SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

62

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady

Návrh Uznesenie

Slovenskej národnej rady z novembra 1983

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom

na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Bratislava 17. októbra 1983.

II.

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983

V čase od 30. júna do 31. októbra 1983 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady trikrát, a to 30. júna 1983 po 9. schôdzke SNR, 29. augusta 1983 a 23. septembra 1983.

V zákonodarnej činnosti Predsedníctvo SNR podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňom 30. júna 1983 vyhlásilo:

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1975 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.

Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady, ktorými pridelil príslušným výborom na prerokovanie:

- zásady zákona o sústave základných a stredných škôl (školský zákon),

- zásady zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach,

- vládny návrh, ktorým sa podľa článku 19 ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) Ústavy medzinárodnej organizácie práce predkladajú Federálnemu zhromaždeniu ČSSR texty dohovorov a odporúčaní prijatých na 67. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve v roku 1981 so stanoviskom vlády ČSSR,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Prahe 12. októbra 1982,

- vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas návrh na pristúpenie ČSSR k Dohode o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, dohodnutej v Tokiu 14. septembra 1963,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Dohoda o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov, dohodnutá v Ženeve 13. novembra 1979,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Dohoda o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode, dohodnutá 12. apríla 1979 v Ženeve a Protokol k Dohode o vykonávaní článku VII. Všeobecnej dohody o clách a obchode, dohodnutý 1. novembra 1979 v Ženeve.

Predsedníctvo SNR prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania zásad vládnych návrhov zákonov a iných vládnych návrhov a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov SNR k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti prerokovalo a prijalo uznesenia:

- k správe zo skupinového prieskumu poslancov SNR o plnení úloh ústredných orgánov štátnej správy SSR a národných výborov vo vytváraní priaznivých podmienok pri výstavbe a prevádzke jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a konštatovalo, že v rámci vyvolaných a súvisiacich investícií sa buduje technická a spoločenská infraštruktúra, najmä v okrese Trnava, ako je doprava, vodovodná a cestná sieť, zdravotníctvo, predškolské a školské zariadenia, bytová výstavba, občianska a technická, ako i vyššia vybavenosť. Zdôraznilo, že pre zabezpečenie výstavby a prevádzky jadrových elektrárni je potrebné naďalej skvalitňovať úroveň dopravy pracujúcich, ubytovacie a stravovacie služby, dodávky pitnej vody a budovanie školských zariadení;

- k správe o činnosti Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a o jej výhľade do konca volebného obdobia;

- k návrhu programu 10. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia 10. schôdzky Slovenskej národnej rady k plneniu úloh vedeckotechnického rozvoja a k uplatňovaniu jeho výsledkov v praxi;

- k návrhu na niektoré zmeny v systemizácii pracovníkov Kancelárie Slovenskej národnej rady;

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno;

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove;

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II;

- k správe o vývoji národného hospodárstva SSR a plnení štátneho plánu za I. polrok a júl 1983 a konštatovalo, že vývoj národného hospodárstva bol v súlade so základnými cieľmi štátneho plánu. Vo väčšine odvetví sa splnili a prekročili plánované úlohy, čo malo pozitívny vplyv na uplatňovanie životnej úrovne obyvateľstva a zabezpečovanie jeho sociálnych istôt;

- o udelení Národnej ceny SSR v roku 1983:

kolektívu vedeckých pracovníkov Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave v zložení MUDr. Ján Siracký, DrSc., MUDr. Eva Siracká, DrSc., MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.;

doc. MUDr. Ivanovi Ruttkayovi - Nedeckému, DrSc., za objavné poznatky pri výskume elektrického poľa srdca a za ich uplatnenie v diagnostike srdcových chorôb;

Ing. Karolovi Horváthovi, CSc. a Ing. Kamilovi Volfovi za pôvodný prínos k riešeniu systému malých elektronických počítačov;

kolektívu vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu liehovarov a konzervárni v Bratislave v zložení Ing. Štefan Klempa, Ing. Peter Brokeš, CSc., Ing. Branislav Borčin, dr. Ing. Jozef Tamchyna a Ing. Vladimír Hlavačka za vyriešenie a zavedenie ultrafiltrácie v potravinárstve;

zaslúžilému umelcovi Milanovi Rúfusovi za básnickú skladbu Óda na radosť;

- o udelení Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra v roku 1983:

Oľge Kraťukovej, odbornej redaktorke ukrajinského štúdia Československého rozhlasu v Prešove za dlhoročnú publicistickú angažovanosť pri realizácii politiky KSČ;

prof. PhDr. Fraňovi Ruttkayovi, DrSc., vedúcemu katedry teórie a dejín žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave za významnú pedagogickú a vedecko - výskumnú činnosť pre rozvoj socialistickej žurnalistiky;

- k správe o účasti členov Predsedníctva SNR na plenárnych zasadaniach Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, krajských a vybraných okresných a obvodných národných výborov v I. polroku 1983 a k návrhu na ich delegovanie na plenárne zasadania národných výborov v II. polroku 1983;

- k návrhu programu 11. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia 11. schôdzky SNR k správe vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ;

- ku kontrolnej správe o plnení opatrení na zamedzenie nedostatkov v komplexnej bytovej výstavbe, zabezpečení prípravy a realizácie komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií, ako aj plnení úloh na úseku modernizácie bytového fondu v jednotlivých rokoch 7. päťročnice a konštatovalo, že účinnosť opatrení prijatých na zamedzenie nedostatkov v komplexnej bytovej výstavbe v 7. päťročnici sa priaznivejšie prejavila až v roku 1982. Zároveň poukázalo na značné nedostatky v časovom plnení úloh, predovšetkým z hľadiska dokončovania bytov koncom roka. Odporučilo vláde SSR prijať opatrenia na odstránenie existujúcich nedostatkov a predložiť kontrolnú správu Predsedníctvu SNR v I. polroku 1985;

- k správe o činnosti Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu a o jej výhľade do konca volebného obdobia;

- k návrhu na doplnenie programu 10. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k správe predsedu Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke SNR;

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121-126 v mestskej časti Petržalka;

- k správe o príprave výstavby Areálu Slovenskej národnej rady v Bratislave;

- k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1984;

- o predĺžení dovolenky poslancovi SNR Jozefovi Ripčovi.

Bratislava 17. októbra 1983.

III.

Správa

predsedu SNR o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 9. schôdzka Slovenskej národnej rady, konanej 29. a 30. B. 1983

Najzávažnejšie podnety poslancov SNR z 9. schôdzky SNR zaslali predsedovia výborov SNR príslušným členom vlády SSR, resp. vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR v júli a auguste 1983 s požiadaním, aby na podnety poslancov SNR odpovedali do 31. augusta 1983. Na základe odpovedí príslušných členov vlády SSR, ktoré boli zaslané poslancom a predsedovi SNR do 21. septembra 1983 sa podáva v stručnom výťahu správa o riešení najzávažnejších podnetov a námetov poslancov SNR prednesených na 9. schôdzke SNR.

Predseda vlády SSR k pripomienkam poslankyne J. Kohútovej, týkajúcich sa kumulácie dodávok hromadných substrátov pre n. p. Duslo, Chemické závody Wilhelma Piecka a Chemické závody Juraja Dimitrova uviedol, že ku kumulovaniu prepravovaných substrátov a zavádzaniu ucelených vlakov dochádza zo strany železnice z viacerých príčin, predovšetkým pre preťaženosť rozhodujúcich železničných tratí a uzlov. K pristaveniu niekoľkých ucelených vlakov dochádza len veľmi zriedka. Za súčasnej situácie v železničnej doprave, limitovanej jej možnosťami, je preto nevyhnutné, aby prepravcovia venovali väčšiu pozornosť udržiavaniu a rozširovaniu svojich vykladacích i nakladacích kapacít a zároveň, aby sa v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov usilovali o väčšiu rovnomernosť dodávok zo strany svojich zmluvných partnerov. Len dobrou vzájomnou spoluprácou a spoluprácou s dopravcom a dôsledným plnením svojich zákonných i zmluvných povinností môžu prepravcovia eliminovať sankčné postihy, ktoré ich zaťažujú.

K pripomienkam poslanca A. P a v l á k a, týkajúcich sa problematiky krytia potreby dopravných prostriedkov pre lesné hospodárstvo uviedol, že v uplynulom roku situáciu nepriaznivo ovplyvnil zvýšený vývoz traktorov ZETOR a nákladných automobilov AVIA, najmä do nesocialistických štátov, ako aj zastavenie dovozu traktorov TDT 55 Štátnou skúšobňou. Situácia v tomto roku je však priaznivejšia.

Minister stavebníctva SSR na vážne zaostávanie výstavby účelových objektov oznámil poslankyni A. E r e n t o v e j, že stavby alebo objekty sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, školstva a kultúry pre národné výbory sa zabezpečujú v rámci KBV, alebo ako účelová investičná výstavba.

V poslednom roku 6. päťročnice, v roku 1981 a čiastočne aj v roku

1982 došlo v organizáciách rezortu stavebníctva k značným problémom v zabezpečovaní úloh KBV. V roku 1982 rezort stavebníctva úlohy KBV zabezpečil v súlade s plánom. Problémy v KBV sa následne nepriaznivo prejavili aj v plnení úloh na účelovej investičnej výstavbe pre národné výbory. V tejto oblasti boli prednostne zabezpečované stavby podmieňujúce užívaniaschopnosť bytov, a to najmä stavby vodohospodárske, plynárenské a zdroje energií.

Na medzirezortnej úrovni prerokovali plnenie zdravotníckej a školskej výstavby, ako i plnenie úloh na stavbách sociálnej starostlivosti a boli prijaté príslušné opatrenia pre zabezpečovanie vecných a objemových úloh v II. polroku 1983.

Vyslovil súhlas s odporúčaním výboru, aby príslušné štátne orgány SSR vykonali analýzu príčin dlhoročného neplnenia úloh účelovej investičnej výstavby národných výborov.

K pripomienkam poslanca V. F ö l d e s a uviedol, že výsledky odvetvia stavebnej výstavby v roku 1982 boli ovplyvnené znižovaním objemu investičnej výroby v národnom hospodárstve v dôsledku obmedzených surovinových, materiálových a energetických vstupov. V dôsledku toho došlo k zmenám vo výrobnom programe a nadväzne na to i k nutnosti postupnej prestavby kapacít. V priebehu roku došlo ďalej k úprave hospodárskeho výsledku tohto odvetvia, najmä v dôsledku kumulácie prác na JE V - 2 a niektorých ďalších vplyvov. V dôsledku toho nezabezpečil rezort pôvodne plánované saldo finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu. Ďalším negatívnym vplyvom v plnení tohto vzťahu boli výsledky VHJ Priemyslového staviteľstva Košice.

V nadväznosti na štrukturálne zmeny výrobného programu, ako aj zníženie plánu ZSV o 3, 25 % oproti roku 1981 a niektoré špecifické vplyvy roku 1982, dostal sa vývoj produktivity práce do zložitých vzťahov a vznikol pokles produktivity zo ZSV oproti skutočnosti roku 1981 o 3, 3 %.

Vývoj produktivity práce v roku 1982 bol nepriaznivo ovplyvňovaný najmä štrukturálnymi zmenami, odchýlkami od plánu v objeme, ešte stále rozptylom stavebných kapacít, neuspokojivým zabezpečovaním potrieb v štruktúre dodávok materiálov a špecializovaných prác a služieb, nedostatočným využívaním pracovného času a mechanizmov.

Pre zabezpečenie plánovaného vývoja zásob v rokoch 7. päťročnice, zlepšenia riadiaceho procesu zásob a hospodárenia s materiálom, vydal rezort stavebníctva rad opatrení.

Z hľadiska zabezpečenia vývoja zásob v roku 1983, s osobitným zreteľom likvidácie jednoúčelových výrobných zásob na spomaľovaných (útlmových) stavbách, rezort od 30. 6. 1983 bude mesačne hodnotiť výsledky rozsahu likvidácie týchto zásob, ktoré mu predložia VHJ tak v technických jednotkách, ako aj vo finančnom vyjadrení.

Jednou z hlavných úloh štátneho plánu na rok 1983 je maximálne koncentrovať stavebné kapacity, znižovať rozostavanosť a zamerať kapacity na maximálne dokončovanie stavieb, a to i za cenu obmedzovania začínania ostatných stavieb. Tomuto zámeru rezort podriadil i rokovania v rámci DOV. Dá sa povedať, že cieľ znižovania rozostavanosti a obmedzovania začínania stavieb sa dosiahol.

Tlak na začínanie nových stavieb nad možnosti stavebných kapacít, ako sa uvádza vo vystúpení, je len miestneho charakteru, najmä v oblastiach sústredenej investičnej výstavby, kde sa začína veľa stavieb záväzných a vybraných centrálne posudzovaných. Týmto zákonite dochádza ku kapacitným problémom u tých stavebných podnikov, ktoré realizujú investičnú výstavbu v týchto oblastiach.

K pripomienkam poslanca P. Smolu, týkajúcich sa neplnenia plánovaných úloh na stavbách sociálnej starostlivosti v Stredoslovenskom kraji oznámil, že zaostávanie plnenia úloh na stavbách sociálnej starostlivosti bolo prerokované na vytýkacom konaní s generálnym riaditeľom Pozemného staviteľstva Bratislava a podnikovými riaditeľmi dodávateľských organizácií. Na rokovaní boli prijaté opatrenia pre zabezpečovanie plánovaných úloh v II. polroku 1983.

Na stavbe Ústavu sociálnej starostlivostí pre mládež v Oščadnici a Domu dôchodcov v Žiari nad Hronom sú pre II. polrok 1983 prijaté u dodávateľských organizácií opatrenia na zabezpečenie potrebných kapacít s cieľom dosiahnuť podstatné zlepšenie v plnení plánovaných úloh oproti I. polroku 1983.

Na pripomienky poslanca J. Širotňáka uviedol, že plánované úlohy na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych a historických stavebných pamiatok na Slovensku zabezpečuje v rámci Ministerstva stavebníctva SSR Pamiatkostav n. p. Žilina.

Táto stavebná činnosť je vecne riadená v zmysle uznesení vlády SSR a Je záväzná i pre investorov, ktorými sú príslušné národné výbory. Plnenie uvedených uznesení zabezpečuje realizáciu obnovy mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici a Levoči. Ostatná stavebná činnosť Pamiatkostavu n. p. Žilina pre realizáciu obnovy stavebných kultúrnych pamiatok je zabezpečovaná v rámci uzavretých hospodárskych zmlúv s príslušným investorom na vecné, objemové a časové plnenie.

Pamiatkostav n. p. Žilina v I. polroku prestaval na obnove a rekonštrukcii kultúrnych a historických pamiatok na Slovensku 48, 1 % z ročných úloh. Treba však poznamenať, že obnova niektorých pamiatkových objektov v zmysle uzavretých hospodárskych zmlúv pre rok 1983 v SSR sa vecne ani Objemovo nezabezpečuje z rôznych objektívnych príčin dodávateľa, či investora.

Postup výstavby na spomenutých kultúrnych stavbách sa v roku 1983 zlepšil. Na stavbe Divadla J. Záhorského v Prešove bolo v I. polroku 1983 prestavaných 40 % z ročnej úlohy, na areáli výstavníctva v Bratislave 34 % z ročnej úlohy a na Divadelnej službe v Martine 36, 7 % z ročnej úlohy. Dobré tempo výstavby pokračuje aj v roku 1983 na stavbe Divadla A. Bagara v Nitre, kde bolo v I. polroku 1983 zrealizovaných 44, 7 % z ročného plánu.

Minister zdravotníctva SSR zaslal listom stanovisko k otázkam poslankyne A. Erentovej, týkajúcich sa oblasti zdravotníctva vo Východoslovenskom kraji.

Vládou SSR schválený medziročný rast výdavkov na lieky a spotrebný zdravotnícky materiál v 7. päťročnici bol 7 %. Treba podotknúť, že ani jeden z krajov SSR tento stanovený rast v sledovanom období nedosiahol.

Liečivá z dovozu zo SŠ aj NŠ, sú účtované zdravotníckym zariadeniam v štátnej maloobchodnej cene, ktorá nepodlieha zvyšovaniu cien na kapitalistických trhoch, čiže táto skutočnosť sa v nákladoch na liečivá neprejavuje.

Na prekročení nákladov na lieky sa môže podieľať rad skutočností, ako napr. zavedenie tuzemskej výroby celého radu účinných liekov zo skupiny antiathmatík, antibiotík, vazodilatancií, cytostatík. Ich maloobchodná cena je dosť vysoká, avšak ich terapeutický prínos v sociálnom a ekonomickom výsledku nie je zanedbateľný; zavedením celospoločenských zdravotníckych programov (kardiovaskulárneho, onkologického, geriatrického), ako aj cielenými vyšetreniami, depistážou sa dostáva do evidencie špecializovaných zdravotníckych obvodov väčší počet pacientov s chronickými ochoreniami, napr. astmatickými, alergickými, kardiologickými, diabetici, ktorí musia byť trvalé nastavení na cenové náročné liečivá.

K prekročeniu vecných nákladov na 1 lekárske miesto v ambulantnej časti sa uvádzajú tieto dôvody: veľký podiel rekonštruovaných a obnovovaných zdravotníckych stredísk v jednotlivých okresoch kraja; v niektorých okresoch je nedostatočný počet lekárov v ambulantnej časti k danému počtu obyvateľstva (Poprad, Stará Ľubovňa); v niektorých prípadoch pri rekonštrukcii zdravotníckych zariadení bolo nevyhnutné pristúpiť k rozsiahlejšej údržbe a obnove, ako bolo plánované.

Ministerstvo zdravotníctva SSR zo svojej pozície tieto fakty nemôže ovplyvniť, toto zostáva v kompetencii KNV Košice.

Hlavnou príčinou prekračovania prostriedkov je nízky prirodzený úbytok odborných zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k počtu absolventov zdravotníckych škôl a prírastkom pracovníkov v pláne. Prijatie všetkých absolventov zdravotníckych škôl v porovnaní s nízkym

prirodzeným úbytkom má za následok vysoké počty pracovníkov na konci roka, ktoré podstatne prevyšujú už plán budúceho roku.

Prekračovanie pianu mzdových prostriedkov súvisí s prekračovaním plánu práce. Preto sa nedosahujú plánované rasty priemerných zárobkov pracovníkov v zdravotníctve. Plánom zabezpečená priemerná rozdá na rok 1983 v porovnaní so skutočnosťou roku 1981 predstavuje rast len 0, 38 %.

Minister financií SSR k pripomienkam poslankyne A. Erentovej, týkajúcich sa rozpočtového hospodárenia národných výborov oznámil, že tvorba dane z obratu je závislá predovšetkým od plnenia plánu výroby a dodávok do trhových fondov, včítane dodávok pre občanov za platené služby. V oblasti výrobných družstiev je plnenie týchto ukazovateľov negatívne ovplyvňované problémami v materiálno - technickom zásobovaní v odbyte. Zo šetrenia na Slovenskom zväze výrobných družstiev vyplýva, že bilančné materiály na plánovanú výrobu výrobných družstiev sú pokryté asi na 80 %. Chýbajúci materiál je prácne obstarávaný z rôznych mimobilančných zdrojov.

Na úseku zdravotníctva sa mzdové prostriedky prekročili o sumu 45, 5 mil. Kčs. S problematikou sa zaoberalo Predsedníctvo vlády SSR, ktoré 2. júna 1982 prerokovalo analýzu príčin dlhodobejšieho prekračovania plánovaného počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach riadených národnými výbormi a súhlasilo so zvýšením počtu pracovníkov v roku 1982 o 1 200 bez nadväzujúcich mzdových prostriedkov, ktoré sa zahrnuli do úpravy vykonávacieho štátneho plánu na rok 1982.

Pokiaľ ide o prekračovanie vecných nákladov na zdravotníctvo vo Východoslovenskom KNV uviedol, že v ambulantnej časti sa plánované vecné výdavky, a v rámci nich aj výdavky na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, prekročili. Ministerstvo financií SSR zabezpečuje v rozpočte výdavkov už po viac rokov medziročný rast na lieky & špeciálny zdravotnícky materiál vo výške 7 %. V skutočnosti Východoslovenský kraj dosiahol medziročný prírastok 82/81 až 10 %, čo odôvodňujú chrípkovou epidémiou, drahšími a účinnejšími liekmi. Prekročenie národné výbory kryli z vlastných doplnkových zdrojov.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií národných výborov sa za SSR splnili za rok 1982 na 98, 8 %, v porovnaní s rokom 1981 vzrástli indexom 106, 7. Neplnenie sa sústreďuje najmä do kapitoly dopravy, nakoľko krajské dopravné strediská prešli v roku 1982 z hospodárskych organizácií na rozpočtové, s ktorými sa v dôsledku hospodárnostných opatrení s pohonnými hmotami zrušila kooperačná činnosť, ktorá tvorila najväčšiu časť ich príjmov.

ONV Topoľčany za rok 1982 splnil príjmy z činnosti rozpočtových organizácií na 94, 6 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje menej

o 2, 5 mil. Kčs. V odvetví školstva ONV nesplnil príjmy za stravovanie v školských jedálňach v dôsledku oneskoreného odovzdania kapacít do prevádzky, prevedenie zdravotníckych škôl do krajského riadenia (1, 7 mil. Kčs) a v kultúre presunom kín v 9 obciach do osvetových besied, ktoré sú príspevkovými organizáciami

Podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej plánovacej komisie k pripomienkam poslanca V. F ö l d e s a oznámil, že založená koncepcia stavebníctva na zvýšený rozsah dokončovacích prác v rokoch 7. päťročnice si vyžiadala zabezpečiť aj zvýšený nákup malej mechanizácie.

Je pravdou, že v československom strojárstve sa nevytvárajú potrebné podmienky pre rozširovanie sortimentu malej mechanizácie a pre zvýšenie výroby uvedených zariadení podľa potrieb stavebníctva.

Stavebné žeriavy MB 20 a MB 40 sa vyrábali v n. p. Mostáreň Brezno na začiatku 60-tych rokov. Neskôr boli postupne nahradené žeriavmi vyšších výkonov MB 80, MB 100. Prípadné nové zaradenie stavebných žeriavov malých výkonov do výroby by sa mohlo realizovať iba po dôkladnom prieskume trhu a opodstatnenej požiadavky odberateľov.

Pokiaľ ide o problémy súvisiace s KBV možno konštatovať, že v režimoch KBV pre rok 1983 bol zabezpečený rozsah objemu prác a dodávok nad úroveň plánu schváleného vládou SSR o 343 mil. Kčs.

K pripomienke poslankyne A. E r e n t o v e j uviedol, že dodávky z rezortu priemyslu pre KNV a ústredne bilancovaných i nebilancovaných výrobkov nie sú pre organizácie KNV z hľadiska odberu závažné, ak na ne neuzatvoria odberateľskú zmluvu. Problémom môže byť kvalita, resp. štruktúra dodávok, ktoré majú dodávatelia k dispozícii. Dodávky textilných, sklárskych i obuvníckych výrobkov sú obdobnej kvality ako pre podniky a závody rezortu priemyslu. U niektorých výrobkov však ide napr. o zostatky, príp. krátke dĺžky a menšie série, ktoré sa v priemyselnej výrobe nedajú efektívne zhodnotiť, tieto však miestne hospodárstvo doteraz odoberá a na zabezpečenie potrieb služieb tieto plne vyhovujú.

Obdobná situácia je aj v drevárskom priemysle a v súčasnom období u niektorých materiálov (drevotrieskové, drevovláknité dosky, listnaté. rezivo) je ešte lepšia.

Minister priemyslu SSR k diskusnému príspevku poslankyne I. Kohútovej uviedol, že hospodárske - politický aktív Ministerstva priemyslu SSR t. r. kriticky zhodnotil a poukázal na rezervy najmä v tých oblastiach, kde neboli dosiahnuté zámery štátneho plánu roku 1982. Súčasne boli prijaté také opatrenia, ktoré majú v maximálnej miere prispieť k zabezpečeniu úloh plánu.

Jednou z foriem prehĺbenia vplyvu vedeckotechnického rozvoja v rezorte priemyslu sú tiež opatrenia na urýchlenie vedeckotechnického pokroku na základe rozpracovania 8. zasadania ÚV KSČ na podmienky rezortu.

Komplikovaná situácia, vzhľadom na uplatňovanie poslednej úpravy v oblasti finančno - ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode, zostáva i v roku 1983. Nepriaznivo pôsobí na kvalitatívne ukazovatele, najmä nedosahovanie plánovaných FCO cien pri vývoze do NŠ i SŠ z dôvodov cenových prepadov i pri plnení úloh vo VC. Najnepriaznivejšia situácia z tohto titulu je vo VHJ Slovcepa a Slovakotex.

Bavlnené výrobky patria už dlhodobé k nedostatkovým druhom na domácom trhu. Z počtu druhov 16, ktoré sú zo strany obchodu považované za nedostatkové, Ministerstvo priemyslu SSR nezabezpečuje 5 % rast len u dvoch položiek, a to u bavlnenej pletenej bielizne pre deti a pre dospelých. Tento stav je možné riešiť za predpokladu zvýšenia neinvestičného limitu na dovoz 252 ton bavlnených priadzí v hodnote 15, 5 mil. Kčs FCO. VHJ Slovakotex bolo uložené spolupracovať s Bavlnárskym priemyslom Hradec Králové na analýze aplikácie bavlny s cieľom jej intenzívnejšieho využitia vo finálnych výrobkoch spotrebného charakteru.

Minister vnútra SSR k otázkam poslankyne M. K o v á č o v e j oznámil, že racionalizácia spotreby pohonných hmôt vo verejnej doprave ČSAD, obmedzenie autobusových spojov súbežných so železnicou a málo využitých spojov, ku ktorému sa pristúpilo v minulom roku, sa často využíva aj na ospravedlnenie nedostatkov riadiacej a kontrolnej činnosti závodov a podnikov ČSAD a KNV. Skutočnosť, že v roku 1982 došlo pre ČSAD k poklesu bilancií pohonných hmôt o 15 tis. ton oproti roku 1981, nebola argumentom na znižovanie robotníckej prepravy autobusmi ČSAD.

V súčasnosti krajské národné výbory prehodnocujú situáciu v osobnej doprave ČSAD a na úsekoch, kde sa vyskytli nedostatky v kvalite, zavádzajú nové, príp. obnovujú zrušené spoje. Uvedenými opatreniami sa zabezpečí zvýšenie úrovne kultúry cestovania, najmä robotníckej a žiackej prepravy, aj v zložitých podmienkach bilancií pohonných hmôt.

Prvý podpredseda vlády SSR J. Hanus k pripomienke poslanca J. P 6 c s a k otázkam kádrového vybavenia príslušných odborov niektorých ONV v súvislosti s účinným uplatňovaním zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu oznámil, že požiadavka na zvýšenie počtu pracovníkov na odboroch poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva KNV a ONV bola riešená v roku 1976 v súvislosti s návrhom zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v záujme kádrového posilnenia týchto odborov, a to prevodom 15 pracovníkov z rozpočtových organizácií riadených Minister-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP