SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

65

NÁVRH

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

predkladá

Slovenskej národnej rade podľa § 43 ods. 1 zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb.

n á v r h

na zvolenie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Z navrhovaných 28 kandidátov je 16 justičných čakateľov, ktorí v októbri 1983 vykonali úspešné odborné justičné skúšky a sú pripravení na výkon funkcie sudcu z povolania. 3 kandidáti sa navrhujú po ukončení 10-ročného volebného obdobia na znovu-zvolenie, 8 na prevolenie z iných súdov v SSR, 1 kandidát sa navrhuje na základe uskutočneného náboru.

Navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky podmienky pre voľbu do funkcie sudcu z povolania, stanovené v § 39 ods. 1 a 2 zákona

o organizácii súdov a o voľbách sudcov vyhláseného pod číslom

19/1970 Zb. a súhlasia s kandidatúrou pre príslušné súdy v SSR.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR preto

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona číslo 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácií súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb.

zvolila

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky nasledujúcich kandidátov:

Pre Mestský súd v Bratislave:

JUDr. Štefana D e d á k a JUDr. Ladislava J u r í k a JUDr. Elenu Siebenstichovú Danielu Sučanskú

Pre Krajský súd v Bratislave:

Alžbetu Horváthovu JUDr. Alicu O l i j a š o v ú Soňu S m o l o v ú

Pre Krajský súd v Košiciach:

Miroslava S o g u

Pre Obvodný súd Bratislava I.:

Pavla F a r k a š a

Pre Obvodný súd Bratislava II.:

JUDr. Zoltána A l a x u JUDr. Ladislava Čirča

Miroslava Krištofíka

Pre Obvodný súd Bratislava IV.:

Ivana Machyniaka JUDr. Mariána Koššutha

Pre Okresný súd Bratislava-vidiek:

Drahomíra T o m č u

Pre Okresný súd Galanta:

JUDr. Evu Foltánovú

Evu Schweitzerovú

Pre Okresný súd Nitra:

Vladimíra P r i b u l u Sidóniu Sládečkovú

Pre Okresný súd Trenčín:

Jozefa J a n í k a

Pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

JUDr. Soňu Blcháčovú

Pre Mestský súd Košice:

Máriu J u r č o v ú JUDr. Ľubomíra L u k č u JUDr. Andreja Mitterpáka JUDr. Ladislava Tomčovčíka

Pre Okresný súd Poprad:

Annu Robochovú Janu H e s o v ú

Pre Okresný súd Vranov:

Miroslava N o v á k a

Návrhy boli prerokované a schválené v príslušných orgánoch Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP