Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

43 Vládny návrh

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z.............1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti

cien

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien sa mení a dopĺňa takto:

§ 3 ods. 2 a 3 znie:

"(2) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác organizáciám, ktoré priamo riadia a spravujú, okresným priemyselným podnikom, družstevným organizáciám, okrem spotrebných družstiev, ďalej organizáciám riadeným okresnými, prípadne krajskými poľnohospodárskymi správami, okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných

predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Slovenský cenový úrad. Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu v potrebnom rozsahu poveriť výkonom svojej pôsobnosti v oblasti cien príslušné národné výbory nižších stupňov; ak ide o určovanie cien nových výrobkov alebo zmeny cien služieb, výkonov a prác, môžu tak urobiť len so súhlasom Slovenského cenového úradu.

(3) Okresné národné výbory určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác organizáciám riadeným a spravovaným okresnými, mestskými a miestnymi národnými výbormi, okrem okresných priemyselných podnikov, ďalej spoločenským organizáciám a ceny nových výrobkov a zmeny cien služieb, výkonov a prác dodávaných, prípadne poskytovaných občanmi, okrem cien tých výrobkov, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Slovenský cenový úrad. Okresné národné výbory vykonávajú kontrolu cien a ukladajú opatrenia podľa odseku 1 písm. c) v organizáciách a u občanov, ktorým určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác. "

Čl. II Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1983.

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Zo záverov 6. plenárneho zasadnutia ÚV KSČ a uznesenia vlády SSR zo 17. marca 1982 č. 85 vyplynuli opatrenia na účinnejšie riadenie a pružnejšie zabezpečovanie platených služieb.

Pre oblasť cien sa v týchto opatreniach okrem iného ukladá:

"Pri prácach a službách, kde je potrebné zachovať jednotnosť cien, určiť ceny ako maximálne, s možnosťou ich znižovania krajskými národnými výbormi (v SSR aj okresnými národnými výbormi) podľa individuálnych podmienok. V službách menej potrebného charakteru, pri ktorých nie je nutné zabezpečovať jednotnosť cien, preniesť pôsobnosť na národné výbory. Na realizáciu tohto postupu vydať potrebné cenové predpisy. "

Na zabezpečenie tejto úlohy je potrebné vykonať úpravy cenových predpisov nielen v oblasti metodiky, ale aj v oblasti pôsobnosti v tvorbe cien. Doterajšia úprava cenovej pôsobnosti krajských a okresných národných výborov, ako aj Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy (ďalej len KNV a ONV) v zákone Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien, zahrňuje len pôsobnosť v určovaní cien nových výrobkov (§ 3 ods. 2 a 3) a nie pôsobnosť vykonávať zmeny už určených cien. Pôsobnosť v realizácii zmien cien v rozsahu § 2 ods. 1 citovaného zákona patri podľa súčasnej úpravy výhradne Slovenskému cenovému úradu.

Návrh zákona plne rešpektuje rámec aj obsah uvedených opatrení a formou čiastkovej novely realizuje najnevyhnutnejšie úpravy v pôsobnosti KNV a ONV pri určovaní zmien cien.

V súlade s navrhovanou úpravou sa KNV a ONV zakladá nová pôsobnosť pri vykonávaní zmien cien služieb, výkonov a prác. Táto pôsobnosť bude však vecne užšia, než ich pôsobnosť pri určovaní cien nových výrobkov (pojem "výrobok" je legislatívnou skratkou slov "výrobky, služby, výkony, práce a nehnuteľnosti" - § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 135/1973 Zb. ).

Rovnako ako pre určovanie cien nových výrobkov bude platiť aj pre zmeny cien oprávnenie Slovenského cenového úradu vyhradiť si vykonávanie zmien cien v pôsobnosti KNV a ONV.

Pokiaľ ide o pôsobnosť územne príslušných národných výborov nížších stupňov, bude pri zmenách cien služieb, výkonov a prác platiť rovnaký postup ako pri určovaní cien nových výrobkov.

Navrhovaná novela novo rieši aj cenovú pôsobnosť KNV v spotrebných družstvách.

II. Osobitná časť K § 3 ods. 2 a 3

V záujme hospodárnosti legislatívneho riešenia sa úprava pôsobnosti KNV a ONV pri vykonávaní zmien cien služieb, výkonov a prác vkladá do doterajších ustanovení, ktoré oprávňujú KNV a ONV len na určovanie cien nových výrobkov. Tam teda, kde sa v texte zákona hovorí o určovaní cien, doplňuje sa ich pôsobnosť aj o zmenu cien.

Cenovej pôsobnosti KNV podľa tejto novely nebudú podliehať spotrebné družstvá vzhľadom na úpravu § 123 vyhlášky č. 137/1973 Zb. (v znení neskorších predpisov).

Predložený návrh zákona je z vecnej a obsahovej stránky v úplnej zhode s opatreniami vyplývajúcimi z uznesenia vlády SSR zo -17. marca 1982 č. 85.

Znenie návrhu zákona bolo prerokované Federálnym cenovým úradom a dohodnuté s Českým cenovým úradom, ktorý súčasne predkladá obdobný návrh novely zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. s odchýlkou spočívajúcou v inom rozdelení pôsobnosti národných výborov v cenovej oblasti v ČSR (v zákone Českej národnej rady má pôsobnosť v určovaní cien len KNV, v zákone Slovenskej národnej rady aj ONV).

Doplnenie pôsobnosti krajských národných výborov a okresných národných výborov v určovaní cien služieb, výkonov a prác je plne vyvážené prípadmi, v ktorých si Slovenský cenový úrad vyhradzuje určovať ceny nových výrobkov spadajúcich inak do pôsobnosti krajských národných výborov a okresných národných výborov, a to hlavne za účelom zabezpečenia potrebnej jednotnosti cien niektorých výrobkov na celom území Československej socialistickej republiky. Preto sa neráta ani so zvýšením plánu pracovníkov cenových útvarov národných výborov, ani so zvýšenými požiadavkami na štátny rozpočet.

Vzhľadom na to, že ide o čiastkovú a jednoduchú novelu, kde úlohu politicko-ekonomického rozboru plní dôvodová správa, bolo upustené od vypracovania zásad návrhu zákona.

V Bratislave 19. januára 1983.

Predseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky: Peter C o l o t k a v. r.

Predseda

Slovenského cenového úradu: Ján Z e r v a n v. r.

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

43 a SPOLOČNÁ SPRAVA

Ústavnoprávneho výboru SNR, Výboru SNR pre plán a rozpočet, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien (tlač 43).

Ústavnoprávny výbor SNR na schôdzke 24. marca 1983, Výbor SNR pre plán a rozpočet na schôdzke 24. februára 1983, Výbor SNR pre národné výbory a národnosti na schôdzke 22. marca 1983 a Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu na schôdzke 29. marca 1983 prerokovali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien a vyslovili s nim súhlas. Odporúčajú Slovenskej národnej rade uvedený vládny návrh zákona schváliť v predloženom znení.

Bratislava 8. apríla 1983

prof. JUDr. J. Filo, CSc., v. r. predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ing. Branislav Bíroš v. r. predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet

Matúš Benyó v. r. podpredseda SNR a predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

Ing. Petronela Višňovcová v. r. predsedníčka Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP