SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

61

Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z...............1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. 1

Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona SNR č. 70/1969 Zb., zákona SNR č. 150/1970 Zb., zákona SNR č. 121/1971 Zb., zákona SNR č. 41/1972 Zb. a zákona SNR č. 39/1973 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa z výpočtu ministerstiev Slovenskej socialistickej republiky vypúšťa Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky.

2. Za § 1 b sa vkladá nový § 1 c, ktorý znie:

§ 1 c

(1) Zriaďuje sa Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, územné plánovanie a stavebný poriadok.

(2) Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj pozostáva z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky a ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Prácu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(4) Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj rozhoduje v zbore o zásadných otázkach patriacich do jej pôsobnosti, o ostatných otázkach rozhoduje predseda komisie a vedúci pracovníci jej aparátu.

(5) Podrobnejšie vymedzenie úloh Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a zásady jej činnosti a organizácie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky. "

3. § 6 ods. 2 znie:

"Na čele Slovenského geologického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského geologického úradu zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde Slovenskej socialistickej republiky. "

Čl. 2

Zrušuje sa Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialiskej republiky. Jeho práva, povinnosti a záväzky prechádzajú na Slovenskú komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

Čl. 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.

Dôvodová správa

Potreba skvalitniť riadenie vedeckotechnického a investičného rozvoja a zabezpečiť koordináciu činností orgánov štátneho riadenia pri presadzovaní jednotnej vedeckotechnickej a investičnej politiky odôvodňuje, aby v súlade s uznesením 8. zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 16. júna 1983 a závermi zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska z 12. a 13. septembra 1983 sa zriadila tiež Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len "Slovenská komisia").

Zriadenie Slovenskej komisie sa navrhuje vykonať formou novely zákona SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť Slovenskej komisie ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky sa navrhuje vymedziť pre oblasť vedeckotechnického a investičného rozvoja a pre územné plánovanie a stavebný poriadok. Slovenská komisia bude súčasne usmerňovať ďalší rozvoj architektúry a urbanizmu v SSR.

Navrhovanou právnou úpravou sa vytvorí kolegiálny orgán, na čele ktorého bude podpredseda vlády SSR menovaný Predsedníctvom Slovenskej národnej rady. Ide o obdobnú úpravu postavenia predsedu Slovenskej komisie, ako bola určená pre predsedu Slovenskej plánovacej komisie zákonom SNR č. 150/1970 Zb.

Slovenská komisia bude rozhodovať v zbore o zásadných otázkach patriacich do jej pôsobnosti. Zmyslom druhej vety nového § 1 c ods. 4 je zabezpečiť zodpovedajúcu deľbu práce medzi kolegiálnym orgánom a aparátom. Aparátu Slovenskej komisie sa v záujme plynulého operatívneho riadenia zverí vydávanie individuálnych správnych aktov a ďalších opatrení. To umožní kolegiálnemu orgánu Slovenskej komisie sústrediť sa na riešenie otázok zásadnej povahy. Podrobnú úpravu - vymedzenie kompetencií kolegiálneho orgánu a aparátu Slovenskej komisie - bude obsahovať štatút Slovenskej komisie, ktorý schváli vláda SSR.

Článok 2 návrhu zákona zabezpečuje, aby na novozriaďovaný orgán prešli súčasne aj práva, povinnosti a záväzky zrušovaného ministerstva.

V súvislosti so zriadením Slovenskej komisie a z toho vyplývajúcou novelizáciou zákona SNR č. 207/1968 Zb. sa pristupuje k úprave postavenia riaditeľa Slovenského geologického úradu. Na čele Slovenského geologického úradu bol doteraz riaditeľ menovaný na návrh ministra výstavby a techniky SSR, ktorému aj zodpovedal za výkon svojej funkcie. V zmysle návrhu na čele Slovenského geologického úradu bude predseda, ktorý za výkon svojej funkcie bude zodpovedať vláde Slovenskej socialistickej republiky. Tým sa analogicky upraví postavenie vedúceho Slovenského geologického úradu na úroveň

predsedu českého geologického úradu, ktorý zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde ČSR.

Navrhovaná právna úprave si nevyžiada nároky na pracovné sily a nebude ani znamenať zvýšenie administratívnej náročnosti. Tak isto sa nezvýšia nároky na štátny rozpočet.

Obdobný návrh - na zriadenie Českej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj - sa prekladá v Českej socialistickej republike.

Bratislava 28. septembra 1983.

Predseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky: Peter C o l o t k a v. r.

Podpredseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky

poverený riadením Ministerstva výstavby

a techniky SSR Václav V a č o k v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

61 a

S p o l o č n á správa

Ústavnoprávneho výboru SNR, Výboru SNR pre plán a rozpočet a Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Ústavnoprávny výbor SNR na schôdzke 18. októbra 1983, Výbor SNR pre plán a rozpočet na schôdzke 13. októbra 1983 a Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo na schôdzke 21. októbra 1983 prerokovali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a vyslovili s ním súhlas.

Odporúčajú Slovenskej národnej rade uvedený vládny návrh zákona schváliť s týmito úpravami:

K čl. I

V úvodnej vete vypustiť slová "zákona SNR č. 70/1969 Zb.,.

V § 1 c v odseku 4 upraviť časť vety za čiarkou takto: "o ostatných otázkach rozhoduje predseda komisie a vedúci pracovnici na základe deľby riadiacich funkcií určenej štatútom komisie. ".

K čl. II

Druhú vetu upraviť takto: "Jeho práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú na Slovenskú komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj. ".

V Bratislave 24. októbra 1983.

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v. r.

predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ing. Branislav Bíroš v. r.

predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet

Ing. arch. Vladimír Fašang v. r.

predseda Výboru SNR pre priemysel

a stavebníctvo


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP