Východiská a ciele rozpočtovej politiky

Štátny rozpočet na rok 1983 utvára vo finančnej oblasti podmienky na ďalšie plnenie programu hospodárskej a sociálnej politiky, ako ich vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS. Čo do vecných úloh vychádza zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a je v súlade so štátnym rozpočtom čs. federácie. Osobitný dôraz sa kladie na mobilizáciu vlastných finančných zdrojov ekonomiky SSR a na ich premyslené a zodpovedné užitie. Rozpočet je v príjmoch i výdavkoch vyrovnaný, čím účinne pôsobí na vytváranie a udržanie zdravých proporcií tvorby a užitia zdrojov v národnom hospodárstve.

Východisková základňa ekonomiky je pri vstupe do roku 1983 zložitá. Za prvé dva roky 7. päťročnice sa v raste ekonomiky nedosiahli plánované tempá. Pretrvávajú niektoré vnútorné nedostatky sčasti objektívneho, predovšetkým však subjektívneho charakteru. Nedosahujeme najmä potrebnú úroveň v riadení a organizácii práce v čoraz zložitejších podmienkach výroby. Nepriaznivo pôsobia i vplyvy z vývoja svetovej ekonomiky, neustály rast cien a obmedzujúce opatrenia v medzinárodnej výmene.

Kladným znakom vývoja bolo zlepšenie štruktúry výroby, jej orientácia na domáce a dostupné suroviny, energetickú úspornosť i čiastočné zvýšenie efektívnosti.

Vývojové tendencie v ekonomike priamo ovplyvňujú i finančné a rozpočtové hospodárenie. Aj v roku 1982 sa dosiahne rozpočtová rovnováha, čo pozitívne pôsobí na ekonomiku. Pretože zisk sa v plánovanom objeme neplní, nenaplnia sa ani rozpočtované vlastné príjmy. Dosiahnutie vyrovnanosti za týchto podmienok si vyžiadalo uskutočniť počas roka náročné rozpočtové opatrenia.

Hlavné zámery rozpočtovej politiky, ktoré sa v štátnom rozpočte na rok 1983 vyjadrujú, sú:

- Obnoviť dynamiku ekonomického rastu ďalším rozvojom výroby a jej efektívnosti. Úloha je súhrnne vyjadrená v štátnom pláne medziročným prírastkom národného dôchodku o 3, 0 %. Na jej splnenie sa orientuje celá štruktúra výdavkov štátneho rozpočtu finančným zabezpečením programu investičnej výstavby, vedeckotechnického rozvoja a náročnými úlohami v tvorbe zisku.

- Obnoviť vyrovnanosť ekonomických vzťahov k zahraničiu účinnejším uplatňovaním finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a aktívnejším prispôsobením štruktúry užitia zdrojov.

- Zvyšovať kvalitatívnu úroveň služieb a činností poskytovaných obyvateľstvu

v školstve, zdravotníctve a kultúre, ako aj ich rozvoj novými kapacitami uvádzanými do prevádzky. V sociálnom zabezpečení plne pokryť rastúce potreby, ktoré sa zvyšujú prírastkom počtu dôchodcov a priemerných miezd.

- Udržať rozpočtovú rovnováhu v sústave štátnych rozpočtov, rozpočtov národných výborov a nadväzne i v rozpočtoch a finančných plánoch organizácií. Aktívne tým pôsobiť na štruktúru ekonomiky a rozdeľovanie hmotných zdrojov.

- Dôsledne uplatňovať Súbor opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku 1980. V jeho intenciách zlepšovať organizáciu a riadenie práce, účinnejšie využívať nástroje hmotnej zainteresovanosti podnikov, kolektívov i jednotlivcov a presadzovať zásady chozrasčotného hospodárenia.

- Prehĺbiť sústavu opatrení na upevnenie hospodárnosti a úspornosti a dôsledne ich uplatňovať vo všetkých organizáciách a na každom stupni riadenia.

V súhrne štátnych rozpočtov ČSSR na rok 1983 sa vyjadrujú tieto proporcie:

(v mld Kčs)

 

Návrh 1983

Index 1983/82

Vlastné príjmy

   

- štátny rozpočet čs federácie

171. 84

100, 9

- štátny rozpočet ČSR

72. 86

106, 3

- štátny rozpočet SSR

27. 45

104, 5

Dotácie zo štátneho rozpočtu čs. federácie

   

- štátny rozpočet ČSR

65, 97

98. 7

- štátny rozpočet SSR

47, 69

98, 9

Celkové výdavky

   

- štátny rozpočet čs federácie

207, 01

103, 3

- štátny rozpočet ČSR

138, 84

102, 6

- štátny rozpočet SSR

75, 14

100, 9

Pretože objem dotácií, ktoré sa zo štátneho rozpočtu čs. federácie poskytujú do štátneho rozpočtu SSR, sa oproti roku 1982 znižuje, dosahuje sa celkové zvýšenie výdavkov len vyššou tvorbou vlastných zdrojov štátneho rozpočtu SSR.

2. Základná charakteristika štátneho rozpočtu SSR

Základné proporcie a štruktúra príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SSR na rok 1983 sú takéto:

(v mil. Kčs)

Príjmy

Výdavky

Odvody hospodárskych organizácii

12 701

Výdavky ústredne riadených organizácii na

 

Dane od obyvateľstva

 

- investície

4 500

a poplatky

12 480

- neinvestičné dotácie HO vrátane FENZO

10 250

Odvody peňažníctva

913

- neinvestičné potreby RO a PO

35 826

Ostatne príjmy Dotácie a subvencie zo statného

1353

- dotácie JRD Dotácie a subvencie

4 990

rozpočtu čs. federácie

47 688

národným výborom

19 569

Spolu

75 135

Spolu

75 135

V celkových príjmoch i výdavkoch štátneho rozpočtu SSR v porovnaní s rokom 1982 sa dosahuje rast o 0, 9 %. V rámci vlastných príjmov, ktoré sa zvyšujú o 4, 5 %, najvýraznejší prírastok je v odvodoch hospodárskych organizácií o 1 004 mil. Kčs. Daňové zaťaženie obyvateľstva sa nemení, u dane zo mzdy sa udržuje jeho proporcionalita s rastom miezd.

Výdavky sa oproti roku 1982 v súhrne zvyšujú o 499 mil. Kčs. Ich vnútorná skladba sa diferencuje, keď napr. dávky sociálneho zabezpečenia vzrastajú o 873 mil. Kčs, prostriedky na investície sa znižujú o 487 mil. Kčs a dotácie do rozpočtov národných výborov sú nižšie o 413 mil. Kčs.

V proporciách rozpočtu sa premietajú najmä tieto prístupy:

- Pri tvorbe zisku sa vychádza z výrazného zníženia celkových, najmä materiálových nákladov. Zvýrazňuje sa tým úsilie o zvyšovanie efektívnosti výroby.

- Potreby na financovanie investícií nadväzujú na hmotné objemy investičnej výstavby určené v štátnom pláne, pričom sa koordinuje využitie vlastných zdrojov podnikov, investičného úveru a dotácií zo štátneho rozpočtu.

- Neinvestičné dotácie sa poskytujú len na schválené ciele a určujú sa podľa reálnych, preukázateľných kritérií.

- Na základe doterajších skúseností s uplatňovaním limitov neproduktívnych výdavkov sa sústava limitov a spôsob ich uplatňovania zjednodušuje.

Štruktúra príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SSR

- Pri určení výdavkov na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo sa

uplatňujú normy, ukazovatele a v zásade sa dodržiava celoštátne jednotný prístup.

3. Tvorba a použitie finančných zdrojov v hospodárskej sfére

Rozpočtová politika sa prednostne orientuje na uvážené určenie vzťahov k hospodárskej sfére, a to tak pokiaľ ide o tvorbu rozpočtových príjmov, ako aj o výdavky Rozpočtové príjmy závisia predovšetkým od úrovne odvodov VHJ a podnikov Od nich priamo závisí aj uskutočňovanie zámerov v oblasti spoločenskej spotreby a rozvoja životnej úrovne Osobitne náročnou úlohou, ktorá si vyžaduje citlivý prístup je pravé určenie optimálnej výšky odvodov, odvodového zaťaženia, čím sa súčasne stanoví i miera vlastných finančných zdrojov Tento prístup si vyžiadal určiť úlohy hospodárskej sféry veľmi náročné Pri raste výkonov v hospodárstve ústredne riadenom vládou SSR o 2, 21 % sa má dosiahnuť rast zisku o 18, 04 %, z toho vyplýva i medziročný rast odvodov VHJ a podnikov o 17, 45 % Podľa jednotlivých vybraných rezortov sa plánuje nasledovný vývoj vo výkonoch, nákladoch a tvorbe zisku

(v mil Kčs)

 

Rozpočet 1983

Index 1983 1982

Výkony z toho

180 269

102 21

Min priemyslu

73 518

102 19

Min stavebníctva

33 498

102, 07

Min poľnohospodárstva a výživy

56 551

101 80

Celkove náklady

169 443

101 22

z toho

   

Min priemyslu

68 236

101, 38

Min stavebníctva

32 437

100, 45

Min poľnohospodárstva a výživy

54 302

100, 88

 

Rozpočet 1983

Index 1983/1982

Zisk

11 058

118, 04

z toho

   

Min priemyslu

S 147

116, 96

Min stavebníctva

1 077

199, 81

Min poľnohospodárstva a výživy

2 167

118, 62

Pri znížených materiálových a energetických vstupoch do výroby nemožno predpokladať vyšší rast výkonov; preto až 97, 9 % prírastku zisku sa má dosiahnuť znížením celkovej nákladovosti o 0, 97 % Zníženie materiálových a iných nákladov bez odpisov o 0, 90 % si vyžiada usporiť hlavne na spotrebe surovín, materiálu, palív, energie 1 127mil Kčs

Dosahovaný zisk by mohol byť podstatne vyšší, keby jeho úroveň neznižovali plánované straty v niektorých rezortoch, výrobných hospodárskych jednotkách a organizáciách. Celkový plánovaný zisk na rok 1983 je z tohto dôvodu nižší o 1 711 mil. Kčs. Riešenie problému stratových a nízkorentabilných výrob a podnikov si vyžiada dôsledný prístup všetkých riadiacich organov s vedomím, že ide o zásadný prínos k zvýšeniu efektívnosti celého národného hospodárstva.

V rozpočte sa predpokladá, že rentabilita k nákladom vzrastie o 0, 93 boda a dosiahne 6, 53 % Celoštátna priemerná rentabilita má však byť podstatne vyššia, 9, 80 %.

Plánovaný zisk sa rozdeľuje takto:

(v mil. Kčs)

 

Rozpočet 1983

Index 1983 1982

Podiel

v %

Zisk

11 058

118, 04

85, 29

Doplnkové zdroje

1 905

103, 91

14, 71

Zdroje na rozdelenie celkove

12 949

108, 79

100, 00

 

Rozpočet 1983

Index 1983 1982

Podiel

v %

Použitie:

     

Odvody do statného rozpočtu a rozpočtov národných výborov

7 510

116, 56

57, 99

Odvody na centralizáciu

967

105, 56

7, 47

Hospodárskej sfére zostava

4 472

114, 62

34, 54

V súlade s novou úpravou odvodov do štátneho rozpočtu od 1. januára 1983 znižuje sa ich podiel na celkových zdrojoch a rastie rozsah zdrojov, ktoré ostávajú hospodárskej sfére na vlastné plánované potreby. Vytvára sa tak možnosť plnšieho uplatnenia chozrasčotu. S úľavami z odvodov sa uvažuje v obmedzenom rozsahu 67 mil. Kčs len tam, kde si to najmä v odvetvovej polohe naliehavo vyžaduje riešenie dôchodkovej situácie.

Rast efektívnosti sa účinne podporuje vysokými investičnými vkladmi do ekonomiky. Investičná výstavba v ústredne riadených hospodárskych organizáciách si vyžiada náklad 17, 60 mld. Kčs, z čoho sa dotáciami zo štátneho rozpočtu pokryje

15, 7 % Z vlastných zdrojov sa financuje 67, 2 % investičných potrieb. Výška investičných úverov sa určuje tak, aby boh podniky celoštátne zaťažené rovnakou mierou.

Pretože sa rozsah investícií do hospodárskej sféry v porovnaní s rokom 1982 znižuje, vytvorila sa možnosť odviesť do štátneho rozpočtu i časť odpisov v sume 1 102 mil. Kčs. Investičnými dotáciami sa podporujú predovšetkým veľké rozvojové stavby a štrukturálne zmeny v národnom hospodárstve.

Z osobitných ekonomických a spoločenských hľadísk sa niektorým podnikom, resp. na vybrané účely poskytujú aj neinvestičné dotácie. Zámerom hospodárskej politiky je dodržať dočasný charakter týchto dotácií, prípadne ich perspektívne vylúčiť. V súčasnosti sa ich poskytovanie viaže na presne vymedzené účely a na konkrétne ukazovatele, najmä na úroveň produkcie. Ich ťažisko je v dotáciách agrokomplexu, kde sa nimi nahradzujú opatrenia v cenovej sfére a udržuje už dlhodobé stabilita maloobchodných cien základných článkov výživy. Celková výška neinvestičných dotácií 12, 19 mld Kčs je v porovnaní s rokom 1982 nižšia o 2, 0 %, čím sa vytýčený zámer sčasti dosahuje.

Značné rezervy pre rozvoj ekonomiky sú v terajšej úrovni zásob, ktorá sa pri prísnom hospodárení a racionálnom organizovaní výroby javí ako neprimeraná. Ku koncu roka 1983 má stav zásob dosiahnuť 65, 60 mld Kčs, čím ich objem vzrastie medziročne o 2, 1 %. Aj pri tomto konečnom výsledku sa počíta v priebehu roka s výrazným zrýchlením obrátky zásob, celkove o 2, 95 dňa. Takáto náročná úloha je v plnom súlade s vývojom zapísaným pre túto päťročnicu.

Napriek zložitým podmienkam v zahraničnom obchode sa má jeho obrat v budúcom roku zvýšiť. V tejto sfére sa uplatňujú osobitné finančno-ekonomické nástroje, ktorými sa stimuluje najmä efektívny vývoz. Rozdiel medzi odvodmi organizácií a dotáciami, ktoré sa im poskytnú, sa v sume 3 046 mil. Kčs uhradí zo štátneho rozpočtu. Oproti roku 1982 je to vzrast o 9, 1 %.

4. Použitie finančných zdrojov v rozpočtovej sfére

V štátnom rozpočte a v rozpočtoch národných výborov sa vyčleňuje celkove 65, 74 mld Kčs na užitie v rozpočtovej sfére. Dynamika týchto výdavkov - ktorá je dimenzovaná ekonomickými možnosťami v nadväznosti na tvorbu zdrojov vo výrobnej sfére - vytvára podmienky pre udržanie a skvalitnenie dosiahnutej životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva. Rozpočtovými výdavkami sa zabezpečuje plnenie plánovaných výkonov v príslušných odvetviach a skvalitnenie poskytovaných služieb v súlade so závermi 6. zasadnutia ÚV KSČ a ÚV KSS. V súlade s programom hospodárnosti je hlavný zdroj ďalšieho rozvoja a zvyšovanie úrovne spoločenských služieb pre obyvateľstvo predovšetkým v hospodárnejšom a efektívnejšom využívaní rozpočtových prostriedkov pri zachovaní príslušných noriem a ukazovateľov.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP