SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

49

Návrh

Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo. 14 - Malacky

Úmrtím poslanca Slovenskej národnej rady Jozefa M j a r t a n a zanikol poslanecký mandát vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 14. - Malacky na 13. a 14. mája 1983, ktoré sa v uvedenom termíne uskutočnili.

V doplňovacích voľbách bol za poslanca Slovenskej národnej rady zvolený Dalibor Laborecký.

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému a imunitnému výboru SNR volebné písomnosti - prihlášku kandidáta Národného frontu k registrácii, zápis o registrácii kandidáta Národného frontu, zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode a záverečnú správu Slovenskej volebnej komisie Národného frontu o výsledku doplňovacích volieb.

Z predložených dokladov Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že vo volebnom obvode číslo 14 bolo do voličských zoznamov zapísaných 22 373 voličov. Vydaných bolo 22 175 hlasovacích lístkov, t. j. 99, 1 % voličom. Odovzdaných bolo 22 172 platných hlasovacích lístkov, t. j. 99, 9 %. Pre kandidáta Národného frontu na poslanca SNR Dalibora Laboreckého hlasovalo 22 172 voličov, t. j. 100 %.

Mandátový a imunitný výbor SNR na svojej schôdzke 29. júna 1983 po preskúmaní týchto dokladov zistil, že doplňovacie voľby boli vyhlásené a vykonané v súlade s platným právnym poriadkom. Mandátový a imunitný výbor SNR nezistil žiadne závady a taktiež mu neboli podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Na základe týchto dôvodov Mandátový a imunitný výbor SNR odporúča, aby Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii overila platnosť voľby poslanca Slovenskej národnej rady Dalibora Laboreckého, zvoleného v doplňovacích voľbách 13. a 14. mája 1983 vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky.

Daniel F u t e j v. r.

predseda Mandátového a imunitného výboru SNR

Ernest K r i ž a n v. r.

overovateľ Mandátového a imunitného výboru SNR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP