Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

51

NÁVRH

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

na odvolanie

Petra Čakovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

navrhuje

Slovenskej národnej rade podľa § 43 ods. 1, zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb.

odvolať

pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb. z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade.

Petra ČAKOVSKÉHO.

Menovaný nastúpil do justičných služieb v roku 1977 na miesto čakateľa Krajského súdu v Košiciach. Po absolvovaní odbornej justičnej skúšky bol Slovenskou národnou radou 27. B. 1978 zvolený do funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade.

Čakateľskú prax a odbornú justičnú skúšku absolvoval celkove úspešne, preto bol predpoklad, že si bude svoje povinnosti ako sudca z povolania riadne plniť.

Pri komplexnom hodnotení v roku 1981 mu bolo vytýkané, že porušuje pracovnú disciplínu, a to požívaním alkoholických nápojov v pracovnej dobe a bola mu uložená konkrétna úloha, aby sa zbavil vytýkaného nedostatku. S touto úlohou sa však nevysporiadal a ani neprejavil snahu zlepšiť svoju pracovnú morálku. Po uložení dvoch písomných napomenutí sa uskutočnilo voči menovanému kárne konanie.

Aj napriek sústavným upozorňovaniam zo strany predsedu okresného a krajského súdu na nedostatky v práci a v porušovaní zásad socialistickej morálky jeho konanie sa nezmenilo, i keď mu bol vytvorený dostatočný čas k náprave. Nie je ani predpoklad, že by došlo u neho k zlepšeniu.

Na základe uvedených skutočností, podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov vyslovil minister spravodlivosti súhlas s odvolaním Petra Čakovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP