SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

57

Návrh

Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok.

Úmrtím poslanca Slovenskej národnej rady Františka Hagaru zanikol poslanecký mandát vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo doplňovacie voľby vo volebnom obvode číslo 15 -Pezinok na 1. a 2. júla 1983, ktoré sa v uvedenom termíne uskutočnili.

V doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca SNR Peter D u d á š.

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému a imunitnému výboru SNR volebné písomnosti - prihlášku kandidáta Národného frontu k registrácii, zápis o registrácii kandidáta Národného frontu, zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode a záverečnú správu Slovenskej volebnej komisie Národného frontu o výsledku doplňovacích volieb.

Z predložených dokladov Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že vo volebnom obvode číslo 15 bolo do voličských zoznamov zapísaných 20054 voličov. Vydaných bolo 19913 hlasovacích lístkov, t. j. 99, 30 % voličom. Odovzdaných bolo 19 908 platných hlasovacích lístkov, t. j. 99, 97 %. Pre kandidáta Národného frontu na poslanca SNR Petra D u d á š a hlasovalo 19 905 voličov, t. j. 99, 98 %.

Mandátový a imunitný výbor SNR na svojej schôdzke 1. novembra 1983 po preskúmaní týchto dokladov zistil, že doplňovacie voľby boli vyhlásené a vykonané v súlade s platným právnym poriadkom. Mandátový a imunitný výbor nezistil žiadne závady a taktiež mu neboli

podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Na základe týchto dôvodov Mandátový a imunitný výbor SNR odporúča, aby Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona číslo 143/1968 Zb. o československej federácii overila platnosť voľby poslanca Slovenskej národnej rady Petra D u d á š a, zvoleného v doplňovacích voľbách 1. a 2. júla 1983 vo volebnom obvode číslo 15 -Pezinok.

Daniel Futej v. r. predseda Mandátového a imunitného výboru SNR

Ernest Križan v. r. overovateľ


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP