SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

66

Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z..............1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I.

Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: "(3) Zápisy právnych vzťahov vzniknutých vydržaním osobného vlastníctva nehnuteľnosti alebo vydržaním práva zodpovedajúceho vecnému bremenu možno vykonávať v nesporných prípadoch tiež na základe písomného ohlásenia občana o zmene právneho vzťahu, doloženého osvedčením štátneho notárstva1), v obvode ktorého je nehnuteľnosť. Podrobnosti o náležitostiach ohlásenia takýchto zmien upraví vykonávací predpis".

D § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok ), v znení zákona č. 134/1982 Zb. (úplné znenie č. 72/1983 Zb. ).

DÔVODOVÁ SPRÁVA I.

Záujmy spoločnosti vyžadujú, aby okrem ochrany, ktorú tzv. nedoloženým právnym vzťahom poskytuje § 132a Občianskeho zákonníka, v znení zákona č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, bolo možné vlastnícke vzťahy pri splnení ustanovených podmienok uviesť do súladu so skutočným stavom. Túto funkciu plní nový, doteraz neupravený spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva a nadobudnutia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na základe vydržania, ako aj nový spôsob nadobudnutia práva na uzavretie dohody o osobnom užívaní pozemku podľa ustanovení § 135a Občianskeho zákonníka.

Tieto úpravy a nové oprávnenia vyplývajúce z novely Občianskeho zákonníka sa priamo dotýkajú evidencie nehnuteľností. Zakotvením nového inštitútu vydržania v Občianskom zákonníku bol upravený nový spôsob nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností a to jednak vlastníctva štátu pri súčasnom práve občana na uzavretie dohody o osobnom užívaní tohto pozemku, v rozsahu ustanovenom v § 200 Občianskeho zákonníka, jednak vlastníctva občana ku stavbe, ktorá je spôsobilá byť predmetom osobného vlastníctva. Podľa novej právnej úpravy možno vydržať aj právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Konštituovanie inštitútu vydržania osobného vlastníctva nehnuteľnosti, alebo vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, vynucuje si následnú úpravu § 4 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v tom smere, že rozširuje okruh listín, na základe ktorých budú orgány geodézie vykonávať zápisy právnych vzťahov o nehnuteľnostiach vzniknutých vydržaním osobného vlastníctva nehnuteľnosti alebo vydržaním práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

II.

Predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady upravuje preto postup pri zápise právnych vzťahov o nehnuteľnostiach vzniknutých vydržaním osobného vlastníctva nehnuteľnosti alebo vydržaním práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktorý súčasná právna úprava v zákone č. 22/1964 Zb. neobsahuje.

Pretože vyznačenie zmeny v evidencii nehnuteľností sa nemôže zakladať iba na ohlásení občana, je s ohľadom na požiadavku právnej istoty pri zaobchádzaní s nehnuteľnosťami nevyhnutné, aby skutočnosť nadobudnutia práva alebo vecného bremena bola náležité osvedčená. Orgánom, ktorý na to má prostriedky, je štátne notárstvo, v obvode ktorého je nehnuteľnosť. Štátne notárstvo pritom postupuje v súčinnosti s príslušným miestnym národným výborom a dotknutým vlastníkom nehnuteľnosti. Osvedčenie štátneho notárstva, ktoré musí písomné ohlásenie občana obsahovať, bude preto predpokladom na vykonanie zápisu v evidencii nehnuteľností.

Ak štátne notárstvo odmietne občanovi vydať toto osvedčenie, pretože nepôjde o nesporný prípad, príp. nemôže spoľahlivo posúdiť vyhlásenie občana, alebo preto, že vyhlásenie občana je v rozpore so záujmami spoločnosti, má občan možnosť obrátiť sa na súd s návrhom na určenie, že osobné vlastníctvo nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržal.

III.

V predkladanom návrhu zákona sa nerieši postup zápisu nadobudnutia vlastníctva pozemku štátom na základe vydržania; v týchto prípadoch sa bude postupovať podľa príslušných predpisov. Občan, ktorý má pozemok dobromyseľne v držbe nepretržite desať rokov a ku ktorému by inak mohlo byť zriadené právo osobného užívania pozemku (§ 199 ods. 1 Občianskeho zákonníka), vydrží tento pozemok v prospech čs. štátu.

Okresný národný výbor (alebo jemu na roveň postavený národný výbor), v obvode ktorého sa nachádza pozemok, po zistení, že došlo k vydržaniu pozemku alebo jeho časti pre štát, prevezme pozemok do dočasnej správy (§ 65 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka) a zabezpečí, aby nadobudnutie pozemku štátom na základe vydržania sa vyznačilo v evidencii nehnuteľností (§ 4 ods. 4 vyhlášky č. 86/1977 Zb. o dočasnej správe národného majetku). Občan nadobúda právo, aby s ním bola uzavretá dohoda o osobnom užívaní pozemku v rozsahu uvedenom v § 200 Občianskeho zákonníka (§ 135a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemku uzavrie s občanom tá socialistická organizácia, ktorej okresný národný výbor prevedie pozemok do správy alebo do vlastníctva.

Právo osobného užívania pozemku vznikne registráciou dohody na štátnom notárstve (§ 205 ods. 2 Občianskeho zákonníka); registrovanú dohodu zasiela štátne notárstvo orgánu geodézie.

IV.

Legislatívna úprava zápisu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam vzniknutých vydržaním sa tak stane účinným nástrojom regulácie a ďalšieho rozvoja socialistických spoločenských vzťahov, pričom súčasne umožní dôslednejšie viesť evidenciu nehnuteľností v súlade so skutočným stavom, a to postupným odstraňovaním tzv. nedoložených právnych vzťahov.

Podrobnú úpravu zápisov právnych vzťahov k nehnuteľnostiam vzniknutých vydržaním, ďalej zápisov zmien v dôsledku vzniku alebo zániku vecných bremien a zmien právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v dôsledku zániku manželstva bude obsahovať novela vyhl. č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o evidencii nehnuteľností.

Pokiaľ ide o určenie postupu pri zápise nadobudnutého práva do evidencie nehnuteľností možno v zásade vystačiť s doterajšími právnymi predpismi na úseku evidencie nehnuteľností a s čiastkovými zmenami a doplnkami.

Občan, ktorý splní podmienky podľa § 135a ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka a vydrží vlastníctvo nehnuteľnosti, ktorá je spôsobilá byť predmetom osobného vlastníctva alebo vydrží pre seba právo zodpovedajúce vecnému bremenu, predloží príslušnému orgánu geodézie písomné ohlásenie o zmene právneho vzťahu k nehnuteľnosti. Ak ohlásenie obsahuje údaje o nehnuteľnosti podľa stavu evidencie nehnuteľností (výpis z evidencie nehnuteľností, príp. pozemnoknižný výpis s identifikáciou parciel) a je doložené osvedčením štátneho notárstva o tom, že v ňom obsiahnuté vyhlásenie občana o právnom dôvode, dobe a nepretržitosti držby nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je v súlade s ustanoveniami zákona, orgán geodézie vykoná zápis v evidencii nehnuteľností.

O zápise vyrozumie účastníkov a to občana, ktorý ohlásil zmenu právneho vzťahu k nehnuteľnosti a dotknutého vlastníka. Pri nadobudnutí práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je účastníkom aj ten, komu patrí právo osobného užívania pozemku; okrem občana, ktorému patrí právo osobného užívania pozemku, vyrozumieva sa o zápise taktiež organizácia, ktorá má pozemok v správe.

v.

Zmeny a doplnky v zákone o evidencii nehnuteľností, ktoré sa vykonajú v súlade s novelou Občianskeho zákonníka, sa stotožňujú so záujmami spoločnosti a s pravidlami socialistického spolunažívania, podporujú právnu istotu ako i spoločensky odôvodnené uspokojovanie osobných, rodinných a majetkových potrieb občanov.

Vzhľadom na to, že ide o jednoduchú právnu úpravu potrebnú na vykonanie prijatej novely Občianskeho zákonníka, pristúpilo sa priamo k vypracovaniu paragrafovaného znenia zákona, keďže úholu politicko - ekonomického rozboru plní dôvodová správa.

Vykonanie novely zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností si nevyžiada zvýšenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a nebude spojené s nárokmi na pracovné sily.

Účinnosť tohto zákona 1. aprílom 1984 nadväzuje na ustanovenie § 507a ods. 3 Občianskeho zákonníka.

Bratislava, november 1983

Peter C o l o t k a,

predseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky

Príloha

Návrh

Vyhláška

Slovenského úradu geodézie a kartografie z 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 ods. 3 a § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení zákona SNR č. /1983 Zb.:

Čl. I.

Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová "rozsudok súdu o prepadnutí majetku, notárska listina o predaji nehnuteľností" nahrádzajú slovami "rozsudok súdu, písomná dohoda alebo potvrdenie manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, súhlasné vyhlásenie manželov o tom, že v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepodali návrh na jeho vyporiadanie súdom1), potvrdenie štátneho notárstva o predaji nehnuteľností pri výkone rozhodnutia".

2. V § 6 ods. 1 sa za ustanovenie písmena c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

,, d) ak ide o nadobudnutie osobného vlastníctva nehnuteľnosti vydržaním alebo obdobné nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu2) písomné ohlásenie občana o zmene právneho vzťahu k nehnuteľnosti, ktoré obsahuje:

1. údaje o nehnuteľnosti podľa stavu evidencie nehnuteľností,

1) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 131/1982 Zb. (úplné

znenie č. 70/1983 Zb. ). 2) § 135a ods. 1 Občianskeho zákonníka

2. osvedčenie štátneho notárstva3) o tom, že ohlásenie občana o okolnostiach, dobe a nepretržitosti držby nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, bolo v súčinnosti s dotknutým vlastníkom nehnuteľnosti a miestnym národným výborom overené. "

3. V § 6 ods. 1 sa za ustanovenie písmena d) vkladá písmeno e), ktoré znie:

,, e) ak ide o zánik obmedzenia vlastníckeho práva nehnuteľnosti alebo o zánik obmedzenia práva osobného užívania pozemku: rozhodnutie oprávneného orgánu, listina o nadobudnutí nehnuteľnosti do štátneho socialistického vlastníctva, registrovaná zmluva o zániku vecného bremena, návrh povinného s úradnou listinou o úmrtí oprávneného alebo návrh povinného s listinou o zániku pohľadávky. "

4. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája ďalšia veta, ktorá znie: "Ak sa listinou zriaďuje vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje len na časť pozemku, táto časť sa vyznačí na geometrickom pláne, ktorý je k listine pripojený ako jej neoddeliteľná súčasť. "

5. V § 10 ods. 1 sa za ustanovenie písmena c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

"d) vyjadrujú sa k nadobudnutiu osobného vlastníctva nehnuteľnosti vydržaním a k nadobudnutiu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním. "

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.

3) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok), v znení zákona č. 134/1982 Zb. (úplné znenie č. 72/1983 Zb. ).

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

66a

Spoločná správa

výborov Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

Výbory Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) prerokovali na svojich schôdzkach v novembri a decembri tohto roku vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností (tlač SNR 66) a vyslovili s ním súhlas.

Odporúčajú Slovenskej národnej rade vládny návrh zákona schváliť v predloženom znení.

Bratislava, 14. decembra 1983.

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v. r

predseda Ústavnoprávneho

výboru SNR

Ing. Branislav Bíroš. v. r.

predseda Výboru SNR

pre plán a rozpočet

Matúš Benyó v. r.

podpredseda SNR a predseda

Výboru SNR pre národné

výbory a národnosti

Anna Kretová v. r.

podpredsedníčka SNR

a predsedníčka Výboru SNR

pre veci sociálne a zdravotné

Ing. arch. Vladimír Fašang v. r. predseda Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo Hrdina socialistickej práce Jozef Gála v. r. predseda Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu Ing. Petronela Višňovcová v. r. predsedníčka Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu Zaslúžilý umelec Doc. Ján Solovič v. r. predseda Výboru SNR pre školstvo a kultúru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP