SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

82

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 2. apríla 1984 do 25. júna 1984

V čase od 2. apríla do 25. júna 1984 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady 2. apríla, 19. apríla a 18. júna 1984.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii vyhlásilo:

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach;

- úplné znenie zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími zákonmi;

- úplné znenie zákona SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 32/1984 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach.

Predsedníctvo SNR ďalej pridelilo na prerokovanie výborom SNR

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas medzinárodný dohovor o využití rozhlasového vysielania pre mierové účely, podpísaný v Ženeve 23. septembra 1936

a vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutie predsedu Slovenskej národnej rady, ktorým pridelil príslušným výborom na prerokovanie:

- vládny návrh zákona o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení;

- vládny návrh zákona o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich;

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Predseda Slovenskej národnej rady zaslal uznesenia výborov SNR a spoločnú správu o výsledkoch prerokovania zásad zákona SNR o požiarnej ochrane predsedovi vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Vo svojej kontrolnej a kreačnej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo a prijalo uznesenia:

- k vymenovaniu poslanca SNR prof. Ing. Emila Kopšu, CSc., za predsedu Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy;

- k správe vlády SSR o výsledku kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 15/1983 k problematike neoprávneného obohacovania sa a účinnejšieho postihu majetku a majetkového prospechu z nestatočných zdrojov. Konštatovalo, že uznesenie vlády SSR č. 15/1983 sa stretlo u občanov s priaznivou odozvou. Zvýšila sa do určitej miery aktivita vedúcich pracovníkov štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií v prehlbovaní účinnosti boja proti porušovaniu socialistickej zákonnosti i zainteresovanosť pracujúcich na odhaľovaní protispoločenského konania. Poznatky poslancov z rokovania výborov SNR svedčia o ešte nedostatočnej realizácii súboru opatrení na niektorých úsekoch. Viaceré ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy SSR, národné výbory, mnohé VHJ a hospodárske organizácie pri rozpracovaní uznesenia vlády SSR nevychádzali z dôkladnej analýzy konkrétnych miest a pracovísk, na ktorých vzhľadom na ich povahu dochádza alebo môže dochádzať k neoprávnenému obohacovaniu sa. Uspokojili sa len s jednorazovým prevzatím všeobecných úloh zo súboru opatrení.

Je nevyhnutné dosiahnuť, aby na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy SSR sa plnenie súboru opatrení stalo neoddeliteľnou a trvalou súčasťou riadiacej a kontrolnej činnosti.

Predsedníctvo SNR odporučilo vláde SSR predložiť Predsedníctvu SNR do 30. júna 1985 spolu s rozborom poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov podaných v roku 1984 ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a národným

výborom v SSR aj výsledky kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 15/1983, č. 6/1984 a č. 89/1984.

- k správe o výsledkoch plnenia úloh volebných programov Národného frontu a socialistickej súťaže národných výborov za rok 1983. Konštatovalo, že plnenie úloh volebných programov Národného frontu za rok 1983 potvrdzuje správnosť ich zamerania na komplexné rozvíjanie politickoorganizátorskej, ideovo-výchovej a hospodársko-organizátorskej práce národných výborov v duchu záverov XVI. zjazdu KSČ, zjazdu KSS, ako aj 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ. Pri plnení úloh volebných programov Národného frontu úzko spolupracujú s hospodárskymi a ostatnými organizáciami a inštitúciami. Na organizovaní a zabezpečovaní plnenia úloh volebných programov sa stále výraznejšie podieľajú orgány a organizácie Národného frontu.

Predsedníctvo SNR uložilo poslancom SNR orientovať i naďalej národné výbory pri plnení volebných programov na rozvíjanie osvedčených foriem prehlbovania socialistickej zastupiteľskej demokracie a konkrétnej účasti občanov na správe spoločenských záležitostí v mestách a obciach.

- k správe o výsledkoch komplexnej previerky činnosti národných výborov vo Východoslovenskom kraji;

- k správe o rozpočtovom hospodárení Slovenskej národnej rady za rok 1983;

- k žiadosti Ing. Stanislava Nováka, CSc. o uvoľnenie z funkcie poslanca SNR z volebného obvodu č. 57 - Jaslovské Bohunice;

- k vyhláseniu doplňovacích volieb do SNR vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice;

- k informácii predsedu Slovenskej národnej rady o záveroch 10. zasadania ÚV KSČ. Predsedníctvo SNR uložilo predsedom výborov pri prerokúvaní pridelených kapitol štátneho záverečného účtu SSR za rok 1983 prerokovať aj úlohy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR vyplývajúce zo sprogresívnenia vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1984. Súčasne uložilo poslancom SNR vo svojich volebných obvodoch a na pracoviskách aktívne sa zapojiť do politicko-výchovnej a organizátorskej práce pri získavam občanov pre iniciatívne a angažované plnenie sprogresívnených úloh vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1984.

- k rozboru poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov podaných v roku 1983 ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a národným výborom. Konštatovalo, že stav a úroveň práce so sťažnosťami, oznámeniami a podnetmi sa postupne zlepšuje v zmysle opatrení najvyšších straníckych a štátnych orgánov, vrátane opatrení prijatých k prehĺbeniu účinnosti boja proti porušovaniu zásad socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny. Stále je však vysoký počet sťažností a ich opodstatnenosť, najmä v oblasti národných výborov a nimi riadených organizácií a v organizáciách riadených ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi. Výbory SNR vyzdvihli vysoký politický význam práce so sťažnosťami, oznámeniami a podnetmi občanov na štátnych orgánoch, najmä s tými, ktoré sledujú celospoločenské záujmy a zdôraznili nutnosť dôslednej realizácie a kontroly plnenia všetkých prijatých opatrení na tomto úseku. Naliehavá sa ukazuje potreba novelizácie vyhlášky č. 150/1958 Ú. v. o vybavení sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich formou zákona z hľadiska politických, ekonomických a právnych požiadaviek a potrieb spoločnosti,

- k správe o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich adresovaných Slovenskej národnej rade, jej orgánom a Kancelárii SNR;

- k správe o plnení programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy, rozvoja a skvalitňovania noriem spotreby práce a návrh ďalšieho postupu a zásad druhej etapy programu. Predsedníctvo SNR uložilo predsedom výborov SNR zabezpečiť oboznámenie členov výboru s touto správou s tým, aby poslanci SNR presadzovali uplatňovanie tohto programu vo svojich volebných obvodoch. O plnení tejto úlohy bude informovať Predsedníctvo SNR do 30. júna 1985 Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné. Súčasne bolo uložené predsedovi Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo a Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu zabezpečiť prerokovanie plnenia programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy, rozvoja a skvalitňovania noriem spotreby práce, stavu pripravenosti a realizácie zásad druhej etapy tohto programu do 31. marca 1985. Predsedovia ostatných výborov SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR a Ústavnoprávneho výboru SNR) zabezpečia prerokovanie prípravy na uplatňovanie nových podmienok odmeňovania v rámci druhej etapy programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy v rezortoch podľa príslušnosti.

-k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia úloh vyplývajúcich z 10. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1984 o úlohách a rozvoji strojárstva, elektrotechnického a hutníckeho priemyslu po XVI. zjazde KSČ v podmienkach práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov a poslancov. Predsedníctvo

SNR uložilo predsedom výborov SNR rozpracovať toto politicko-organizačné zabezpečenie do plánov hlavných úloh výborov SNR do konca VII. volebného obdobia.

- k návrhu programu 14. schôdzky SNR;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia 14. schôdzky Slovenskej národnej rady k správe vlády SSR o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky 7. päťročnice a k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia 14. schôdzky SNR k plneniu úloh v oblasti starostlivosti o pracujúcich, s osobitným zreteľom na pracovné prostredie, ochranu zdravia, bezpečnosť pri práci a závodného stravovania;

- k návrhu na doplnenie programu 13. schôdzky SNR.

Bratislava 25. júna 1984.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP