SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

45

Návrh

štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok

1982

SPRAVA

K NÁVRHU ŠTÁTNEHO ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

ZA ROK 1982

I. Plnenie súhrnných cieľov finančnej a rozpočtovej politiky

Plnenie úloh štátneho plánu a štátneho rozpočtu prebiehalo v roku 1982 za náročnejších vnútorných a vonkajších podmienok, ako sa predpokladalo pri tvorbe plánu. Udržala sa aj pri poklese hmotných vstupov plynulosť spoločenskej výroby. Dosiahlo sa vyššie zhodnotenie energie a surovín. Splnili sa stanovené úlohy v obnovení vyváženosti vonkajších ekonomických vzťahov.

Na dosiahnutie plánovanej úrovne spoločenskej výroby priaznivo pôsobilo prekročenie produkcie v priemysle. Zabezpečoval sa rozvoj progresívnych výrobných odborov s vyššou mierou zhodnocovania materiálových zdrojov, pri súčasnom spomalení vývoja dovozu energeticky náročnej produkcie. Rýchlejšie ako výroba sa realizovali dodávky priemyselných výrobkov pre finálny, odbyt, najmä dodávky pre vývoz do socialistických štátov. Vo viacerých oblastiach sa však vyskytli problémy, ktoré znížili dosahovanú efektívnosť národného hospodárstva. Pokleslo využitie základných fondov a zásob a nedosiahla sa plánovaná efektívnosť vývozov do nesocialistických štátov.

Priemyselná výroba vzrástla oproti minulému roku o 1, 1 % pri splnení úloh ročného plánu na 100, 4 %. Plnenie plánovaných úloh bolo však značne diferencované aj v rámci jednotlivých odvetví.

Naďalej pretrvávala značná nerovnomernosť v plnení záväzných ukazovateľov pre hodnotenie a kontrolu plnenia plánu. V porovnaní

s rokom 1981 sa zvýšil počet podnikov neplniacich plánované úlohy hlavne v dodávkach pre vnútorný obchod a pre vývoz do nesocialistických štátov.

Výsledky stavebníctva sú charakterizované najmä v odvetví stavebnej výroby značnou časovou nerovnomernosťou a diferencovaným plnením úloh podľa rezortov a podnikov. Popri celkovom splnení objemových ukazovateľov, nezabezpečili sa viaceré vecné úlohy, najmä v dokončovaní stavieb a uvádzaní kapacít do prevádzky. Nedostatky v realizácii výstavby nepriaznivo vplývali na efektívnosť a hospodárnosť, čo sa prejavilo v nesplnení väčšiny kvalitatívnych ukazovateľov plánu.

Vývoj plnenia úloh v poľnohospodárstve je charakterizovaný rozdielnymi výsledkami v rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe. Nesplnil sa objem hrubej poľnohospodárskej produkcie o 0, 7 mld Kčs. Objem živočíšnej produkcie pri miernom prekročení plánu medziročne poklesol o 2, 7 %. Nedostatkom je, že vo väčšine ukazovateľov poklesla úžitkovosť.

Diferencované plnenie výrobných úloh, nedostatočná miera inovácie výrobkov a prínosov vedeckotechnického rozvoja spôsobili, že sa nezabezpečili úlohy v dodávkach tovarov, a to najmä v štruktúre a kvalite. Požiadavky spotrebiteľov sa nepokryli v niektorých druhoch tovarov priemyselného a potravinárskeho charakteru.

Výsledky plnenia ukazovateľov, ktoré majú z hľadiska Súboru opatrení rozhodujúce pôsobiť na využívanie intenzívnych faktorov rozvoja nedosahujú vo viacerých smeroch plánovanú úroveň. Nezabezpečil sa plánovaný objem ani vnútorná štruktúra upravených vlastných výkonov, nežiadúco sa vyvíjala rentabilita nákladov a výrobných fondov.

Rozdielne výsledky sa dosiahli v plnení produktivity práce z upravených vlastných výkonov. Priemysel plánovanú úlohu mierne prekročil, zatiaľ čo stavebníctvo zaostalo za plánovanou úrovňou i za úrovňou minulého roka.

Dosiahnuté výsledky na viacerých úsekoch nezodpovedajú žiadúcej adaptabilite ekonomiky na náročnejšie podmienky vývoja. Počet zaostávajúcich podnikov v realizácii vecných osobitne kvalitatívnych úloh zostal naďalej veľký. V celom rade organizácií dochádzalo v priebehu roka k prehlbovaniu nepriaznivej ekonomickej situácie.

Výpadok v tvorbe zisku viacerých VHJ a podnikov znížil zdroje na financovanie vlastných potrieb a súčasne vytváral značný tlak na mobilizáciu zdrojov v štátnom rozpočte SSR.

Napriek odchýlkam v štruktúre hmotných a finančných zdrojov v roku 1982 sa vcelku darilo zabezpečiť úlohy v oblasti osobnej a spoločenskej spotreby. Vzrástli peňažné príjmy obyvateľstva a mierne tiež osobná spotreba. Relatívne rýchlejší rast príjmov ako výdavkov

mal vplyv na prírastok vkladov a hotovosti obyvateľstva, ktorý dosiahol vyššiu! úroveň ako v predchádzajúcom roku.

II. Realizácia úloh štátneho rozpočtu SSR

Štátny rozpočet SSR na rok 1982 svojimi vzťahmi v príjmoch i výdavkoch utváral základňu pre aktívny vplyv financií na ďalší rozvoj ekonomiky a spoločnosti. V pláne na rok 1982 sa na základe reálneho ocenenia podmienok počítalo s vyšším tempom rozvoja, než ako tomu bolo v roku 1981.

Hlavným cieľom finančnej a rozpočtovej politiky na rok 1982 bolo finančné krytie plánovaných potrieb rozvoja pri zvyšovaní rastu efektívnosti, hospodárnosti a úspornosti na všetkých stupňoch riadenia. Na tom sa zakladala aj koncepcia vyrovnaného štátneho rozpočtu, ktorá vychádzala z vyššieho prínosu podnikovej sféry pre štátny rozpočet a z prispôsobenia rozpočtových výdavkov reálnym možnostiam, daných rastom vnútorných finančných zdrojov. Predpokladom vyrovnanosti pritom bolo splnenie úloh štátneho plánu predovšetkým v ukazovateľoch efektívnosti.

Na hospodárnosť pozitívne pôsobilo plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR o programe hospodárnosti v 7. päťročnici i direktívy vlády SSR v oblasti neinvestičných výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií. To umožnilo, spolu s ďalšími aktívnymi opatreniami Ministerstva financií SSR v rozpočtovej politike, eliminovať niektoré negatívne tendencie finančného a rozpočtového vývoja v priebehu roka a tak zabezpečiť i v roku 1982 vyrovnanosť štátneho rozpočtu, ako jednu zo základných podmienok vnútornej rovnovážnosti ekonomiky.

V nadväznosti na úpravy plánu zahranično-obchodných vzťahov v súlade s celoštátnym postupom sa zvýšili dotácie zo štátneho rozpočtu čsl. federácie a aj celkové výdavky. Tieto zmeny sa premietli do upraveného štátneho rozpočtu SSR a v správe sa komentujú výsledky na upravený rozpočet (v tabuľkovej časti sa uvádza schválený rozpočet).

Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtového hospodárenia (resp. mierne prebytkového 14, 4 mil. Kčs) nemožno v súčasných ekonomických podmienkach preceňovať, lebo v roku 1982 k jeho zabezpečeniu prispeli mnohé mimoriadne opatrenia vrátane niektorých úprav maloobchodných cien a zníženie reálnej dynamiky rozpočtovej sféry. Na druhej strane však treba povedať, že v súčasných zložitých vnútorných a vonkajších ekonomických podmienkach je dosiahnutie rozpočtovej rovnováhy stabilizačným prvkom ekonomického vývoja.

1. Príjmy štátneho rozpočtu SSR

V súhrne sa rozpočtové príjmy splnili na 101, 4 %. Na celkových príjmoch štátneho rozpočtu SSR sa podieľali vlastné príjmy sumou zodpovedajúcou 34, 74 % podielu. Dosiahnutá úroveň vlastných rozpočtových zdrojov tak bola vyššia ako zámery rozpočtu o 0, 92 boda.

Plánované odvody chozrasčotnej sféry, ktoré sú hlavným zdrojom

vlastných príjmov štátneho rozpočtu SSR sa prekročili o 436 mil. Kčs

a splnili sa na 103, 8 %. rozpočtu. Oproti roku 1981 vzrástli indexom

106, 4. Splnili sa všetky druhy odvodov, okrem príspevku na sociálne

zabezpečenie.

Objem odvedených prostriedkov je však podľa jednotlivých odvetví rozdielny. Za plánovanými úlohami zaostalo najmä odvetvie spracovania dreva a rezort stavebníctva, osobitne stavebná výroba.

Celková úroveň finančných vzťahov chozrasčotnej sféry ku štátnemu rozpočtu SSR je nepriaznivá, keďže táto na zabezpečenie svojich úloh vyžaduje značnú účasť prostriedkov štátneho rozpočtu.

Tento stav poukazuje na nutnosť zvyšovania efektívnosti celého reprodukčného procesu, dôsledným uplatňovaním hospodárnosti a úsporností, vysoké zhodnocovanie palív, energie, surovín a materiálov a širšie využitie výsledkov vedy a techniky pre štrukturálne zmeny, pre žiadúce inovácie a zvyšovanie kvality výroby.

Pre zvyšovanie úrovne ekonomiky a tvorby finančných zdrojov odvetví. VHJ a podnikov, najmä zaostávajúcich, je nutné plne uplatňovať zásady chozrasčotu a princípy vyplývajúce zo "Súboru opatrení".

Plán odvodu dane zo mzdy sa splnil na 99, 8 % ročného rozpočtu. Nesplnenie objemu dane o 25 mil. Kčs, súvisí s vývojom miezd. Vzrast výnosu tejto dane oproti roku 1981 predstavuje 332 mil. Kčs.

Odvody Slovenskej štátnej sporiteľne predstavujú 585, 2 mil. Kčs a odvody Slovenskej štátnej poisťovne 310, 8 mil. Kčs. Oproti roku 1981 vzrástli dovedna o 40, 6 mil. Kčs. Rast je ovplyvnený zvýšením výkonov a relatívnym znížením nákladov v týchto organizáciách.

Na plnení rozpočtových zámerov v príjmoch participujú príjmy z činnosti ústredných orgánov a nimi riadených rozpočtových organizácií sumou viac ako 1, 9 mld Kčs, čo je v porovnaní s rokom 1981 viac o 200 mil. Kčs.

2. Výdavky Štátneho rozpočtu SSR

Rozpočtové výdavky sa zhodne s príjmami splnili na 101, 4 %, s menšími odchýlkami v porovnaní s rozpočtom. Vykonané úpravy cien a realizácia sociálno-politických opatrení si vyžiadali zvýšenie rozpočtových prostriedkov smerujúcich do oblasti životnej úrovne obyvateľstva. Najvýraznejšie sa to prejavilo v oblasti sociálneho zabezpečenia a v ekonomických nástrojoch v poľnohospodárstve.

V súlade s opatreniami v sociálnej politike štátu sa zvýšili v návrhu štátneho rozpočtu SSR na rok 1982 neinvestičné výdavky na sociálne zabezpečenie a na ostatné úseky spoločenskej spotreby.

Prídely štátnym hospodárskym organizáciám sa poskytli v objeme 10, 6 mld Kčs, čo je mierne nad úrovňou rozpočtu. Na financovanie investičnej výstavby štátnych hospodárskych organizácií sa poskytli, v súlade s plnením hmotných úloh investičného plánu a so schválenými zásadami pre poskytovanie investičných dotácií prostriedky v sume 3 407, 9 mil. Kčs, čo je 109, 9 % zámerov rozpočtu. Použité prostriedky sú vyššie ako v roku 1981 o 330 mil. Kčs.

V roku 1982 sa v súlade so zámermi rozpočtovej a finančnej politiky pokračovalo v úsilí o dodržiavanie objemu a účelovosti poskytnutých dotácií. Uplatňovali sa sprísnené kritériá pre ich priznávanie a používanie s cieľom využiť na financovanie investícií predovšetkým vlastné zdroje podnikovej i nadpodnikovej sféry, vrátane investičného úveru.

Neinvestičné dotácie štátnym hospodárskym organizáciám svojím obsahom i smerovaním. sledovali predovšetkým zámer, finančne podporiť spoločensky žiadúce výroby, u ktorých ceny nepokrývajú výrobné náklady.

V dôsledku nesplnenia nákupných úloh a plánovaných dodávok nevyčerpali sa dotácie a intervencie najmä v rezorte Ministerstva poľnohospodárstva a výživy (95, 0 %).

Neinvestičné dotácie sa použili vo výške 7, 2 mld Kčs, čo je 97, 1 % rozpočtovanej sumy.

Výdavky na úlohy rozpočtovej sféry sa splnili v súhrne na 101, 5 %. V tomto okruhu výdavkov sa nenaplnil zámer rozpočtu v investičnej oblasti (95, 1 %).

Neinvestičné výdavky sa prekročili v dôsledku poskytnutia finančných výpomocí národným výborom na krytie ich plánovaných potrieb a na čiastočné krytie dôsledkov zmien plánu, najmä v rezorte stavebníctva.

Neinvestičné výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane dávok sociálneho zabezpečenia sa uskutočnili v sume 35 175 mil. Kčs, čo je 101, 8 % rozpočtu. Rastom neinvestičných výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií sa finančne zabezpečoval ďalší proporcionálny rozvoj odvetví spoločenskej spotreby a úlohy rozvoja vedy a techniky.

Výrazný rast zaznamenali príspevky štátneho rozpočtu SSR jednotným roľníckym družstvám. Poskytlo sa im 5 128, 2 mil. Kčs, čo je suma vyššia ako zámer rozpočtu takmer o 430 mil. Kčs. Zvýšené požiadavky

na štátny rozpočet vyplynuli najmä z rastu investičných príspevkov na plánované dokončenie rozostavaných objektov pre živočíšnu výrobu a z diferenciálnych príplatkov. Ďalšie nároky súviseli s odchýlkami od plánovaného vývoja v rastlinnej výrobe.

Na úhradu vzťahov vyplývajúcich z uplatňovania finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode sa v štátnom rozpočte na rok 1982 uvažovalo s dotáciami 2 655, 2 mil. Kčs.

Skutočné plnenie salda odvodov a dotácií bolo vo výške 3 101, 9 mil. korún. Prekročenie rozpočtu v dotáciách vyplýva zo zvýšenia, vývozu do socialistických štátov, najmä však z nedosahovania plánovanej efektívnosti vývozu do nesocialistických štátov.

Najvyššie prekročenie je v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (o 680 mil. Kčs), kým v rezorte Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR bola úspora, najmä pri dovozoch.

III. Investičná výstavba, rozvoj vedy a techniky I. Investičná výstavba

Štátny plán v objeme prác a dodávok v investičnej výstavbe sa splnil na 103, 5 % s prekročením o 1, 6 mld Kčs. Tým sa objem investícií znížil v porovnaní s rokom 1981 o 0, 9 %, zatiaľ čo plán predpokladal pokles o 4 %.

Pretrvávajúca nerovnomernosť v plnení investičného plánu sa najvýraznejšie prejavila v uvádzaní kapacít do prevádzky a dokončovaní stavieb. Štátny plán určoval uviesť plánované kapacity na 40 stavbách. Z nich boli odovzdané kapacity do skúšobnej prevádzky len na 18 stavbách.

Nesplnenie termínov získavania kapacít bolo už v priebehu realizácie nepriaznivo ovplyvnené neplnením vecných úloh z postupových termínov so značným rozsahom nedoriešených rozporov na úrovni investorova dodávateľov, ako aj nadriadených orgánov.

V nadväznosti na vecné plnenie úloh investičnej výstavby čerpali sa prostriedky zo štátneho rozpočtu SSR v sume 12 658, 9 mil. Kčs, t. j. na 100, 6 %.

Okrem toho sa použili z rozpočtu osobitné účelové prostriedky pre výrobné a spotrebné družstvá v sume 7, 6 mil. Kčs na financovanie výstavby zariadení pre výchovu učňovského dorastu.

Vo financovaní sa realizovali zámery štátneho rozpočtu SSR, keď pri využití vlastných zdrojov (10 345, 8 mil. Kčs) a plánovaných dotácií (3407, 9 mil. Kčs) sa sledovalo ďalšie zrovnomernenie úverového zaťaženia v jednotlivých VHJ a podnikoch. Celkové úverové zaťaženie (na zostatkovej cene zákl. prostriedkov) koncom roka 1982 v odvetviach riadených ústrednými orgánmi SSR bolo 13, 1 %. V porovnaní s rokom 1981 sa úverové zaťaženie znížilo o 1 bod.

Vo všetkých formách bytovej výstavby sa dokončilo 40 429 bytov, čo predstavuje splnenie ročných úloh štátneho plánu na 98, 6 %. V porovnaní so skutočnosťou roku 1981 sa dokončilo viac o 8126 bytov.

V dodávateľských formách bytovej výstavby sa plánované úlohy pre národné výbory prekročili o 0, 4 %. Dodávateľské organizácie dokončili v rámci komplexnej bytovej výstavby 27 900 bytov.

Nahromadenie dokončovacích prác ku koncu roku malo vplyv na zníženú kvalitu odovzdávaných bytov. Z celkového počtu dodávateľských bytov prevzatých investormi do používania nebolo skolaudovaných takmer 19, 1 %.

Vo svojpomocných formách bytovej výstavby sa z orientačnej úlohy plánu 13 tisíc bytov dokončilo 12 219, t. j. 94 %. V individuálnej výstavbe rodinných domov sa dokončilo 11428 bytov, t. j. 95, 2 % z ročného plánu.

V súlade so štátnym plánom technického rozvoja sa riešilo 119 úloh, ktoré boli zamerané na rozhodujúce potreby národného hospodárstva. Ich zameranie smerovalo najmä na riešenie lepšieho zhodnocovania a úspory surovín, materiálov, palív a energie a na výrobu výrobkov s kvalitatívne vyššími technicko-ekonomickými parametrami. Z celkového počtu sa dokončilo iba 12 úloh, čo svedčí o pretrvávajúcej dlhej dobe ich riešenia.

Medzi významné ukazovatele realizácie výsledkov technického rozvoja patria ukazovatele inovácie sortimentu výroby a zvyšovania kvality výrobkov. Dosiahnuté výsledky v tejto oblasti sú naďalej neuspokojivé. V porovnaní s rokom 1981 poklesol podiel hodnoty nových výrobkov zaradených do výroby, ako aj podiel hodnoty nových výrobkov zaradených do prvého stupňa akosti. Tieto výsledky dokumentujú, že nové výrobky zaradené do výroby v hodnotenom roku mali nižšiu technicko-ekonomickú úroveň.

Uplatnenie výsledkov technického rozvoja naďalej nezodpovedá možnostiam a potrebám intenzifikácie národného hospodárstva. Značné rezervy zostávajú v lepšom uplatňovaní licenčnej politiky a v inovačnom procese. V celej oblasti vedeckotechnického rozvoja sa zatiaľ neprejavuje účinnosť sústavy plánovitého riadenia a nástrojov vyplývajúcich zo Súboru opatrení.

IV. Spoločenská spotreba

Zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov sa na zabezpečenie úloh farmou výdavkov na spoločenské služby a činnosti pre

obyvateľstvo vynaložilo 52 914 mil. Kčs, oproti rozpočtovým 52 107 mil. Kčs.

Prevažná časť - 88, 9% t. j. 47 030 mil. Kčs) smerovala do neinvestičnej oblasti. V porovnaní s rokom 1981 je to viac o 4, 3 mld. Kčs. Neinvestičné výdavky v prepočte na obyvateľa vzrástli oproti roku 1981 o 573 Kčs. V porovnaní s rozpočtom je to viac o 385 mil. Kčs, t. j. 100, 8 %.

Na plnenie úloh v investičnej výstavbe sa použili prostriedky v sume 5884 mil. Kčs, čo je v porovnaní, s rokom 1981 viac o 154 mil. Kčs, a v porovnaní s rozpočtom viac o 422 mil. Kčs. Investičnými prostriedkami sa vytvárali podmienky predovšetkým pre rozvoj materiálno-technickej základne v školstve a zdravotníctve a potreby komplexnej bytovej výstavby u národných výborov.

Na neinvestičné výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia sa v roku 1982 vynaložilo zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov 23 395 mil. Kčs, čo je oproti roku 1981 viac takmer o 2 mld. Kčs.

Na celkových výsledkoch sociálneho zabezpečenia sa 56, 4 % podieľali dávky dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa v úhrne vyplatili v sume 13 192, 7 mil. Kčs. Počet dôchodkov vzrástol oproti roku 1981 o 22104. Rast celkového objemu dávok dôchodkového zabezpečenia súvisí s vykonanými sociálno-politickými opatreniami, rastom počtu nových dôchodcov, ako i rastom priemernej výšky dôchodkov.

Na realizáciu úloh v oblasti nemocenského poistenia pracovníkov a Členov výrobných družstiev sa vynaložilo 8 412, 2 mil. Kčs. Chorobnosť v sledovanom období bola v porovnaní s plánom o 0, 13 % nižšia a jej úroveň dosiahla 3, 869 %.

Na podporu rodín s deťmi a ostatné dávky peňažnej pomoci pre

rodiny s deťmi, sa vyplatilo 6 125, 7 mil. Kčs., čo je viac o 593, 2 mil. Kčs ako v roku 1981. V tomto prírastku sú zrealizované sociálno-politické zákonné opatrenia, ktorými sa upravili prídavky na deti. Zámer rozpočtu sa nesplnil, čo bolo ovplyvnené najmä nižším počtom novonarodených detí a poklesom troj a viac detných rodín.

Z rozpočtov národných výborov sa na plnenie úloh sociálneho programu vynaložilo 1 790, 2 mil. Kčs, t. j. 98, 2 %. Tieto prostriedky boli určené najmä na rozvoji sociálnej starostlivosti o starých a invalidných občanov. Neplnenie súvisí s tým, že národné výbory nevenujú dostatočnú starostlivosť vyhľadávacej činnosti a tým aj pomoci starým odkázanými osobám.

Na realizáciu úloh zdravotníckych služieb v roku 1982 sa vynaložilo neinvestičných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov celkove 6755 mil. Kčs, čo je o 5, 4 % viac ako v roku 1981 a o 1, 5 % viac ako sa predpokladalo.

Rast výdavkov na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, ktoré dosiahli sumu 1653, 4 mil. Kčs, čo je viac o 7 % ako v roku 1981 je ovplyvnený uplatňovaním nových progresívnych metód liečenia a zvýšenou cenovou úrovňou dovážaných farmaceutických surovín. Výdavky na lieky na obyvateľa dosiahli 327 Kčs, čo je oproti roku 1981 viac takmer o 19 Kčs. V oblasti zásobovania liekmi dochádzalo v priebehu uplynulého roka k niektorým disproporciám, najmä pre nedostatok špeciálneho zdravotníckeho materiálu a úzkoprofilových liekov.

Na rozvoj školstva sa v roku 1982 zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov vynaložili neinvestičné prostriedky v sume 8293 mil. Kčs, čo je o 297 mil. Kčs viac ako v roku 1981. Vynaloženými prostriedkami sa vytvárali podmienky pre zabezpečenie úloh súvisiacich s ďalšou realizáciou "Projektu čsl. výchovno-vzdelávacej sústavy", vytváraním materiálno-technickej základne a modernizácie vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch škôl a školských zariadení.

Rozpočtovými prostriedkami národných výborov sa zabezpečovala prevádzka predškolských zariadení, základných a stredných škôl, ako i inštitúcií pre záujmovú a mimoškolskú činnosť. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol počet detí umiestnených v materských školách o 5650.

Zvýšená pozornosť sa venovala stravovaniu žiakov. Podiel stravovaných žiakov v školských jedálňach vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2 % a dosiahol 71, 5 %.

Smennosť vyučovania na školách v roku 1982 dosiahla 7, 3 %, čo predstavuje zlepšenie ukazovateľa v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 0, 4 %.

Na neinvestičné potreby vysokých škôl sa vynaložilo 1089, 2 mil. Kčs., čo je 99, 7 % z ročného rozpočtu. Prostriedky sa orientovali na skvalitnenie vyučovacieho procesu, najmä technických smerov.

Na realizáciu úloh v odvetví kultúry sa vynaložilo 1477 mil. Kčs neinvestičných prostriedkov, čo je 115, 6 % ročného rozpočtu. Plnenie ovplyvnil najmä úsek národných výborov, ktorý použitím doplnkových zdrojov prekročil schválený rozpočet o 207 mil. Kčs.

Popri financovaní jednotlivých foriem umenia, osvety i výmeny kultúrnych hodnôt najmä medzi socialistickými štátmi, sa osobitná pozornosť sústredila na údržbu a ochranu kultúrnych pamiatok vrátane mestských pamiatkových rezervácií.

Žiada sa, aby aj v odvetviach spoločenskej spotreby, najmä na úseku národných výborov pri zvyšovaní úrovne poskytovaných služieb obyvateľstvu, hľadali možnosti rozpočtových úsporných opatrení cestou vyššej racionalizácie, prehĺbenia účelovosti a hospodárnosti.

V. Hospodárenie národných výborov

Z výsledkov rozpočtového hospodárenia vyplýva, že základné zámery rozpočtov národných výborov sa vcelku splnili. Úhrn príjmov rozpočtov národných výborov dosiahol 33 364, 4 mil. Kčs, čím sa zámery rozpočtu prekročili o 3, 1 %. Celkové výdavky predstavujú 33 322, 9 mil. Kčs, čo je oproti rozpočtu viac o 3, 0 %. Z prevahy príjmov nad výdavkami vyplýva výsledok 41, 5 mil. Kčs, ktorý sa použije na posilnenie fondov rezerv a rozvoja národných výborov v roku 1983.

Pri nesplnení vlastných rozpočtových príjmov o 493, 4 mil. Kčs sa prekročenie celkových príjmov dosiahlo vyšším zapojením doplnkových zdrojov o 571, 3 mil. Kčs.

Nesplnenie vlastných rozpočtových príjmov vyplýva predovšetkým z neplnenia poľnohospodárskej dane, neplnením príjmov z činnosti rozpočtových organizácií, ako aj nedostatočným plnením odvodov a daní hospodárskych organizácií riadených národnými výbormi.

Odvody a dane hospodárskych organizácií sa v úhrne nesplnili o 27, 4 mil. Kčs. V územnom priereze sa plánované zámery dosiahli len v hospodárskych organizáciách NV hl. m. SSR Bratislavy (102, 7 %).

V rozpočtoch národných výborov na rok 1982 sa rozpočtovali dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu v úhrnnej sume 19 987. 2 mil. Kčs. Týmito finančnými prostriedkami zabezpečil št. rozpočet vyrovnanie rozpočtov na financovanie celospoločenských úloh realizovaných národnými výbormi. V porovnaní s rokom 1981 boli tieto finančné vzťahy vyššie o 4, 2 %.

Na plnenie volebných programov, zabezpečenie vyšších potrieb plánu a rozpočtu a na riešenie časového nesúladu v tvorbe zdrojov a potrebou realizácie výdavkov zaradili národné výbory do svojich rozpočtov 1827, 4 mil. Kčs doplnkových zdrojov.

Z rozpočtových prostriedkov národných výborov sa použilo oproti úvahám rozpočtu viac o 971, 8 mil. Kčs. V porovnaní s rokom 1981 to bolo viac o 1, 6 mld. Kčs.

Výdavky rozpočtu smerovali predovšetkým na ďalší rozvoj spoločenských služieb a činnosti pre obyvateľstvo, kde sú prírastky v objemoch výdavkov najvyššie.

V rámci rozpočtových výdavkov na investičnú výstavbu realizovali národné výbory v roku 1982 úlohy v oblasti komplexnej bytovej výstavby a výstavby zariadení v odvetviach spoločenskej spotreby.

Ťažisko investovania v hospodárstve národných výborov tvorí komplexná bytová výstavba. V roku 1982 sa na jej potreby vynaložilo 5030, 7 mil. Kčs, pri medziročnom raste o 1, 1 %, čo je viac ako sa rozpočtovalo o 108 mil. Kčs.

Vzhľadom na zaostávanie výstavby kapacít v rámci základnej občianskej vybavenosti a účelovej výstavby sa prírastok kapacít, najmä v školstve a zdravotníctve, ale i na ostatných úsekoch zabezpečoval aj v rámci akcie "Z" (hodnota diela vo výške 1247, 8 mil. Kčs).

Záver

Rozvoj hospodárstva za rok 1982 prebiehal v zložitých podmienkach. Napriek čiastočnému zlepšeniu tvorby hmotných a finančných zdrojov oproti roku 1981 sa zámery plánu v plnom rozsahu nezabezpečili a nevyužili sa možnosti intenzifikácie ekonomiky. Rezorty, odvetvia a VHJ dosiahli značne diferencované výsledky. Plnenie úloh vo zvyšovaní efektívnosti zaostalo, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a z odvetví priemyslu hlavne v spracovaní dreva a celulózy.

Ďalej pokračovali niektoré nepriaznivé javy, ako je pokles účinnosti výrobných fondov, nedostatočná úroveň zhospodárňovania výroby a neplnenie úloh vo zvyšovaní efektívnosti vývozu. Úroveň zhodnocovania surovín a energie je stále nízka a nevyužívajú sa tu výsledky ve deckotechnického rozvoja.

Nezabezpečovali sa v súlade so štátnym plánom zámery v investičnej výstavbe, najmä v termínoch uvádzania kapacít do prevádzky, znižovaní rozostavanosti a dosahovaní plánovaných parametrov.

Nezabezpečila sa plánovaná štruktúra a kvalita výroby, čo malo nepriaznivé dôsledky na plnenie odbytových úloh vo vzťahu k domácemu a zahraničnému trhu a na vývoj zásob.

Uvedené skutočnosti vyvolávali napätosť vo finančnom i v rozpočtovom hospodárení.

Riadiaca hospodárska sféra nevenuje žiadúcu pozornosť realizácii programu riešenia stratovosti, zvyšovania rentability, ako aj úloh vyplývajúcich z konsolidačných programov.

Úroveň splnenia úloh hmotného a finančného plánu a najmä dosiahnutá dynamika ukazuje, že hospodárska sféra SSR dostatočne nevyužíva princípy Súboru opatrení. V celom rade organizácii sú rezervy v uplatňovaní a efektívnom realizovaní najmä chozrasčotných metód riadenia. Nedarí sa dostatočne aktivizovať najmä stimulačné prvky sústavy, a to aj v nadväznosti na trvajúcu nedostatočná kvalitu rozpracovania úloh plánu a nízku tvorbu chozrasčotných zdrojov. Zanedbáva sa tiež realizácia opatrení, ktoré majú smerovať na zvyšovanie rentability výrobných fondov. Nedostatky v hospodárení sa často zastierajú redistribučnými procesmi.

Nedostatočné riešenie problémov v riadení a organizácii práce, ktoré mali zväčša subjektívny charakter, nevytvorilo vo viacerých organizáciách potrebnú základňu pre zabezpečenie náročných úloh štátneho plánu a štátneho rozpočtu na rok 1983.

Pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja ekonomiky a urýchlenie rastu jej efektívnosti je potrebné v nasledujúcom období, aby všetky riadiace orgány 5 väčším dôrazom zabezpečovali riešenie existujúcich problémov, jedným z prioritných smerov naďalej zostáva orientácia na hlbšie uplatňovanie intenzívnych faktorov rozvoja. Osobitný význam v tomto smere má zvládnutie potrieb spoločnosti v štruktúre a kvalite hmotných zdrojov, dôsledné presadenie zásad maximálnej hospodárnosti a realizácia programu odstraňovania stratovosti a konsolidácie ekonomiky zaostávajúcich organizácií.

Súbežne s tým treba ďalej zvyšovať účinnosť kontrolnej a analytickej práce po celej osi riadenia s dôrazom na realizáciu úloh vo zvyšovaní efektívnosti a kvality celého reprodukčného procesu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP