SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

50

Návrh

poslancov SNR Daniela Futeja, Bratislava Bíroša, Juraja Moravca, Viktora Antala, Evy Zámečníkovej na doplňovaciu vožbu členov výborov SNR

Skupina poslancov Futej, Bíroš, Moravec, Antal, Zámečníková navrhuje, aby Slovenská národná rada podža § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

zvolila

Dalibora Laboreckého za člena Výboru SNR pre plán a rozpočet a Jozefa P o l á k a za člena Mandátového a imunitného výboru SNR.

Daniel F u t e j v. r. Branislav Bíroš v. r. Juraj Moravec v. r.

Viktor Antal v. r. Eva Zámečníková v. r.

Bratislava 29. júna 1983.

Dôvodová správa

Úmrtím poslanca Slovenskej národnej rady Jozefa M j a r t a n a zanikol poslanecký mandát vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky.

V doplňovacích vožbách do Slovenskej národnej rady, vyhlásených Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, bol vo volebnom obvode

číslo 14 - Malacky v dňoch 13. a 14. mája 1983 zvolený za poslanca SNR Dalibor Laborecký.

Odporúča sa, aby novozvolený poslanec Slovenskej národnej rady Dalibor Laborecký bol zvolený za člena Výboru SNR pre plán a rozpočet. Po zosnulom Jozefovi Mjartanovi sa za člena Mandátového a imunitného výboru SNR odporúča zvoli poslanca Jozefa Po l á k a.

Bratislava 29. júna 1983.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP