SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

55 Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z....................................................

ktorým sa mení o dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 36/1983 Zb. ) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 písm. a) č. 13 sa za slovo "dávkach" vkladajú slová "zo zabezpečenia v chorobe a".

2. § 9 písm. a) č. 4 znie:

"4. i poskytnutí kúpeľnej starostlivosti nepracujúcim dôchodcom, členom jednotných roľníckych družstiev, vedeckým pracovníkom, umelcom a novinárom, občanom poskytujúcim služby na základe povolenia národného výboru, ako aj rodinným príslušníkom všetkých týchto osôb, s výnimkou chorôb, na ktoré poskytujú kúpeľnú starostlivosť podľa osobitných predpisov orgány štátnej zdravotníckej správy, ".

Čl. II Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dôvodová správa

Na vykonanie zásad účinnejšieho riadenia a pružnejšieho zabezpečovania platených služieb schválených vládou ČSSR uznesením zo 4. marca 1982 č. 55 schválila vláda ČSSR uznesením z 10. marca 1983 č. 42 zásady úpravy sociálneho zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru. Uvedené zásady si vyžadujú novelizáciu právnych predpisov o sociálnom zabezpečení v pôsobnosti federácie i republík.

V nadväznosti na doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia § 172 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 30/1983 Zb. ) pripravuje sa novela vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení. Oproti súčasnému právnemu stavu pôjde o rozšírenie zabezpečenia matky a dieťaťa a zavedenie zabezpečenia v chorobe, i zabezpečenia pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách (s výnimkou základnej a náhradnej služby) týchto občanov. Terajší okruh dávok zo zabezpečenia matky a dieťaťa (podpora pri narodení dieťaťa a prídavky na deti) sa rozšíri o peňažnú pomoc v materstve a zo zabezpečenia v chorobe sa budú poskytovať nemocenské, kúpelňa starostlivosť a pohrebné.

Pôsobnosť orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. v znení neskorších predpisov (úplne znenie č. 36/1983 Zb. ). Týmto zákonom je vymedzená aj pôsobnosť orgánov národných výborov všetkých stupňov na jednotlivých úsekoch sociálneho zabezpečenia včítane zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa vymedzeného okruhu pracujúcich.

Rozšírenie sociálneho zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru o zabezpečenie v chorobe vyžaduje si aj zmenu a doplnenie uvedeného zákona Slovenskej národnej rady, a to určením stupňa národného výboru, ktorému sa zverí právomoc rozhodovať o týchto dávkach.

Predložený návrh zákona vychádza z doterajšieho vymedzenia pôsobnosti, podľa ktorého rozhodovanie o dávkach zo zabezpečenia matky a dieťaťa určeného okruhu pracujúcich patrí do právomoci okresných národných výborov. Doplnením príslušného ustanovenia § 8 tohto zákona rozšíri sa pôsobnosť okresných národných výborov rozhodovať aj o nemocenskom a pohrebnom týchto občanov. Podľa navrhovaného doplnenia § 9 budú posudkové komisie sociálneho zabezpečenia okresných národných výborov rozhodovať o kúpeľnej starostlivosti.

Rozšírenie okruhu dávok zo zabezpečenia matky a dieťaťa občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru o peňažnú pomoc v materstve si nevyžaduje novelizáciu tohto zákona, pretože rozhodovacia právomoc okresných národných výborov aj o tejto dávke vyplýva už zo súčasného znenia § 8 ods. 1 písm. a) č. 13.

Nová úprava sociálneho zabezpečenia sa bude dotýkať len občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru, ktorí nebudú takto zabezpečení iným spôsobom (ako pracovníci v pracovnom pomere, členovia JRD, členovia výrobných družstiev a pod. ).

V celoštátnom vyjadrení sa predpokladá, že na navrhovanom rozšírení okruhu dávok a výhodnejších podmienkach ich poskytovania sa bude podieľať zhruba 4 až 5 tisíc takýchto občanov. V ročnom vyjadrení sa zvýšia náklady na zabezpečenie v chorobe a na zabezpečenie matky dieťaťa cca o 4 mil. Kčs a náklady na dôchodkové zabezpečenie cca o 1 mil. Kčs. Vychádzajúc z uvedených údajov možno predpokladať, že v Slovenskej socialistickej republike pôjde zhruba o 1100 takto zabezpečených občanov a zvýšenie nákladov v ročnom vyjadrení neprevýši v zabezpečení v chorobe a v zabezpečení matky a dieťaťa sumu 1, 2 mil. Kčs a v dôchodkovom zabezpečení sumu cca 0, 3 mil. Kčs. V Slovenskej socialistickej republike sa teda zvýšia celkové výdavky na sociálne zabezpečenie zhruba o 1, 5 mil. Kčs ročne.

Predpokladá sa však, že finančný dopad navrhovaných opatrení v sociálnom zabezpečení sa pokryje zvýšením daňového výnosu vyplývajúceho z rozšírenia služieb.

Vzhľadom na predpokladaný rozsah takto zabezpečených občanov a predkladanú frekvenciu jednotlivých dávok pôjde len o zanedbateľné rozšírenie výkonu štátnej správy okresných národných výborov, ktoré si nevyžiada zvýšenie počtu ich pracovníkov.

Navrhovaná účinnosť tohto zákona Slovenskej národnej rady nadväzuje na účinnosť predpokladanú pri príprave novely zákona č. 121/ /1975 Zb. o sociálnom zabezpečení vzhľadom na potrebný časový súlad obidvoch noriem.

Peter C o l o t k a

predseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky

Dezider Krocsány

minister práce a sociálnych vecí

Slovenskej socialistickej republiky

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie 55 a

S p o l o č n á správa

Ústavnoprávneho výboru SNR, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Výbor SNR pre národné výbory a národnosti a Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné na schôdzke 27. septembra 1983 a Ústavnoprávny výbor SNR na schôdzke 30. septembra 1983 prerokovali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení (tlač SNR 55) a vyslovili s ním súhlas.

Uvedené výbory odporúčajú Slovenskej národnej rade schváliť vládny návrh zákona s touto úpravou:

K čl. 1 bodu 2

V § 9 písm. a) č. 4 nahradiť slovo "poskytujú" slovom "povoľujú".

Bratislava 3. októbra 1983.

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v. r.

predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Matúš Benyó v. r.

podpredseda SNR

a predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

Anna Kretová v. r.

podpredsedníčka SNR

a predsedníčka Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP