SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

87

Návrh

poslancov SNR Anny Kretovej, Daniela Futeja, Jozefa Gálu, Fedora Gullu, Dalibora Laboreckého a Rozálie Tóthovej na doplňovaciu voľbu za členov výborov SNR

Skupina poslancov Kretová, Futej, Gála, Gulla, Laborecky a Tóthová navrhuje, aby Slovenská národná rada podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov,

zvolila

Jána Z a b á k a za člena výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné a Jozefa P o l á k a za člena výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu.

Anna Kretová v. r. Daniel F u t e j v. r. Jozef Gála v. r. Fedor Gulla v. r. Dalibor Laborecky v. r. Rozália Tóthová v. r.

Dôvodová správa

Úmrtím poslanca SNR ThDr. h. c. Gejzu Navrátila zanikol poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 34 - Vráble.

V doplňovacích voľbách do Slovenskej národnej rady, vyhlásených Predsedníctvom SNR, bol vo volebnom obvode č. 34 - Vráble v dňoch 24. a 25. augusta 1984 zvolený za poslanca SNR Ján Z a b á k.

Odporúča sa, aby novozvolený poslanec SNR Ján Z a b á k bol zvolený za člena Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné.

Vzhľadom k tomu, že poslanec SNR Jozef Polák pracuje iba v Mandátovom a imunitnom výbore SNR, odporúča sa zvoliť menovaného za člena Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu.

Bratislava 25. októbra 1984.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP