SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

86

Návrh

Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo

34 - Vráble

Úmrtím poslanca Slovenskej národnej rady Gejzu Navrátila zanikol poslanecký mandát vo volebnom obvode číslo 34 -Vráble, okres Nitra.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR Č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo doplňovacie voľby vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble na 24. a 25. augusta 1984, ktoré sa v uvedenom termíne uskutočnili.

V doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady Ján Z a b á k.

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému a imunitnému výboru SNR volebné písomnosti - prihlášku kandidáta Národného frontu k registrácii, zápis o registrácii kandidáta Národného frontu, zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode a záverečnú správu Slovenskej volebnej komisie Národného frontu o výsledkoch doplňovacích volieb.

Z predložených dokladov Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že vo volebnom obvode číslo 34 bolo do voličských zoznamov zapísaných 21192 voličov. Vydaných bolo voličom 21149 hlasovacích lístkov, t. j. 99, 79 %. Pre kandidáta Národného frontu na poslanca SNR Jána Z a b á k a hlasovalo 21149 voličov, t. j. 100 %.

Mandátový a imunitný výbor SNR na svojej schôdzke 25. októbra 1984 po preskúmaní týchto dokladov zistil, že doplňovacie voľby boli vyhlásené a vykonané v súlade s platným právnym poriadkom. Mandátový a imunitný výbor nezistil žiadne závady a taktiež mu neboli podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Na základe týchto výsledkov Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady odporúča, aby Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii overila platnosť voľby poslanca Slovenskej národnej rady Jána Z a b á k a, zvoleného v doplňovacích voľbách 24. a 25. augusta 1984 vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble.

Ernest K r i ž a n v. r. overovateľ Mandátového a imunitného výboru SNR

Daniel F u t e j v. r. predseda Mandátového a imunitného výboru SNR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP