Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

80

Návrh

poslancov SNR Viktora Antala, Branislava Bíroša, Jána Gregora, Emila Kucharoviča a Viery Lehotskej na doplňovaciu voľbu člena výboru SNR

Skupina poslancov Antal, Bíroš, Gregor, Kucharovič a Lehotská navrhuje, aby Slovenská národná rada podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

zvolila Ľudovíta K i l á r a za člena Výboru SNR pre plán a rozpočet.

Viktor Antal v. r. Branislav Bíroš v. r. Ján Gregor v. r. Emil Kucharovič v. r. Viera Lehotská v. r.

Dôvodová správa

Vzhľadom na to, že sa Ing. Stanislav Novák, CSc. vzdal poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice z dôvodu zmeny svojho pracovného zaradenia (od 15. januára 1984 pracuje v Medzinárodnej atómovej agentúre vo Viedni), Predsedníctvo SNR 19. apríla 1984 uznesením č. 301 vzalo na vedomie žiadosť S. Nováka a uvolnilo ho z funkcie poslanca SNR v uvedenom volebnom obvode.

V doplňovacích voľbách do Slovenskej národnej rady, vyhlásených Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, bol vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice v dňoch 22. a 23. júna 1984 zvolený za poslanca SNR prof. PhDr. Ľudovít K i l á r, CSc.

Odporúča sa, aby novozvolený poslanec Slovenskej národnej rady Ľudovít K i l á r bol zvolený za člena Výboru SNR pre plán a rozpočet.

Bratislava 25. júna 1984.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP