SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

77

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 10.

a 11. schôdzke

I. Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984

V čase od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady 16. decembra 1983, 24. februára a 26. marca 1984.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňom 16. decembra 1983 vyhlásilo:

- zákon SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984;

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu SNR, ktorými pridelil príslušným výborom SNR na prerokovanie:

- vládny návrh, ktorým sa podľa článku 19 ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) ústavy Medzinárodnej organizácie práce predkladajú Federálnemu zhromaždeniu ČSSR texty dohovorov, odporúčaní a protokolu prijatých na 68. zasadaní Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve v roku 1982 so stanoviskom vlády ČSSR;

- vládny návrh zákona o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení;

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);

- vládny návrh zákona o sústave základných a stredných škôl (školský zákon);

- zásady zákona o výrobe, rozvode a spotrebe tepla;

- vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach;

- zásady zákona o požiarnej ochrane;

- dodatok k vládnemu návrhu zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a zásad a vyslovili s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov SNR k návrhom vlády ČSSR predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti Predsedníctvo SNR prerokovalo a prijalo uznesenia:

-k návrhu na deľbu práce podpredsedov Slovenskej národnej rady Jána Gregora a Dezidera Krocsánya v oblasti koordinácie činnosti jednotlivých výborov SNR a stálych pracovných skupín Predsedníctva SNR a určenie poradia zastupovania predsedu SNR;

- o určení náležitostí podpredsedov SNR Jána Gregora a Dezidera Krocsánya;

- k návrhu programu 12. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia prípravy 12. schôdzky SNR k vládnemu návrhu zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach a k správe vlády SSR o plnení úloh Projektu prestavby československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov;

- k vyhláseniu doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV;

- k návrhu na zmeny v zložení redakčnej rady Informácií pre poslancov SNR;

- k správe vlády SSR o fondovom zabezpečení tovarov pre vnútorný trh na rok 1984 v SSR. Konštatovalo, že vláda SSR utvára podmienky pre doriešenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov najmä v oblasti priemyselného tovaru podľa sortimentnej skladby v súlade so spotrebiteľským dopytom. Dodávky základných potravín sú pre vnútorný trh zabezpečené v podstate na požadovanej úrovni.

Predpokladom ďalšieho zvyšovania stability a upevňovania rovnovážnosti vnútorného trhu v potravinách je nevyhnutné zabezpečiť najmä dodávky tých produktov, ktoré možno vyrobiť z domácich surovín. Osobitnú pozornosť treba venovať kvalite a inovácii potravinárskych výrobkov, a to i v nižších cenách;

- k správe vlády SSR o analýze príčin strát hlavných poľnohospodárskych výrobkov v procese výroby a užitia a návrhu opatrení na ich zníženie. Konštatovalo, že vo výrobnom a spracovateľskom procese poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, straty a produkčné rezervy predstavujú vyše 20 % z hrubej poľnohospodárskej produkcie roku 1980.

Využitie týchto možností pri zvyšovaní miery sebestačnosti v potravinách a efektívnom využívaní materiálnych vkladov do výroby vyžaduje neodkladné riešenie, a to najmä prostredníctvom zvýšenia účinnosti riadiacej práce a kontrolnej činnosti centrálnych a stredných článkov riadenia a odstraňovania nedostatkov v technologickej a pracovnej disciplíne v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch.

Ďalšie zvyšovanie dosiahnutého stupňa intenzity poľnohospodárskej a potravinárskej výroby cestou využitia produkčných rezerv a znižovania strát si vyžiada aj niektoré kvalitatívne zmeny v materiálno-technickej základni a rýchlejšie zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do praxe;

- k správe o plnení uznesenia 17. schôdzky Slovenskej národnej rady k správe generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zreteľom na zákonnosť v činnosti orgánov štátnej správy SSR. Konštatovalo, že na základe plnenia uznesenia 17. schôdzky SNR, ako aj opatrení prijatých vládou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR, národnými výbormi a orgánmi prokuratúry došlo k ďalšiemu skvalitneniu výkonu štátnej správy a intenzívnejšej ochrane

celospoločenských záujmov v tejto oblasti. Prehĺbila sa ochrana práv a právom chránených záujmov občanov a organizácií, ďalej sa upevnila socialistická zákonnosť. Orgány štátnej správy prispievajú k zvyšovaniu úrovne právneho vedomia občanov a v širšej miere ich zapájajú do svojej rozhodovacej a správnej činnosti.

Popri pozitívnych výsledkoch naďalej pretrvávajú niektoré negatívne javy, vyskytujú sa javy priameho porušenia socialistickej zákonnosti pri výkone štátnej správy, najmä na úsekoch ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, životného prostredia, hospodárenia s bytmi, obchodu a služieb.

V záujme odstraňovania nedostatkov a riešenia problémov treba naďalej vykonávať systematickú kontrolu a dozor nad zákonnosťou pri výkone štátnej správy, a to všetkými stupňami kontrolného systému a orgánmi prokuratúry;

- k návrhu programu 13. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia 13. schôdzky SNR o návrhu štátneho záverečného účtu SSR za rok 1983 a k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v oblasti občianskoprávnych vzťahov;

- k návrhu na delegovanie členov Predsedníctva SNR na plenárne zasadania Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, krajských a vybraných okresných a obvodných národných výborov v I. polroku 1984;

- k správe predsedu SNR o realizácii podnetov poslancov prednesených na 10. a 11. schôdzke Slovenskej národnej rady;

- o zložení redakčnej rady Informácií pre poslancov SNR;

- k žiadosti poslanca SNR Jozefa Poláka o uvoľnenie z funkcie podpredsedu SNR. Predsedníctvo SNR uvolnilo poslanca Jozefa Poláka z funkcie podpredsedu SNR na vlastnú žiadosť. Zároveň ho odvolalo z funkcie predsedu Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy;

- k správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za rok 1983. Konštatovalo, že v plnení štátneho plánu v roku 1983 prevažovali pozitívne vývojové tendencie, ktoré prispeli k celkovému zabezpečeniu úloh za prvé tri roky 7. päťročnice. V národnom hospodárstve i pri nižších vstupoch dochádza k postupnému prispôsobovaniu sa ekonomicky novým podmienkam. Urýchľuje sa proces intenzifikácie a zhospodárnenia. Plánovité sa zabezpečuje väčšina štrukturálnych zmien, znižuje sa materiálové a energetická náročnosť. Dochádza k postupnému obnovovaniu rovnováhy vonkajších ekonomických vzťahov.

Popri vcelku priaznivých výsledkoch v rozvoji národného hospodárstva pretrvávajúce nedostatky spôsobili, že sa nesplnili plánované úlohy v zhospodárňovaní výrobného procesu v jednotlivých odvetviach a podnikoch, v prínose vedeckotechnického rozvoja, uvádzaní základných prostriedkov do prevádzky a v osvojení nových výrobných kapacít. Oproti plánu značne zaostal vývoj efektívnosti vývozu najmä do nesocialistických štátov. Pomaly sa zlepšuje plnenie plánu v drevospracujúcom priemysle a vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok sa nezabezpečili úlohy v produkcii kukurice, cukrovej repy, zemiakov a niektorých ďalších plodín.

Trvalé platnou základnou požiadavkou je zabezpečovanie vyššieho zhodnocovania vstupov a pružnejšie prispôsobovanie sa výroby požiadavkám vnútorného i zahraničného trhu. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým kvalite, inovácii, efektívnosti a dôslednejšiemu uplatňovaniu zásad Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.

Vyskytujúce sa nedostatky sú prevažne subjektívneho charakteru, preto sa musí naďalej skvalitňovať riadiaca práca na všetkých stupňoch riadenia a dôsledne orientovať iniciatíva pracujúcich a socialistické súťaženie na rozhodujúce kvalitatívne úlohy plánu.

Predsedníctvo SNR zobralo na vedomie predloženú správu a k nej prijaté uznesenie vlády SSR č. 27 z 15. februára 1984 k správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a splnení štátneho plánu v roku 1983 a k aktuálnym úlohám zabezpečenia plánu na rok 1984 a uznesenie Predsedníctva vlády SSR č. 23 z 21. marca 1984 k zásadám na využitie výsledkov vývoja národného hospodárstva v roku 1983 v plánoch na rok 1984 s tým, že bude podporovať realizáciu prijatých opatrení.

Uložilo predsedom výborov SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) informovať výbor o výsledku prerokovania správy o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za rok 1983 v Predsedníctve SNR. Ďalej uložilo predsedom výborov SNR pre plán a rozpočet, pre priemysel a stavebníctvo a pôdohospodárstvo a výživu pravidelne štvrťročne hodnotiť vo výboroch plnenie štátneho plánu a predsedovi Výboru SNR pre plán a rozpočet pravidelne štvrťročne hodnotiť vo výbore i plnenie štátneho rozpočtu SSR;

- k informácii o príprave 12. schôdzky SNR.

II.

Správa

o realizácii podnetov poslancov prednesených na 10. a 11. schôdzke Slovenskej národnej rady

Najzávažnejšie podnety poslancov SNR z 10. a 11. schôdzky SNR zaslali predsedovia výborov SNR príslušným členom vlády SSR, resp. vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR v decembri 1983 a januári 1984 s požiadaním, aby na podnety poslancov SNR odpovedali do 31. januára 1984 (podnety z 10. schôdzky SNR), resp. do 15. februára 1984 (podnety z 11. schôdzky SNR).

Na základe písomných odpovedí príslušných členov vlády SSR, ktoré boli zaslané poslancom a predsedovi SNR sa podáva v stručnom výťahu správa o riešení najzávažnejších podnetov a námetov poslancov SNR.

Na podnety a námety poslancov SNR prednesené na 10. schôdzke SNR odpovedali:

minister stavebníctva SSR, ktorý k pripomienkam poslanca A. Č m e l u, týkajúcich sa využitia manipulátorov, ktoré vyvinul Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie tehliarskej výroby v Žiline uviedol, že vo VHJ Československé tehliarske závody používajú automatické manipulátory pre ukladanie výsuškov na pecné vozy a pre ukladanie výrobkov na palety tzv. expedičnej linky. Zariadenia sú konštruované pre tehliarske výrobky a na podmienky tehliarskej výroby. Po technických úpravách je však možné tieto zariadenia využiť i v ďalších odvetviach národného hospodárstva s podobnou technológiou a tvarom manipulovateľného predmetu. Výrobu prototypov, projekt riadiaceho systému a oživovania celého systému zabezpečuje VÚMAT Žilina a sériovou výrobou týchto manipulátorov je poverený n. p. Západoslovenské tehelne Pezinok len pre potreby tehliarskeho odboru. Pre 7. päťročnicu je vypracovaný náročný program nasadzovania manipulátorov v tehliarskom odbore na roky 1984-1985 v množstve cca 28 manipulátorov. Tento počet nie je schopný n. p. Západoslovenské tehelne Pezinok svojimi výrobnými kapacitami

zvládnuť, preto niektoré tehliarske podniky (napr. VsT n. p. Košice) si zabezpečujú výrobu vo vlastných dielňach. Z toho dôvodu vydal i generálny riaditeľ Československých tehliarskych závodov Brno zákaz vykonávať výskumné a výrobné práce mimo potreby VHJ.

V prípade, že by bol záujem od mimorezortných užívateľov o výsledky výskumu a vývoja VÚMAT Žilina je možné tieto prevziať za odplatu vo forme výkresovej dokumentácie a technickej pomoci pri oživovaní zariadenia.

K pripomienkam poslanca J. K u r j a t k u, týkajúcich sa Výskumno-vývojového ústavu miestneho stavebníctva v Trenčíne, ktorý podľa informácií niektorých podnikových riaditeľov OSP neposkytuje v oblasti technického rozvoja dostatočnú pomoc podnikom uviedol, že Výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva, pracovisko pre rozvoj miestneho stavebníctva v Trenčíne, vykonáva inžinierske a výskumno-vývojové činnosti. Od 1. 1. 1984 prešlo toto pracovisko do organizácie Inžinierska a koordinačná organizácia stavebníctva v Bratislave, ktorá je priamo riadená Ministerstvom stavebníctva SSR a bude pokračovať vo vykonávaní prác pre podniky miestneho stavebníctva.

Pokyny a odporúčania zasielané Ministerstvom stavebníctva SSR podnikom miestneho stavebníctva, najmä do oblasti technického rozvoja, ale i sociálneho plánovania a výpočtovej techniky, sa z dôvodov nedostatočne vybudovaných útvarov technického rozvoja v niektorých OSP nezabezpečujú.

K pripomienkam poslankyne Ľ. Hefkovej, týkajúcich sa nebezpečenstva ropného znečistenia podzemných vôd, ktoré predstavuje aj sústredenie veľkého množstva stavebných a dopravných mechanizmov na výstavbe Sústavy vodných diel na Dunaji a realizácie prijatých opatrení v tomto smere, ktorá nie je v súlade s požiadavkami a potrebami na ochranu vôd oznámil, že Rada vlády SSR pre životné prostredie sa zaoberala správou o ochrane podzemných vôd Žitného ostrova vo februári 1983, ktorá poukázala, že v priestoroch výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji sú často porušované príslušné zákonné ustanovenia a predpisy na ochranu vodných zdrojov. Boli vypracované pokyny na zabezpečenie ochrany akosti povrchových a podzemných vôd v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove. Generálnemu riaditeľovi VHJ Inžinierske staviteľstvo Bratislava bolo uložené dôsledne zabezpečovať prijaté opatrenia na zlepšenie disciplíny pri manipulácii so všetkými látkami škodiacimi povrchovým a podzemným vodám používanými pri výstavbe. Odborový výskum Československého kameňopriemyslu

Praha v Žiline minimálne raz za rok vykonáva periodickú kontrolu plnenia opatrení a o jej výsledku predkladá ministerstvu informáciu do 30 dní po vykonaní kontroly.

Z úrovne ministerstva bola v septembri 1983 vykonaná previerka plnenia opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd na stavbe Sústavy vodných diel na Dunaji, pri ktorej boli zistené určité nedostatky pri skladovaní a doplňovaní pohonných hmôt, ako i výmene mazadiel dopravnými a mechanizačnými prostriedkami priamo na stavenisku Na odstránenie zistených nedostatkov boh príslušným organizáciám uložené krátkodobé a dlhodobé opatrenia, sledujúce trvalé zabezpečenie ochrany vôd v chránenej oblasti akumulácie vôd

K pripomienkam poslankyne E. Tkáčovej, ktorá poukázala na problém nedostatku vody v Prešove v súvislosti s výstavbou nových bytov i rozvojom potravinárskeho priemyslu a sklzom výstavby vodnej nádrže v Starine uviedol, že problém zásobovania pitnou vodou vo Východoslovenskom kraji je staršieho charakteru, ktorý sa v posledných rokoch začal intenzívnejšie riešiť. Vodárenská nádrž Starina I stavba a skupinový vodovod bude definitívne uvedený do užívania v septembri 1984 Vodárenská nádrž Starina II. stavba má byt dokončená v júli 1987. Doterajší priebeh výstavby aj napriek počiatočným nedostatkom nového vyššieho dodávateľa stavebných prác Inžinierskych stavieb n. p. Košice vytvára predpoklady pre splnenie plánu roku 1983. Snahou investora a dodávateľa bolo naplniť režimový objem 87, 9 mil. Kčs, avšak investorovi sa nepodarilo včas zabezpečiť odovzdanie stavenísk, čo bolo spôsobené oneskorením demolácií osád vo Veľkej Poľane (58 budov) a čakaním na ukončenie vegetačného obdobia. To znemožnilo realizáciu prístupovej cesty pod hrádzou a preložku štátnej cesty II/558.

Starina II. stavba dostala od 1. 1. 1983 prioritu, je závažnou úlohou štátneho investičného plánu a rezort stavebníctva jej venuje mimoriadnu pozornosť.

K pripomienkam poslankyne O. Vršanskej, týkajúcich sa vodohospodárskych stavieb, ktoré nemajú u dodávateľov prioritu a nie sú pre ne vytvorené dostatočné stavebné kapacity uviedol, že realizácia vodohospodárskych stavieb schválených v pláne pre jednotlivé roky 7. päťročnice je pre dodávateľov povinnosťou. Pre najväčšieho a rozhodujúceho ústredného investora Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR sú v roku 1983 v realizácii tieto závažné stavby Sústava vodných diel na Dunaji, vodné dielo Kráľova, spoločná ČOV I. a II. stavba Žilina, vodárenské nádrže Nová Bystrica, Starina I., II., III., stavba. Plán za obdobie 1-3

štvrťroka 1983 predstavoval čiastku 800, 3 mil. Kčs, dosiahnutá skutočnosť činí 838, 6 mil. Kčs, t. j. 104, 8 % a 78 % z ročnej úlohy. Tretí rok 7. päťročnice je jedným z najúspešnejších, z hľadiska plnenia plánu na tejto výstavbe. Problémy dodávateľského a investorského charakteru, ktoré sa v minulosti vyskytovali najmä na stavbách Starina I. a II. stavba a vodárenských nádrží Nová Bystrica, sa v súčasnom období postupne prekonávajú.

Pre 7. päťročnicu sú vytvorené dostatočné vodohospodárske kapacity, ktoré sú v súlade s plánom. Sú obavy, že tieto vybudované kapacity podľa súčasne známych prognóz nebudú náležité využité z dôvodov poklesu vodohospodárskej výstavby v ďalších päťročniciach.

Minister lesného a vodného hospodárstva SSR k pripomienke poslankyne Ľ. Hefkovej, týkajúcej sa nepriaznivého stavu v zdrojoch pitnej vody v okrese Bratislava-vidiek uviedol, že situácia v zásobovaní, obyvateľstva pitnou vodou za posledné dva roky je nepriaznivá na väčšine územia SSR, vrátane okresu Bratislava-vidiek, a to najmä v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku zrážok.

Riešenie na odstránenie tejto nepriaznivej situácie sa postupne realizuje. Ich realizácia, najmä vo sfére investičnej výstavby, je závislá od limitov rozpočtových nákladov novozačínaných stavieb vyčlenených na vodohospodársku výstavbu plánovacími orgánmi (SIPK, KNV a NVB).

Riešenie situácie v zásobovaní pitnou vodou v obciach Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo sa pripravuje v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja vodného hospodárstva. Realizácia pripravovaných opatrení je však závislá tiež od možností vytvorených Zs KNV pre doriešenie týchto problémov v rámci plánov investičnej výstavby podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie Bratislava.

Na problematiku znečistenia vodných zdrojov a podzemných a povrchových vôd, ako aj na problém výstavby mestskej čistiarne odpadových vôd v Michalovciach, prednesenú poslankyňou M. Balážovou oznámil, že kompetentné nadriadené orgány hlavných znečisťovateľov vôd - Chemko n. p. Strážske a správcu verejnej kanalizácie v Michalovciach, Východoslovenských vodární a kanalizácií Košice, t. j. Ministerstvo priemyslu SSR a Východoslovenský KNV, by mali na, tieto kritické pripomienky prihliadať pri príprave a realizácii investičných aj neinvestičných opatrení na ochranu životného prostredia v okrese Michalovce.

K pripomienke poslankyne O Vršanskej, ktorá poukázala na kritický stav vo vodných zdrojoch v okrese Žilina a vyslovila požiadavku zvýšenia pozornosti výstavbe vodárenskej nádrže uviedol, že nepriaznivú situáciu je navrhnuté vyriešiť vybudovaním vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR plánuje zaradenie II. etapy vodárenskej nádrže do výstavby v rokoch 1986 - 1988. V roku 1988 svojím zásobným objemom zabezpečí po rozšírení úpravne vody ka-pacitu 750 1/sec. Prívodné potrubie do Žiliny je už ukončené, ale potrubím sa zatiaľ môže dodávať len množstvo vody z provizórneho odberu (bez akumulácie vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica), t j. maximálne 200 l/sec.

K pripomienke poslanca P. H r i c k u, ktorý vyslovil požiadavku urýchlenia výstavby čistiarne odpadových vôd v Krompachoch oznámil, že platí obdobné stanovisko ako u stavby ČOV Michalovce. Jej výstavba a zaradenie do plánu spadá do priamej pôsobnosti Východoslovenského KNV a nadriadených orgánov priemyselných podnikov. Celkove možno konštatovať, že výstavba ČOV sa nerealizuje podľa potrieb, ale len v rámci možností vytvorených plánmi jednotlivých KNV, NVB a rezortov. Táto skutočnosť má nepriaznivý dopad na prírodné prostredie.

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR k pripomienkam poslanca J. Karasa, týkajúcich sa niektorých nedostatkov pri skladovaní a aplikácii chemických prostriedkov a kvapalných exkrementov pri väčších koncentráciách živočíšnej výroby oznámil, že v záujme odstránenia jestvujúcich nedostatkov na úseku skladovania exkrementov, priemyselných hnojív, silážnych štiav, ropných látok a manipulácie s týmito látkami, ministerstvo v poslednom čase sústredilo pozornoť na dopracovanie Smerníc o manipulácii a hnojení hnojovicou a likvidácii silážnych štiav, v ktorých je podrobne upravený spôsob skladovania a zúžitkovania organických hnojív a silážnych štiav, skladovania a manipulácie s ropnými látkami a sú v nich upresnené spôsoby hospodárenia v pásmach hygienickej ochrany vôd pre verejné zásobovanie.

Na úseku výživy rastlín sa zavádza systém racionálnej výživy rastlín pomocou výpočtovej techniky na základe metodiky spracovanej vedecko-výskumnou základňou. Do tejto akcie je zapojený Podnik racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy. Novozavádzaný systém racionálnej výživy rastlín má za úlohu nielen optimalizovať výživu rastlín, ale aj priamo chrániť kvalitu

podzemných a povrchových vôd, lebo minimalizuje prienik hnojív do povrchových a podzemných vôd a tým chráni ich kvalitu.

V posledných rokoch dochádza tiež k prehodnocovaniu niektorých názorov na úseku investičnej výstavby, konkrétne v živočíšnej výrobe. Bol vypracovaný návrh opatrení na odstránenie súčasných nedostatkov chovu hospodárskych zvierat s bezpodstielkovou technológiou pri súčasnom riešení zlepšenia životného prostredia. Tam, kde sú preukázateľne nevyhovujúce a zdravotne závadné ustajnenia alebo nedostatočné skladovacie kapacity, je treba uvažovať o zmene technológie predovšetkým z hľadiska ochrany vôd.

K pripomienkam poslankyne E. Tkáčovej, týkajúcich sa nedoriešenia likvidácie hydinového trusu a výkalov na hydinárskej veľkovýkrmne v Šalgovíku uviedol, že v uvedenej veci bola vypracovaná projektová úloha na zúžitkovanie trusu formou výroby bioplynu. Je navrhnutá čiastočná recirkulácia kalových vôd, pričom sa zníži ich denná produkcia na 46 ton za súčasného zvýšenia koncentrácie hnojív v nej obsiahnutých. Uvedená projektová úloha ráta s použitím časti hydinového trusu na výrobu bioplynu, pričom energia získaná jeho spaľovaním sa využije na sušenie ostatného trusu s jeho následným využitím. Likvidáciu hydinového trusu v uvedenej lokalite by bolo možné riešiť aj oveľa jednoduchším spôsobom, napr. denným vyvážaním na poľné "hnojiská, miešaním vo vhodných pomeroch s ostatnými organickými a anorganickými komponentami, t. j. výrobou vitahumu.

Zámerom realizácie výrobne bioplynu na farme Šalgovík sa ministerstvom sleduje dlhodobejší cieľ, nakoľko tradične využívané zdroje energie sú obmedzené a jedným z mobilizovateľných zdrojov energie je jej výroba z biomasy. Okrem overovacej prevádzky v Šalgovíku sa pripravuje výstavba zariadení na výrobu bioplynu pri veľkovýkrmni hovädzieho dobytka v Mliečanoch, pri výkrmni ošípaných Agrokomplex - MPV Nitra, pri veľkohydinárni SPP Veľké Bierovce, pri sušiarni kukurice na osivo na JRD Ostrov a pri výkrmni ošípaných na JRD Vlára-Nemšová.

K podnetom poslancov prednesených na 11. schôdzke Slovenskej národnej rady zaslali stanoviská:

podpredseda vlády SSR a predseda SK V T I R Ing. V. Vačok k pripomienkam poslanca I. M a g y a r a, týkajúcich sa znižovania výmery poľnohospodárskeho pôdneho

fondu pre bytovú výstavbu uviedol, že Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj pristúpila prostredníctvom národných výborov k prehodnoteniu územných plánov, aby sa vylúčil záber osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu, pričom sa zvažujú aj možnosti využitia prelúk osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy, ktoré vznikajú v mestách, aby boli z celospoločenského hľadiska optimálne využité. V Lučenci sa bytová výstavba do roku 2000 orientuje na prestavbu mesta s tým, že v 8. päťročnici sa časť bytov zrealizuje v rozostavanom obytnom súbore Sad pionierov III. - druhá stavba, kde sa sčasti vyžaduje aj záber osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy. Orientácia bytovej výstavby v Lučenci do prestavby mesta je podmienená realizáciou II. stavby obytného súboru Sad pionierov III., kde sa majú prideľovať byty asanantom. V niektorých prípadoch nie je možné rozvoj mesta uskutočniť bez záberu osobitne chránenej pôdy. V takom prípade uznesenie vlády SSR č. 109/1982 stanovilo jednoznačne povinnosť za zábranu pôdu zrekultivovať príslušnú výmeru inej poľnohospodárskej pôdy.

Minister priemyslu SSR k pripomienkam poslankyne B. Vilkovskej, týkajúcich sa problémov v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle uviedol, že v II. polroku 1983 plnenie plánu vo VHJ Drevársky a nábytkársky priemysel Žilina negatívne ovplyvnili zmeny v štruktúre dodávok drevnej hmoty, najmä dodávky dreva z kalamitných ťažieb, problémy, ktoré vznikli pre nedostatok nábytkového skla, molitanu a ďalšie. Ministerstvo priemyslu SSR vo vykonávacom pláne na rok 1984 zreálnilo úlohy plánu VHJ Drevársky a nábytkársky priemysel najmä so zreteľom na spracovanie dreva z kalamitných ťažieb. Vyhodnotenie spracovania tejto drevnej hmoty sa bude konať štvrťročne ako súčasť hodnotenia hospodárskych výsledkov.

Podobne vo VHJ Slovcepa sa upravené základné kvalitatívne úlohy hospodárskeho plánu na rok 1983 zabezpečili. Výroba nebielenej buničiny na novej kapacite v n. p. Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok v roku 1984 je plánovaná v objeme 200 tis. ton. Táto úloha je reálna, ak sa vychádza zo skutočnosti, že už v decembri 1983 sa na tejto kapacite vyrobilo 17 803 ton nebielených buničín, čo je nad úroveň projektovanej kapacity.

S negatívnymi dopadmi z cenovej prestavby sa zaoberala vláda ČSSR, ktorá svojím uznesením č. 16/1983 súhlasila s poskytovaním dočasných preklenovacích dotácií zo štátneho rozpočtu v prípadoch, ak by zvýšenie veľkoobchodných cien vstupov k 1. 1. 1984

narušilo fungovanie princípov chozrasčotu, najmä pokiaľ by spôsobilo stratovosť organizácií.

K pripomienkam poslankyne K. Chlebovej, týkajúcich sa niektorých problémov súvisiacich s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a nedostatkovými druhmi výrobkov uviedol, že oproti predchádzajúcim rokom boli v roku 1983 podstatne zvýšené dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre OP Rempo, ako aj pre odberateľov. Požiadavky odberateľských ústredných orgánov boli uspokojené takmer v plnom rozsahu. V roku 1983 sa podstatne zlepšila situácia vo vrchných odevoch a odstránila sa nedostatkovosť najmä z dôvodu realizácie zvýšeného dovozu pracovných oblekov z Vietnamskej socialistickej republiky. Na rok 1984 je fondové zabezpečenie OOPP priaznivé, okrem obuvi koženej, najmä v sortimente špeciálnej ochrannej obuvi z výroby Ministerstva priemyslu ČSR, nehorľavých oblekov typu Spolapret OS pre chemické prevádzky, zváračských oblekov Mofos a kyselinovzdorných Syntrh. Podľa výsledkov prvej etapy dodávateľsko-odberateľských vzťahov pre rok 1984 pretrváva rozpor v 27 položkách nedostatkových druhov tovaru z rezortu priemyslu SSR. Medziročný 5 %-ný rast dodávok oproti roku 1983 sa predpokladá pre rok 1984 zabezpečiť v 15 položkách nedostatkových druhov.

Minister lesného a vodného hospodárstva S S R k pripomienke poslanca I. M a g y a r a, ktorý poukázal na nedostatok zdrojov pitnej vody v Lučenci uviedol, že rezort sa uvedeným nedostatkom trvalé zaoberá. Na základe expertízy vykonanej VÚVH Bratislava sa odporúčalo urýchlene realizovať na lokalitách Luboreč a Plachtince podrobný hydrogeologický prieskum. Výsledok prieskumu v lokalite Luboreč ukázal kapacitu podzemných zdrojov 40 1/sec. 1. Stredoslovenský KNV navrhuje realizovať túto investíciu v rokoch 1988 - 1991. Prípadné urýchlenie výstavby tejto akcie je v kompetencii Stredoslovenského KNV. Ako definitívny vodný zdroj pre okres Lučenec sa v dlhodobej koncepcii rozvoja vodného hospodárstva SSR do roku 2000 uvažuje výstavba vodárenskej nádrže Málinec.

Minister stavebníctva SSR k pripomienkam poslanca V. F o l d e s a, týkajúcich sa včasného ukončovania stavieb a ich uvádzania do prevádzky, keď napr. v OSP Považská Bystrica chýbajú niektoré dodávky, okrem iného cement uviedol, že z ročného limitu cementu Stredoslovenského KNV, stanoveného vládou SSR bol vyčlenený limit OSP Považská Bystrica 5200 t,

ktorý bol dodatočne upravený na 5840 t. Nesplnenie ročného objemu dodávok bolo zapríčinené neodberom cementu vo IV. štvrťroku, na ktorý bolo potvrdených 2141 t, avšak OSP Považská Bystrica z tohto množstva stornovala 340 t. Pre odber vápna bolo OSP Považská Bystrica potvrdených 323 t vápenného hydrátu a dodaných 366 t. Pokiaľ ide o dodávky ostatných základných druhov stavebných materiálov, okrem dodávok kameninových kanalizačných rúr boli odbytové zdroje dostačujúce a umožňovali uspokojiť požiadavky všetkých odberateľov aj nad stanovené limity.

K pripomienkam poslankyne A. Petrovičovej, týkajúcich sa nedoriešenia technológie opráv bytového fondu, postaveného z panelových dielcov a nedostatku potrebných mechanizmov oznámil, že na podklade doriešených technológií opráv spracúvali projektové ústavy pre KNV a NVB projektovú dokumentáciu opráv jednotlivých bytových objektov a stavebné organizácie zabezpečovali a zabezpečujú realizáciu opráv. V roku 1983 boli stavebnými organizáciami zrealizované opravy panelových domov v objeme 20, 6 mil. Kčs. V minulom roku stavebné organizácie sanovali - zateplovali niekoľko bytových objektov postavených v stavebnej sústave B 70. Vychádzajúc zo získaných poznatkov boli rezortom rozpracované opatrenia na zateplenie domov B 70 s nevyhovujúcim obvodovým plášťom, ktoré má byť ukončené v roku 1986.

K pripomienkam poslanca J. J a n c í k a, ktorý poukázal, že koncepcia rozvoja ústredne riadenej časti stavebníctva sa štruktúrou veľmi pomaly prispôsobuje potrebám väčších kapacít na dokončovanie prác investičnej výstavby národných výborov uviedol, že pri uzatváraní dodávateľsko-odberateľských vzťahov organizácie Ministerstva stavebníctva SSR vychádzajú zo zásady zabezpečovať koncepciu štátneho plánu, vytvárať podmienky pre zvyšovanie koncentrácie kapacít na stavby plánované na dokončenie a prednostne zabezpečovať prioritné úlohy. V súlade s touto zásadou dochádza k sústreďovaniu stavebných kapacít na dokončované stavby a do určených prioritných oblastí aj na investičné akcie národných výborov. Dodávateľské zabezpečenie týchto akcií je predmetom rokovaní príslušnej etapy dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Za predpokladu finančného krytia stavieb, hlavne limitov rozpočtových nákladov na začatie a projektovej prípravy, rezort stavebníctva zabezpečuje ich realizáciu podľa požiadaviek investorov. V rámci I. etapy dodávateľsko-odberateľských vzťahov na rok 1984 medzi ministerstvom a jednotlivými krajskými národnými výbormi boli protokoly bezrozporovo navzájom podpísané. V spolupráci so SIPK bola odsúhlasená kon-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP