SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

44

Vládny návrh Zákon

Slovenskej národnej rady z ...........................................................................................

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

§ 1 Chmeliarska výrobná oblasť

(1) Chmeliarskou výrobnou oblasťou na území Slovenskej socialistickej republiky je "Piešťanská výrobná oblasť".

(2) Chmeliarska výrobná oblasť tvorí súvislý celok; jej názov je záväzný pre povinné známkovanie chmeľu.

(3) Hranice chmeliarskej výrobnej oblasti určuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky. "

2. § 2 ods. 2 znie:

"(2) Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:

a) povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len "označovanie chmeľu" ) a

b) povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len "overovanie chmeľu"). ".

3. § 3 ods. 1 prvá veta znie:

"(1 ) Označovanie chmeľu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len "Ústav") pomocou chmeliarskych dôverníkov. ".

4. § 3 ods. 2 znie:

"(2) Označenie chmeľu musí obsahovať tieto údaje:

a) Československá socialistická republika;

b) "slovenský chmeľ" s udaním ročníka; c) výrobná oblasť;

d) výrobná obec. ".

5. § 3 ods. 3 sa vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6. § 4 ods. 2 znie:

"(2) Ústav vylúči z overovania chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody "Červenák" a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v "Piešťanskej výrobnej oblasti. ".

7. V § 4 ods. 3 v druhej vete sa slová "§ 3 ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "§ 3 ods. 2".

8. V § 8 sa vypúšťajú slová "v Úradnom liste".

9. V § 11 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

10. Pokiaľ sa v zákone používa

a) výraz "chmeliarske výrobné oblasti", nahrádza sa tento výraz výrazom "chmeliarska výrobná oblasť",

b) názov "Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva", nahrádza sa tento názov názvom "Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky".

Čl. II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, - chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1983.

Dôvodová správa

k návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.

Všeobecná časť

Zákonom č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, boli určené chmeliarske výrobné oblasti "Žatecko", "Ústěcko" a "Tršicko" - v českých krajoch a stanovený režim pestovania a odbytu chmeľu.

Na Slovensku sa začalo s budovaním chmeľníc a samotným pestovaním Chmeľu až v roku 1959 na základe uznesenia vlády Československej republiky č. 636/1958. Legislatívne sa premietlo toto uznesenie vlády do zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb., ktorým sa zákon č. 39/1957 Zb. doplnil o chmeliarske výrobné oblasti na Slovensku, a to Piešťany-Topoľčany a Trebišov.

Chmeliarske výrobné oblastí Piešťany-Topoľčany a Trebišov tvorili obce z okresov Trnava, Trenčín, Topoľčany a Trebišov. Okrem toho sa chmeľ začal pestovať aj v okrese Galanta, avšak onedlho sa zistilo, že prírodné podmienky južného Slovenska nie sú vhodné na pestovanie odrôd žateckého chmeľu. Potvrdzovala to nielen nízka kvalita chmeľu, ale aj nízke hektárové úrody, takže existujúce chmeľnice sa v tejto oblasti zrušili. Obdobné problémy s pestovaním chmeľu boli vo východnom Slovensku, kde sa chmeľnice zrušili v roku 1977.

Ťažisko výroby chmeľu sa sústreďuje od roku 1977 do okresov Trnava, Trenčín a Topoľčany, kde prírodné podmienky najlepšie vyhovujú pestovaniu odrôd žateckého chmeľu.

Celková výroba chmeľu z pôvodných chmeliarskych obcí nestačila pokryť potrebu pivovarov na Slovensku, a preto sa chmeľ pestuje aj v ďalších obciach, ktoré pred dvadsiatimi rokmi neboli vyhláškou Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva c. 78/1962 Zb. zaradené medzi chmeliarske obce.

V Československej socialistickej republike sa zabezpečovalo až do roku 1970 pestovanie chmeľu na výmere okolo 8500 ha. Až v piatej päťročnici sa výmera zvýšila na 10 300 ha, v šiestej päťročnici na

11200 ha, a to predovšetkým práve výsadbou nových chmeľníc na Slovensku v chmeliarskej výrobnej oblasti Piešťany - Topoľčany.

V súlade s požadovaným rozvojom treba preto rozširovať pestovanie chmeľu aj v ďalších obciach uvedených okresov slovenskej chmeliarskej oblasti. Z hľadiska agroekologických podmienok sú tieto obce rovnakej, ba niektoré i na lepšej úrovni ako pôvodné chmeliarske obce určené vyhláškou č. 78/1962 Zb.

Doterajšie výsledky dosahované pri pestovaní chmeľu v okresoch Trenčín, Trnava a Topoľčany potvrdzujú, že táto oblasť je vhodná na pestovanie chmeľu a pestovanie chmeľu v týchto okresoch je výhodné aj pre poľnohospodárske podniky. Prakticky od roku 1967 sú úrody chmeľu nad úrovňou 10 q z ha chmeľníc.

Súčasná výmera plôch chmeľníc je 1436 ha. Z toho v okrese Trenčín 704 ha, v okrese Trnava 318 ha a v okrese Topoľčany 414 ha.

Na základe perspektívnych plánov v týchto okresoch sa v roku 1990 ráta s výmerou okolo 2150 ha chmeľníc, z toho v okrese Trnava 450 ha, Trenčín 1 000 ha a Topoľčany 700 ha.

Navrhuje sa preto v chmeliarskej výrobnej oblasti na Slovensku rozšíriť pestovanie chmeľu:

1. v okrese Trnava v obciach:

Banka, Bašovce, Dolné Otrokovce, Drahovce, Ducové, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Hubina, Jalšové, Kocurice, Koplotovce, Madunice, Malé Orvište, Merašice, Moravany nad Váhom, Piešťany, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Tekolďany, Tepličky, Veľké Kostolany, Veľké Orvište a Veselé.

2. v okrese Topoľčany v obciach:

Ardanovce, Bánovce nad Bebravou, Behynce, Blesovce, Bošany, Brezolupy, Bzince, Cimenná, Čuklasovce, Dežerice, Dolné Držkovce, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce, Horné Držkovce, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Chudá Lehota, Chynorany, Krásna Ves, Krušovce, Kuzmice, Libichava, Lipovník, Malá Hradná, Malé Hoste, Malé Ripňany, Nadlice, Nemčice, Nemecky, Nitrianska Blatnica, Norovce, Oponice, Orešany, Pečeňany, Podhradie, Podlužany, Pochabany, Prašice, Pravotice, Praznovce, Prusy, Radošiná, Rajčany, Ruskovce, Rybany, Solčianky, Svrbice, Šalgovce, Šišov, Tesáre, Timoradza, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Velušovce, Vozokany, Závada a Zlatníky.

3. v okrese Trenčín v obciach:

Adamovské Kochanovce, Beckov, Bobot, Bošáca, Brunovce, Bzince pod Javorinou, Dolná Súča, Dubodiel, Hôrka nad Váhom, Horná Streda, Horňany, Hrabovka, Hrádok, Brachovište, Hrašné, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kľúčové, Kočovce, Kostolná-Záriečie, Kostolné, Krajné, Krivosúd-Bodovka, Lubina, Ľuborča, Lúka, Melčice, Mníchova Lehota, Modrová, Modrovka, Motešice, Nemšová, Neporadza, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Nové mesto nad Váhom, Očkov, Opatovce, Peťovka, Pobedím, Podkylava, Potvorice, Považany, Selec, Skala, Skalská Nová Ves, Stará Lehota, Stará Turá, Svinná, Štvrtok, Trenčianska Závada, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Újazd, Vadovce, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Višňové, Záblatie, Zemianske Lieskové, Zemianske Podhradie a Zlatovce.

Počet chmeliarskych obcí v Slovenskej socialistickej republike na takto zvýši o 151.

Potreba novej zákonnej úpravy pestovania chmeľu v Slovenskej socialistickej republike vychádza jednak z uvedených skutočností, pričom jej hlavným cieľom je zabezpečiť pre slovenský chmeľ rovnaký režim hodnotenia ako má chmeľ vypestovaný v Českej socialistickej republike.

Podľa doteraz platného zákona č. 39/1957 Zb. v znení zákonného opatrenia č. 77/1962 Zb. chmeľ vypestovaný v chmeliarskej výrobnej oblasti na Slovensku nepodlieha povinnému overovaniu miestneho pôvodu, ale len označovaniu, čo znamená, že slovenský chmeľ (na rozdiel od českého a moravského chmeľu) nemôže byť vývoznou komoditou. Pritom kvalita slovenského chmeľu sa zlepšuje a pri nedostatku chmeľu dopestovaného v Českej socialistickej republike pre export sa perspektívne uvažuje aj s vývozom slovenského chmeľu.

Na dosiahnutie sledovaného cieľa, t. j. aby aj slovenský chmeľ podliehal povinnému overovaniu, čím by mohol byť predmetom zahraničného obchodu, postačí aj čiastková novelizácia doterajších právnych noriem.

Podľa navrhovanej právnej úpravy overovanie miestneho pôvodu chmeľu bude u slovenského chmeľu vykonávať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vo svojej známkovní chmeľu v Hornej Strede.

Podľa čl. 9 a čl. 18 písm. c) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. patri zákonná úprava pestovania chmeľu do pôsobnosti republík.

V súlade s navrhovanou novelou zákona Slovenskej národnej rady sa vydá podľa splnomocnenia § 9 zákona č. 39/1957 Zb. nová vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky na vykonanie zákona.

Podľa § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a bodu 69 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej socialistickej republiky si realizácia navrhovanej právnej úpravy nevyžiada nové nároky na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov, ani zvýšené požiadavky na počty pracovníkov, a to nielen v roku, kedy zákon nadobudne účinnosť, ale aj v nasledujúcich rokoch.

Návrh novely zákona sa navrhuje prerokovať bez toho, že by sa vypracovali jeho zásady a politicko-ekonomický rozbor. To odôvodňuje skutočnosť, že ide o jednoduchú novelu zákona, kde paragrafované znenie návrhu novely zákona úplne vystihuje navrhované zmeny oproti platnému právnemu stavu.

Osobitná časť K článku I

K bodu 1

Doterajší nadpis § 1 sa mení na nadpis "Chmeliarska výrobná oblasť", keďže na území Slovenskej socialistickej republiky je iba jedna chmeliarska výrobná oblasť a slová "chmeliarske polohy" sa z nadpisu a aj z textu § 1 vypúšťajú, pretože "Piešťanská výrobná oblasť" nemá (na rozdiel od chmeliarskych výrobných oblastí v Českej socialistickej republike) chmeliarske polohy.

Ďalej sa z § 1 vypúšťa neúčinné ustanovenie o chmeliarskej výrobnej oblasti Trebišov, kde sa v roku 1977 existujúce chmeľnice zrušili z dôvodu nízkych hektárových úrod.

Doterajší názov chmeliarskej výrobnej oblasti - "Piešťany - Topoľčany" sa mení na názov "Piešťanská výrobná oblasť". Pri určení tohto názvu sa vytvára možnosť rýchlejšieho prieniku slovenského chmeľu na zahraničné trhy (vzhľadom na zahraničného odberateľa) a možnosť prevzatia doteraz používanej overovacej listiny. Súčasne sú Piešťany chmeliarskou výrobnou obcou a aj keď nie sú v strede chmeliarskej výrobnej oblasti, neležia ani excentrický.

Názvy chmeliarskych výrobných oblastí v Českej socialistickej republike ostávajú touto novelou zákona nedotknuté, keďže ide o čiastkovú novelizáciu zákonom Slovenskej národnej rady, s pôsobnosťou pre územie Slovenskej socialistickej republiky.

K bodu 2

V tomto ustanovení je zakotvený vlastný zmysel novelizácie zákona.

Znamená to, že aj chmeľ vypestovaný v "Piešťanskej výrobnej oblasti" bude podliehať nielen povinnému označovaniu, ale aj povinnému overovaniu miestneho pôvodu chmeľu. Týmto spôsobom sa zabezpečuje rovnaký právny režim hodnotenia slovenského chmeľu s chmeľom vypestovaným v Českej socialistickej republike.

K bodu 3

Označovaním chmeľu sa poveruje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, ktorý túto činnosť bude vykonávať pomocou chmeliarských dôverníkov. Podrobnosti sú určené v pripojenom návrhu vykonávacieho predpisu.

K bodu 4

Nutnosť zmeny doterajšieho § 3 ods. 2 vyplýva z potreby uvedenej pod písm. b) tohto ustanovenia, čo znamená, že chmeľ vypestovaný v "Piešťanskej výrobnej oblasti" musí obsahovať pri označení aj údaj

o tom, že ide o chmeľ slovenský.

K bodu 5

Vypustenie tohto ustanovenia z textu zákona je odôvodnené tým, že v "Piešťanskej výrobnej oblasti" nie sú chmeliarske polohy.

K bodu 6

Nutnosť zmeny tohto ustanovenia vyplýva z potreby vylúčiť z overovania chmeľ, o ktorom nemožno preukázať, že bol vypestovaný v "Piešťanskej výrobnej oblasti". Tým sa zabezpečuje ochrana pôvodu slovenského chmeľu.

K bodu 7 - 10

Zmeny v týchto ustanoveniach sú najmä legislatívno-technického charakteru. Vypúšťa sa text v § 8 "v Úradnom liste" a text v § 11 za bodkočiarkou, ktorý nie je v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej socialistickej republiky a súčasnými legislatívnymi zvyklosťami. Všade, kde sa v zákone používa plurál-chmeliarské výrobné oblasti, sa nahrádza text singulárom - chmeliarska výrobná oblasť, pretože na Slovensku je len jedna výrobná oblasť. Názov Ministerstva poľnohospodárstva a výživy sa dáva do súladu s § 1 ods.

1 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1988 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.

K článku II

Zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc bol novelizovaný zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb. a pre oblasť Tršicka zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1967 Zb..

Vzhľadom na tretiu novelizáciu, vykonanú v pôsobnosti Slovenskej národnej rady, sa navrhuje vyhlásenie úplného znenia zákona č. 39/ /1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc pre Slovenskú socialistickú republiku, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími zákonmi.

K článku III

Účinnosť novely zákona Slovenskej národnej rady sa navrhuje od 1. augusta 1983, takže je dostatočne dlhá legisvakančná lehota na oboznámenie sa s týmto zákonom.

Bratislava 30. marca 1983

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka v. r.

Minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej

socialistickej republiky

Ján Janovic v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP