SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

59

Správa o plnení úloh vedecko-technického rozvoja a uplatňovaní jeho

výsledkov v praxi

Predkladaná správa vlády SSR o vedecko - technickom rozvoji a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi je spracovaná na základe rozhodnutia 10. schôdzky Slovenskej národnej rady. V súlade s tým sústreďuje sa na zhodnotenie plnenia uznesení 15. schôdzky SNR z decembra roku 1974, ďalej na zabezpečenie záverov XVI. zjazdu KSČ, rezolúcie zjazdu KSS a zákona SNR č. 128/1981 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva na roky 1981 - 1985. Súčasne uvádza opatrenia, ktoré vykonala vláda SSR a jej ústredné orgány na splnenie uvedených uznesení.

Na zabezpečenie uznesenia májového zasadnutia ÚV KSČ a ÚV KSS v roku 1974 bol straníckymi a vládnymi orgánmi prijatý Súbor opatrení na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti národného hospodárstva. Tento súbor prispel k zintenzívneniu prác výskumnej a vývojovej základne a lepšiemu využívaniu ostatných zdrojov technického rozvoja, o čom svedčia nasledovné údaje:

Národný dôchodok SSR vzrástol od roku 1974 do roku 1982 o 29, 3 %, spoločenská produktivita práce o 18, 4 % a vybavenosť pracovníka strojmi, zariadeniami a stavbami o 50, 3 %. Zvyšovanie výroby sa krylo prevažne rastom produktivity práce. Presadila sa väčšia koncentrácia síl a prostriedkov na kľúčové úlohy štátneho plánu technického rozvoja i progresívnejší výber úloh. Svedčí o tom skutočnosť, že podiel realizácie novej výroby zo štátnych úloh predstavuje z celkovej realizácie technického rozvoja 33, 4 '%, hoci podiel štátnych úloh technického rozvoja z ich celkového počtu je len 3, 8 % a z vynakladaných prostriedkov len 28, 4 %. Hodnota nových výrobkov sa v SSR zvýšila z 11, 2 mld. Kčs v roku 1975 na 29, 7 mld. Kčs v roku 1982, pri súčasnom zvýšení podielu výrobkov zaradených štátnymi skúšobňami do prvého

stupňa akosti z 8, 3 % na 43, 8 %. Obdobne vzrástol podiel inovovaných výrobkov z celkového počtu výrobkov z 5, 3 % v roku 1976 na 8, 5 % v roku 1982 a ich hodnota z celkovej hodnoty tovaru sa zvýšila z 5, 7 percent na 6, 1 %. Zvýšila sa aj hodnota nových, technicky pokrokových výrobkov z 1, 1 mld Kčs na 1, 7 mld Kčs.

Z vybraných technicko-hospodárskych ukazovateľov znížila sa najmä merná spotreba paliva na dodávku elektriny do siete z 0, 436 tmp na MWh v roku 1975, na 0, 415 tmp/MWh v roku 1982. Straty elektriny v rozvodnej sieti klesli z 8, 1 % na 6, 1 %. Spotreba koksu na výrobu 1 tony surového železa sa znížila z 530 na 515 kg.

Sústavne vzrastal podiel novej techniky vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Zvyšoval sa podiel komplexnej mechanizácie i automatizácie. Napríklad v potravinárskom priemysle výroba chleba na komplexne mechanizovaných linkách v uvedenom období vzrástla z 24 na 52 %, spracúvanie mäsa zo 68 na 92 % (podrobnejšie údaje sú uvedené v prílohe správy). Na súhrnných výsledkoch sa najvýraznejšie podieľalo strojárstvo, elektrotechnický, chemický a spotrebný priemysel a poľnohospodárstvo.

K dosiahnutým výsledkom v národnom hospodárstve prispela aj práca základného a aplikovaného výskumu a vývoja. Jej najdôležitejšie úlohy sú sústredené v štátnom pláne, kde sa za prvé dva roky tejto päťročnice dosiahli viaceré pozitívne výsledky. V štátnom pláne technického rozvoja sa v SSR rieši v období 7. päťročnice 170 výskumných a vývojových úloh (v 6. päťročnici to bolo 197 úloh), z ktorých je 19 % záväzných úloh vlády ČSSR a SSR. Na riešenie týchto úloh sa plánuje vynaložiť 7, 5 mld Kčs neinvestičných prostriedkov, z toho zo štátneho rozpočtu 5, 1 mld Kčs. Podiel výrobno-hospodárskych jednotiek na financovaní štátnych úloh sa zvýši z 28, 7 % v predchádzajúcej päťročnici na 32 % v 7. päťročnici. Podiel úloh s realizačnými výstupmi hmotnej povahy sa zvýši o 7 % a dosiahne 72 %.

Realizáciou štátnych úloh. riešených v 7. päťročnici sa predpokladá dosiahnuť ročná úspora palív a energie 11, 5 mil. GJ, úspora surovín a materiálov 0, 7 mld Kčs, úspora 21 tisíc pracovníkov, zvýšenie zisku u výrobcov novej techniky 2, 7 mld Kčs, úspora vlastných nákladov u užívateľov 8, 8 mld Kčs a zlepšenie obchodnej bilancie o 5, 6 mld Kčs Fco.

Plán realizácie zahrňuje 714 realizačných výstupov v hodnote novej výroby a výrobkov za 26, 3 mld Kčs (v 6. päťročnici to bolo 9, 1 mld Kčs). Zlepšilo sa rovnomernejšie rozloženie hmotnej realizácie do jednotlivých rokov päťročnice.

Za posledné dva roky tejto päťročnice sa v SSR dosiahlo zníženie spotreby palív a elektriny z 3, 3 TJ/mil. Kčs hrubej výroby v roku 1980 na 3, 05 TJ/mil. Kčs hrubej výroby v roku 1982. Napríklad v spotrebe

paliva na výrobu elektriny v parných elektrárňach sa dosiahlo zníženie z 11, 19 na 11, 07 GJ/MWh a vo výrobe cementu zo 49, 8 na 49, 3 kWh/t. Priaznivé výsledky sa dosiahli aj v znižovaní spotreby palív a energie na 1 Kčs výkonov, a to zo 6, 92 na 6, 17 halierov, materiálových nákladov bez odpisov zo 70, 21 na 68, 42 halierov, zvýšenie zisku z 9, 7 mld. Kčs na 10 mld. Kčs, t. j. o 3, 3 % a zvýšila sa aj rentabilita k nákladom z 5, 03 na 5, 23 %. Menej priaznivé výsledky sa docielili pri uznaných reklamáciách, ktoré stúpli z 372 mil. Kčs na 716 mil. Kčs. Straty z nekvalitnej výroby za celú SSR sa znížili zo 480 mil. Kčs na 420 mil. Kčs, ale za ústredné orgány SSR sa zvýšili z 86 mil. Kčs na 117 mil. Kčs.

Za prvé dva roky tejto päťročnice sa za ústredné orgány SSR plán realizácie všetkých úloh technického rozvoja splnil na 103 % a hodnota novej výroby a výrobkov dosiahla 17, 4 mld. Kčs. Obdobné výsledky sa dosiahli aj v organizáciách riadených federálnymi orgánmi.

Zlepšenie nastáva aj v zaraďovaní nových výskumných a vývojových úloh do štátneho plánu. Ich zameranie lepšie zodpovedá potrebám národného hospodárstva. Skrátila sa doba riešenia úloh výrobkového charakteru a urýchlila doba návratnosti vložených prostriedkov.

V jednotlivých odvetviach národného hospodárstva SSR sa za obdobie od májových plén ÚV KSČ a ÚV KSS v roku 1974 dosiahli tieto najdôležitejšie výsledky:

V energetike sa do prevádzky uviedli prvé bloky jadrových elektrární, ktoré už zabezpečujú takmer 30 % výroby elektrickej energie v SSR. Pokračuje sa vo výstavbe ďalších technicky náročných diel, ako je sústava vodných diel na Dunaji a vodná elektráreň Králové. Uvádzanie ďalších blokov jadrových elektrární sa oneskoruje, čo spôsobuje značné problémy národnému hospodárstvu. Rozvinulo sa energetické strojárstvo, najmä v n. p. S. M. Kirova v Tlmačoch, ktoré vyrábajú náročné zariadenia pre jadrové elektrárne. Začala sa výroba zariadení a prístrojov pre jadrovú techniku v Tesle Vráble a unikátnych prístrojov v Spišskej Novej Vsi.

Postupnou realizáciou Štátneho delového programu 02 "Racionalizácia úspor palív a energie" znižuje sa energetická náročnosť výroby. K tomuto úsiliu významne prispela aj spoločenská previerka hospodárenia s palivami, energiou a pohonnými hmotami, vykonaná v tomto roku. Napriek dosiahnutým výsledkom je však znižovanie spotreby palív a energie ešte nedostatočné. Stále máme vysoký podiel energeticky náročných výrobkov. Predsedníctvo ÚV KSČ, ÚV KSS i vláda SSR prijali preto opatrenia na výraznejšie dosahovanie úspor.

Výskum v tejto oblasti sa sústreďuje na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrových elektrární, na efektívne využitie inštalovaného výkonu, racionalizáciu všetkých druhov spotrebičov a na vytváranie

podzemných zásobníkov pre plynulé zásobovanie národného hospodárstva plynom.

V hutníctve železa sa rozšírila výroba ocele progresívnou konvertorovou technológiou. Takmer celá produkcia sa v SSR už zabezpečuje týmto progresívnym, energeticky menej náročným spôsobom. Prechádza sa k plynulému odlievaniu ocelí. Do roku 1985 sa táto technológia uplatní u 25 % výroby a dosiahne sa pomocou nej úspora 144 tis. ton kovov a 24 tis. ton merného paliva za rok. V porovnaní s priemyselne vyspelými štátmi však ČSSR zaostáva vo výrobe legovaných ocelí a dosahuje len 40 % z ich úrovne meranej podielom výroby u tohto sortimentu.

V hutníctve neželezných kovov sa zvládla originálna československá technológia výroby kysličníka hlinitého vysokotlakovým rozkladom bauxitu v ZSNP Žiar nad Hronom. Rekonštrukciou sa tu docieli úspora elektrickej energie o 34 %. Švermove železiarne n. p. v Podbrezovej sa stali jedným z najväčších výrobcov presných oceľových trubiek v ČSSR.

Výskum sa v týchto odvetviach zameriava najmä na úsporu a lepšie zhodnotenie surovín. Osobitne sa rieši výroba hliníka z nebauxitových surovín; zvýšenie výroby hliníka vysokotlakovým rozkladom bauxitu; racionálna ťažba a lepšie využitie magnezitových rúd na výrobu žiaruvzdorných materiálov a nové druhy stavív; automatizované systémy riadenia technologických procesov; kontinuálna rafinácia hliníkových zliatín.

Výskum a vývoj v strojárstve vyriešil rad nových výrobkov a technologických postupov, prispel k zlepšeniu organizácie práce a riadenia. Vyvinuli sa napríklad pružné účelové výrobné systémy. Na vysokej úrovni sa rieši automatizácia a mechanizácia interných montáží, nekonvenčné metódy obrábania (elektroiskrové a elektrochemické), ktorými produktivita práce sa oproti klasickej technológii zvyšuje o viac ako 500 %. Nedostatkom je, že táto progresívna technológia bude sa realizovať iba z necelej tretiny plánovanej kapacity. Vyvinuli sa nové technológie zvárania, stavebné a cestné stroje, stroje na mechanizovanú ťažbu dreva. Významnú úlohu zohrávajú nové typy automobilov Tatra 815. Usiluje sa o zvýšenie technickej úrovne a životnosti klzných a valivých ložísk, rozšírilo sa použitie práškovej metalurgie. V úzkej spolupráci so Sovietskym zväzom pokračujeme vo vývoji a výrobe priemyselných robotov a manipulátorov, vytvárajú sa podmienky na ich 'rýchlejšie nasadzovanie do užívateľskej sféry. Popri nesporných úspechoch v popredí pozornosti strojárskej výroby naďalej zostáva zavádzanie materiálovo a energeticky menej náročných výrob, lepšie rozvinutie výroby kompletačných odborov, s maximálnym využívaním elektroniky.

V procese komplexnej automatizácie skupinovým nasadením priemyslových robotov a manipulátorov sa zatiaľ postupuje pomaly pre nepripravenosť konštrukčno-projektových činností, servisných činností a užívateľskej sféry. Zaostáva tiež využívanie progresívnych technológií, vcelku je nízky podiel plošného a objemového tvárnenia oproti trieskovému obrábaniu. V krytí potrieb spotrebiteľského trhu strojárskym spotrebným tovarom zaostáva sa v plnení oprávnených požiadaviek spotrebiteľov na sortimentnú skladbu, úžitkové vlastnosti a technickú úroveň výrobkov.

Osobitnú podporu vláda SSR a jej orgány venovali rozvoju elektroniky a elektrotechniky a jej uplatneniu v národnom hospodárstve. Širším uplatnením automatizácie výrobných procesov a nevýrobných činností, najmä využitím vlastných riadiacich počítačových systémov programu SMEP, riešeného v rámci krajín RVHP, vytvárajú sa podmienky pre rast spoločenskej produktivity práce.

Predsedníctvo vlády SSR uznesením č. 81/1981 prijalo opatrenia na zvýšenie podielu výskumných a vývojových ústavov a výrobných organizácií v SSR na rozvoji elektroniky a mikroelektroniky v národnom hospodárstve. Tieto opatrenia sa postupne realizujú, napríklad vo výkonovej elektronike, elektronických rozvádzačoch, technických prostriedkoch pre automatizované systémy riadenia výroby a nevýrobných činností. Intenzívne sa rozvíjajú nové technológie výroby mikro-elektronických prvkov, zvlášť na báze gálium-arzenidu, ktoré umožnia družicový príjem farebnej televízie a výrobu optoelektronických oznamovacích systémov vrátane magnetoskopov.

Vláda SSR svoje opatrenia zamerala tiež na cieľavedomé nasadzovanie a využívanie výpočtovej techniky. Na základe toho sa v SSR rozpracovalo približne 230 automatizovaných systémov podnikov, ktoré napomáhajú riešiť zložité otázky riadenia. Uznesením č. 334/1982 uložila zvýšiť podiel výstavby automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, najmä v chemickom a textilnom priemysle, v zdravotníctve a v projekčných prácach v stavebníctve. Experimentálne sú odskúšané prostriedky výpočtovej techniky programu SMEP v budovaní počítačových sietí, umožňujúcich ďalší pokrok vo využití výpočtovej techniky a znižovaní investičných nákladov na výpočtovú techniku.

Výskum sa v tejto oblasti zameriava na rozvoj súčiastkovej základne elektrotechnického priemyslu, hlavne mikroelektroniky, nové káble a elektroizolačné materiály, nové výpočtové systémy malých elektronických počítačov SMEP II., III., mikropočítače i minipočítače, ktoré vytvárajú základné technické prostriedky na budovanie automatizovaných systémov riadenia, najmä technologických procesov, prostriedkami vlastnej výroby a výrazne znižujú závislosť na dovoze. Nedostatkom Je nižšia kvalita a spoľahlivosť elektronickej súčiastkovej

základne. Neprimerane vysoké cenové relácie bránia rýchlejšiemu uplatneniu tejto progresívnej techniky v praxi.

V chemickom priemysle sa vybudoval rozsiahly petrochemický komplex, ktorý zabezpečuje potreby národného hospodárstva. Na základe vlastného výskumu bol vybudovaný komplex výroby polypropylénových vlákien. Technológia výroby je na vysokej technickej úrovni a ČSSR sa v tomto odvetví stala jedným z najväčších špecializovaných výrobcov nielen v rámci členských krajín RVHP, ale i vo svete. Dobré výsledky sa dosiahli vo výskume a výrobe prísad do gumy a plastických hmôt, prostriedkov na ochranu rastlín a prísad do olejov. Prínos z kvalitného riešenia znižuje oneskorená výstavba veľkokapacitnej prevádzky na výrobu retardérov horenia, ktorá sa odsúva až po roku 1990. Uvedené výroby dosahujú svetovú úroveň a mnohé z nich sa vyrábajú aj pre potreby štátov RVHP. V základnom výskume sa vypracovali podklady na niektoré nové výrobné postupy šetriace energiu, suroviny a náklady na dovoz.

V súvislosti s výrazným zvýšením cien surovín na svetových trhoch sa vláda intenzívne zaoberá problematikou hlbšieho spracovania ropy. Na základe uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 1/1981 sa príslušné alternatívy spracovávajú tak, aby sa v potrebnej miere zabezpečili pohonné hmoty a suroviny pre petrochemický komplex, bez dodatočného zvyšovania nákupu ropy.

Vyššiu pozornosť treba venovať urýchleniu inovácií a modernizácii vybraných chemických výrob tak, aby sa znížila spotreba surovín, energie, zvýšila sa kvalita výrobkov a zabezpečila sa ochrana životného prostredia. Ide najmä o priemyselné hnojivá, celulózové vlákna, náterové hmoty, agrochemikálie a iné.

Výskum v tejto oblasti sa zameriava na zvýšenie podielu výroby strednej a malotonážnej chémie v záujme lepšieho zhodnocovania surovín a znižovania energetickej náročnosti. Vyššie zhodnotenie ropy má umožniť nová technológia výroby nalkénov, na báze domácich surovín sa pripravuje výroba prísad do polymérov, rieši sa výroba tlakových rúr z PVC s vyššou húževnatosťou, čim sa odstráni dovoz tohto materiálu a dosiahne sa úspora kovov. Pripravujú sa nové typy motorových olejov, pesticídov, polypropylénových vláken so zlepšenými úžitkovými vlastnosťami a bytové textílie s využitím sklenených vláken so zameraním na zvýšenie exportnej schopnosti výrobkov.

V spotrebnom priemysle sa modernizovala výroba, pokračovala jeho chemizácia a vzrástol podiel spotrebného priemyslu v medzinárodnej deľbe práce. Napriek tomu sa zatiaľ nedosahuje potrebná efektívnosť výroby, najmä pre obmedzenú surovinovú základňu a malý podiel vysokovýkonnej modernej techniky. V textilných zušľachťovacích prevádzkach je nízky stupeň automatizácie a malé uplatnenie elektroniky a výpočtovej techniky. Zlepšenie tohto stavu je zabezpečované prijatím programu rozvoja chemických vláken a rozvoja textilného a odevného priemyslu na Slovensku, schváleného Predsedníctvom vlády SSR uznesením č. 27/1983.

V obuvníckom a kožiarskom priemysle v poslednom období sa presadzuje využívanie progresívnych liniek na výrobu vybraných druhov obuvi a postupne sa využíva elektronika pre riadenie technologických uzlov. Drevospracujúci priemysel sa preorientuje na spracovávanie všetkých zdrojov drevnej suroviny najmä na spracovanie vyššieho podielu menej hodnotných listnatých drevín, vyššie využitie zberového papiera a lesného odpadu. V tejto oblasti bol vyriešený rad výskumných úloh, ktoré bude potrebné v záujme docielenia lepších národohospodárskych výsledkov účelne využívať. Na rokovanie vlády je pripravený "Program vyššieho využitia a spracovania druhotných surovín" v rezorte Ministerstva priemyslu SSR.

V spotrebnom priemysle výskum rieši najmä vývoj vybraných technológií, ktoré umožnia úspory a lepšie zhodnotenie surovín a energie, spracovanie biomasy stromov a druhotných zdrojov surovín na aglomerované výrobky a bielenej buničiny na výrobu papiera. Vývoj nových sušiarní dreva so zníženou energetickou náročnosťou zabezpečuje lepšie zhodnotenie dreva na vývoz. Rozvíja sa ďalej mechanizácia a automatizácia výrobných procesov a využitie lasera pri meraní a obrábaní dreva. Rieši sa bezošvé zvarovanie vybraných dielcov odevov a bezniťové spájanie textílií s využitím ultrazvuku, výroba buničiny s lepšími vlastnosťami a spracovanie doteraz nevyužitých textilných odpadov na technické textílie.

V poľnohospodárskej výrobe sa dosiahla dobrá úroveň v hektárových úrodách obilnín vrátane kukurice a vo zvyšovaní úrod trvalých trávnych porastov. Stanovili sa zásady pre ekologickú a krajinnú optimalizáciu Východoslovenskej nížiny a utvorili sa predpoklady na zvýšenie jej produkčného potenciálu. Vykonali sa významné zmeny zamerané na zvýšenie produkcie mlieka, hovädzieho, ovčieho a hydinového mäsa, dobré výsledky sú v šľachtiteľskom programe v živočíšnej i rastlinnej výrobe, ako aj vo výžive hospodárskych zvierat vo vzťahu na ich úžitkovosť. Zdokonalili sa metódy diagnostiky, prevencie a liečby hospodárskych zvierat vo veľkochovoch.

Nedarí sa zatiaľ plne realizovať úlohy programu biochemizácie a chemizácie živočíšnej výroby z dôvodu odsúvania výstavby výrobných jednotiek (tylozín, L-lyzín, doplnky biofaktorov). Opatrenia, ktoré vykonali ústredné orgány SSR, priniesli len čiastkové zlepšenie. Týmto otázkam sa bude naďalej venovať pozornosť vrátane realizácie

enzýmového programu. Závažnou úlohou je riešiť správne proporcie medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou.

V potravinárskom priemysle sa dosiahli dobré výsledky v mliekárenskom, mäsovom, pekárenskom odbore, ktoré sú porovnateľné s úrovňou vyspelých štátov.

Výskum v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe je zameraný na ďalšie zabezpečenie sebestačnosti vo výžive obyvateľstva. Rieši sa zvýšenie biologického potenciálu odrôd a tým dosiahnutie zvýšenia hektárových výnosov oproti úrovni roku 1980 u obilnín o 0, 7 - 1, 3 t/ha, u krmovín o 1, 3 - 1, 8 t/ha, u semien o 60 kg/ha, a u strukovín o 0, 5-1, 1 t/ha; u trvalých trávnych porastoch na dosiahnutie 8 t/ha a u dočasných trávnych porastov 13 t/ha; na optimalizáciu technológie výroby kukurice a nové genotypy s cieľom dosiahnuť 9, 3 t zrna na ha a 14 t sušiny silážnej hmoty a pri závlahách 13, 3 t zrna na ha a 14 t sušiny na ha silážnej hmoty. Ďalej ide o riešenie otázok zvýšenia produktivity práce, mechanizáciu zberu ovocia a zeleniny. V popredí pozornosti je zlepšenie živočíšnej produkcie, zdravotného stavu oviec, hydiny a volne žijúcich zvierat, na nové technológie rastlinnej a živočíšnej výroby v drevostavbách, rozvoj priemyselnej výroby vajec a hydinového mäsa a veľkovýrobne technológie chovu oviec.

Súčasná úroveň lesného hospodárstva je výsledkom dynamicky sa rozvíjajúceho procesu technizácie prác. Prácnosť v ťažbovej a investičnej činnosti klesla za posledných 10 rokov takmer na polovicu pri raste produktivity práce na pracovníka 1, 7-krát.

Výskum je zameraný najmä na otázky vplyvu vodných diel na lesné porasty, zvýšenie produkčnej schopnosti lesov diferencovaným obhospodarovaním porastov, využitie druhotných zdrojov biomasy lesných drevín uplatnením novej techniky a technológie, optimalizáciu techniky a technológií v ťažbovom procese, zavedenie ťažkotonážnej dopravy dreva a automatizáciu manipulačných skladov.

Vo vodnom hospodárstve urobili sa významné výskumné a prieskumné práce v súvislosti s výstavbou sústavy vodných diel na Dunaji. Výskum, vývoj i realizácia ich výsledkov v praxi sa sústredila na zabezpečenie dostatočných zdrojov vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Zlepšilo sa zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou približne o 10 %. Doriešili sa úpravy podzemných vôd kontaminovaných ropnými uhľovodíkmi. Prijali sa opatrenia na zisťovanie nových zdrojov vody a hospodárenie s ňou.

Výskum v súčasnom období rieši najmä nové progresívne postupy čistenia priemyselných odpadových vôd, nové technológie úpravy vôd vo vodárenských nádržiach a mestské čistiarne odpadových vôd.

V stavebnej výrobe a priemysle stavebných hmôt došlo k výraznému pokroku v odbore mostných stavieb a úspechy sa dosiahli v dopravňom a vodohospodárskom staviteľstve. Nové konštrukčné sústavy značne prispeli k spriemyselneniu bytovej a občianskej výstavby. Uplatnenie materiálových variantov stavebných objektov skvalitnilo proces stavania.

V priemysle stavebných látok sa vo zvýšenej miere uplatňovala automatizácia a mechanizácia technologických procesov. Zvyšuje sa inovácia výrobkov, najmä v cementárskom, tehliarskom a keramickom odbore. Zvýšil sa tiež podiel stavebného strojárstva na spriemyselňovaní stavebníctva, výrazne sa rozvinul odbor kameňopriemyslu a silikátovej prefabrikácie.

Napriek týmto pozitívam pretrvávajú niektoré nedostatky, ako je vysoká rozostavanosť, nedodržiavanie plánovaných lehôt výstavby a stagnujúca produktivita práce. Štruktúra kapacít neumožňuje plynulé odovzdávanie objektov a využitie strojného a dopravného parku je nízke.

Výskum je zameraný na ďalšie zvýšenie kvality stavebných prác, zníženie prácnosti a skrátenie doby výstavby - napr. zvyšovaním únosnosti betónových mostov s použitím segmentovej konštrukcie, novými konštrukčnými prvkami s uplatnením celostenových a strešných dielcov z pórobetónu a betónov vyšších kvalitatívnych vlastností; na nové technológie výstavby vozoviek, diaľnic a ostatnej cestnej siete (s použitím miestnych materiálov pri úspore bitúmenových pojív), na vyľahčené základové konštrukcie a nové technológie výstavby veľkopriestorových podzemných stavieb, nové technológie v tehliarskej výrobe, zemné práce veľkých objemov, výrobu drveného silikátového kameniva do betónov a na využitie priemyselných odpadov v tehliarskej výrobe.

V doprave sa riešili úlohy lepšieho zvládnutia zvýšených prepravných potrieb. V železničnej doprave sa dosiahli významné prínosy realizáciou kontajnerového dopravného systému. Dobré výsledky sa dosiahli v zlepšení bezpečnosti cestnej premávky a pri zvyšovaní efektívnosti výstavby, rekonštrukcie a údržby pozemných komunikácií. V mestskej premávke sa zvýšila plynulosť premávky a priepustnosť dopravných ciest.

Výskum sa zameriava na zavedenie progresívnych prepravných systémov, zvýšenie životnosti a prevádzkovej spoľahlivosti letiskových plôch a dráh, optimalizáciu údržby a rekonštrukciu dopravných systémov a znižovanie spotreby palív a energie v doprave.

Vysoko progresívnou oblasťou je využitie biologických vied v jednotlivých odvetviach spoločenskej činnosti. Vláda SSR sa týmito otázkami v poslednom období viackrát zaoberala. Svojimi uzneseniami č. 104/1982 a č. 59/1983 zabezpečuje rozvoj genetiky, výskum a rozvoj biotechnológií. Úlohy sú zamerané predovšetkým na výskum a reáližaciu enzýmového programu, biochemizáciu a chemizáciu živočíšnej výroby, výrobu bioplynu, výrobu liečiv, ako aj výrobu kvasničných buniek pre ľudskú výživu a na ďalšie produkty biotechnológií.

V zdravotníctve, najmä v starostlivosti o zdravie detí a žien, poskytuje naša spoločnosť služby, porovnateľné s najvyspelejšími krajinami. Dobré výsledky sa dosiahli v liečení chorôb srdcovo-cievneho systému a nádorových ochorení. Ako príklad vysokej účinnosti možno uviesť opatrenia v oblasti prevencie nákaz. V praxi sa uplatnil rad liečiv, imunopreparátov, diagnostik i výrobkov zdravotníckej techniky. Zdokonalili sa metódy a prostriedky zisťovania funkcie štítnej žľazy. Pripravilo sa špecifické antisérum trijódtyronínu, cyklického adenozínmonofosfátu a tyroxínu.

Výskum v tejto oblasti rieši vývoj a výrobu nových organických preparátov pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Skúma sa príčina kardiovaskulárnych a zhubných nádorových onemocnení, prevencia a diagnostika vybraných nákaz, chorôb dýchacieho ústrojenstva, reumatických chorôb, preventívna ochrana zdravia obyvateľstva, vplyv klimatických faktorov na ľudí s kardiovaskulárnymi a respiračnými chorobami, skúma faktory starnutia v záujme predĺženia pracovnej a životnej aktivity.

V geologickom výskume a prieskume sa dosiahol celý rad výsledkov vo vyhľadávaní rudných a nerudných surovín, uhlia, podzemných vôd, zdrojov geotermálnej energie, hlavne v oblasti južného Slovenska. V uplynulom období sa spracovali dôležité geologické mapové podklady pre zámery investičnej výstavby, čo umožnilo výber vhodných lokalít a skvalitnilo proces pri realizácii veľkých investičných celkov, ktoré majú mimoriadny význam pre národné hospodárstvo. Spracovaný je projekt na vykurovanie sídliska Sever v Galante termálnymi vodami. V súčasnom období sa pokračuje vo výskume volfrámového zrudnenia na južných svahoch Nízkych Tatier a polymetalických rúd v stredoslovenských neovulkanitoch.

Napriek pozitívnym výsledkom zostáva aj naďalej nedoriešený problém technológie vŕtania a odskúšania hlbokých vrtov nad 5000 m pri výskume ložísk ropy a zemného plynu v oblasti východného a južného Slovenska.

Uvedené údaje svedčia o tom, že v rozvoji vedy a techniky a uplatňovaní jeho výsledkov v spoločenskej praxi sa od posledného zasadnutia Slovenskej národnej rady v roku 1974 v prevládajúcej miere docielili pozitívne výsledky. K zníženiu účinnosti dochádza tam, kde buď pre nedostatok investičných prostriedkov, pripadne z iných dôvodov sa odsúva plánovaná výstavba prevádzok založených na výsledkoch výskumu, alebo sa namiesto plánovaného rozsahu novej výroby zabezpečuje iba minimálne množstvo. Preto vláda SSR od ústredných


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP