SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

85

Správa

o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizacia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky siedmej päťročnice.

Slovenská plánovacia komisia

I.

Vývoj palivovo-energetickej problematiky v období 7. a 8. päťročnice

V priebehu rokov 1955 až 1980 vzrástla domáca spotreba primárnych energetických zdrojov ČSSR zo 45, 2 mil. tmp na 103, 2 milióna tmp, t. j. 2, 3 krát, pričom jej priemerný prírastok za päťročnicu sa pohyboval okolo 11 mil. tmp. V rovnakom období sa zvýšil národný dôchodok takmer 3, 6 krát.

Obmedzený rozsah našich geologických zásob palív, ich neúplná skladba a priaznivé cenové relácie palív v RVHP viedli k tomu, že trvalé rástol podiel dovozu na krytie palivovo-energetických potrieb národného hospodárstva. Pokiaľ v roku 1960 bol podiel dovozu na primárnych energetických zdrojoch 11, 8 %, v roku 1980 dosiahol 41, 0 %. V rokoch 1971 - 1975 bol takmer celý prírastok našej spotreby palív a energie krytý dovozom a v 6. päťročnici i pri určitom obmedzení dovozu sa jeho rast podieľal ešte so 78 %-ami na celkovom prírastku spotreby prvotných energetických zdrojov. To malo vplyv aj na zmenu štruktúry domácej spotreby palivovo-energetických zdrojov.

 

1960

1965

1970

1975

1980

tuhé palivá

88, 6

82, 9

75, 3

66, 4

61, 8

plynné palivá

2, 8

1, 5

3, 3

5, 5

8, 8

kvapalné palivá

6, 7

11, 7

17, 6

24, 5

25, 5

ostatné (VE, JE)

1, 9

3, 9

3, 8

3, 6

3, 9

Takýto vývoj štruktúry spotreby spolu s plnením programov racionalizácie značne prispieval k znižovaniu energetickej náročnosti tvorby národného dôchodku. Jej úroveň v priebehu rokov 1955 až 1980 poklesla z 318 tmp/mil. Kčs na 204 tmp/mil. Kčs, čo je viac ako 35 %.

Napriek tomu, že spotreba palív a energie na jednotku vytvoreného národného dôchodku klesá, v hodnotovom vyjadrení sa však prejavuje opačný vývoj. Je to dané rastom nákladov na ťažbu a výrobu palív a energie, ale aj na ich obstarávanie dovozom, z čoho vyplýva celkový trvalý rast nákladov na zabezpečenie domácej spotreby prvotných energetických zdrojov. Podľa vykonaných prepočtov boli v roku 1975 náklady 285, - Kčs/tmp prvotných energetických zdrojov, do roku 1983 sa zvýšili 2, 2 krát a v roku 1985 sa predpokladá ich vzrast na 776, - Kčs/tmp. Tento vývoj značne zaťažuje ekonomiku celého národného hospodárstva, vrátane zahraničnej platobnej bilancie, kde devízová náročnosť na dovážané palivá prudko rastie. Kým v roku 1975 sme zaplatili za dovezené palivá a energiu 13, 5 mld. Kčs fco v roku 1985 sa tieto náklady zvýšia takmer štvornásobne.

S ohľadom na tento vývoj sa pri príprave 7. päťročnice uplatňoval väčší dôraz na úsporný typ energetického hospodárstva. Stanovil sa v porovnaní s predchádzajúcimi päťročnicami podstatne nižší prírastok spotreby palivo-energetických zdrojov (cca 5 mil. tmp) a súčasne sa navrhli opatrenia na znižovanie spotreby kvapalných palív pre energetické účely. V súlade s týmito zásadami sa prijal pre obdobie 7. 5RP štátny cieľový program 02 "Racionalizacia spotreby palív a energie".

Realizáciou opatrení uvedených v tomto programe sa majú na úrovni roku 1985 dosiahnuť úspory vo výške 14, 6 mil. tmp. Z toho sa má vybranými štrukturálnymi zmenami vo výrobnej sfére usporiť 2, 3 mil. tmp a to najmä v hutníctve, chémii a stavebníctve.

Stále zložitejšia situácia v zabezpečovaní palív a energie ďalej vyžadovala prehĺbiť celý racionalizačný proces. Najvyššie stranícke a štátne orgány okrem problematiky rozvoja palivoenergetických zdrojov hodnotili i plnenie úloh na úseku spotreby. Na základe rozhodnutia Predsedníctva ÚV KSČ z 15. októbra 1982

bol dopracovaný štátny cieľový program 02 o príslušné opatrenia v oblasti plánovania, stimulovania a materiálovotechnických predpokladov. Súčasne boli uložené vykonať spoločenskú previerku hospodárenia s palivami, energiou a pohonnými látkami v celom národnom hospodárstve. Prvá etapa spoločenskej previerky bola účinnou formou mobilizácie rezerv na tomto úseku a získalo sa množstvo cenných návrhov a námetov, ktoré je treba rozšíriť, zovšeobecniť a realizovať. Na základe jej výsledkov sa prijali opatrenia k rozšíreniu činnosti komisií pre spoločenskú previerku aj na oblasť kovov, surovín a materiálov.

Všetky uvedené opatrenia prispeli k tomu, že spotreba palivo-energetických zdrojov v rokoch 1981, 1982 a 1983 neprekročila úroveň dosiahnutú v roku 1980. Priaznivé výsledky sa dosiahli i v plnení úloh štátneho cieľového programu 02. Pritom osobitná pozornosť sa venovala prekonávaniu nedostatkov pri zabezpečovaní tzv. menovitých akcií programu.

Z hodnotenia doterajšieho plnenia menovitého zoznamu stavieb ŠCP 02 za rezorty a KNV riadené vládou SSR na obdobie 7. 5RP vyplýva, že situácia v projektovo-dodávateľskom zabezpečení racionalizačných akcií s rozpočtovými nákladmi nad 10 mil. Kčs sa zlepšila. Akcie sa zabezpečujú prakticky v schválenom rozsahu. zároveň sa u ústredných orgánov prejavuje pozitívny prístup k riešeniu otázok spojených s realizáciou akcií nad schválený rámec, resp. zoznam stavieb, ako napr. u MP SSR modernizácia stavebno-stolárskej výroby Drevina Krásno, inštalácia kotla na drevný odpad Dvevoindustria Pezinok, inštalácia kotla na drevný odpad Smrečina B. Bystrica, u MSv SSR - plynofikácia cementárne Ladce a rekonštrukcia sušiarne Ladce, u MPV SSR - skleníkové hospodárstvo Ivanka pri Nitre.

U racionalizačných akcií s RN od 2 - 10 mil. Kčs a limitných investícií pretrvávajú problémy v ich materiálno-technickom zabezpečení (dlhé dodacie lehoty potrebných technológií, hlavne kotlov na drevný odpad, spalinových kotlov aj nižších výkonov; neakceptovanie objednávok zo strany výrobcov s odvolávaním sa na iné záväzné úlohy štátneho plánu), čo pri objektívnom hodnotení svedčí o nedostatočnej výrobnej kapacite výrobných rezortov. Tieto skutočnosti majú za následok neustále odsúvanie termínov začínania akcií resp. ich uvádzania do prevádzky, ako napr. u MP SSR výstavba kotla na drevný odpad, Mier, Bánovce a výstavba kotla na drevný odpad v Bukóze Vranov.

Určitý pozitívny vplyv mali i klimatické podmienky v zimnom období posledných rokov, ktoré sa priaznivo prejavili najmä na vývoji ťažby uhlia na lomových prevádzkach, kde v minulom roku sa vyťažilo nad úroveň štátneho plánu takmer 3, 5 mil. ton hnedého uhlia. Umožnilo to podstatne zvýšiť zásoby uhlia v spotrebiteľských rezortoch a eliminovať zníženie výroby elektriny vo vodných a čiastočne i v jadrových elektrárňach zvýšenou výrobou v parných elektrárňach.

Vývoj ekonomiky v roku 1983 ukázal viaceré rezervy a možnosti na sprogresívnenie úloh vykonávacieho plánu na rok 1984. Tento cieľ možno dosiahnuť predovšetkým spevnením kvalitatívnych ukazovateľov plánu a prekračovaním úloh na základe vyššieho zhodnotenia palivoenergetických a surovinových zdrojov. Smery a rozsah sprogresívnenia plánu boli stanovené uznesením 10. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS z apríla 1984. Jedným z týchto smerov je zníženie mernej spotreby palív a energie vo výrobných odvetviach o 1, 5 % oproti štátnemu plánu na tento rok.

Pre výrobné rezorty v pôsobnosti vlády SSR sa celkove upravili limity palivoenergetických zdrojov v roku 1984 takto:

Ťažké vykurovacie oleje - 85 tis. t

Ľahké vykurovacie oleje - 8 tis. t

Zemný plyn naftový + 30 mil. m3

Elektrina - 54 mil. KWh

Uvedené úpravy v prepočte na merné palivo predstavujú zníženie o 95 tis. tmp, čo je približne 1, 5 % plánovaných limitov palív a 0, 7 % elektriny na rok 1984.

7. päťročnicu môžeme označiť ako prípravu a prvé kroky v nástupe k všestrannému intenzívnemu rozvoju národného hospodárstva a ďalšie obdobie bude v tomto smere oveľa náročnejšie. Jedným z hlavných predpokladov dosiahnutia tohoto cieľa je trvalé výrazné znižovanie energetickej náročnosti našej ekonomiky.

Uznesením vlády SSR č. 147/1982 o štátnom pláne rozvoja NH v SSR na roky 7. päťročnice bolo výrobným rezortom uložené zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti výroby v súlade s plánmi rozdelenia palív a elektriny do roku 1985 takto:

palivá (tmp/mil. Kčs)

elektrina (kWh/tis. Kčs)

Ministerstvo priemyslu SSR

61, 7

85, 5

Ministerstvo stavebníctva

   

SSR (bez ZSV)

128, 0

120, 4

Ministerstvo poľnohospodárstva

   

a výživy SSR

13, 9

8, 1

V priebehu prvých troch rokov 7. päťročnice sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti výroby na hodnoty:

MP SSR

palivá (tmp/mil. Kčs)

elektrina (kWh/tis. Kčs)

65, 7

91, 4

MSv SSR

134, 0

127, 1

MPV SSR

14, 2

7, 7

V percentuálnom vyjadrení predstavujú uvedené hodnoty oproti hodnotám roku 1980 podiel

 

palivá (%)

elektrina (% )

MP SSR

93, 9

99, 6

MSv SSR

92, 9

98, 3

MPV SSR

93, 4

101, 2

Z prehľadu vyplýva, že úlohy stanovené 7. 5RP sa postupne realizujú a to i napriek tomu, že ešte pretrváva pomerne značný podiel energeticky náročných výrob najmä v chemickom priemysle a priemysle stavebných hmôt. Okrem znižovania energetických vstupov je však rovnako naliehavé hľadať možnosti zvyšovania hrubej hodnoty výroby, resp. poľnohospodárskej produkcie bez nárokov na prírastky energie.

U rezortov riadených vládou SSR má relatívne najvyššiu energetickú náročnosť MSv SSR, čo vyplýva i z metodiky výpočtu, podľa ktorého sa do hrubej výroby započítava iba výroba stavebných hmôt. Z federálne riadených rezortov dosahujú najvyššiu hodnotu energetickej náročnosti výroby rezorty FMHŤS a FMPE.

Analýza možného získavania zdrojov palív a energie ukazuje, že v koncových rokoch ďalších päťročníc môžeme očakávať maximálne štvrtinové prírastky palív a energie v porovnaní s päťročným priemerom dosahovaným v období 1955 - 1980. Musíme preto brať do úvahy značné rezervy, ktoré máme v znižovaní energetickej náročnosti ekonomiky. ČSSR patrí i v súčasnej dobe medzi štáty s najvyššou spotrebou energetických zdrojov na obyvateľa (6, 47 tmp/obyv. v roku 1980). Pritom štáty s podobnými podmienkami ako je napr. Rakúsko alebo Francúzsko majú spotrebu na obyvateľa značne nižšiu. Podľa medzinárodného porovnania, je naše národné hospodárstvo charakterizované relatívne vysokým podielom priemyselných odvetví v štruktúre konečnej spotreby energie (cca 54 %).

Pre urýchlenie tempa znižovania energetickej náročnosti rozvoja ekonomiky treba vyriešiť nasledovné problémy:

1. Kľúčový význam má cieľavedomá príprava a realizácia zmeny odvetvovej štruktúry národného hospodárstva, najmä priemyslu. Tu je nutné znížiť energeticky náročnú výrobu železa, ocele, cementu a produktov ťažkej chémie. Uvedené štrukturálne zmeny by mali za obdobie 8. päťročnice priniesť absolútnu úsporu presahujúcu 1 mil. tmp a ďalšie efekty sa získajú rozvojom jadrovej energetiky, prevodom vybraných kondenzačných elektrární na teplárenskú prevádzku a zámenou svietiplynu zemným plynom.

2. Významný vplyv na znižovanie energetickej náročnosti výroby má tiež zabezpečovanie celkových materiálových úspor. O značných možnostiach úspor v tejto oblasti svedčí vysoká hmotnosť našich strojov a zariadení v porovnaní so zahraničnými výrobkami. V 8. päťročnici bude úloha znižovať spotrebu čiernych kovov o 5 % ročne.

3. Veľa energie je umrtvené vo výrobných prostriedkoch, ktoré sa nedostatočne využívajú. Vedie to k nízkej produkcii a dlhej amortizácii základných fondov. Je nevyhnutné obmedziť novú výstavbu výrobných kapacít "na zelenej lúke", znížiť podiel stavebných prác na investičnej výstavbe a zmodernizovať súčasnú výrobnú základňu.

4. K znižovaniu energetickej náročnosti a dosahovaniu vyššieho ekonomického efektu môže významne prispieť medzinárodná výmena výrobkov. Podľa vykonaného rozboru za rok 1980 vo výrobkoch omnoho viac energie vyvážame ako dovážame a toto pasívne saldo bolo v rozsahu 5, 4 mil. tmp. Ešte menej priaznivo pre nás vychádza vývoj cien čs. strojárskych výrobkov na svetových trhoch (32, 1 % podiel).

5. Energetickú náročnosť národného hospodárstva ovplyvňuje tiež technická úroveň, modernizácia, údržba a prevádzka samotných energetických zariadení. V tejto oblasti máme veľký priestor pre dosahovanie lepších výsledkov, najmä v obmene kotlového fondu, ktorý trvalé zastaráva. Postupné zhoršovanie kvality hnedého uhlia vyžaduje rekonštrukciu kotlov na 2-stupňové fluidné spaľovanie, ktoré zároveň rieši aj ekologické problémy danej lokality.

Základnou podmienkou úspešnej realizácie všetkých uvedených smerov je zvyšovanie úrovne nášho vedeckotechnického rozvoja a urýchlenej aplikácie jeho výsledkov v praxi s cieľom zvyšovania kvality a technicko-ekonomických parametrov čs. výrobkov a technicko-ekonomickej úrovne celého reprodukčného procesu. Táto skutočnosť sa zdôraznila i na nedávnej ekonomickej porade členských krajín RVHP v Moskve, kde sa dohodlo vypracovať spoločný komplexný program vedeckotechnického pokroku na najbližších 15 až 20 rokov s cieľom koordinácie jednotnej vedeckotechnickej politiky a vytvorenia podmienok pre rozvoj výrobnej a exportnej štruktúry členských krajín na svetovej úrovni ako základného predpokladu ďalšieho rozvoja palivových a surovinových zdrojov v ZSSR a ich využívania pre potreby celého socialistického spoločenstva.

V súlade s požiadavkou realizácie znižovanie energetickej náročnosti našej ekonomiky je príprava Štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby a využitia palív a energie pre 8. päťročnicu a dlhodobý výhľad. Východisko tvoria skúsenosti z doterajšieho plnenia ŠCP 02 a program bude rozšírený na ďalšie ústredné orgány. Úspora palív a energie má v 8. päťročnici dosiahnuť realizáciou technicko-organizačných opatrení minimálne 14 mil. tmp a štrukturálnymi zmenami vo výrobe 3 mil. tmp.

Pri príprave štátneho cieľového programu pre 8. 5RP je potrebné sa orientovať predovšetkým na zabezpečenie týchto racionalizačných smerov:

a) zníženie strát tepla pri premenách a zušľachťovaní palív a energie

- prevod vybraných kondenzačných elektrární na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

- dokončenie rekonštrukcie blokov 110 a 200 MW,

- rekonštrukcia a modernizácia kotlov podľa existujúcej palivovej základne,

- zníženie strát tepla v rozvode (nové izolačné materiály);

b) využitie druhotných energetických zdrojov (odpadných palív a odpadného tepla pri výrobe);

c) využitie netradičných a obnoviteľných zdrojov energie

- malé vodné elektrárne (do 10 MW),

- využitie drevného, komunálneho a priemyselného odpadu,

- využitie slnečnej, geotermálnej a veternej energie,

- využitie nízkopotenciálneho tepla pomocou tepelných čerpadiel,

- výroba bioplynu a drevoplynu;

d) modernizácia technologických procesov a zvýšenie úrovne energetických spotrebičov

- rozšírenie výroby konventorovej ocele a kontinuálneho liatia,

- automatizácia a optimalizácia technologických procesov,

- dokončenie rekonštrukcie cementárni na suchý spôsob výroby,

- rekonštrukcia sušiarní,

- modernizácia palivových a elektrických pecí,

- zmena štruktúry poľnohospodárskej dopravy,

- inovácia energeticky náročných spotrebičov;

e) zníženie energetickej náročnosti dopravy

- preferencia elektrickej trakcie,

- presun dopravy materiálov na menej náročné systémy,

- optimalizácia prepravnej náročnosti;

f) úspory palív a energie v nevýrobnej sfére a v bytovo-komunálnom hospodárstve

- regulácia a meranie tepla a teplej úžitkovej vody,

- zníženie strát tepla zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových plášťov budov vrátane okien,

- modernizácia verejného osvetlenia,

- optimalizácia a ústredné riadenie sústav centralizovaného zásobovania teplom.

K naplneniu týchto smerov budú využité i realizačné výstupy z riešenia štátnych, rezortných a podnikových úloh rozvoja vedy a techniky a z medzinárodnej spolupráce.

Pre obdobie rokov 1990 -2000 sa uvažuje s dosiahnutím úspor v rámci štátneho cieľového programu 02 vo výške 26 mil. tmp.

Pokiaľ v období 8. päťročnice ide väčšinou o technicky známe riešenia, ktoré sú podmienené len projektovou a investičnou prípravou, po roku 1990 je charakter jednotlivých akcií rozličný obsahom i hĺbkou spracovania. Niektoré návrhy technických riešení neboli doteraz u nás aplikované a vyžadujú príslušný výskum a vývoj.

Práce na príprave štátneho cieľového programu 02 na 8. päťročnicu v súčasnosti prebiehajú. Návrh projektu programu na 8. päťročnicu s výhľadom do roku 1995 je už spracovaný a tvorí súčasť dokumentov v rámci smernice pre prípravu 8. päťročného plánu a základných smerov rozvoja národného hospodárstva do roku 1995.

Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

II.

Správa

o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie

roky 7. päťročnice

Vláda svojím uznesením č. 322/1982 k vykonávaciemu štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva pre r. 1983 uložila zabezpečiť v rozpise plánu na r. 1983 ministrom priemyslu, stavebníctva, poľnohospodárstva a výživy, ako aj krajským národným výborom a Národnému výboru hl. mesta SSR Bratislavy realizáciu racionalizačných akcií spotreby palív a energie s minimálnou ročnou úsporou 10928 terajoulov (TJ).

Vyhodnotenie je vykonané v súlade s dohodnutým postupom a v stanovených ukazovateľoch platných pre celú ČSSR. Uvedené ústredné orgány a národné výbory, za uplynulý rok dosiahli úspory palív a energie v hodnote 13 393, 7 TJ, čo znamená splnenie úlohy stanovenej uznesením vlády SSR na 122, 6 %. za celú ČSSR sa dosiahlo plnenie vo výške 123, 1 %. Tým sa plní aj výzva X. všeodborového zjazdu, realizovať úsporu palív vo výške minimálne 2, 5 % ročne.

Na uvedených výsledkoch sa podieľali jednotlivé rezorty a KNV nasledovne:

 

Plán realizácie rac. akcií v r. 1983

Dosiahnuté úspory z realizácie rac. akcií

% plnenia

TJ

tis. tmp

TJ

tis. tmp

MP SSR

5413

184, 7

6 428, 9

219, 4

118, 8

MSv SSR

1231

42, 0

1716, 2

58, 6

139, 4

MPVž SSR

2022

69, 0

2 550, 3

87, 0

126, 1

NV hl. m. SSR

253

8, 6

305, 6

10, 4

120, 7

Zs KNV

689

23, 5

772, 2

26, 4

112, 1

Ss KNV

599

20, 4

585, 0

19, 9

97, 7

Vs KNV

721

24, 6

1 035, 4

35, 3

143, 6

Spolu:

10928

372, 9

13 393, 7

457, 1

122, 6

Významný podiel na dosiahnutých úsporách majú u výrobných rezortov úspory z realizácie menovitých racionalizačných akcií, u ktorých sa docieľuje úspora nad 500 tmp (15 TJ), resp. 1000 MWh. Realizáciou menovitých akcií sa v rezorte MP SSR dosiahlo 73 % úspor, v rezorte MSv SSR 31, 3 % a MPVž SSR 19 %. Z najvýznamnejších akcií možno uviesť:

- úspora energií na výrobe

acetaldehydu v n. p. Duslo Šaľa úspora 431, 6 TJ/rok

- využitie organických odpadov výroby

cyklohexonu v n. p. Chemko Strážske úspora 215, 8 TJ/rok

- náhrada mokrého spôsobu výroby slinku

III. etapa v cementárni Stupava úspora 258, 1 TJ/rok

- zavedenie účinnejších stekucovadiel do výroby pórovitých obkladačiek

závod Lučenec úspora 26, 4 TJ/rok

- vylepšenie prevádzky kotlov v cukrovare Š. Majora Sládkovičovo úspora 32, 3 TJ/rok

Pri zabezpečovaní realizácie menovitých akcií v minulom roku pretrvávali i naďalej problémy pri ich investorskom a dodávateľskom zabezpečení. V dôsledku toho sa u niektorých odsunula realizácia, alebo sa znížili pôvodné uvažované úspory. Tak napríklad v rezorte MP SSR sa v predpokladanom termíne nerealizovali okrem iných aj akcie

- výroba pary na atmosferickej

destilácii IV. Slovnaft s úsporou - 468, 9 TJ

- výstavba energetiky Bukóza, Vranov - 420 TJ

- výstavba kotla na drevný odpad

Bukóza, Vranov - 390 TJ

a to predovšetkým z dôvodov oneskorenia dodávok zariadení a predlžovania termínov montáži.

V rezorte stavebníctva neboli dosiahnuté plánované úspory u akcií:

Čiastočná náhrada ťažkých vykurovacích olejov opotrebovanými pneumatikami v cementárni Ladce. Príčinou tu boli problémy pri nábehu technologického zariadenia. Ďalej náhrada mokrého spôsobu výroby slinku v cementárni B. Bystrica, kde bolo nutné zabezpečiť zvýšenie výroby cementu v tejto výrobní. U rekonštrukcie tehelne Martin, došlo k sklzu v ukončovaní akcie a prínosy budú vyhodnotené až v II. štvrťroku 1984.

V rezorte poľnohospodárstva a výživy sa oneskorilo plnenie akcií: výstavba kotla v cukrovare Št. Majora, v dôsledku oneskorenia dodávok a montážnych prác. Ďalej využitie odpadného tepla z kompresorových staníc tranzitného plynovodu, kde sa nedosiahlo predpokladaného rozsahu úspor z dôvodu sklzu pri výstavbe.

V dôsledku tohoto stavu rezorty boli nútené zabezpečiť nové menovité akcie tak, aby sa podarilo v plnom rozsahu splniť plánované úspory palív a energie.

V pláne na rok 1983 boli pre program účelovo viazané investičné prostriedky na začínanie akcií o celkových rozpočtových nákladoch 268, 3 mil. Kčs. Devízové prostriedky boli viazané vo výške 21, 6 mil. Kčs, z toho pre nesocialistické štáty 18, 9 mil. Kčs. V skutočnosti boli začaté akcie vo výške 282, 6 mil. Kčs. Devízové prostriedky sa čerpali vo výške 47, 4 mil. Kčs. Zvýšený rozsah začínajúcich akcií bol spôsobený predovšetkým dodatočným zrealizovaním rekonštrukcie technológie výroby saponátových pracích prostriedkov dovozom nástrčkového miešania "Pulmix" z NSR v rezorte MPVž. Naproti tomu bolo napr. odsunuté začatie akcie "Rekonštrukcia píly v Drevoindustrii Turzovka" v rezorte MP SSR pre dodávateľskú nepripravenosť na rok 1984.

Na základe rozboru odstrániteľných strát, ktoré sa vykonali v priebehu r. 1982, boli navrhnuté opatrenia na ich využitie v roku 1983. Výsledky docielené v r. 1983 sú nasledovné:

Celkový objem odstrániteľných strát navrhnutých Rezort na využitie v r. 1983

TJ/rok

Celkom využité odstrániteľné straty v r. 1983 TJ/rok

% využitia

MP SSR

2 634, 9

2 722, 9

103, 3

MSv SSR

347, 1

285, 2

82, 2

MPVž SSR

1 949, 5

2 097, 8

107, 6

I keď dosiahnutý podiel využitia odstrániteľných strát svedčí o náročnejšom prístupe rezortov, je naďalej potrebné venovať tejto otázke pozornosť. Hlavne na úrovni podnikov a závodov sú najväčšie možnosti v maximálnej miere pôsobiť na využívanie odstrániteľných strát. Dotýka sa to najmä organizacií rezortu MSv SSR.

Naďalej naliehavou úlohou je zlepšiť uplatnenie technicky zdôvodnených noriem spotreby palív a energie.

Rozsah ich uplatňovania v r. 1983 čo do počtu je nasledovný:

Rezort

plán

skutočnosť

MP SSR

54

44

MSv SSR

51

52

MPVž SSR

17

17

V porovnaní s r. 1982, došlo k určitému zlepšeniu v plnení, avšak naďalej je potrebné, aby rezorty rozhodnejšie presadzovali uplatňovanie technicky zdôvodnených noriem tak, aby bolo do konca r. 1985 minimálne 80 % spotreby palív a energie v priemyselných organizáciách podložené technicky zdôvodnenými normami.

Ďalším dôležitým opatrením, ktoré sleduje štátny cieľový program 02, je širšie uplatnenie mikroelektroniky a silnoprúdovej polovodičovej techniky. Rozsah úspor dosiahnutých realizáciou takýchto opatrení je za uplynulý rok nasledovný:

Rezort

úspora zavedením polovodičovej techniky v MWh/rok

MP SSR

3 068, 5

MSv SSR

2545

MPVž SSR

3228

Úspory sa dosiahli hlavne výmenou rotačných zváracích agregátov za polovodičové, v rezorte MP SSR ďalej modernizáciou pohonov a zavedením mikroprocesorového riadenia. I keď oproti uplynulým rokom došlo k zlepšeniu v pokrývaní požiadaviek odberateľov, väčší rozsah realizácie týchto opatrení je stále limitovaný najmä nedostatočnými dodávkami zariadení.

Sledovanie mernej spotreby palív a energie u hlavných výrobných rezortov a ich porovnanie so skutočnosťou r. 1982 ukazuje, že sa docielilo mierne zníženie náročnosti hrubej výroby na spotrebu energie u MP SSR (index 0, 99) a u MPVž SSR (index 0, 98). Stagnácia je u MSv SSR (index 1, 00).

Vcelku pozitívny vývoj sa dosiahol najmä znížením mernej spotreby palív a energie oproti r. 1982 napr. u výroby cementu (index 0, 88). Naproti tomu sa zaznamenal nárast mernej spotreby v obore keramických dlaždíc v dôsledku zvýšenia výroby glazovaných a dekorovaných dlaždíc a u páleného murivového materiálu, kde sa zvýšil podiel energeticky náročnejších výrobkov v nadväznosti na dopyt. Obdobný rozdielny vývoj je aj v znížení


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP