SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

69

Vládny návrh

Zákon Slovenskej národnej rady

z..............1983

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu

Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "štátny rozpočet republiky") sa určujú sumou

81 006 500 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou (príloha č. 1).

81 006 500 000 Kčs

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky - (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky ) vo výške

11 855 900 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške (príloha č. 2).

10 545 900 000 Kčs

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Príloha č. 1 zákona SNR č...../1983 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Príjmy

v tis. Kčs

Príjmy zo socialistického hospodárstva

13 644 134

z toho:

 

z hospodárstva

11 571 972

z vedy a techniky

100 389

z peňažných a technických služieb

1 339 121

zo spoločenských služieb a činností

567 052

z obrany a bezpečnosti

65 600

Dane od obyvateľstva a poplatky

12 905 000

Ostatné príjmy

368 466

Dotácie a subvencie zo štátneho

 

rozpočtu federácie

54 068 900

Spolu

81 006 500

Výdavky

v tis. Kčs

Hospodárstvo

23 462 487

Veda a technika

1 675 124

Peňažné a technické služby

1 595 375

Spoločenské služby a činnosti

 

pre obyvateľstvo

29 325 339

Obrana a bezpečnosť

1 656 134

Správa

890 241

Súhrnný finančný vzťah a účelové

 

subvencie národným výborom

22 401 800

Spolu

81 006 500

Príloha č. 2 zákona SNR č...../1983 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Kraj

Dotácie

Účelové subvencie

v tis. Kčs

Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

1 326 300

2 361 800

Západoslovenský krajský národný výbor

2 729 500

2 646 000

Stredoslovenský krajský národný výbor

3 752 000

2 920 900

Východoslovenský krajský národný výbor

4 048 100

2 617 200

Spolu

11 855 900

10 545 900

Dôvodová správa k návrhu zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1984

Návrh zákona o štátnom rozpočte SSR na rok 1984 bol vypracovaný a predkladá sa Slovenskej národnej rade na schválenie podľa článku 11 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. a podľa zákona SNR č. 32/1971 Zb. o rozpočtových pravidlách.

Návrh štátneho rozpočtu vychádza z vecných úloh vykonávacieho štátneho plánu národného hospodárstva v SSR na rok 1984 a spolu s ním zabezpečuje realizáciu cieľov a zámerov hospodárskej a sociálnej politiky KSČ, ako ich vytýčil jej XVI. zjazd. Ukladá náročné úlohy v ďalšej intenzifikácii ekonomiky a v zvyšovaní dynamiky jej rastu. Počíta sa s optimálnym využitím všetkých výrobných fondov i s výrazným zvýšením efektívnosti. Rozhodujúcim činiteľom pritom má byť pohotové a efektívne uplatňovanie výsledkov vedy a techniky a racionálna investičná politika orientovaná na zlepšenie štruktúry hospodárstva pri dôslednom preferovaní aktívnej zložky investícií.

Návrh je vypracovaný podľa celoštátne jednotných pokynov na zostavenie štátnych rozpočtov a finančných plánov a vo výdavkoch podľa jednotných noriem a ukazovateľov. V zdrojoch i potrebách je vyrovnaný a dotáciami a subvenciami vyrovnáva i súhrn rozpočtov národných výborov. Vzťahy so štátnym rozpočtom federácie sú vzájomne odsúhlasené.

V rozpočtovom hospodárstve sa uplatňujú finančno-ekonomické nástroje a postupy určené v Súbore opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku 1980 a v predpisoch vydaných na jeho realizovanie. Osobitný dôraz sa kladie na upevnenie hospodárnosti a úspornosti na každom úseku spoločenskej práce. Vláda SSR vo svojom uznesení k návrhu štátneho rozpočtu (číslo 328/1983) ďalej rozpracúva a konkretizuje Program hospodárnosti na roky 1981 až 1985. Uložila ústredným orgánom a krajským národným výborom rozpracovať štátny rozpočet republiky na organizácie v ich pôsobnosti a prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí splnenie rozpočtových úloh tak, aby sa dosiahli príjmy v plánovanej výške a neprekročili sa plánované výdavky.

Uvažované príjmy štátneho rozpočtu a účelové určenie výdavkov vytvárajú - pri dôslednom dodržaní podmienok ich použitia

- predpoklad pre ďalší rozvoj ekonomiky a skvalitnenie dosiahnutej životnej úrovne. Podmienkou je zvýšenie úrovne riadenia a organizácie práce a utvorenie priestoru pre široké uplatnenie tvorivej iniciatívy.

Splnomocnenie vlády Slovenskej socialistickej republiky a ministra financií vykonávať v schválenom štátnom rozpočte potrebné zmeny, sa ponecháva v doterajšom rozsahu.

Bratislava 7. decembra 1983

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky

Peter C o l o t k a v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František M i š e j e v. r.

Správa

k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

na rok 1984

1. Hlavné zámery a ciele finančnej politiky

Návrh štátneho rozpočtu SSR na rok 1984 sleduje finančne zabezpečiť plnenie programu hospodárskej a sociálnej politiky strany, ako ho vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS a ďalej rozpracovali zasadania ústredných výborov. Vo vecných úlohách nadväzuje na štátny plán rozvoja národného hospodárstva v SSR na rok 1984, čím sa zabezpečuje jednotnosť programu i postupov jeho realizácie. Návrh je koordinovaný vecne i čo do vzájomných vzťahov s návrhom štátneho rozpočtu čs. federácie, čím sa prejavuje celoštátna jednotnosť finančnej politiky.

Očakávané priaznivé výsledky plnenia štátneho rozpočtu SSR v roku 1983 - i keď úlohy boli určené náročné - a dosiahnutá dynamika ekonomického rastu umožňujú vytýčiť progresívne úlohy aj pre rok 1984. Hlavné zámery a ciele finančnej a rozpočtovej politiky, ktorých plnenie má štátny rozpočet v budúcom roku zabezpečiť, sú:

- Dosiahnuť ďalší rast dynamiky rozvoja národného hospodárstva a tým vyššiu tvorbu hmotných i finančných zdrojov, ako predpoklad uspokojovania rastúcich potrieb spoločnosti. Je to prvoradé hľadisko pri koncipovaní štátneho rozpočtu i finančných plánov podnikov a výrobných hospodárskych jednotiek. Vyžaduje maximálne efektívne využitie všetkých disponibilných zdrojov hospodárstva, zlepšenie riadiacich činností a organizácie práce.

- Rozvíjať vedu a techniku ako určujúci faktor intenzifikácie a inovačných procesov. Koordináciou rozpočtových a podnikových prostriedkov sa pre to utvára potrebná finančná základňa. Ich použitie treba orientovať do tých odvetví a na tie programy, ktoré dávajú záruku maximálnych prínosov.

- Utvárať predpoklady širokého a efektívneho rozvoja zahraničných obchodných vzťahov. Na tento cieľ sa zameriava sústava finančno-ekonomických nástrojov, ktoré majú účinne stimulovať výrobné i obchodné organizácie. Aktívna platobná bilancia má

postupne znižovať záväzky voči zahraničiu a posilniť zdroje pre vnútorné použitie.

- Racionalizuje sa investičný proces znížením miery investovania, objemu investícií, v hospodárskej sfére tlakom na využitie vlastných zdrojov a investičného úveru a nadväzne redukovaním investičných dotácií. Znižuje sa rozostavanosť a vyvíja úsilie na urýchlené dokončovanie akcií. Poskytnutie investičných dotácií sa viaže na dosiahnutie plánovaných technicko-hospodárskych parametrov. V širokom rozsahu pokračuje naďalej bytová výstavba.

- Upevňuje sa finančná pozícia podnikov a možnosti iniciatívneho konania rozšírením vlastnej finančnej základne a sústavou investičných i neinvestičných dotácií. Vytvára sa tlak na znižovanie stratovosti podnikov a výrob a na rast rentability. Podporujú sa zámery racionalizovať štruktúru ekonomiky s prihliadnutím na reálne zdroje surovín, materiálu a energie a podmienky ich optimálneho zhodnocovania.

- Odvetvia spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo sa rozvíjajú v nadväznosti na tvorbu spoločenských zdrojov. Sleduje sa medzioblastné vyrovnávanie rozdielov v životných podmienkach občanov. V plnom rozsahu sa pokrývajú rýchlo rastúce potreby sociálneho zabezpečenia. Limitovaním stavu zásob v rozpočtovej sfére sa vyvíja tlak na efektívnejšie užitie vyčlenených prostriedkov.

- V rozpočtových výdavkoch sa priamo premieta uvažovaný dosah uplatňovania programu hospodárnosti v 7. päťročnici, ktorý sa ďalej rozširuje. V hospodárskej sfére sa tieto zámery vyjadrujú úlohami v znižovaní výrobných i režijných nákladov. Osobitné postupy sa budú voliť voči stratovým a nízkorentabilným podnikom a výrobám.

Uplatnenie uvedených zásad v celom návrhu rozpočtu umožnilo udržať rovnováhu jeho príjmov a výdavkov. Upevňuje sa tým súlad hmotných a finančných procesov v národnom hospodárstve, aj reálna hodnota meny.

Predložený návrh štátneho rozpočtu je vypracovaný v cenách platných k 1. januáru 1984. Jeho východiskom bolo vyčíslenie rozpočtových príjmov a výdavkov v organizačných a metodických podmienkach a v cenách roku 1983. Dodatočne sa doň premietli zmeny veľkoobchodných cien k 1. januáru 1984, zmena vnútorného reprodukčného cenového vyrovnania a úpravy cenových nástrojov v poľnohospodárstve. Týmto postupom sa určili reálne vývojové trendy neovplyvnené uvedenými zmenami a mohli sa dodržať zámery finančnej a rozpočtovej politiky v porovnateľných podmienkach.

2. Vývoj základných finančných a rozpočtových vzťahov

a ) Vzfahy štátnych rozpočtov

V súhrne štátnych rozpočtov v ČSSR na rok 1984 sa vyjadrujú tieto základné proporcie:

   

(v mld Kčs)

Vlastné príjmy

Rozpočet 1984

Index 1984/1983*)

   

štátny rozpočet čs. federácie

186, 82

101, 4

štátny rozpočet ČSR

72, 36

102, 0

štátny rozpočet SSR

26, 94

104, 6

Dotácie zo štátneho rozpočtu čs. federácie

   

štátny rozpočet ČSR

74, 72

99, 8

štátny rozpočet SSR

54, 07

101, 6

Celkové výdavky

   

štátny rozpočet čs. federácie

186, 82

101, 4

štátny rozpočet ČSR

147, 08

101, 0

štátny rozpočet SSR

81, 01

102, 5

V jednotlivých štátnych rozpočtoch aj v ich súhrne sa javia v zásade rovnaké základné vývojové tendencie. V nadväznosti na úlohy a ciele vykonávacích štátnych plánov, v ktorých sa počíta s ďalším ekonomickým rastom, zvyšujú sa rozpočtové príjmy a výdavky. Rovnováha zdrojov a potrieb sa dosahuje v celom súhrne štátnych rozpočtov a následne i v súhrne rozpočtov národných výborov.

V tomto kontexte vykazuje najvýraznejšiu dynamiku štátny rozpočet SSR, keď jeho vlastné príjmy medziročne rastú o 4, 6 % a výdavky o 2, 5 %. Potvrdzuje sa tým, že v celoštátnej relácii trvajú najpriaznivejšie predpoklady ekonomického rastu na Slovensku.

*) v porovnateľných podmienkach

b) Základná charakteristika štátneho rozpočtu SSR

Základné proporcie a štruktúra príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SSR na rok 1984 sú takéto:

   

Príjmy

 

Odvody hospodárskych

 

organizácií

11 785

Dane od obyvateľstva a poplatky

12 905

Odvody peňažníctva

961

Ostatné príjmy

1 287

Dotácie a subvencie zo

 

štátneho rozpočtu čs.

 

federácie

54 069

Spolu

81 007

(v mil. Kčs)

Výdavky

Výdavky ústredne riadených organizácií na:

- investície 4 403

- neinvestičné potreby HO 11 480

- neinvestičné potreby RO, PO 37 084

Dotácie JRD 5 638

Dotácie a subvencie národným výborom 22 402"

Spolu 81 007

Nositeľom dynamiky rastu vlastných príjmov sú odvody ústredne riadených hospodárskych organizácií z výsledku hospodárenia, ktoré sa zvyšujú o 11, 5 %.

Na prírastku výdavkov sa rozhodujúcou mierou podieľajú dávky sociálneho zabezpečenia. Pri určení výdavkov na spoločenskú spotrebu obyvateľstva sa uplatňujú normy, ukazovatele a v zásade sa dodržiava celoštátne jednotný prístup. Pri záväzných limitoch rozpočtových výdavkov sa dodržali kritériá pre určenie ich výšky. Vyjadrili sa úspory súvisiace s realizáciou Programu hospodárnosti v 7. päťročnici.

V celej štruktúre príjmov i výdavkov je vyjadrená v zásade nadväznosť na kvantifikované úlohy vykonávacieho štátneho plánu.

V príjmoch a výdavkoch sú premietnuté v porovnaní s návrhom v cenách roku 1983 tieto vplyvy:

- úprava veľkoobchodných cien podľa plánu ich vývoja k 1. januáru 1984, ktorou sa znížili príjmy a zvýšili výdavky súhrnne o 4, 8 mld Kčs;

- úprava ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve, čím sa príjmy znížili o 81 mil. Kčs a výdavky zvýšili o 810 mil. Kčs;

- zmeny vnútorného reprodukčného cenového vyrovnania s dosahom na zníženie príjmov o 390 mil. Kčs a výdavky o 463 mil. Kčs.

V súhrne si uvedené faktory vyžiadali zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu čs. federácie na 54, 01 mld Kčs, čo je 66, 7 % všetkých príjmov.

c) Tvorba a použitie finančných zdrojov v hospodárskej sfére

Vzťahy hospodárskej sféry k štátnemu rozpočtu rozhodujúcou mierou ovplyvňujú jeho celkové príjmy a výdavky. Ich určením sa rozhoduje tak o objeme disponibilných zdrojov hospodárskej sféry ako i úrovni základného príjmu štátneho rozpočtu. Od výšky odvodov závisí uskutočnenie zámerov v ekonomike i v spoločenskej spotrebe.

Stále rastúce potreby si vyžiadali určiť pre rok 1984 náročné úlohy v tvorbe a mobilizácii zdrojov hospodárskej sféry. Pri raste výkonov v hospodárstve riadenom vládou SSR o 2, 22 % určuje sa úloha v raste zisku o 12, 25 % a v nadväznosti na ňu primeraným medziročným rastom odvodov VHJ a podnikov.

Podľa hlavných výrobných rezortov za hospodárstvo riadené vládou SSR sa plánuje tento vývoj vo výkonoch, nákladoch a tvor

 

Rozpočet 1984

(v mil. Kčs)

Index 1984/1983*)

Výkony

226 057

102, 22

z toho:

   

Ministerstvo priemyslu SSR

84 146

102, 83

Ministerstvo stavebníctva SSR

37 088

101, 74

Ministerstvo poľnohospodárstva

   

a výživy SSR

60 870

101, 73

Celkové náklady

216 040

101, 61

z toho:

   

Ministerstvo priemyslu SSR

80 297

102, 16

Ministerstvo stavebníctva SSR

35 298

100, 75

Ministerstvo poľnohospodárstva

   

a výživy SSR

58 665

101, 25

Zisk

10 257

112, 25

z toho:

   

Ministerstvo priemyslu SSR

3 914

115, 31

Ministerstvo stavebníctva SSR

1 802

132, 21

Ministerstvo poľnohospodárstva

   

a výživy SSR

2 323

103, 97

*) v porovnateľných podmienkach

Aj pri obmedzených materiálových a energetických zdrojoch sa ráta s rastom výkonov. Zvýšenie zisku sa však má dosiahnuť predovšetkým znížením nákladovosti.

Úroveň zisku by mohla byť vyššia, keby ju naďalej neznižovali plánované straty. V rozhodujúcich hospodárskych rezortoch sa v porovnateľných podmienkach počítalo so stratou 1, 34 mld Kčs. Riešenie problému stratových a nízkorentabilných podnikov a výrob je vážnou úlohou všetkých príslušných riadiacich orgánov.

Výraznejšie vystupuje do popredia v nových podmienkach roku 1984, keď sa vplyvom cenových faktorov rentabilita znižuje zo 6, 55 % na 4, 75 % a v priemysle z 8, 67 % na 4, 87 %. Odvetvie drevospracujúceho priemyslu i rad podnikov v ostatných odvetviach, ktoré boli dosial aktívne, prechádzajú do straty. Celková suma zisku sa znižuje o 2, 9 mld Kčs..

Plánovaný zisk sa rozdeľuje takto:

   

(v mil. Kčs)

Zisk

Rozpočet 1984

Podiel v %

10 257

76, 35

Doplnkové zdroje

3 177

23, 65

Zdroje na rozdelenie celkove

13 434

100, 00

Použitie

   

Odvody do štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov

8 030

59, 77

Odvody na centralizáciu

649

4, 83

Hospodárskej sfére zostáva

4 756

35, 40

V súlade s princípmi finančnej a rozpočtovej politiky sa vytvorené zdroje proporcionálne rozdeľujú medzi štátny rozpočet a hospodársku sféru. V záujme posilnenia vlastnej finančnej základne hospodárskej sféry a po premietnutí cenových vplyvov bolo potrebné poskytnúť úľavu z odvodov 170, 8 mil. Kčs, s ktorými sa nepočítalo.

Finančná potreba na investičnú výstavbu v hospodárskej sfére sa pri objeme 18, 08 mld Kčs medziročne znižuje o 246 mil. Kčs. Z vlastných zdrojov podnikov sa uhradí 64, 5 % objemu a dotáciami zo štátneho rozpočtu len 15, 2 %. Rozdiel sa pokrýva investičným úverom, pričom sa dodržuje zásada celoštátne jednotnej miery úverového zaťaženia.

Sprísňujú sa kritériá na povoľovanie investičných dotácií, ktoré sa poskytujú predovšetkým na veľké rozvojové stavby a na akcie osobitnej časti plánu. Prísnejším posudzovaním ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií sa vytvárajú podmienky na zefektívnenie celého investičného procesu.

Vývoj zásob, napriek viacerým opatreniam prijatým na zníženie ich stavu, je problémovou oblasťou reprodukčného procesu. Naďalej sa viaže vysoký podiel národného dôchodku v zásobách, ktorých štruktúra je z ekonomického hľadiska nepriaznivá. Aj keď sa v budúcom roku obrátka zásob má urýchliť o 0, 8 dňa, ich objem ďalej vzrastie o 1, 36 mld Kčs. Na všetkých stupňoch riadenia bude treba realizovať osobitné opatrenia na zlepšenie tohto vývoja.

Napriek zložitým podmienkam v zahraničnom obchode sa má jeho obrat v budúcom roku ďalej zvýšiť a súčasne sa počíta so zlepšením jeho efektívnosti. Na stimuláciu vývozu podľa platných pravidiel a na pokrytie cenových rozdielov pri vývoze a dovoze sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu 4, 05 mld Kčs.

Na spoločensky nutnú mieru sa obmedzujú dotácie zlepšujúce hospodársky výsledok i dotácie do zdrojov na rozdelenie. Ich poskytovanie sa viaže na uplatnenie primeraných kritérií. Ich rozhodujúci podiel smeruje do agrokomplexu, kde sa nimi nahradzujú opatrenia v oblasti cien a udržuje sa už dlhodobo stabilita cien základných článkov výživy. Dotácie pre JRD dosiahnu objem 5, 64 mld Kčs.

Úsilie o širšie uplatnenie výsledkov vedy a techniky vo výrobnej praxi sa odráža aj v dynamike rastu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie základného a aplikovaného výskumu. V budúcom roku sa na tieto účely vynaloží 2, 73 mld Kčs, z toho 1, 41 mld Kčs priamo zo štátneho rozpočtu. Uplatňuje sa pritom zásada zvyšovať podiel vlastných zdrojov VHJ i podnikov.

Pri zaraďovaní úloh do štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa vychádza zo sprísnených kritérií praktickej využiteľnosti a spoločenskej efektívnosti. Úlohy, ktoré nespĺňali požadované kritériá, sa do návrhu plánu nezaradili.

Celkove sa očakáva prínos z riešených úloh v relatívnej úspore 16 tis. pracovníkov a vo zvýšení objemu výroby o 11, 6 mld Kčs.

d) Základná charakteristika rozpočtov národných výborov

Rozpočtami národných výborov na rok 1984 sa vytvárajú podmienky pre uplatňovanie ich funkcií pri realizácii úloh do plánu.

Základné proporcie a štruktúra príjmov a výdavkov rozpočtov národných výborov sú takéto:

   

(v mil. Kčs)

 

Rozpočet

Index

 

1984

1984/1983")

Príjmy

33 800, 6

101, 9

z toho:

   

vlastné rozpočtové príjmy

10 691, 8

103, 8

globálna dotácia zo štátneho

   

rozpočtu SSR

11 855, 9

103, 6

účelové subvencie zo štátneho

   

rozpočtu SSR

10 545, 9

100, 9

Výdavky

33 800, 6

101, 9

z toho:

   

výdavky na investičnú

   

výstavbu

8 141, 0

99, 3

neinvestičné dotácie HO

2 070, 4

103, 1

neinvestičné výdavky RO a PO

20 862, 8

102, 7

štátny príspevok na DBV

2 540, 0

103, 1

Podiel štátneho rozpočtu na celkových výdavkoch rozpočtov národných výborov predstavuje 66, 3 %. Z vlastných príjmov najvyšší objem dosiahnu odvody hospodárskych organizácií. Rastú najmä príjmy za platené služby poskytované pre obyvateľstvo.

V investičnej oblasti sa zabezpečuje v rozsahu plánovaných vecných úloh najmä účelová a bytová výstavba. Na všetky formy bytovej výstavby sa v štátnom rozpočte a v rozpočtoch národných výborov určuje 7, 64 mld Kčs. Zabezpečuje sa dokončenie 34 724 bytov a začatie výstavby 35 490 bytov.

3. Vývoj životnej úrovne

Vo vzťahu k obyvateľstvu štátny rozpočet a rozpočet národných výborov zabezpečujú napĺňanie základnej úlohy politiky strany, ktorou je udržanie a ďalšie skvalitnenie dosiahnutej vysokej životnej úrovne.

*) v porovnateľných podmienkach


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP