SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

78

NÁVRH

PREDSEDNÍCTVA ÚSTREDNÉHO VÝBORU NÁRODNÉHO FRONTU SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

predkladá

Slovenskej národnej rade podľa § 43 ods. 1 zákona o organizácii súdov a voľbách sudcov, vyhláseného pod Číslom 19/1970 Zb.

návrh

na zvolenie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Z navrhovaných 42 kandidátov je 15 justičných čakateľov, ktorí v marci 1984 úspešne vykonali justičné skúšky a sú pripravení na výkon funkcie sudcu z povolania, 11 kandidáti sa navrhujú po skončení 10-ročného volebného obdobia na znovuzvolenie a 16 kandidátov na prevolenie z iných súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Navrhovaní kandidáti spínajú všetky podmienky pre voľbu do funkcie sudcu z povolania stanovené v § 39 ods. 1 a 2 zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom

19/1970 Zb. a súhlasia s kandidatúrou pre príslušné súdy v Slovenskej socialistickej republike,

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky preto

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa čl. 110 ods. 1 Ústavy Československej socialistickej republiky, v znení Ústavného zákona číslo 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona o organizácii súdov a voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb.

zvolila

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky nasledujúcich kandidátov:

Pre Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Igora B u r g e r a JUDr. Štefana M i n á r i k a JUDr. Martina O l h u

Pre Mestský súd Bratislava:

Dušana E c k e r a

JUDr. Jána Kováča

JUDr. Ladislava Palenčára

JUDr. Máriu Palenčárovú

Pre Krajský súd Bratislava:

JUDr. Janu Gažovičovú Gabrielu Šimonovú Bohumila V a š i č k u

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

JUDr. Vlastu Fulmekovú JUDr. Miloslava K r a l o v i č a Vladimíra M a r t u š a JUDr. Ferdinanda M i k u l c a Janu Prístavkovú JUDr. Ľudovíta Š v e c a

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Jána Borovského JUDr. Alexandra Husivargu JUDr. Jozefa H r i n d á k a

Pre Obvodný súd Bratislava I:

JUDr. Pavla V a r e č k u

Pre Obvodný súd Bratislava II:

JUDr. Oľgu Mrázovú

Pre Obvodný súd Bratislava III:

Máriu Zbýňovcovú

Pre Obvodný súd Bratislava TV:

Petra B r ň á k a

Pre Okresný súd Bratislava-vidiek:

JUDr. Zdenku Reisenauerovú

Pre Okresný súd Senica:

JUDr. Ľudovíta V r l u

Pre Okresný súd Topoľčany:

Veroniku Svoradovú

Pre Okresný súd Banská Bystrica:

JUDr. Ľudovíta C í g e r a

Pre Okresný súd Martin:

Juraja K r u p u

Pre Okresný súd Považská Bystrica:

JUDr. Miroslava Jamricha

Pre Okresný súd Zvolen:

JUDr. Ľubomíra Hrežďoviča JUDr. Ľubicu K u l i c h o v ú

Pre Okresný súd Žilina:

Ľudovíta Ď u r t u JUDr. Pavla Polku Martu Wertlenovú

Pre Okresný súd Humenné:

JUDr. Ivana Daňu

Pre Mestský súd Košice:

JUDr. Evžena K e l i j a

Pre Okresný súd Košice-vidiek:

JUDr. Miroslava O s i f a

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Ladislava L u k á č a JUDr. Milana M a j e r n í k a JUDr. Ivetu W i l d e o v ú

Pre Okresný súd Spišské Nová Ves:

JUDr. Rudolfa T ö r ö k a

Pre Okresný súd Rožňava:

JUDr. Michala B i l ý h o

Všetky návrhy boli prerokované a schválené príslušnými orgánmi Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP