SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie 60

Vládny návrh Zákon

Slovenskej národnej rady z..............1983

o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Funkciu opatrovníka maloletého dieťaťa v konaní pred štátnym notárstvom vykonáva na základe rozhodnutia štátneho notárstva 1) okresný národný výbor.

§ 2

1. Okresný národný výbor

a) ustanovuje lehoty, v ktorých je organizácia najneskôr povinná odstrániť vady poskytnutej služby, ak bolo právo na odstránenie vád uplatnené v záručnej lehote2';

1) § 14 ods. 3 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred Štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení zákona č. 134/1982 Zb. (úplné znenie č. 72/1983 Zb. ).

2) § 273 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a § 250, 253 a 281 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení zák. č. 131/1982 Zb. (úplné znenie č. 70/1983 Zb.; ďalej len "Občiansky zákonník").

b) môže ustanoviť lehoty, v ktorých najneskôr je organizácia povinná zhotoviť vec na zákazku alebo vykonať opravu alebo úpravu veci3).

2. V meste, kde je mestský národný výbor prvej kategórie4), vykonáva pôsobnosť podľa odseku 1 tento národný výbor.

§ 3

Miestny národný výbor

a) vydáva v prípadoch, ktoré ustanoví vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením5), ak osobitný zákon neustanovuje inak6); súhlas na prenechanie nehnuteľnosti alebo jej časti na dočasné užívanie;

b) vydáva súhlas k zmluve o prevode budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve, ako aj k zmluve o prevode alebo prenájme poľnohospodárskeho (lesného) pozemku, ak nejde o prevod do socialistického spoločenského vlastníctva7).

§ 4

Zrušuje sa položka 7 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o náhodných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť...

3) § 268 ods. 1 a § 277 Občianskeho zákonníka.

4) § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona SNR č. 139/1902 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výberov na niektorých úsekoch štátnej správy (úplné znenie č. 35/1383 Zb. ).

5) § 397 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

6) § 9 ods. 3 zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby, § 40 zákona č. 122/1875 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, § 14 ods. 1 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 26 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

7) § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Potreba upraviť pôsobnosť národných výborov podľa predkladaného návrhu vyplynula zo skutočnosti, že novela Občianskeho zákonníka a novela notárskeho poriadku priamo neustanovili, ktorý stupeň a druh národných výborov bude vykonávať týmito novelami upravenú pôsobnosť. Podľa článku 91 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 57/1969 Zb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb., takúto úpravu pôsobnosti má vykonať Slovenská národná rada zákonom.

Návrh neobsahuje ustanovenia o pôsobnosti národných výborov vykonávať na základe rozhodnutia súdu funkciu opatrovníka občanovi, ktorý bol rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Túto pôsobnosť ustanovil zákon SNR č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

Vzhľadom na to, že ide o jednoduchú právnu úpravu, ktorou sa vykonáva novela Občianskeho zákonníka a novela notárskeho poriadku, upustilo sa od vypracovania zásad zákona.

Realizácia návrhu si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet, ani na rozpočty národných výborov a nevyžiada si ani nové nároky na plán práce.

Osobitná časť

K § 1:

Novelou zákona o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) vykonanou zákonom č. 134/1982 Zb. sa upravilo ustanovenie § 14 ods. 3 notárskeho poriadku tak, že za opatrovníka maloletého dieťaťa v konaní pred štátnym notárstvom môže štátne notárstvo určiť namiesto občana národný výbor. Keďže sa však neustanovuje, ktorý stupeň národného výboru má túto funkciu vykonávať, je potrebné túto pôsobnosť výslovne založiť.

Vzhľadom na to, že podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona SNR č. 140/1982 Zb. vykonáva vo Všeobecnosti funkciu opatrovníka maloletých okresný národný výbor, navrhuje sa, aby štátne notárstvo mohlo za opatrovníka v konaní pred štátnym notárstvom určiť iba tento národný výbor.

K § 2:

Ustanovovať lehoty, v ktorých sú organizácie poskytujúce služby najneskôr povinné odstrániť vady predaných, opravených alebo upravených vecí, ako aj lehoty, v ktorých sú organizácie najneskôr povinné zhotoviť vec na zákazku, opraviť alebo upraviť vec, patrilo podľa § 250 a 253, § 268 ods. 1, § 273 ods. 1, § 281 ods. 1 a § 277 Občianskeho zákonníka v znení čl. 2 zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike okresným národným výborom.

Vzhľadom na zvýšenie zodpovednosti mestských národných výborov prvej kategórie pri zabezpečovaní služieb obyvateľstvu a s prihliadnutím na potrebu operatívnosti pri úprave týchto lehôt v závislosti od konkrétnych podmienok sa navrhuje túto pôsobnosť zveriť popri okresných národných výboroch aj mestským národným výborom prvej kategórie. Ide o mestské národné výbory v mestách určených nariadením vlády SSR č. 156/1982 Zb., t. j. v Martine, Nitre, Piešťanoch, Prešove, Trenčíne, Trnave, Žiline, Mestský národný výbor vo Vysokých Tatrách a okrem toho o Mestský národný výbor v Banskej Bystrici.

Mimo územných obvodov mestských národných výborov bude tieto lehoty aj naďalej ustanovovať okresný národný výbor.

K § 3:

Novelou Občianskeho zákonníka (zákon č. 131/1982 Zb. ) sa § 397 tohto zákonníka doplnil o nový odsek 4, podľa ktorého môže vláda SSR určiť, v ktorých prípadoch treba na prenechanie nehnuteľnosti alebo jej časti na dočasné užívanie súhlas národného výboru. Návrh takéhoto nariadenia vlády SSR pripravuje Ministerstvo obchodu SSR.

Stupeň a druh národného výboru, ktorý bude takýto súhlas vydávať, možno podľa čl. 91 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 57/1969 Zb. ustanoviť iba zákonom SNR. Navrhuje sa, aby túto pôsobnosť vykonávali miestne národné výbory. Vychádza sa pritom z predpokladu, že miestny národný výbor najspoľahlivejšie pozná miestne podmienky, najmä možnosti využívania bytov na krátkodobé ubytovanie.

V mestách a obciach mestského charakteru, v ktorých pôsobia mestské národné výbory, budú túto pôsobnosť podľa § 26 ods. 2 zákona o národných výboroch vykonávať mestské národné výbory. V mestách Bratislave a Košiciach určí túto pôsobnosť štatútom Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy, resp. Národný výbor mesta Košíc.

Nedotknuté zostávajú ustanovenia osobitných zákonov upravujúce

prenechávanie nehnuteľností na dočasné užívanie odchylne. Ide najmä o § 9 ods. 3 zákona č. 123/1975 Zb. o užívanie pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby, § 40 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družtevníctve, § 14 ods. 1 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 26 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

Novelou Občianskeho zákonníka sa zároveň upravilo aj ustanovenie § 490 ods. 2 tohto zákonníka vypustením ustanovenia o stupni národného výboru príslušného na udeľovanie súhlasu k zmluve o prevode budovy alebo pozemku. Podľa tohto ustanovenia v znení zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, túto pôsobnosť vykonávali miestne národné výbory a v mestách a obciach mestského charakteru mestské národné výbory.

Navrhuje sa, aby aj do budúcnosti túto pôsobnosť vykonávali miestne národné výbory. Vzhľadom na to, že novelizovaný § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka už neobsahuje výslovne určenie stupňa národného výboru, treba túto pôsobnosť opätovne založiť.

K § 4:

V dôsledku úpravy § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka a opätovného ustanovenia pôsobnosti miestnych národných výborov týmto zákonom, navrhuje sa predchádzajúcu novelu § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka výslovne zrušiť.

V Bratislave 3. októbra 1983.

Peter C o l o t k a v. r. predseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky

Štefan L a z a r v. r.

minister vnútra

Slovenskej socialistickej republiky

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

60 a

Spoločná správa

Ústavno právneho výboru SNR a Výboru SNR pre národné výbory a národnosti o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku.

Ústavnoprávny výbor SNR na schôdzke 18. októbra 1983 a Výbor SNR pre národné výbory a národnosti na schôdzke 31. októbra 1983 prerokovali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku (tlač SNR 60} a vyslovili s ním súhlas.

Odporúčajú Slovenskej národnej rade uvedený vládny návrh zákona schváliť s týmito úpravami:

1. K § 2

V ods. 2 poznámku pod čiarou č. 4 upraviť takto: "4) § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona SNR č. 139/1982 Zb. (úplné znenie č. 35/1983 Zb. ). ".

2. V ostatných poznámkach pod čiarou vykonať drobné legislatívno-technické úpravy.

3. K § 5

Ustanoviť účinnosť zákona dňom vyhlásenia.

Bratislava 31. októbra 1983.

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v r.

predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Matúš Berayó v. r.

podpredseda SNR

a predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP