SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

70

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 1. novembra do 14. decembra 1983

V čase od 1. novembra 1983 do 14. decembra 1983 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady trikrát, a to 1. novembra, 25. novembra a 6. decembra 1983.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňom 1. novembra 1983 vyhlásilo:

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení,

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR,

- zákon SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku,

- úplné znenie zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc z 5. júla 1957 č. 39 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. augusta 1962 č. 77 Zb. a ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 29. júna 1983 C. 73 Zb.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu SNR, ktorými pridelil príslušným výborom na prerokovanie:

- vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR,

- vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku,

- vládny návrh ústavného zákona o zriadení Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev,

- vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností,

- vládny návrh zákona o zjednotení sadzieb nemocenského,

- vládny návrh zákona o zbraniach a strelive,

- zásady zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a zásad a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov SNR k návrhom vlády ČSSR predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Vo svojej kontrolnej a kreačnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo a prijalo uznesenia:

- k návrhu predsedu vlády SSR na vymenovanie podpredsedu vlády SSR Ing. Václava Vačoka za predsedu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj;

- k rozpracovaniu záverov 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS zo septembra 1983 k urýchlenému uplatňovaniu výsledkov vedy a techniky na podmienky práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia seminára Výboru SNR pre školstvo a kultúru k 40. výročiu vzniku Slovenskej národnej rady (podpísania Vianočnej dohody);

- k návrhu na doplnenie uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 92/1977 k správe o Kancelárii Slovenskej národnej rady a opatreniach na ďalšie zvýšenie efektívnosti jej činnosti;

- k vykonávaciemu štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva v SSR na rok 1984. Konštatovalo, že hlavným faktorom ďalšieho rastu ekonomiky je ďalšie prehlbovanie jej intenzifikácie, efektívnosti, najmä znižovaním materiálovej a energetickej náročnosti výroby na báze urýchleného uplatňovania vedy a techniky, štrukturálnej prestavby a zmenou hlavných smerov použitia produkcie v poľnohospodárstve, najmä proporcionálneho rozvoja medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou;

- k správe o výsledku previerky účinnosti opatrení prijatých k efektívnemu vývoju zásob. Konštatovalo, že vývoj zásob napriek čiastočnému zlepšeniu v I. polroku 1983, v úhrne i v štruktúre, je naďalej nepriaznivý a odchyľuje sa od zámerov plánu. Nepodarilo sa zvýšiť účinnosť nástrojov regulácie zásob, procesu tvorby, objektivizácie i uplatňovania noriem zásob a technicko-hospodárskym normám spotreby sa vo vnútropodnikovom riadení nevenuje dostatočná pozornosť. Odporučilo vláde SSR zabezpečiť, aby ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SSR pri vypracúvaní návrhu štátneho záverečného účtu SSR za rok 1983 a jeho kapitol venovali osobitnú pozornosť odbytovo nezabezpečeným hotovým výrobkom a vývoju ich zásob;

- k správe o poznatkoch poslancov Slovenskej národnej rady z realizácie zásad účinnejšieho riadenia a pružnejšieho zabezpečovania rozvoja platených služieb v SSR. Konštatovalo, že národné výbory všetkých stupňov v SSR v súlade so závermi 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS pristupujú k plneniu týchto úloh starostlivo a uvážlivo, využívajúc všetky formy ich poskytovania, najmä vidieckemu obyvateľstvu. Zároveň však upozornilo na skutočnosť, že v súvislosti s úpravou cien prác a služieb uskutočnenou v roku 1983 nedošlo zatiaľ u niektorých služieb k zvýšeniu rozsahu, kvality a pohotovosti, najmä v mestách a na veľkých sídliskách;

- k správe o činnosti Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu a o jej výhľade do konca volebného obdobia;

- k vyhodnoteniu plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov za rok 1983 a k návrhu plánu hlavných úloh SNR a jej orgánov na rok 1984;

- k vyhodnoteniu politicko-odbornej prípravy poslancov SNR za rok 1983 a k návrhu politicko-odbornej prípravy na rok 1984;

- k vyhláseniu doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka;

- k návrhu na doplnenie programu 11. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- ku schváleniu Protokolu o zmene Zmluvy medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Vláda ČSSR súhlasila s podpísaním Protokolu o zmene Zmluvy medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a Protokolu o zmene Dohody medzi

vládou ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej pomoci pri výstavbe uvedenej sústavy vodných diel. Obidva zmluvné dokumenty boli podpísané v tom znení, ako boli odsúhlasené vo vláde SSR uznesením z 28. septembra 1983 č. 293 a vo vláde ČSSR uznesením zo 6. októbra 1983 č. 237.

Zmluvné dokumenty sa dotýkajú zmien časových termínov výstavby sústavy vodných diel. Ide o štvorročný posun termínov ukončenia výstavby, o ktorý sa snažila československá strana po tom, ako maďarská strana predložila žiadosť na prerušenie prác na Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros do roku 1990. Zmeny termínov uvedené v zmluvných dokumentoch boli medzištátne dohodnuté na XVIII. zasadaní Československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu v júni 1982 a schválené vládou ČSSR uznesením z 1. júla 1982 č. 206 takto:

- prvý agregát vodnej elektrárne Gabčíkovo treba uviesť do prevádzky v roku 1990,

- prvý agregát vodnej elektrárne Nagymaros treba uviesť do prevádzky v roku 1993.

Tieto termíny sú v súlade s termínmi československej časti investície schválenými vládou SSR uznesením z 10. novembra 1982 č. 307 a vládou ČSSR uznesením zo 16. decembra 1982 č. 346.

Protokol o zmene Zmluvy nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Bolo dohodnuté, že táto výmena sa uskutoční v Budapeští. So Zmluvou medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, podpísanou 16. septembra 1977 v Budapešti, vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie ČSSR, preto aj protokol o jej zmene bol pred ratifikáciou prezidentom republiky ČSSR predložený 14. decembra 1983 Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na vyslovenie súhlasu.

So Zmluvou medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros vyslovila Slovenská národná rada 19. decembra 1977 súhlas. Predsedníctvo SNR prerokovalo 6. decembra 1983 protokol o zmene zmluvy a uznesením č. 254 vyslovilo s ním súhlas;

- ku kontrolnej správe o vykonaných opatreniach v boji proti alkoholizmu a iným toxikomániám. Konštatovalo, že situácia vo vývoji alkoholizmu za posledné dva roky v SSR sa nezlepšila napriek všetkým opatreniam, ktoré vyplývajú zo zákona č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu, ďalších právnych predpisov a opatrení vlády SSR i orgánov SNR. Zdôraznilo nutnosť zvyšovania účinnosti liečebnej starostlivosti o alkoholikov a toxikomanov

v rezorte zdravotníctva SSR a zvýšiť rozsah ambulantnej liečby. Zároveň poukázalo na rozdielne prístupy ONV vo využívaní zákona o boji proti alkoholizmu. Je nevyhnutné uplatňovať zákon v plnom rozsahu a prísnejšie postihovať občanov za jeho porušovanie. Odporučilo vláde SSR riešiť možnosti ďalšieho rozšírenia sortimentu výroby cenové prístupnejších nealkoholických nápojov, usmerniť národné výbory, aby v plánoch kultúrno-osvetovej Činnosti sa dostal viac do popredia boj proti alkoholizmu a iným toxikomániám. V štátnej správe v školstve zabezpečiť prehĺbenie výchovy ako prevencie proti negatívnemu vplyvu alkoholizmu a iných toxikománií; skvalitniť právnu výchovu a propagandu, predložiť orgánom SNR vládny návrh na novelizáciu zákona č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu rozšírením o pôsobnosť v oblasti toxikománií;

- k správe o činnosti Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné a o jej výhľade do konca volebného obdobia;

- k návrhu na zmeny v zložení vlády SSR. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh Ústredného výboru Národného frontu SSR a predsedu vlády SSR prof. JUDr. Petra Colotku a podľa čl. 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona o československej federácii s účinnosťou od 8. decembra 1983 odvolalo Ing. Jána Gregora z funkcie podpredsedu vlády SSR a Dezidera Krocsánya z funkcie člena vlády SSR. Vymenovalo Ing. Jaroslava Kanského za podpredsedu vlády SSR a Ing. Kazimíra Nagya za člena vlády SSR a poverilo ho riadením Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR;

- k rezignácii poslanca SNR Matúša Benyóa z funkcie podpredsedu SNR a predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti, ako aj k rezignácii poslancov SNR Jána Kurjatku a Michala Zozuľáka z funkcie členov Predsedníctva SNR. Zároveň Predsedníctvo SNR odporučilo Slovenskej národnej rade doplniť program 11. schôdzky Slovenskej národnej rady o návrhy na zmeny v orgánoch SNR, ktoré vyplývajú z rezignácie poslancov SNR.

Bratislava 14. decembra 1983.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP