Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

54

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 14. apríla do 29. júna 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 8. schôdzke Slovenskej národnej rady

V čase od 14. apríla 1983 do 29. júna 1983 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady štyrikrát, a to 14. apríla po 8. schôdzke Slovenskej národnej rady, 28. apríla 1983, 30. mája 1983 a 20. júna 1983.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo SNR podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňom 14. apríla 1983 vyhlásilo

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien.

Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady, ktorými pridelil príslušným výborom na prerokovanie:

- vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb. s tým, že príslušné výbory predložia spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona SNR 9. schôdzke Slovenskej národnej rady,

- zásady zákona o veterinárnej starostlivosti,

- vládny návrh zákona o vernostnom prídavku baníkov,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/ /1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.

Predsedníctvo SNR prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania zásad zákona a vládnych návrhov zákonov a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady

oznámil stanoviská výborov k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti prerokovalo a prijalo uznesenia

- o vyhlásení doplňovacích volieb do SNR vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok v súvislosti s úmrtím poslanca - podpredsedu Slovenskej národnej rady súdruha Františka Hagaru a určilo deň ich konania na 1. a 2. júla 1983,

- k správe o výsledkoch plnenia úloh volebných programov Národného frontu SSR a socialistickej súťaže národných výborov za rok 1982,

- k správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a splnení štátneho plánu za rok 1982 a o predbežných výsledkoch plnenia plánu za I. štvrťrok 1983. Uložilo predsedom výborov SNR oboznámiť poslancov - členov výborov so závermi Predsedníctva SNR k tejto správe tak, aby tieto poznatky využili pri prerokúvaní štátneho záverečného účtu SSR za rok 1982,

- k správe vlády SSR o zabezpečení kvality a rozširovaní inovácie potravinárskych výrobkov. Odporučilo vláde SSR zvýšiť účinnosť kontroly na všetkých stupňoch riadenia potravinárskeho priemyslu a obchodu s cieľom dodržať kvalitu výrobkov potravinárskeho priemyslu a tým chrániť oprávnené záujmy spotrebiteľov. Vytvárať podmienky pre ďalšie zvyšovanie podielu potravinárskych výrobkov prvej akosti a v súlade so Zásadami jednotnej socialistickej obchodnej politiky vytvárať priestor pre rozvoj inovácie týchto výrobkov a zabezpečiť dôslednejšiu realizáciu plánom stanovenej investičnej výstavby a v rámci daných možností národného hospodárstva vytvárať ďalšie podmienky pre dobudovanie a modernizáciu materiálno-technickej základne potravinárskeho priemyslu,

- k správe vlády SSR o ukončení prác na spracovaní a vydaní Encyklopédie Slovenska,

- k návrhu realizácie úloh vyplývajúcich pre SNR, jej orgány a poslancov SNR z listu Predsedníctva ÚV KSČ straníckym orgánom a organizáciám k prehĺbeniu účinnosti boja proti porušovaniu zásad socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny a z uznesenia vlády SSR z 19. januára 1983 č. 15. Uložilo predsedovi Slovenskej národnej rady, predsedom výborov SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) a poslancom SNR plniť úlohy obsiahnuté v prílohe uznesenia Predsedníctva SNR,

- k politickoorganizačnému zabezpečeniu 10. schôdzky Slovenskej národnej rady,

- k správe o činnosti Ústavnoprávneho výboru SNR a o jej výhľade do konca volebného obdobia,

- k návrhu na doplnenie programu 9. schôdzky Slovenskej národnej rady,

- k zabezpečeniu úloh siedmej päťročnice v oblastnom pláne hlavného mesta SSR Bratislavy. Odporučilo vláde SSR predložiť Predsedníctvu SNR a výborom SNR v I. polroku 1985 (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR a Ústavnoprávneho výboru SNR) správu o plnení opatrení na zabezpečenie úloh 7. päťročnice v oblastnom pláne hlavného mesta SSR Bratislavy,

- k správe z prieskumu poslancov o príprave a priebehu úpravy hradného vrchu Bratislavského hradu. Odporučilo vláde SSR vytvárať podmienky pre zabezpečenie dodávateľských stavebných kapacít a plnenie úloh na úprave hradného vrchu Bratislavského hradu a prostredníctvom Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy urýchliť majetkovo-právne usporiadanie dotknutého územia,

- k rozboru poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov, podaných v roku 1982 ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a národným výborom v SSR. Konštatovalo, že občania vo väčšej miere využívali svoje ústavné právo obracať sa na zastupiteľské zbory, ostatné štátne orgány a organizácie s návrhmi, podnetmi a sťažnosťami. Najmä oznámenia a podnety pracujúcich sú prejavom ich iniciatívy, aktivity, osobnej zainteresovanosti a záujmu na riešení problémov, ako aj výrazom účasti občanov na správe a riadení našej spoločnosti,

- k správe o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich adresovaných Slovenskej národnej rade, jej orgánom a Kancelárii SNR za rok 1982,

- k správe o využívaní existujúcich a nových zdrojov geotermálnych vôd v SSR,

- k plneniu rozpracovania a politickoorganizačného zabezpečenia programu XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa a rezolúcie zjazdu Komunistickej strany Slovenska na podmienky práce Slovenskej národnej rady v VII. volebnom období. Konštatovalo, že činnosť Slovenskej národnej rady a jej orgánov v VII. volebnom období sa rozvíja v súlade s rozpracovaním a politickoorganizačným zabezpečením. Uložilo predsedom výborov SNR realizovať závery vyplývajúce z predloženého materiálu v činnosti výborov SNR a oboznámiť poslancov SNR s plnením rozpracovania a politickoorganizačného zabezpečenia,

- k správe o činnosti Výboru Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a o jej výhľade do konca volebného obdobia,

- k návrhu na úpravu náležitostí Jolane Hagarovej, vdove po zosnulom podpredsedovi Slovenskej národnej rady Františkovi Hagarovi,

- k návrhu na priznanie osobného dôchodku vdove Jolane Hagarovej,

- k správe o plnení programu hospodárnosti za hospodárstvo riadené vládou SSR v roku 1982. Konštatovalo, že v priebehu prvého roka jeho uplatňovania sa dosiahol rad pozitívnych výsledkov. Popri pozitívach sa vyskytli aj niektoré nedostatky, z ktorých najvážnejším je administratívny prístup k plneniu programu hospodárnosti. Dosiahnuté výsledky sú podľa jednotlivých rezortov, ako aj nižších organizačných celkov značne diferencované. Predsedníctvo SNR odporučilo vláde SSR naďalej venovať zvýšenú pozornosť plneniu opatrení programu hospodárnosti v ďalších rokoch 7. päťročnice,

- k správe o plnení opatrení na dokonalejšie využitie výrobných možností drobných chovateľov a pestovateľov. Konštatovalo, že plnením opatrení vyplývajúcich zo Zásad na dokonalejšie využitie výrobných možností drobných chovateľov a pestovateľov; schválených vládou SSR v novembri 1981, sa postupne vytvárajú podmienky pre ďalšie rozširovanie tejto činnosti. V ďalšom období bude žiadúce, aby národné výbory a poľnohospodárske podniky pružnejšie pristupovali k vyčleňovaniu a prideľovaniu určenej pôdy pre záhradkárske účely. Od nákupných a spracovateľských organizácií sa vyžaduje operatívnejšie riešiť nákup a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,

- k analýze nového poňatia výchovnej práce v materských školách,

- k analýze nového poňatia výchovnovzdelávacej práce na I. stupni základnej školy,

- k návrhu predsedu vlády SSR na vymenovanie Ing. Václava Vačoka za podpredsedu vlády SSR. Predsedníctvo SNR odvolalo Ing. Václava Vačoka z funkcie ministra, vymenovalo ho za podpredsedu vlády SSR a poverilo ho i naďalej riadením Ministerstva výstavby a techniky SSR.

Realizácia podnetov poslancov SNR prednesených na 8. schôdzke Slovenskej národnej rady, konanej 14. apríla 1983

Najzávažnejšie podnety poslancov SNR prednesené na 8. schôdzke SNR zaslali predsedovia výborov SNR príslušným členom vlády a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy v SSR v apríli a máji 1983 so žiadosťou, aby na podnety poslancov odpovedali do 20. mája 1983.

Na základe odpovedí príslušných členov vlády SSR, ktoré boli zaslané poslancom a predsedovi SNR do 15. júna 1983 sa podáva v stručnom výťahu správa o riešení najzávažnejších podnetov a námetov poslancov SNR prednesených na 8. schôdzke SNR.

Minister priemyslu SSR k otázkam poslankyne O. P š ú r i k o v e j oznámil, že na základe uznesenia vlády SSR č. 137/1980 vypracovalo Ministerstvo priemyslu SSR harmonogram premiestňovania niektorých organizácií a ich zložiek 73 Bratislavy na iné vhodné miesta na Slovensku, ktorý zaslalo prvému podpredsedovi vlády SSR s. J. Hanusovi, podpredsedovi vlády a predsedovi Slovenskej plánovacej komisie s. K. Martinkovi a primátorovi hlavného mesta SSR Bratislavy s tým, že nesúhlasí s premiestnením niektorých organizácií rezortu z Bratislavy, vrátane n. p. Západoslovenské nábytkárske závody, závod 02.

V zmysle dohody s Národným výborom hlavného mesta SSR Bratislavy Ministerstvo priemyslu SSR ráta v 8. päťročnici s výstavbou závodu na výrobu kefárskych výrobkov a kovania pre nábytkársky priemysel na Slovensku, do ktorého bude presťahovaný i terajší program závodu 02 na Radlinského ulici v Bratislave.

K ďalšej otázke uviedol, že nároky na plochy, energiu, vodu a pracovné sily, spracované vo forme štúdií pre investičný zámer, boli zaslané listom v apríli 1981 organizácií Stavoprojekt, Bratislava. Odbor územného plánovania a architektúry Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy ich informoval, že nový kefársky závod bude umiestnený v lokalite "Zóna VIII. - južný priemyselný areál - Bratislava - Petržalka", t. j. nemali by byť obavy o ďalšiu existenciu výrobného programu tohoto závodu.

K pripomienkam podpredsedu SNR - poslanca J. P o l á k a uviedol, že s cieľom lepšieho usmerňovania a koordinácie výskumných prác bolo koncom roka 1980 zriadené vedúce pracovisko vedeckotechnického rozvoja s medziodborovou pôsobnosťou v oblasti ekologických problémov chemického, drevospracujúceho a ľahkého priemyslu v rámci rezortu Ministerstva priemyslu SSR vo Výskumnom ústave pre petrochémiu, Nováky. Povinnosti organizácií rezortu v oblasti ochrany životného prostredia pri výskumnom riešení problémov, zameriavaní hnutia zlepšovateľov komplexných racionalizačných brigád upravil režim riadenia ochrany životného prostredia vydaný vo forme príkazu ministra v júli 1982.

Výstavba ochranného zeleného pásu v n. p. Slovnaft v Bratislave bola uplatňovaná v rámci návrhu plánu 7. päťročnice ako samostatné investičné opatrenie. Známe obmedzujúce opatrenia však neumožnili túto akciu zaradiť na začatie v rokoch 1981 - 1985. Ukázalo sa, že z celkových nákladov na vybudovanie ochranného zeleného pásu,

ktoré predstavujú cca 45 mil. Kčs, je nutné 35 mil. Kčs zabezpečiť v rámci investícií. Z investičných prostriedkov musia byť uhradené napr. odvody za odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na rekultiváciu náhradných plôch, ekonomická ujma užívateľovi pozemkov a pod. Pritom vlastné vybudovanie ochrannej zelene možno financovať aj z prevádzkových prostriedkov.

K budovaniu ochranného zeleného pásu sa sústavne hľadá vhodné riešenie. Rezort zaznamenáva však zmenu v prístupe poľnohospodárskych orgánov k odnímaniu poľnohospodárskej pôdy na iné účely.

K zberu upotrebených ropných olejov boli prijaté príslušné opatrenia a vyčlenené i príslušné investičné prostriedky tak, aby sa zber mohol systematicky rozširovať na celé územie Slovenska v súlade s postupom stanoveným vládou SSR. K využívaniu druhotných surovín boli v roku 1982 prijaté osobitné programy jednotlivých VHJ, ktoré schválilo Ministerstvo priemyslu SSR. Ich využívanie sa bude postupne zvyšovať na základe programov, vytváraných technických predpokladov a operatívneho riešenia problémov v spolupráci s organizáciami zabezpečujúcimi využitie a zber.

V roku 1985 sa plánuje znížiť oproti roku 1980 vypúšťané znečistenie v odpadových vodách do vodných tokov podľa rozhodujúcich ukazovateľov o 35 - 60 % a znečisťovanie ovzdušia o 10 %.

Minister stavebníctva SSR písomne odpovedal na otázky a pripomienky podpredsedu SNR J. F o l á k a. a poslanca M. U š i a k a. Na otázku podpredsedu SNR k pretrvávaniu vážneho stavu v ozdravovaní ovzdušia v stavebníctve uviedol, že napriek tomu, že rezort stavebníctva nedostal v priebehu 6. päťročnice od Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva ani jeden filter pre nedostatok výrobných kapacít dodávateľa, znížili úlet prašných exhalátov z 25339 ton (rok 1977) na 15 183 ton (rok 1982). Uvedený výsledok dosiahli kvalitnejšou údržbou a opravou existujúcich zariadení. Súčasný zlepšený stav je čiastočne ovplyvnený novou odlučovacou technikou v cementárni Bystré, ukončenou v roku 1978. Zastaralé a fyzicky opotrebované filtračné zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vápenkách a cementárňach, sú umiestnené na linkách, vykazujúcich nižšiu prašnosť. Ich odstránenie plánované v 8. päťročnici je závislé od výrobných kapacít výrobcu filtračnej techniky. V súvislosti s ďalším odstraňovaním prašnosti ovzdušia plánujú sa v 7. päťročnici ďalšie významné investičné akcie.

K pripomienke poslanca M. U š i a k a oznámil, že stavba "Rekonštrukcia Prefa V. Leváre" bola Slovenskou plánovacou komisiou zaradená do útlmového programu, ktorého cieľom bolo koncentrovaním stavebných kapacít urýchliť dokončenie najdôležitejších stavieb národného hospodárstva a tak znížiť nežiadúcu rozostavanosť.

Pre Montostroj Bratislava zostáva (okrem prác Prtemstavu) do konca roka zrealizovať objem prác za 25, 2 mil. Kčs, v čom sú predovšetkým montážne práce, ktoré nie je možné z kapacitného dôvodu zvládnuť.

Ďalším dôvodom pre odsun termínu dokončenia stavby v roku 1983 je nezabezpečenie niektorých strojových dodávok resp. montáže u dodávateľov n. p. Montostroj, Bratislava. Ide predovšetkým o plynovú kotolňu a jej montáž, ktorej prevádzku prisľúbil n. p. ČKD Praha najskôr v júni 1984 na základe rokovania s ministrom hutníctva a ťažkého strojárstva ČSSR.

Napriek uvedeným problémom v dokončení stavby "Rekonštrukcia Prefa V. Leváre" Ministerstvo stavebníctva SSR zabezpečuje začatie skúšobnej prevádzky prevádzkovým súborom Partek (výroba predpätých stropov v termíne december 1983. Ďalšie prevádzkové súbory budú postupne uvádzané do prevádzky v priebehu budúceho roku. Ostatné cenralizované stavby budú zabezpečené podľa dohodnutých dodávateľsko-odberateľských zmlúv.

Minister obchodu SSR na otázku poslanca P. Adamčíka, ktorá sa dotýkala zabezpečenia vnútorného trhu pracovnými odevami a obuvou uviedol, že za zásobovanie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedá odborový podnik REMPO, ktorý riadi Ministerstvo priemyslu SSR.

Ministerstvo obchodu SSR delimitovalo fondy osobných ochranných prostriedkov, pričom bola daná možnosť maloobchodnej sieti realizovať nákupy tých socialistických organizácií, ktoré majú ročnú spotrebu odevov, obuvi a rukavíc do 10 tis. Kčs v maloobchodných cenách, čo je podstatne menšia časť, ako zásobovanie týmito prostriedkami cez REMPO - odborový podnik.

Problémy, ktoré sú pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov, sú rovnaké tak v obchodných organizáciách riadených Ministerstvom obchodu SSR, ako aj v odborovom podniku REMPO.

Napriek viacerým rokovaniam zo strany obchodných organizácií rezortu sú výrobou potvrdené požiadavky len čiastočne. Pracovné odevy celkom na 42, 7 % a pracovná obuv kožená len na 66, 6 %.

Rokovania obchodných organizácií s výrobou nie sú však ukončené a fondové zabezpečenie ochranných prostriedkov sa neustále sleduje. K uvedeným problémom sa pridružujú aj nedostatky v kvalite a funkčnosti uvedených prostriedkov. Vláda SSR svojím uznesením zaviazala výrobné organizácie riešiť výskum, vývoj a inováciu pracovných prostriedkov a materiálov potrebných na ich výrobu v súlade so spoločenskou potrebou stanovenou orgánmi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

K ďalšej otázke, týkajúcej sa zabezpečenia vnútorného trhu bicyklami z tuzemskej výroby uviedol, že situácia v zásobovaní vnútorného trhu bicyklami z tuzemskej výroby je nepriaznivá už niekoľko rokov. Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva zabezpečuje požiadavky obchodu iba na 50 - 60 % s odôvodnením nutnosti vývozu tohoto tovaru do nesocialistických štátov. Výroba pre rok 1983 splnila požiadavky obchodu na 74, 4 % v rámci celej ČSSR, z čoho vyplýva, že ani v tomto roku nenastane podstatné zlepšenie v uspokojovaní spotrebiteľského dopytu. V roku 1983 pre trhové fondy v SSR bude dodaných 105 660 kusov bicyklov, čo je síce o 13 818 kusov viac ako bola skutočnosť v roku 1982, ale i napriek tomuto zvýšeniu nepostačia fondy na plynulé zásobovanie trhu. Problém je i v sortimente bicyklov. Spotrebiteľský dopyt je orientovaný predovšetkým na skladacie bicykle a športové, menej na ostatné druhy, preto i dovoz zo ZSSR, PĽR a NDR nevyhovuje spotrebiteľskému záujmu.

Minister školstva SSR na otázku poslanca T. T ó t h a k nižšiemu podielu žiakov maďarskej národnosti na stredných školách, stredných odborných učilištiach a na vysokých školách technického zamerania uviedol, že problematika štúdia žiakov maďarskej národnosti z hľadiska zabezpečenia ich primeraného podielu na stredných a vysokých školách stojí v popredí pozornosti straníckych a štátnych orgánov. Táto problematika sa sleduje aj na všetkých úrovniach výkonu štátnej správy v školstve a pravidelne sa hodnotí v poradných orgánoch Ministerstva školstva SSR, na poradách s vedúcimi odborov školstva KNV a na poradách školských inšpektorov poverených starostlivosťou o školy s vyučovacím jazykom maďarským.

V ostatných rokoch sa realizovali konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským a z roka na rok sa vylepšujú podmienky pre ich štúdium na stredných školách, rozširujú, sa i možnosti štúdia v materinskom jazyku na stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách. Výsledok týchto opatrení sa prejavuje vo zvyšovaní počtu tried v Jednotlivých ročníkoch stredných odborných škôl a učilíšť, čím sa do roku 1985 umožní ďalším približne 1500 žiakom maďarskej národnosti študovať v materinskom jazyku.

Na ovplyvnenie orientácie žiakov maďarskej národnosti prijalo Ministerstvo školstva SSR ďalšie opatrenia, v ktorých bola opäť zdôraznená nutnosť zvýšiť počet žiakov - záujemcov o štúdium na stredných školách a na technických smeroch vysokých škôl.

Výsledky v profesionálnej orientácii žiakov základných a stredných škôl nie sú adekvátne vynaloženému úsiliu pedagogických pracovníkov na všetkých úrovniach štátnej správy v školstve. Zo strany žiakov maďarskej národnosti naďalej pretrváva nízky záujem o mnohé študijné odbory stredných odborných škôl a technických smerov vysokých škôl. Nedostatočný je záujem o mnohotypné študijné odbory stredných odborných škôl, v ktorých sa pripravujú kádre síce v malom počte, ale pre také odvetvia, ktoré sú z hľadiska rozvoja národného hospodárstva dôležité i v oblastiach obývaných občanmi maďarskej národnosti.

Na odporúčanie poslanca F. Kováča k pozastaveniu integrácie škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským vo svojej odpovedi mi-nister školstva SSR uviedol, že podľa metodických pokynov vydaných Ministerstvom školstva SSR v roku 1979 k realizácii uznesenia vlády ČSSR č. 522/65 o integrácii malotriednych škôl v obciach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom sa ako jedno zo základných hľadísk uplatňuje aj hľadisko národnostno-jazykové.

V zmysle týchto pokynov v oblastiach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom majú národné výbory integrovať školy za rovnakých podmienok tak, aby sa zachovalo ústavné právo občanov na vzdelávanie ich detí v materinskom jazyku a boli zabezpečené podmienky nadväznosti vyučovacieho jazyka.

Napriek tomu zmeny v sieti základných škôl, ktoré nastávajú v dôsledku integrácie, prinášajú so sebou aj určité zmeny v počte žiakov v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským v slovensko-ukrajinskom etniku východného Slovenska, preto rodičia často volia školu bližšiu k ich bydlisku bez ohľadu na jej vyučovací jazyk.

Vzhľadom na malý počet škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským Ministerstvo školstva SSR bude zvlášť sledovať ďalší postup v integrácii týchto škôl a upozorní odbor školstva Východoslovenského KNV, aby každý ďalší návrh na integráciu školy s vyučovacím jazykom ukrajinským osobitne prerokoval s Ministerstvom školstva SSR.

Minister vnútra SSR listom odpovedal na pripomienky poslancov J. Moravca, T. Tótha a O. Pšúrikovej. K pripomienkam poslanca J. M o r a v c a k problematike bytového hospodárstva uviedol, že "Zásady organizácie bytového hospodárstva národných výborov a účasti užívateľov bytov na správe a údržbe bytového fondu", schválené uznesením vlády SSR č. 132/1974, podľa ktorého národné výbory integrovali bytové organizácie do okresných podnikov bytového hospodárstva a pokyny Ministerstva vnútra SSR vydané na vykonanie týchto zásad podmieňujú účasť príslušných nižších stupňov národných; výborov na riadení zlúčených organizácií.

V zmysle uvedených Zásad a pokynov základné otázky správy, údržby, opráv a modernizácie bytového fondu, vrátane zabezpečenia služieb spojených s užívaním bytov a rozvoja účasti užívateľov bytov na správe a údržbe bytového fondu, okresné organizácie bytového hospodárstva majú riešiť v súčinnosti s príslušnými národnými výbormi, v ktorých územnom obvode pôsobia. Finančný a vecný plán investícií, opráv a modernizácie bytov majú zlúčené organizácie zostavovať po dohode s príslušnými národnými výbormi.

Ako v pripomienke uviedol poslanec J. Moravec, národné výbory nie vždy plne uplatňujú platné zásady. Je potrebné vo väčšej miere využívať existujúce právne normy, ktoré dávajú dostatočný priestor národným výborom pre koordináciu a kontrolu organizácií riadených národnými výbormi. Uvedené nedostatky prerokuje Ministerstvo vnútra SSR na pripravovanej celoslovenskej porade pracovníkov KNV a NVB.

Pre zjednodušenie rezortných právnych predpisov týkajúcich sa bytového hospodárstva Ministerstvo vnútra SSR pripravuje v súlade s uzneseniami vlády SSR novelizáciu predpisu o spôsobe výpočtu úhrad za užívanie bytov a služieb spojených s bývaním a úpravou metodiky na zabezpečovanie pasportizácie bytov, domov, nebytových priestorov a tepelných zariadení v súlade s požiadavkami riadenia podnikov bytového hospodárstva.

Na ďalšie pripomienky a námety, týkajúce sa nedostatkov materiálno-technického zásobovania a zjednocovania cien za dodávku tepla a teplej vody uviedol, že Ministerstvo vnútra SSR a Ministerstvo vnútra ČSR pripravujú v súlade so závermi 6. zasadania DV KSČ návrh jednotného súboru opatrení na zdokonalenie sústavy, údržby, opráv a prevádzky bytového fondu národných výborov. Po jeho schválení sa stane súčasťou riešenia uvedených nedostatkov.

K pripomienkam poslanca T. T ó t h a k problematike diferencovanej pôsobnosti mestských národných výborov a materiálno-technického zásobovania a vybavenia prevádzok podnikov miestneho hospodárstva minister vnútra SSR uviedol, že diferencovaná pôsobnosť MsNV prvej a druhej kategórie je konkrétne vyjadrená v prílohe "A" a "B" zákona SNR č. 139/1982 Zb.

S celkovým zvýšením počtu pracovníkov na národných výboroch v dôsledku upravenej pôsobnosti mestských národných výborov sa neuvažuje. KNV a ONV po splnení úlohy zníženia počtu pracovníkov o 1049 funkčných miest podľa uznesenia vlády SSR, môžu v rámci systemizovaného stavu diferencovane stanoviť celkové počty pracovníkov jednotlivým MsNV s prihliadnutím na potrebu plnenia stanovených úloh a ich rozšírenej pôsobnosti. Otázka hmotného zainteresovania pracovníkov MsNV bola riešená na základe uznesenia

vlády SSR tak, že pre pracovníkov MsNV do 25 tis. obyvateľov sa použije nomenklatúra funkcií a základných platov platná pre pracovníkov MsNV nad 25 tis. obyvateľov. Pre pracovníkov MsNV nad 25 tis. obyvateľov sa použije nomenklatúra funkcii a základných platov platná pre pracovníkov MsNV nad 40 tis. obyvateľov.

K nedostatku niektorých náhradných dielcov pre opravy predmetov dlhodobej spotreby uviedol, že jeho príčinou sú predovšetkým nedostatočné dodávky náhradných dielcov výrobcami v požadovanom sortimente, množstve a kvalite. Vážne problémy opravárenským podnikom spôsobujú opravy predmetov starších ako 10 rokov, ktoré občanom ešte plnia svoju funkciu, ale pre ktoré výrobcovia už nezabezpečujú výrobu náhradných dielcov.

Plánovacie orgány národných výborov neustále hľadajú spôsoby riešenia týchto problémov, ktoré negatívne ovplyvňujú názor občanov na úroveň poskytovaných služieb, na zhoršujúcu sa kvalitu opráv a nedodržiavanie dodacích lehôt.

Výskumný ústav miestneho hospodárstva začal v minulom roku riešiť úlohy renovácie niektorých náhradných dielcov. Ich realizáciou sa majú postupne znížiť požiadavky na dodávky niektorých druhov dielcov od výrobcu, a to najmä na chladničky, televízory a motory osobných automobilov.

Ďalšie zlepšovanie služieb priamo závisí aj od dokonalého vybavenia prevádzok moderným strojno-technickým zariadením. Od roku 1983 majú podniky miestneho hospodárstva zriadený fond rekonštrukcie a modernizácie, z ktorého môžu ďalej zlepšovať svoju materiálno-technickú základňu. Nedostatkom je tá skutočnosť, že organizácie Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva zatiaľ nie sú schopné pokryť čo do množstva a sortimentu potrebu strojov a zariadení. Táto skutočnosť spôsobuje vážne zaostávanie rozvoja niektorých odborov činnosti miestneho hospodárstva.

Na pripomienku poslankyne O. Pšúrikovej poukázal na rast kriminality spáchanej pod vplyvom alkoholu najmä v I. bratislavskom obvode, kde je veľká koncentrácia reštauračných a pohostinských zariadení. Tento stav si vyžaduje potrebu zintenzívniť kontrolu dodržiavania zákona č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu všetkými zainteresovanými orgánmi a organizáciami. Žiadúca je aj väčšia aktivizácia Mestského protialkoholického zboru, ktorého úlohu častokrát nahradzuje komisia na ochranu verejného poriadku Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy.

Ministerstvo vnútra SSR venuje stavu bezpečnostnej situácie v hlavnom meste SSR Bratislave osobitnú pozornosť. Prioritne sa riešia kádrové a organizačné opatrenia na skvalitnenie výkonu bezpečnostnej

služby smerujúce k zabezpečeniu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku.

Pre zvýšenie účinnosti boja proti alkoholizmu v Bratislave Ministerstvo vnútra SSR zabezpečí prerokovanie pripomienok poslankyne O. Pšúrikovej na spoločnej porade zástupcov komisie pre ochranu verejného poriadku NVB, mestského protialkoholického zboru, zástupcu útvaru ZNB, Mestského hygienika a zástupcov ObNV -I. Zabezpečí rozšírenie dohľadu nad frekventovanými priestranstvami v centre mesta prostredníctvom priemyselnej televízie, čo umožní okamžitý zásah príslušníkov ZNB.

Minister spravodlivosti SSR na pripomienku poslankyne O. Pšúrikovej, týkajúcej sa úpravy právnej normy úplatkárstva uviedol, že dôsledný preventívny boj proti všetkým formám, a to aj drobného podplácania, je významný z hľadiska čistoty verejného života. Úplatkárstvo brzdí riadnu činnosť štátneho a hospodárskeho aparátu i spoločenských organizácií a podkopáva dôveru občanov k nemu.

Platná právna úprava chráni záujmy spoločnosti proti korumpovaniu nielen pracovníkov, ktorí rozhodujú vo veciach všeobecného záujmu, ale aj tých, ktorí také veci vôbec obstarávajú. Dôležité je postihovať aj také prípady, keď príslušní pracovníci, povinní podľa svojho zamestnania uspokojovať potreby občanov financované z celospoločenských prostriedkov, prijímajú za takéto služby úplatky. Trestný zákon konkretizuje rôzne druhy úplatkárstva. Ustanovenie § 160 Trestného zákona zahrňuje prípady prijímania úplatku, teda trestné člny, ktoré môžu byť priamo spáchané len účastníkmi obstarávania vecí všeobecného záujmu. Ustanovenie § 161 poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku postihuje v podstate formy súčinnosti na trestnom čine podľa § 160. Ide o úkony zo strany osôb, ktoré nie sú účastníkmi obstarávania vecí všeobecného záujmu. Tieto úkony boli zaradené do samostatnej skutkovej podstaty, najmä preto, aby bol vystihnutý rozdiel v stupni nebezpečnosti pre spoločnosť. Už z povahy veci vyplýva, že pri všetkých druhoch úplatkárstva sa vyžaduje úmyselné zavinenie. V záujme účinného boja proti úplatkárstvu bolo prijaté osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti. Na základe tohoto ustanovenia zaručuje sa páchateľom úplatkárstva v niektorých prípadoch a za určitých podmienok beztrestnosť, ak oznámia svoj trestný čin prokurátorovi alebo orgánom ZNB. Tento inštitút sa obmedzuje len na podplácanie a nepriame úplatkárstvo. Oznámenie pri priamom úplatkárstve, t. j. osoby, ktoré prijali úplatok zostávajú aj napriek oznámeniu trestne zodpovedné, oznámenie môže mať vplyv napr. na výmeru trestu. V tomto prípade má zákon, na mysli, keď kolísavý, ale v podstate poctivý občan bol na úplatok zvedený. Potreba ďalšieho zdokonaľovania trestoprávnej ochrany proti úplatkárstvu je v súčasnej dobe široko posudzovaná aj v súvislosti s pripravovanou novelizáciou trestného zákonodarstva.

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR na otázky poslanca Martina U š i a k a uviedol, že závod Slovlik v Leopoldove je považovaný za najväčšieho znečisťovateľa vôd v rezorte poľnohospodárstva a výživy. Riešenie tejto problematiky, vzhľadom na veľkú zaťaženosť odpadových vôd organickými látkami, je technicky veľmi zložité a finančne náročné. Výstavba čistiacej stanice napriek tomu, že by bola veľmi drahá, (500 mil. Kčs), nedávala záruku požadovaného stupňa čistoty vôd. Preto sa hľadali rôzne varianty riešenia, založené na využití tuzemskej technológie a možnosti získania druhotných surovín z odpadovej vody pre krmovinárske účely. Vybudovanie novej čistiacej stanice sa pripravuje na začatie v roku 1985 v rámci 7. päťročnice. O konečnom zaradení stavby do plánu výstavby sa rozhodne pri zostavovaní plánu na rok 1985.

Riešenie tohoto problému považuje ministerstvo za naliehavú úlohu a to predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ako aj z hľadiska podnikovej ekonomiky.

V závere minister poľnohospodárstva a výživy SSR ubezpečil poslanca M. Ušiaka, že ministerstvo bude venovať i naďalej zvýšenú pozornosť a urobí všetko, aby v rámci aktívnych opatrení dopad na čistotu vôd bol aj do výstavby spomínanej novej čistiarne odpadových vôd čo najnižší.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP