SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

42

Správa

predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. novembra do 16. decembra 1982

V čase od 19. novembra do 16. decembra 1982 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady dvakrát, a to 19. novembra a 30. novembra 1982.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968Zb. o československej federácii dňom 18. novembra 1982 vyhlásilo:

- zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

- zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Na schôdzke Predsedníctva SNR 30. 11. 1982 prerokovalo niektoré zmeny v zložení vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu vlády SSR podľa článku 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii:

odvolalo z funkcie člena vlády Slovenskej socialistickej republiky

- Ing. Alojza Kusalíka

- Ing. Dezidera Gogu

- JUDr. Pavla Király a vymenovalo za člena vlády SSR

- Ing. Pavla Hrivnáka a poverilo ho riadením Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

- Ing. Jaroslava Zelku, CSc., a poverilo ho riadením Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky

- prof. JUDr. Jána Pješčaka, DrSc., a poverilo ho riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.

Predsedníctvo SNR na svojej schôdzke dňa 29. októbra 1982 prijalo uznesenie č. 119 k návrhu na zabezpečenie realizácie podnetov a námetov poslancov SNR. Uložilo predsedom výborov SNR informovať predsedu SNR, ktoré vytypované podnety a námety poslancov vyplývajúce z rokovania 6. schôdzky SNR považujú za potrebné prerokovať s príslušným členom vlády SSR do 24. 11. 1982 a súčasne ich zaviazalo urýchlene prerokovať s príslušným členom vlády podnet alebo námet poslanca SNR prednesený na 6. schôdzke SNR a dohodnúť s ním okruh problémov, na ktoré bude člen vlády SSR odpovedať poslancovi SNR v termíne do 10. decembra 1982 a súčasne o tom informovať predsedu Slovenskej národnej rady.

V súlade s prijatým uznesením Predsedníctva SNR uskutočnili predsedovia výborov SNR stretnutia s členmi vlády SSR, resp. im zaslali listy s námetmi a podnetmi poslancov SNR s cieľom ich riešenia.

Na základe odpovedí príslušných členov vlády SSR, ktoré boli zaslané poslancom a predsedovi SNR do 14. 12. 1982, sa v stručnom výťahu podáva informácia o riešení najzávažnejších podnetov a námetov poslancov SNR prednesených na 6. schôdzke SNR.

Minister vnútra SSR v liste z 9. 12. 1982 odpovedal na podnety poslancov J. Jancíka a J. Feriančika.

Uviedol, že zásady pre koordinačnú činnosť národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organziácií pripravuje Slovenská plánovacia komisia a sú v štádiu dopracovania. Ministerstvo vnútra SSR bude dbať pri ich dopracovaní o to, aby právomoc národných výborov bola v tejto oblasti vymedzená presne a aby sa dostatočne riešila aj problematika limitov a investícií. Zákon o národných výboroch poskytuje rade národných výborov dostatok možností na pružné a operatívne riadenie vedúcich organizácií a zariadení, ktoré národné výbory riadia. Taktiež podrobne upravuje riadenie uvedených organizácií radou národného výboru a po odbornej stránke odbormi národného výboru, preto nie je potrebné vydávať k tomuto účelu metodické pomôcky. Doterajšia prax riadenia organizácií spravovaných národnými výbormi potvrdzuje, že rady národných výborov a príslušné odbory správne uplatňovali svoju pôsobnosť vyplývajúcu zo zákona. Uvádzanie novely zákona o národných výboroch do praxe sa bude zabezpečovať školeniami pracovníkov, funkcionárov a poslancov národných výborov jednotlivých stupňov, ktoré budú organizovať národné výbory vyšších stupňov a Ministerstvo vnútra SSR. Správna aplikácia zákona v práci národných výborov sa bude sledovať prostredníctvom pracovníkov Ministerstva vnútra SSR, ktorí zabezpečujú styk s národnými výbormi v jednotlivých krajoch SSR i v rámci inštruktívno-metodických previerok činnosti národných výborov. Zvyšovaniu kvalifikácie a odbornej pripravenosti pracovníkov národných výborov, najmä v mestách a strediskových obciach, sa

venuje pozornosť zo strany okresných a krajských národných výborov. Ministerstvo vnútra SSR pripravuje vo svojom inštitúte aj ďalšie formy štúdia pracovníkov národných výborov.

Vykonávanie nenáročných opráv vodovodnej inštalácie v bytoch, ktoré majú charakter drobných opráv, v súlade s vyhláškou č. 45/1964 Zb., hradia užívatelia bytov. Ministerstvo vnútra SSR usmerňuje národné výbory tak, aby bytovým organizáciám ukladali zabezpečovať drobné opravy vo väčšom rozsahu v nadväznosti na podnikovú hmotnú zainteresovanosť. Potrebu drobných opráv zabezpečujú organizácie bytového hospodárstva pravidelnými technickými prehliadkami domov a bytov, pri ktorých venujú zvýšenú pozornosť stavu vnútornej inštalácie bytov. Zostavujú si plán drobných opráv na základe požiadavky užívateľa bytu. Rozsah opráv na ťarchu organizácií i za úhradu užívateľa závisí od možností, kapacity a zásob potrebných náhradných dielcov a súčiastok vlastného údržbárskeho strediska. Havarijné prípady zabezpečuje organizácia bez odkladu.

Osobitným problémom je tesnenie okien, ktoré bytové organizácie zabezpečujú takmer výlučne prostredníctvom špecializovaných dodávateľských podnikov. Vzhľadom k tomu, že okná obytných domov postavených v rámci komplexnej bytovej výstavby nemajú tesnenie, nestačia špecializované podniky plniť požiadavky organizácií bytového hospodárstva tak, aby tesnenie bolo namontované do začiatku vykurovacieho obdobia. Na odstránenie nedostatku považujeme za žiadúce rátať v sústave štandardov, normatívov a technicko-hospodárskych ukazovateľov komplexnej bytovej výstavby s nákladmi na tesnenie, t. j. aby okná a dvere boli opatrené tesnením už pri odovzdávaní bytov.

Smernice o uplatňovaní vnútropodnikového chozrasčotu v organizáciách miestneho hospodárstva, prispôsobené na nové ekonomické nástroje a ukazovatele plánu, sú vypracované a dané na pripomienkové konanie príslušným ústredným orgánom. Ministerstvo vnútra SSR predpokladá, že do konca t. r. budú zverejnené, aby národné výbory a podniky miestneho hospodárstva mohli podľa nich už v budúcom roku pracovať.

V súvislosti s prerokúvaním správy vlády SSR o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet B. Bíroš prerokoval osobne námety poslancov SNR s podpredsedom vlády SSR a predsedom Slovenskej plánovacej komisie K. Martinkom.

K námetom poslancov SNR L. Martináka, V. Černušáka a J. Feriančika sa podpredseda vlády a predseda Slovenskej plánovacej komisie vyjadril, že o použití prideleného limitu začínania stavby rozhoduje sám Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy a podľa naliehavosti stavby aj zaraďuje.

O použití limitu na začatie stavby polikliniky pre vysokoškolákov v Mlynskej doline rozhoduje minister školstva SSR a ten určuje poradie dôležitosti stavieb.

Pre podniky miestneho hospodárstva bilancie materiálov obhospodaruje príslušny KNV, ktorý rozhoduje aj o tom, ktorým podnikom miestneho hospodárstva a v akej výške pokrýva úlohy výkonov materiálmi

Predseda Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo V. Fašang osobne prerokoval námety a podnety poslancov SNR A. Čmelu a E. Zámečníkovej s ministrom priemyslu SSR P Hrivnákom, s ministrom výstavby a techniky SSR V Vačokom podnet poslanca SNR A Čmelu a J. Feriančika a s ministrom stavebníctva SSR D Miklánkom námety a podnety poslanov SNR L. Martináka, J. Velesa, J. Feriančika, G Sárkozyovej a A. Čmelu.

Minister priemyslu SSR 10. decembra 1982 zaslal jednotlivým poslancom SNR odpovede na ich podnety a námety

K otázke tvorby životného a pracovného prostredia v n p Stredoslovenské sklárne Poltár sa s problematikou zaoberalo nielen vedenie národného podniku a generálne riaditeľstvo, ale aj Ministerstvo priemyslu SSR a prijali viaceré opatrenia, ktoré však nie sú dostatočne plnené najmä v úlohách konsolidačného programu

V záujme dôsledného uplatňovania zákona o starostlivosti o zdravie ľudu boli uložené konkrétne úlohy riaditeľovi VHJ Tatrasklo. Niektoré opatrenia už boli vykonané s pozitívnymi výsledkami.

Pokiaľ ide o nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú dodávané cez o p Rempo podľa požiadaviek VHJ Tatrasklo, napriek uplatnenej požiadavke 23 350 párov kasilonových rukavíc, výrobca Modeta Jihlava zabezpečuje iba 16 318 párov rukavíc

Priaznivejšia situácia je v zabezpečení sklárskych kožených sandálov, ktoré sú zabezpečené v plnej výške.

V organizovaní preventívnych lekárskych prehliadok v n p Menná Trenčín sa vyskytli v roku 1980 nedostatky, ale za rok 1981 a 1982 je situácia priaznivá.

V roku 1982 boh uskutočnené preventívne lekárske prehliadky u všetkých pracovníkov na rizikových pracoviskách Zvýšená pozornosť o zdravie pracujúcich v tomto n p sa prejavuje aj v poklese percenta nemocnosti (1980 - 4, 41 %, 1982 - 3, 40 %)

V n. p. Matador Bratislava je 9 rizikových pracovísk Pracovníci z týchto prevádzok každoročne absolvujú preventívne lekárske prehliadky Do konca kalendárneho roku 1982 absolvujú túto prehliadku všetci pracujúci

K otázkam hlučnosti a odpadových vôd sa určuje projektová organizácia PIO Texing pri vypracúvaní investičných zámerov vykonávať expertíznu činnosť z hľadiska hlučnosti jednotlivých strojných zariadení Je stanovené, že pri prerokúvaní investičných zámerov neodporúčať akcie, kde oblasť hlučnosti nie je v súlade s požiadavkami platných hygienických predpisov a stanoviskom hygienika.

Pre ochranu pracujúcich v tkáčovniach, resp iných pracoviskách s vysokou hlučnosťou je vydaný príkaz o povinnom nosení ušných tlmičov, prípadne tlmičov zvuku pri práci.

K odstráneniu znečisťovania vôd a ovzdušia podnikmi v Ružomberku Ministerstvo priemyslu SSR vytvára podmienky tak, že nepriaznivé účinky prevádzky na životné prostredie v exhaláciách v n. p. Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok sa podstatne odstránili uvedením vybudovaného systému na likvidáciu zapáchajúcich plynov do prevádzky v máji 1982. V n. p. Bavlnárske závody V. I. Lenina Ružomberok od roku 1983 bude v prevádzke jeden kotol na spaľovanie zemného plynu a v roku 1985 ďalšie dva kotle na tento druh paliva, čím sa obmedzí prevádzka súčasných dvoch kotlov na prachové uhlie. Ďalej sa v roku 1985 nainštalujú odlučovače popolčeka, ktoré zabezpečia zníženie úletu popolčeka v množstve 3 900 ton ročne.

Po uvedení do trvalej prevádzky vybudovanej spoločenskej mestskej biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorej skúšobná prevádzka postupne nabieha, od augusta t. r. sa podstatne vylepší situácia aj v znečisťovaní vodného toku rieky Váh.

K námetom poslancov SNR minister výstavby a techniky SSR listami zo 6. a 7. 12. 1982 uviedol, že bytové objekty sa v okrese Martin realizujú výlučne stavebnou sústavou Bauring-Camus (BA-BC). Nedostatky, ktoré sa objavili počas užívania bytov - plesnenie, boli v podstatnej miere zapríčinené nedostatočným vykurovaním bytových domov z dôvodov nezabezpečenia definitívneho zdroja tepla. Aby sa obdobné problémy v budúcnosti neopakovali, je potrebné zabezpečiť v súlade s platnými normami pravidelné vykurovanie bytových objektov. V súlade s uznesením Presedníctva vlády ČSSR č. 182/1978 Ministerstvo stavebníctva SSR rozhodlo stavebnú sústavu BA-BC v okrese Martin v priebehu roku 1983 nahradiť prechodne stavebnou sústavou PS 82-ŽA, ktorá vyhovuje revidovanej ČSN. V priebehu 8. päťročnice, po doriešení problémov týkajúcich sa technologických zariadení, uvažuje sa pre oblasť Martina s realizáciou bytov novšou stavebnou sústavou.

Zaostávanie základnej občianskej a technickej vybavenosti v súčasnej dobe najviac ovplyvňuje vysoká vecná a objemová rozostavanosť, pretrvávajúca v oblasti komplexnej bytovej výstavby už niekoľko rokov. V súlade so znižovaním rozsahu investičnej výstavby a teda aj komplexnej bytovej výstavby možno očakávať, že rozostavanosť nebude vyššie narastať. Situácia v oblasti meracej a regulačnej techniky pre zabezpečenie úspor tepelnej energie v komplexnej bytovej výstavbe je neuspokojivá. Pre zlepšenie súčasného stavu prijalo Predsedníctvo vlády ČSSR vo svojom uznesení č. 292/1980 konkrétne úlohy pre zabezpečenie výroby a dodávky meracej a regulačnej techniky. Vo výrobe týchto zariadení sa postupuje málo pružne a tak postupne až v 8. päťročnici je možné očakávať zlepšenie.

K otázke vyjadrení a stanovísk hygienickej služby k novým investíciám prípadne rekonštrukciám treba uviesť, že každá nová investícia už vo fáze prípravy dokumentácie musí byť odsúhlasená s príslušnou hygienickou službou. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa záujmov spoločnosti, predovšetkým ochrany životného prostredia a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Ak sa má stavba používať ako prevádzkáreň, stavebný úrad skúma z vyššie uvedeného hľadiska aj účinky budúcej

prevádzky; technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava. U stavieb záväzných a centralizovaných dodržiavanie požiadaviek hygienika kontrolujú aj orgány štátnej expertízy.

V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä preskúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Uznesenie vlády ČSSR č. 196 z 24. 7. 1976 v Opatreniach na realizáciu zásad bytovej politiky na 7. päťročnicu určilo Ministerstvo výstavby a techniky ČSR a SSR po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj na stanovenie ukazovateľov okrskových hustôt diferencovane podľa veľkosti miest pri dodržiavaní smerného ukazovateľa 400 obyv. /ha a ich účinnosť na prípravu vecných predpokladov. Túto úlohu koordinuje Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj. Úloha bolo rozdelená na tri časti, z ktorých v druhej časti boli vypracované experimentálne modelové riešenia obytných zón pri použití platných konštrukčných sústav bytových domov a typov základnej občianskej vybavenosti pre 7. päťročnicu.

Pripravované urbanistické ukazovatele na dosiahnutie požadovanej okrskovej hustoty 400 obyv. /ha a viac sú prekonzultované s orgánom hygienika pri osobitných rokovaniach s tým, že základná spoločenská požiadavka na dosiahnutie požadovanej hustoty diferencovane podľa veľkosti miest môže byť reálna za predpokladu zmien tak legislatívnych ustanovení, ako aj materiálno-technickej základne stavebníctva a celý tento proces je možno zrealizovať na základe ekonomických možností nášho hospodárstva a postupnej prípravy až po roku 1990.

Minister stavebníctva SSR listami z 9. a 10. decembra 1982 odpovedal na podnety prednesené poslancami SNR.

Informoval, že Pozemné stavby n. p. Žilina v roku 1982 majú v Martine plánované na odovzdanie 6 objektov občianskej vybavenosti, doteraz boli odovzdané 3 objekty občianskej vybavenosti (ob. ZS Martin-Košúty H, Rekonštrukcia Vrútky-Centrum II, Obchodná jednotka a údržbárske stredisko Ľadoveň II). V termíne 10/1982 mali byť odovzdané ďalšie objekty, ktoré dodávateľ Pozemné stavby n. p. Žilina nezabezpečuje na odovzdanie v roku 1982 z nedostatku výrobných kapacít, ktoré sústreďujú v súčasnej dobe na dokončenie plánovaných bytov a technickej vybavenosti. Predpoklad odovzdania týchto objektov je v I. polroku 1983.

Nedostatočné tempo výstavby Pavilónu školstva a osvety v Šamoríne je zapríčinené tým, že Pozemné stavby n. p. Nitra sústredili stavebné kapacity v roku 1982 na záväzné úlohy štátneho plánu. Náhradný termín dokončenia je v H. etape režimu komplexnej bytovej výstavby na rok 1983.

Pri plnení úloh komplexnej bytovej výstavby v Košiciach zaostáva občianska vybavenosť, a to u stavieb: "Stravovanie a Osveta" na Kuzmányho ul., a "Obchodný pavilón P4 a P5". Vyšším dodávateľom stavby "Stravovanie a Osveta" sú

Pozemné stavby n. p. Košice. Stavebné práce v rámci presunov kapacít realizuje Chemkostav Humenné, ktorý v roku 1982 z objemu 5, 6 mil. Kčs prestavia len 2, 5 mil. Kčs. Dôvod neplnenia výstavby je v nedostatku stavebných kapacít, ktoré podnik sústreďuje na záväzných stavbách.

Stavba "Obchodný pavilón P4 a P5" v roku 1982 nebude užívania schopná, hoci investorovi je odovzdaná. Uvedené objekty stavby P4 a P5 poskytol investor ako staveniskové zariadenia, slúžiace pre ubytovanie robotníkov z presunov do Košíc k zabezpečeniu bytovej výstavby. Z 11 objektov občianskej vybavenosti bude 9 odovzdaných na základe uzavretých dodávateľsko-odberateľských vzťahov a hospodárskych zmlúv.

Stavba polikliniky pre III. bratislavský obvod s rozpočtovým nákladom stavebnej časti 72, 9 mil. Kčs bola formálne začatá v septembri 1976, lebo úplne stavenisko investor odovzdal až v októbri 1977. V marci 1981 investor zápisom v stavebnom denníku prikázal zastaviť práce z dôvodu revízie nosného systému "Wünsch". Práce mohli byť opäť začaté až v júli 1982. Do konca októbra boli na stavbe zrealizované práce za 1, 2 mil. Kčs. V novembri 1982 spracoval investor v spolupráci s Pozemnými stavbami n. p. Nitra harmonogram ďalšieho postupu prác v r. 1983-84 tak, aby stavba bola dokončená v plánovanom termíne, dohodnutom v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch - október 1984. Z uvedeného vyplýva, že na zaostávaní výstavby polikliniky pre III. obvod v Bratislave nesie vinu aj investor. V súčasnosti je dohodnutý ďalší priebeh výstavby a je reálny predpoklad dokončiť stavbu v termíne 10/1984.

V roku 1982 určuje plán podnikom Ministerstva stavebníctva SSR prestavať na objektoch občianskej vybavenosti KBV v Bratislave 264, 7 mil. Kčs a dokončiť 43 objektov, z toho 34 v Petržalke. Za obdobie január-október 1982 bolo prestavaných na úseku občianskej vybavenosti 204, 5 mil. Kčs, čo je 77, 2 % z ročnej úlohy. Dokončených bolo 25 objektov, z toho 23 v Petržalke. Sieť zdravotníckych zariadení v Petržalke je nedostatočná, preto investor zmenil 5 objektov obchodov a služieb na provizórne zdravotnícke zariadenia. Prepracovaná projektová dokumentácia mala byť dodaná Pozemným stavbám n. p. Bratislava do konca r. 1981, aby mohli byť objekty dokončené v r. 1982. Na 2 objekty bola dokumentácia dodaná v apríli 1982 a na ďalšie 3 až v júni 1982. Z toho dôvodu budú v roku 1982 dokončené len dva objekty provizórnych zdravotníckych zariadení v Petržalke.

Od roku 1981 bol zavedený systém centrálneho bilancovania osobných ochranných pracovných prostriedkov prostredníctvom OP Rempo, ktorý pokrýva potreby jednotlivých organizácií Ministerstva stavebníctva SSR podľa disponibilných zdrojov, ktoré je schopný náš spotrebný priemysel vyrobiť alebo PZO získa ť dovozom. Podľa našich poznatkov sú potreby osobných ochranných pracovných prostriedkov našich organizácií v prevažnej miere pokryté, až na niektoré druhy ošatenia a obuvi. Vzhľadom k tomu, že niektoré druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov majú zníženú úžitkovosť z hľadiska kvality, môže sa stať, že v niektorom období sa prejaví ich dočasný nedostatok, ktorý je riešený v rámci bilančných prídelov. V rámci uplatňovania 3-stupňového systému kontroly bezpečnosti ochrany zdravia pri prací vyžadujeme používanie predpísaných a pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov od každého pracovníka

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR listom z 10 decembra 1982 odpovedal na podnety prednesené poslancami SNR J Velesom, J Blcháčom, G Navratilom a A Haššanovou. Uviedol, že pri nesení výstavby pekárne a cukrárne v Košiciach je rad problémov Doteraz nemá stavba schválenú projektovú úlohu Na základe platných predpisov pre centralizované stavby sa žiada schválenie projektovej úlohy 17 mesiacov pred rokom začatia výstavby. Pre začatie stavby v roku 1984 je tento termín premeškaný Napriek tomu však Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR znovu posúdi možnosť výstavby v predstihu

Otázkou využitia veľkého množstva hnojovice, ktorá vzniká na veľkokapacitných farmách živočíšnej výroby, sa zaoberá rezort poľnohospodárstva už dlhší čas Vznikli rôzne spôsoby, ktoré sa začali uplatňovať aj u nás. Navrhovali sa systémy sušenia, spracovania hnojovice rôznymi čistiarenskými metódami odpadových vôd a pod Všetky tieto metódy sú veľmi náročné na investície. Pri sušiarenskej metóde len na odparenie vody z 1 kg hnojovice treba 0, 5 kg vykurovacieho oleja Keby sme len 10 % exkrementov upravovali sušiarenskou metódou, potrebovali by sme cca 1, 5 mil ton vykurovacieho oleja. Náklady na prevádzkovanie týchto zariadení by zdražovali výrobu 1 kg bravčového masa o 1 - až 2 - Kčs

Spracovanie tekutého hnoja čistiarenskými metódami, resp sušením by si vyžiadalo vybudovanie zariadení v hodnote cca 13 mld Kčs a zvýšenie prevádzkových nákladov 2 mld Kčs ročne Doteraz vybudované zariadenia sú veľmi poruchové. Exkrementy sú cenné organické hnojivo, ktoré okrem zvyšovania živín v pôde môže zlepšovať štruktúru pôdy a tiež fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy Ako reálna cesta ich využitia ostáva správne rozmiestnenie veľkochovov s určením optimálnych veľkosti fariem, čo umožni organické hnojivo z fariem riešiť predovšetkým priamo aplikáciou na pôdy

V ČSSR možno používať na ničenie škodcov a burín a na liečenie chorôb rastlín len také chemické prípravky, ktoré sú podľa zákona o rozvoji rastlinnej výroby povolene ústrednými orgánmi riadenia poľnohodpodárstva a výživy v dohode s ústrednými orgánmi zdravotníctva Zoznamy povolených prípravkov na ochranu rastlín vydávame každoročne Širšie použitie zahraničných prípravkov je limitované devízovými možnosťami.

Pestovanie liečivých rastlín na ornej pôde patrí k najmladším úsekom rastlinnej výroby. Vyžaduje vysokú potrebu predovšetkým ručnej práce. Pri zabezpečovaní rozvoja výroby liečivých rastlín na ornej pôde vychádzame z "Koncepcie rozvoja výroby liečivých rastlín a maku výhľadove do roku 1985". V zmysle tejto koncepcie sa vytypovali poľnohospodárske podniky, ktoré sa majú postupne špecializovať na pestovanie liečivých rastlín, maku a námeľu Plnenie koncepčných zámerov sa každoročne v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SSR kontroluje a spresňuje Výraznejší rozvoj pestovania liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého, je závislý od toho, ako sa nám v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SSR podarí zabezpečiť zberové mechanizačné prostriedky a zariadenia na pozberové spracovanie dopestovaných rastlín na extrakty. Aj v tomto smere robíme potrebne opatrenia.

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR sa s problémami nedostatkov v kvalite mlieka sústavne zaoberá Závady konzumného mlieka v oblastiach Bratislavy a Prešova pri prechode na zimné kŕmenie kráv sa analyzovali veľmi starostlivo. Pokiaľ bolo možne definovať príčiny, či vo výrobe alebo pri spracovaní a distribúcii, sa odstránili.

Problematika dotýkajúca sa mlieka bola prerokovaná 29 11 1982 vo vedení ministerstva za účasti GRT Mliekarenského priemyslu, Štátnej veterinárnej správy, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Štátnej inšpekcie akosti a riaditeľov krajských poľnohospodárskych správ. Boli prijaté opatrenia, ktoré by mali významne ovplyvnil kvalitu mlieka počnúc výrobou a distribúciou končiac.

Pre rok 1983 sa pripravuje osobitná úprava na prehĺbenie kontroly výživy dojníc, hygieny pri ošetrovaní mlieka, hygieny pri preprave a spracovaní mlieka až po výstupnú kontrolu.

Minister lesného a vodného hospodárstva SSR listom z 9 decembra 1982 odpovedal na podnety a námety poslancov SNR J. Velesa, E. Zámečníkovej a A. Čmelu.

Uviedol, že z technického, ekonomického a časového zhodnotenia prehodnotených variant vyplýva, že pre zabezpečenie zdrojov vody pre potreby Východoslovenského kraja najvýhodnejším nesením je, okrem dobudovania vodárenskej sústavy Stanná, využiť ako zdroj vody vodnú nádrž Domaša na Ondave Tento zdroj vody by zabezpečil možnosť odberu až 2000 1/s s potrebnou kapacitou a odpovedajúcou kvalitou vody. Zdroje vody z nádrží Starina a Domaša bilančné pokryjú potreby pitnej vody až na obdobie po roku 2000.

Do doby ukončenia výstavby týchto definitívnych zdrojov pitnej vody bude potrebne zabezpečiť na základe uznesenia Predsedníctva vlády SSR č 65 z 20 októbra 1982 k správe o výsledku previerky hospodárenia s pitnou vodou vo Východoslovenskom kraji viaceré opatrenia. Tieto majú byť zabezpečené zo strany Východoslovenského KNV najmä na racionálne využívame existujúcich zdrojov vody a hospodárnejšie nakladanie s pitnou vodou.

Kritika na preťaženosť čističky odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši je oprávnená a pokiaľ nebude vybudovaná II stavba tejto ČOV, nie je možná zásadná náprava. Pritom II stavba ČOV Liptovský Mikuláš, ktorá je prakticky rozšírením existujúcej ČOV, bola pôvodne plánovaná na začatie už v 6 5RP Ministerstvo priemyslu SSR a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR (ako spoluinvestori) nezabezpečili potrebné limity. Preto táto stavba z investičného plánu na 6 5RP vypadla.

Kritika na znečisťovanie ovzdušia popolčekom je oprávnená. Súčasný stav zapríčiňuje zastaralosť technického vybavenia kotolní najmä v Kožiarskych závodoch, n. p., ich dislokácie v meste a používaním menej hodnotného paliva. Kotle sú tak staré, že nie je ekonomické ich rekonštruovať a pre nedostatok miesta za nimi nie je možné inštalovať odlučovaniu techniku.

Podľa uznesenia vlády ČSSR č. 384/1980 k "Smernici pre metodické a koncepčné riadenie rozvoja centralizovaného zásobovania teplom" majú všetky okresné mestá do konca roku 1982 mať vypracované teplofikačné štúdie. V zmysle danej úlohy má byť navrhnutý spôsob vykurovania, pričom centrálny zdroj bude vybavený potrebnou odlučovacou technikou.

Realizáciou daného zámeru by sa malo prispieť k zníženiu znečisťovania ovzdušia tuhými exhalátmi v meste Liptovský Mikuláš.

Zásobovanie pitnou vodou Lučenca a okolia do výstavby definitívneho vodného zdroja (Vodárenská nádrž Malinec na Ipli) bude riešené zvýšenou kapacitou o 27 l/s zo skupinového vodovodu a z podzemných vôd v oblasti povodia Ipľa.

Zásobovanie Žiliny a jej aglomerácie bude zabezpečené z vodárenskej nádrže Nová Bystrica na Bystrici, ktorej výstavba sa začne už v budúcom roku.

Súčasnú kritickú situáciu v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou u obidvoch aglomerácií je potrebné riešiť zo strany okresných národných výborov a Stredoslovenského KNV.

Minister školstva SSR listom z 9. decembra 1982 na námety a podnety poslancov SNR V. Černušáka a E. Suchovskej uviedol, že v rezorte školstva chýbajú priestory pre výučbu a ubytovanie študentov, bolo nevyhnutné budovať predovšetkým tieto priestory a dobudovanie ďalšej základne vybavenosti sa v rámci daných možností nepodarilo realizovať. Znižovanie miery investovania sa v rezorte školstva prejavilo znížením počtu začínaných stavieb, pričom z pôvodného návrhu bol limit rozpočtových nákladov začínaných stavieb pokrytý len na 52 %.

Z uvedených dôvodov nemôžu sa v tejto päťročnici riešiť nepriaznivé podmienky priestorovej vybavenosti na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline a na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Táto situácia v investičnej výstavbe a v stave materiálno-technickej základne vysokých škôl na Slovensku neumožňuje rezortu školstva zabezpečovať investičnou výstavbou chýbajúcu občiansku vybavenosť vo vysokoškolských areáloch, budovanie športových, zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych zariadení.

O klasifikácii v telesnej výchove sa viedla po viac rokov rozsiahla diskusia. Zrušili sa normy zavedené v päťdesiatych rokoch (po vzore NDR), ostali ukazovatele výkonnosti žiakov základných pohybových schopností (obratnosť, ohybnosť, rýchlosť, vytrvalosť a sila), pričom sa vychádzalo z celoštátnych meraní výkonnosti detí a mládeže v ČSSR v roku 1966.

Je pravdou, že vzrastá počet žiakov s oslabeným zdravím, z ktorých mnohí sa žiadajú oslobodiť od telesnej výchovy. Z nich väčšina podáva žiadosti oprávnene, časť aj z pohodlnosti. V tomto žiakov často podporujú aj rodičia, pretože nedoceňujú význam dobre vedenej telesnej výchovy.

Problém gravidity študentiek vysokých škôl najmä vo veci povinnej materskej dovolenky sa bude riešiť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SSR.

Vysoké školy odporúčajú študentkám, hlavne študujúcim študijné odbory, vo výučbe ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu plodu a matky po pôrode, aby požiadali

o prerušenie štúdia. Študentky - matky však túto formu nevyužívajú, ale žiadajú radšej o určenie individuálneho študijného plánu, čo im dekani fakúlt povoľujú.

K otázke sprísnenia prijímacích skúšok na lekárske fakulty zo skúsenosti môžeme povedať, že by v prípade ešte väčšieho sprísnenia prijímacích skúšok bolo obtiažne dodržať sociálno-triednu štruktúru prijatých uchádzačov. Skôr vidíme možnosť ovplyvňovania veľkého záujmu o štúdium na lekárskych fakultách vo väčšej diferenciácii záujmu o toto štúdium už na stredných školách a v pomoci školy deťom z robotníckych a roľníckych rodín v príprave na prijímacie skúšky.

Problematike zvýšenia nárokov na výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľov vysokých škôl sa venuje sústavne veľká pozornosť. Ministerstvo školstva pripravuje vyhlášku o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie učiteľov, ktorá umožní ďalšie zvýšenie pedagogických a odborných predpokladov učiteľov vysokých škôl. Zároveň usmernilo vysoké školy, aby sa úroveň výučby jednotlivými učiteľmi priebežne formou hospitácií kontrolovala a proti učiteľom, ktorí nedosahujú požadované výsledky prijímali funkcionári účinné opatrenia (preradenie do vedecko-výskumnej činnosti, absolvovanie kurzov pedagogiky a pod. ). Tieto otázky sa posudzujú pri navrhovaní učiteľov za profesorov a docentov vysokých škôl.

Na námety a podnety poslancov SNR E. Zámečníkovej, V. Lehotskej, V. Černušáka, K. Fabušovej, J. Moravca, A. Čmelu, J. Blcháča, G. Navrátila, A. Haššanovej a Š. Hrúzika minister zdravotníctva SSR neodpovedal vzhľadom na veľký rozsah námetov a podnetov.

Stručné výťahy odpovedí ministra zdravotníctva SSR budú zahrnuté do správy o činnosti Predsedníctva SNR, ktorá bude predložená Slovenskej národnej rade na jej 8. schôdzke.

V rámci bodu otázok poslancov SNR poslanec SNR Š. Hrúzik mal otázku na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a vládu SSR. Odpoveď poslancovi SNR tvorí prílohu tejto správy.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP