SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

88

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR

za obdobie od 26. júna do 25. októbra 1984 s osobitným zreteľom

na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 12. a 13.

schôdzke Slovenskej národnej rady

I.

V čase od 26. júna do 25. októbra 1984 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady štyrikrát, a to 26. júna po 13. schôdzke SNR, 22. augusta, 28. septembra a 12. októbra 1984.

Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady, ktorými pridelil príslušným výborom SNR a Stálej pracovnej skupine Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy na prerokovanie:

- zásady zákona SNR o Slovenskej obchodnej inšpekcii,

- zásady zákona SNR o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii,

- vládny návrh zákona o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá FZ ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o právnej pomoci v trestných veciach, podpísaná vo Viedni 18. novembra 1982,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá FZ ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o vydávaní, podpísaná vo Viedni 18. novembra 1982,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá FZ ČSSR na súhlas Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou, podpísaný v Prahe 23. marca 1984,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá FZ ČSSR na súhlas Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Marockého kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu, podpísaná v Prahe 27. júna 1984,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá FZ ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Damasku 18. apríla 1984.

Predsedníctvo SNR vo svojej kontrolnej a kreačnej činnosti prerokovalo a prijalo uznesenia:

- o vyhlásení jarného zasadania Slovenskej národnej rady za skončené;

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble;

- k správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu a štátneho rozpočtu za L polrok 1984. Konštatovalo, že vývoj hospodárstva SSR v I. polroku 1984 prebiehal vcelku v súlade so zámermi štátneho plánu a nadväzoval na pozitívne tendencie z minulého roka, keď sa urýchlila dynamika tvorby hmotných zdrojov, vzrástla produktivita práce z upravených vlastných výkonov, ďalej sa zvýšila hospodárnosť výrobného procesu a vo väčšine výrobných odvetví sa dosiahlo prekročenie časových plánov a predstih v plnení celoročných úloh. celkove sa pokročilo v intenzifikácii a efektívnosti národného hospodárstva.

Výsledky minulého roka i I. polroka 1984 naznačujú, že je reálne splniť úlohy siedmej päťročnice. zároveň ukazujú na rad oblastí, ktorým je treba venovať zvýšenú pozornosť pri zabezpečovaní úloh štátneho plánu a štátneho rozpočtu v II. polroku 1984 a príprave štátneho vykonávacieho plánu na rok 1985.

Závery 10. zasadania ÚV KSČ a nadväzného zasadania ÚV KSS o sprogresívnení tohoročných zámerov plánu a vytýčení cieľových úloh sa v I. polroku realizovali len čiastočne. K týmto úlohám prijalo Predsedníctvo SNR uznesenia č. 289 z 26. 3. 1984 a č. 303 z 19. 4. 1984, z ktorých je potrebné v činnosti výborov SNR naďalej vychádzať pri zabezpečovaní úloh plánu v roku 1984.

Uložilo predsedovi Výboru SNR pre plán a rozpočet, Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo, Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu pri pravidelnom štvrťročnom hodnotení plnení štátneho plánu a rozpočtu v zmysle uznesenia Predsedníctva SNR č. 289 z 26. 3. 1984 venovať zvýšenú pozornosť kvalitatívnym stránkam rozvoja ekonomiky;

- k správe o vývoji poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v SSR za rok 1983. Konštatovalo, že na základe zdokonaľovania výkonu štátnej správy a orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu aj v roku 1983 sa udržal a prehĺbil pozitívny vývoj v jeho ochrane.

Za hlavný zdroj ďalšieho rozširovania výmery poľnohospodárskeho pôdneho fondu v zmysle uznesenia 9. schôdzky SNR treba považovať disponibilné rezervy z nepoľnohospodárskej pôdy. Rezervy pretrvávajú aj v rekultiváciách náhradných plôch za zábery pôdy, čo do rozsahu i kvality rekultivačných prác, v rýchlejšom prinavracaní dočasne odňatých pôd investormi poľnohospodárskej výrobe, ako aj v rýchlejšom zapojení dočasne neobrábaných pôd do výrobného procesu.

Vo vývoji lesného pôdneho fondu vzhľadom na zvyšujúce sa úbytky jeho výmery je žiadúce zvýšiť účinnosť práce orgánov ochrany lesného pôdneho fondu, urýchliť prehodnotenie preradenej poľnohospodárskej pôdy do lesnej, usporiadanie pôdnej držby v horských oblastiach a stanovenie hraníc medzi lesným a poľnohospodárskym pôdnym fondom vzajomnou kompenzaciou;

- o udelení Národnej ceny SSR v roku 1984;

členovi korešpondentovi ČSAV a SAV Dušanovi Zacharovi, vedúcemu vedeckému pracovníkovi Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene, za rozvoj náuky o erózii pôdy,

prof. MUDr. Jánovi Štefanovičovi, DrSc., vedúcemu Katedry lekárskej mikrobiológie a imunológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za pôvodné výsledky v oblasti prirodzenej imunity a za rozvoj imunológie v ČSSR,

kolektívu pracovníkov úseku výskumu a vývoja montáže Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom v zložení: Ing. Ján Žucha, Ing. Jozef Číž, Ing. Rudolf Šicko, Alexander Kováčik, Ing. Ján Straka, za výskum, vývoj a realizáciu robototechnických komplexov pre automatizáciu montáže v strojárskych a elektrotechnických podnikoch,

Ing. Jánovi Šauličovi, CSc. a Ing. Teodorovi Žatkovi, CSc., vedeckým a vedúcim pracovníkom Výskumného ústavu chovu a šľachtenia hydiny v Ivanke pri Dunaji, za vyšľachtenie vysoko-úžitkového typu moriek IVAGAL,

zaslúžilému umelcovi, prof. Ladislavovi Snopekovi, akademickému sochárovi, vedúcemu Katedry sochárstva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, za sochárske dielo bustu A. S. Puškina v Brodzanoch;

- o udelení Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra v roku 1984: Vladimírovi Jancurovi, CSc., zástupcovi šéfredaktora týždenníka Nové slovo, za vynikajúcu publicistickú a organizátorskú prácu v redakcii Nového slova.

Jurajovi Paškovi, zastupcovi šéfredaktora Televíznych novín Československej televízie v Bratislave, za dlhoročnú angažovanú publicistickú a spravodajskú činnosť vo vnútropolitickej oblasti,

PhDr. Jánovi Proháckovi, vedúcemu oddelenia kultúry redakcie denníka Pravda, za dlhoročnú publicistickú činnosť a prebojúvanie zásad kultúrnej politiky Komunistickej strany Československa v denníku Pravda;

- k návrhu na delegovanie členov Predsedníctva SNR na plenárne zasadanie Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy a krajských národných výborov v II. polroku 1984;

- k správe o niektorých poznatkoch z prípravy a priebehu 13. schôdzky SNR;

- o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda;

- k súhrnnej správe o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o životné prostredie v SSR za rok 1983. Konštatovalo, že v plnení úloh Súhrnnej koncepcie starostlivosti o životné prostredie v SSR na obdobie 7. päťročnice s výhľadom do roku 2000 sa v uplynulom období dosiahli viaceré priaznivé výsledky. Kvalitu životného prostredia sa vcelku podarilo udržať na úrovni roku 1980. Vo viacerých osobitne sledovaných oblastiach na Slovensku sa čiastočne zlepšila čistota ovzdušia a znížili sa nečistoty vypúšťané do vodných tokov.

Pri celkove priaznivom vývoji plnenie niektorých úloh však zaostáva. Problémy pretrvávajú v ochrane kvality povrchových a podzemných vôd. Zdĺhavo sa rieši zriaďovanie skládok priemyselného a komunálneho odpadu, likvidácia toxických odpadov a nedostatočne sa zužitkováva odpad ako druhotná surovina. Neplnia sa predpoklady súhrnnej koncepcie v odstraňovaní škodlivých vplyvov hluku v pracovnom prostredí v doprave preťažených častiach miest. Pri pozitívnych zmenách v obytnom prostredí treba najmä zo strany národných výborov, hospodárskych organizácií, ale i ostatných zložiek spoločenského života ešte väčšiu pozornosť venovať tvorbe, údržbe a ochrane zelene, hlavne v miestach veľkej koncentrácie občanov.

Pri plnení opatrení vyplývajúcich zo súhrnnej koncepcie je potrebné prehlbovať súčinnosť ústredných orgánov štátnej správy a národných výborov. V tejto súvislosti Predsedníctvo SNR požiadalo predsedu vlády SSR predložiť v roku 1986 na rokovanie Predsedníctva SNR Koncepciu starostlivosti o životné prostredie na 8. päťročnicu;

- k správe vlády SSR o plnení záchrany a obnovy mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Bardejove a v Levoči v roku 1983 a o pláne na rok 1984. Konštatovalo, že zvýšeným úsilím a starostlivosťou o plnenie uznesení Predsedníctva SNR č. 61 z 26. 3. 1982 a opatrení vlády SSR sa dosiahol v tejto oblasti určitý pokrok. Naďalej však pretrvávajú niektoré dlhodobé problémy.

Pre zlepšenie obnovy kultúrno-historických pamiatok je treba, aby táto nebola len rezortnou, ale celospoločenskou záležitosťou, aby vopred bolo stanovené funkčné využitie renovovaných pamiatok a dôsledne sa dbalo na ich významovú kategorizáciu. Širšie bude potrebné využívať združovanie finančných, materiálových a kapacitných prostriedkov. Uložilo predsedovi Slovenskej národnej rady zaradiť na program rokovania schôdzky Predsedníctva SNR kontrolnú správu o plnení uznesení vlády SSR na zabezpečenie záchrany a obnovy mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Bardejove a v Levoči v II. polroku 1986;

-k správe vlády SSR o zabezpečovaní úloh v osobnej doprave ČSAD so zreteľom na dopravu pracovníkov do a zo zamestnania. Konštatovalo, že v osobnej doprave ČSAD sa od roku 1980 dosiahli viaceré pozitívne výsledky. Autobusovou dopravou ČSAD sa v roku 1983 prepravilo o 36 mil. cestujúcich viacej, čo oproti roku 1980 predstavuje 4, 1 % nárast. Dobudovala sa sieť pravidelných autobusových liniek, takže okrem 4 obcí sú v SSR na túto autobusovú dopravu zapojené všetky obce.

Napriek niektorým dosiahnutým pozitívnym výsledkom sa v automobilovej doprave ČSAD vyskytuje ešte celý rad nedostatkov, na riešenie ktorých upriamilo pozornosť i uznesenie Predsedníctva SNR č. 311 z 19. 6. 1980.

Jedným z nich je najmä nižšia kultúrnosť prepravy cestujúcich do zamestnania a žiakov do škôl. Autobusy sú preplňované najmä v čase špičkovej prepravy, ktorú jestvujúce kapacity ČSAD nie sú v stave zvládnuť. Jednou z príčin tohoto stavu je i skutočnosť, že viaceré podniky a organizácie si začiatok pracovného času upravujú svojvoľne a bez súhlasu národných výborov. Preto je žiadúce, aby národné výbory aktívnejšie využívali v tomto smere svoju právomoc.

Aktuálnou úlohou ostáva naďalej starostlivosť o vybavenie potrebného autoparku ČSAD, pretože kapacitné zvýšenie dopravných služieb možno predpokladať i z ďalších požiadaviek na žiacku prepravu z dôvodov zavedenia 10-ročnej povinnej školskej dochádzky a pokračujúcej integrácie škôl.

Uložilo predsedníčke Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu sledovať plnenie uznesenia vlády SSR č. 172 z 11. 7. 1984 a v I. polroku 1986 podať o tom správu Predsedníctvu SNR;

- k návrhu na doplnenie programu 14. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu programu 15. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia 15. schôdzky SNR k vládnemu návrhu zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1985 a k správe o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode;

- o zvolaní Slovenskej národnej rady na jesenné zasadnutie;

- k správe predsedu Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov prednesených na 12. a 13. schôdzke SNR;

-k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1985;

- k návrhu na niektoré zmeny v systemizácii pracovníkov Kancelárie Slovenskej národnej rady;

-k návrhu na niektoré zmeny v zložení vlády SSR. Predsedníctvo SNR na návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR a predsedu vlády SSR podľa článku 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uvoľnilo podpredsedu vlády SSR Ing. Karola Martinku z funkcie predsedu Slovenskej plánovacej komisie a Ing. Pavla Hrivňáka z funkcie ministra povereného riadením Ministerstva priemyslu SSR. Vymenovalo Ing. Pavla Hrivňáka za podpredsedu vlády SSR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie a Ing. Štefana Urbana za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva priemyslu SSR;

- k návrhu na doplnenie 3. bodu programu 14. schôdzky Slovenskej národnej rady.

II.

Správa

o realizácii podnetov poslancov prednesených na 12. a 13. schôdzke Slovenskej národnej rady

Na 12. schôdzke SNR 2. apríla 1984 prerokovala Slovenská národná rada ako ťažiskové body vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach a správu vlády SSR o plnení dokumentu. Ďalší rozvoj, československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.

V rozprave k týmto bodom programu vystúpili poslanci SNR so svojimi podnetmi, ku ktorým zaujal stanovisko minister školstva SSR J. Buša.

K pripomienkam poslankyne M. Bellovej uviedol, že v budovaní komplexných SOU zriaďovaných národnými výbormi sa najviac pokročilo v hlavnom meste SSR Bratislave a vo Východoslovenskom kraji, kde od 1. septembra 1984 sa bude mládež, pripravujúca sa na robotnícke povolania, vychovávať iba v komplexných SOU. Obdobný proces prebieha i v Západoslovenskom a Stredoslovenskom kraji.

Ministerstvo školstva SSR dôsledne sleduje kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov pôsobiacich na SOU. KNV a rezorty, v pôsobnosti ktorých sa pripravuje mládež na robotnícke povolania vypracovali harmonogramy zvyšovania kvalifikácie pedagogických pracovníkov. Vytvorili sa pre nich i podmienky pre doplňujúce štúdium na vysokých školách.

Pre jednotné riadenie SOU zriaďovaných národnými výbormi vypracovalo Ministerstvo vnútra SSR a Ministerstvo školstva SSR návrh na zriadenie Správy SOU, ako orgánu, ktorý by mal odstrániť doterajšie nedostatky v riadiacej činnosti. Návrh bol predložený koncom mája 1984 na schválenie vláde SSR.

V poslednom čase sa zlepšili priestorové podmienky a materiálne vybavenie pre pracovné vyučovanie vybudovaním 96 dielní pre technické práce. Napriek tomu vyhovujúce vybavenie má v Bratislave len 64, 7 % škôl, v Stredoslovenskom kraji 50 % a vo Východoslovenskom kraji 80 % škôl.

K pripomienkam poslanca V. Fašanga k preťaženosti študentov na vysokých školách uviedol, že za posledné 2 roky sa zvýšila chorobnosť študentov odborov so 4-ročnou dĺžkou štúdia, najmä v oblasti neuróz, chorôb zrakového a pohybového aparátu, zvlášť na odbore pozemné stavby. Ministerstvo školstva SSR venuje zdravotnej starostlivosti o študentov vysokých škôl zvýšenú starostlivosť. Uvedené otázky v poslednom období boli aj predmetom rokovania najvyšších straníckych a štátnych orgánov.

Na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o študentov vysokých škôl bol prijatý celý rad opatrení,, ktoré sa úspešne realizujú. Veľkú starostlivosť venujú vysoké školy preventívnym prehliadkam študentov.

Pre ďalšie skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o študentov vysokých škôl vypracovalo Ministerstvo školstva SSR a Ministerstvo zdravotníctva SSR dlhodobú koncepciu rozvoja zdravotnej starostlivosti.

Problémy príčin nezáujmu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov o vedúce hospodárske funkcie nie je potrebné zaradovať ako významnú úlohu v kategórii štátneho plánu ekonomického výskumu. Ak sa pripomienka týka profilu absolventov vysokých škôl, potom je nutné, aby hospodárska prax uplatnila svoje požiadavky na profil absolventov. To, že vysokoškolsky vzdelaní pracovníci nemajú záujem o vedúce hospodárske funkcie je potrebné riešiť zo strany hospodárskej praxe vytvorením príslušného systému stimulácie týchto pracovníkov.

K podnetu poslanca D. V á ž a n a uviedol, že obsahová prestavba prípravy mládeže na robotnícke povolania si vyžiadala zvýšené nároky na teoretické a praktické vyučovanie. I pri maximálnom úsilí zriaďovateľov SOU na zabezpečenie povinnej 10-ročnej školskej dochádzky bude sa v niektorých prípadoch zabezpečovať dvojsmenná prevádzka vo vyučovaní.

Účinnosť vyhlášky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečovaní žiakov SOU bola preverená Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR a Ministerstvom školstva SSR. O výsledku bol vypracovaný materiál, ktorý prerokovala vláda SSR 27. 4. 1983. V súčasnom období sa pripravujú zásady, ktoré sa predložia na schválenie vláde ČSSR v novembri 1984. Navrhuje sa v nich poskytovanie odborových štipendií z prostriedkov organizácií, možnosti poskytovania príspevkov na náklady spojené so stravovaním žiakov SOU, ako i zmeny v poskytovaní mesačných odmien.

K 1. septembru 1984 sa zavádza učebný odbor obrábač kovov s odborným zameraním na univerzálne obrábanie, na sústruženie, frézovanie a brúsenie. Tým sa vytvorili podmienky pre potreby tých odvetví, ktoré zabezpečujú kusovú alebo malosériovú výrobu.

K podnetu poslanca J. Zachara k pripravenosti absolventov medicíny na rozvíjanie fundamentálnej vedy - tento podnet minister školstva SSR akceptoval a bude zohľadnený v pedagogických normách na 8. päťročnicu.

Úroveň a kvalita vedecko-výskumnej práce na Lekárskej fakulte UK je v podstate dobrá. Lekárske fakulty koordinujú 25 výskumných úloh z rezortného plánu zdravotníctva a riešia ďalšie úlohy z rôznych oblastí zdravotníctva. K riešeniu výskumných úloh sa pristupuje komplexne.

K podnetu poslanca O. Horniaka sa uvádza, že v sústave študijných odborov je zaradený aj študijný odbor sociálno-právna činnosť, ktorý sa vyučuje na troch stredných ekonomických školách v SSR. Odbor je určený pre absolventov gymnázií. V prípade potreby je možné uvedený študijný odbor rozšíriť i na ďalšie stredné ekonomické školy. O zriadení samostatnej školy sa v najbližšej budúcnosti neuvažuje.

V súvislosti s realizáciou 1. etapy sledovania a hodnotenia novej sústavy učebných a študijných odborov SOU, sa upravili učebné osnovy všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov podľa pripomienok učiteľov a vedeckých ústavov SAV. Upravené učebné osnovy sa začnú používať vo všetkých formách prípravy v SOU od školského roku 1984/85.

Ministerstvo školstva SSR v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v súčasnom období preveruje sústavu učebných odborov vhodných pre telesne postihnutú mládež.

Na stabilizáciu majstrov odbornej výchovy uložila vláda ČSSR uznesením č. 120/1983 a vláda SSR uznesením č. 235/1983 ministrom rezortov, v pôsobnosti ktorých sa pripravuje mládež na robotnícke povolania, dôsledne realizovať všetky opatrenia prijaté v oblasti sociálneho postavenia a odmeňovania.

Organizácia prípravy žiakov v dvojročných učebných odboroch je zo strany Ministerstva školstva SSR doriešená. Žiaci, ktorí ukončia prípravu v nižšom ako 8. ročníku základnej školy, sa budú pripravovať v učebných odboroch podľa osobitnej sústavy učebných odborov.

K podnetu poslanca F. Kováča sa uvádza, že od posledného hodnotenia sa zlepšili priestorové podmienky a materiálne vybavenie pre pracovné vyučovanie o 96 dielní pre technické práce. Postupne sa zlepšuje vybavenosť škôl školskými pokusnými pozemkami a zariadeniami pre špecifickú prípravu dievčat.

Naďalej trvá neuspokojivý stav v kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania, najmä v špecifickej príprave dievčat. Pre túto časť pracovného vyučovania sa otvorilo štúdium na pedagogických fakultách.

V rámci 7. päťročnice sa čiastočne zlepšila sieť osobitných škôl, zvýšili sa ich kapacity a čiastočne sa zlepšilo aj ich materiálno-technické vybavenie. Napriek tomu zo 152 osobitných škôl v SSR sú len 2 plnoorganizované osobitné školy internátne umiestnené v účelových novostavbách, ktoré plne zodpovedajú svojmu účelu a boli odovzdané do prevádzky po roku 1945.

K vystúpeniu poslankyne B. Kiklošovej minister školstva SSR uviedol, že pri výstavbe školských a predškolských zariadení je možné použiť formu združovania finančných prostriedkov socialistických organizácií. Vyhláška č. 151/1978 Zb., ktorá tento

spôsob umožňuje, ukladá, aby organizácie, ktoré sa podieľajú na výstavbe zariadenia uvedeným spôsobom, sa zmluvne dohodli o tom, ktorá organizácia bude plniť úlohu investora a akým spôsobom sa vysporiada financovanie prevádzkových nákladov.

K pripomienkam poslankyne E. Suchovskej uvádza, že organizačné začlenenie SOU do riadiacej sféry stredného článku riadenia nemá negatívne ovplyvniť výchovu mládeže na robotnícke povolania vo vzťahu k organizáciám, pre ktoré je pripravovaná. Sleduje práve zvýšenie úrovne vyučovania dôsledným plnením učebných osnov a materiálne zlepšenie podmienok pre výchovno-vyučovací proces. Vzťahy medzi hospodárskou organizáciou a žiakmi SOU sú vymedzené zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl, prehlbujú sa v období prevádzkového výcviku, ktorý sa vykonáva výlučne na pracoviskách organizácií.

Ministerstvo školstva SSR vydalo vyhlášku č. 99/1980 Zb. o výchovnom poradenstve, v ktorej sa určili ciele i pre základné školy v orientácii žiakov pri voľbe povolania. Akcentuje sa v nej spôsobilosť žiakov na budúce povolania s prihliadnutím na potreby národného hospodárstva.

Na zlepšenie využitia voľného času sa realizujú opatrenia k plneniu harmonogramu postupu realizácie opatrení k uzneseniu Predsedníctva ÚV KSČ z 2. 3. 1984 a k uzneseniu vlády ČSSR zo 16. 2. 1984.

K podnetu poslanca J. Širotňáka uviedol, že je žiadúce zvýšiť tak percento inžinierov vyučujúcich odborné predmety, ako aj percento interných učiteľov-inžinierov napriek tomu, že niektoré odborné predmety na gymnáziách môžu učiť kvalifikovane aj učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov. Ich zárobkové možnosti sú také isté, ako u ostatných učiteľov. V rámci rozvíjajúcej sa spolupráce so závodmi nie je nutné úplne vylúčiť pôsobenie inžinierov-externistov zo závodov v gymnáziách. Je však potrebné znížiť ich percento na školách. V tomto smere vykonalo Ministerstvo školstva SSR niektoré opatrenia v súvislosti s prerokovaním "Analýzy materiálno-technických a kádrových podmienok vyučovania prírodovedných predmetov a predmetov odbornej prípravy", ktorá bola uskutočnená v II. polroku 1983 na všetkých gymnáziách v SSR a s ktorou boli oboznámené odbory školstva KNV (NVB).

Zvýšenie percenta absolventov gymnázií na vysokých školách je cieľom aj Ministerstva školstva SSR. V liste prvej námestníčky ministra školstva SSR riaditeľom gymnázií k uvedenej problematike z 18. 11. 1983 sa vyjadruje nespokojnosť s tým, že len okolo

80 % absolventov gymnázií sa hlási na vysoké školy a i štruktúra ich záujmu nezodpovedá potrebám nášho národného hospodárstva. Je nutné minimalizovať počet neprijatých uchádzačov o vysoké školy z gymnázií.

Osobitná pozornosť sa venuje žiakom maďarskej národnosti.

Na základe oznámenia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí nové kvalifikačné katalógy majú byť vydané v roku 1984.

K podnetu poslanca V. Černušáka sa uvádza, že do prípravy plánu na 8. päťročnicu Ministerstvo školstva SSR v zmysle 8. zasadnutia ÚV KSČ uskutočnilo celý rad opatrení s cieľom zvýšiť aktívnu účasť vysokých škôl na tvorbe plánu rozvoja vedy a techniky. V zmysle týchto opatrení sa uvažuje s podstatným zvýšením koordinačnej funkcie pracovísk rezortu školstva v jednotlivých kategóriách plánu rozvoja vedy a techniky. V súčasnosti Ministerstvo školstva SSR pripravuje návrh na budovanie experimentálnej výrobnej základne vysokých škôl, prístrojov, zariadení a materiálov s hlavným cieľom posilniť materiálno-technickú základňu vedecko-výskumnej základne rezortu.

Na 13. schôdzke SNR predniesli poslanci SNR svoje podnety v rozprave k návrhu štátneho záverečného účtu SSR za rok 1983 a k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR v oblasti občianskoprávnych vzťahov.

Vecne príslušní členovia vlády SSR na základe osobného listu prvého podpredsedu vlády SSR reagovali na konkrétne podnety poslancov SNR.

Minister financií SSR odpovedal na podnet poslankyne G. Homolovej. Uviedol, že Ministerstvo financií SSR sa stotožňuje s jej návrhom, aby občania, ktorí uskutočňujú poľnohospodársku výrobu na vlastný účet, pokiaľ sú tržby v tejto oblasti jediným, alebo prevažným zdrojom, sa považovali za jednotlivo hospodáriacich roľníkov, na ktorých sa daňové oslobodenie nevzťahuje. Tieto otázky boli už dávnejšie predmetom konzultácií na úrovni Federálneho ministerstva financií i Ministerstva financií ČSR. Výsledkom je skutočnosť, že 31. júla 1984 bol vydaný "Dodatok k Smerniciam na oslobodenie príjmov drobných chovateľov a pestovateľov z poľnohospodárskej výroby od poľnohospodárskej dane a dane z príjmov obyvateľstva", v ktorom bol definovaný pojem "jednotlivo hospodáriaci roľník" v intenciách znenia jej návrhu. Uvedený "Dodatok" bol zaslaný krajským a

okresným národným výborom a bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.

Minister vnútra SSR na požiadavku poslanca Š. H a j ducha odpovedal, že na realizáciu redislokácie obvodných oddelení VB boli na krajských a okresných správach ZNB vytvorené komisie, ktoré na základe zhodnotenia bezpečnostnej situácie, s prihliadnutím k demografickej, ekonomickej a politickej charakteristike a špecifikám jednotlivých teritórií, spracovali návrhy postupných zmien dislokácie, typizácie a systematizácie obvodných oddelení VB.

Všetky návrhy na zmeny v dislokácii a typizácii obvodných oddelení VB boli predložené na prerokovanie rade príslušného ONV a predsedníctvu OV KSS a realizované len po ich súhlasnom stanovisku.

V rámci vykonanej redislokácie boli územné obvody obvodných oddelení VB rozdelené na jednotlivé územné časti tak, aby zahŕňali celé obvody miestnych národných výborov a ucelené ekonomické celky.

V odľahlých územných častiach obvodov, prípadne tam, kde je zložitá bezpečnostná problematika, sú zriaďované vysunuté pracoviská obvodných oddelení VB. Tým sa v týchto územných častiach posilňuje výkon služby.

Z 53 strediskových obcí v SSR, v ktorých sú MNV so zvýšenou právomocou, sú obvodné oddelenia VB dislokované v 14 obciach. I pri zriaďovaní obvodných oddelení VB v strediskových obciach bola rozhodujúcim hľadiskom verejnobezpečnostná situácia v mieste.

Vykonanou redislokáciou sa zvýšila akcieschopnosť všetkých obvodných oddelení VB. Nový systém výkonu služby na obvodných oddeleniach VB objektívne vytvoril predpoklady na zlepšenie spolupráce s príslušnými štátnymi, hospodárskymi a spoločenskými orgánmi a organizáciami a pre styk s občanmi. Sú vytvorené lepšie predpoklady i pre skvalitnenie riadenia a činnosti jednotiek Pomocnej stráže VB. Na všetkých stupňoch riadenia sú vykonané analýzy účinnosti nového výkonu služby obvodných oddelení VB a na jeho dôsledné uplatňovanie sú prijímané konkrétne opatrenia. V odôvodnených prípadoch sa budú i naďalej vykonávať nevyhnutné zmeny v dislokácii, ako i zmeny územných častí obvodných oddelení VB v zmysle stanovených zásad a cieľov redislokácie obvodných oddelení VB.

Minister lesného a vodného hospodárstva SSR na podnet poslankyne Ľ. Hefkovej uviedol, že súčasný stav našich lesov je neuspokojivý, čo je výsledkom kumulovaného

pôsobenia viacerých nepriaznivých vplyvov biotických, abiotických i antropických, ktorých intenzita v posledných rokoch narastala.

Pestovateľská činnosť predstavuje v štruktúre výroby organizacií LH nákladovú (stratovú) položku, čo istým spôsobom určilo jej miesto a význam v celkovej výrobe. Súčasná situácia však vyžaduje, aby sa pestovateľskej činnosti venovalo viac pozornosti a vytvárali sa tak predpoklady a podmienky pre zvyšovanie produkčnej schopnosti lesov, vrátane ostatných funkcií lesa.

Tiež v mzdovej oblasti sa musí prejaviť väčší dôraz na pestovateľskú činnosť. V súčasnosti je práca v pestovaní lesa spoločensky nedocenená. Pokiaľ nebude vyriešená otázka primeraného odmeňovania prác v pestovateľskej činnosti, žiadnymi inými opatreniami sa nedocieli zvýšenie stavu robotníkov, a tým aj zlepšenie kvality prác. Už od roku 1984 sa tu preto zavádza III. stupnica mzdových taríf. Okrem toho bude treba prehodnotiť kvalifikačný katalóg s tendenciou vyššieho zaradenia profesií pestovateľskej činnosti do tarifných tried.

Okrem riešenia ekonomických faktorov venuje sa v súčasnosti zvýšená pozornosť aj zvyšovaniu biologickej hodnoty lesa.

Moderné škôlkárske technológie napojené na výsledky výskumu dávajú záruku na produkciu kvalitného sadbového materiálu. S kvalitou sadeníc tiež úzko súvisí úspech zalesňovania. Každoročne sa zalesňuje v SSR okolo 20 tisíc ha lesnej i nelesnej (delimitovanej) pôdy. Kým zalesňovanie delimitovanej pôdy (z poľnohospodárskeho pôdneho fondu) v 7. päťročnici vyvrcholí, v rokoch 8. päťročnice bude mať klesajúcu tendenciu. Očakáva sa však zvyšovanie zalesňovania lesných pôd, a to v dôsledku intenzívnejšej likvidácie málo produktívnych porastov. V súčasnom období sa venuje práve pri zalesňovaní mimoriadna pozornosť kvalite práce, ktorá častokrát nezodpovedá potrebám lesných porastov.

K otázke výsadby rýchlo rastúcich drevín na nelesných pôdach (stromy rastúce mimo lesa) prijala vláda SSR uznesenie č. 147/ 1982, v ktorom uložila ministrovi lesného a vodného hospodárstva SSR a ministrovi poľnohospodárstva a výživy SSR v spolupráci s ministrom kultúry SSR, ministrom priemyslu SSR, predsedami KNV a primátorom NVB vypracovať program racionálnej obnovy existujúcich výsadieb topoľov na nelesných pôdach, vrátane využitia takto získanej drevnej hmoty a program ďalšieho rozšírenia radových výsadieb z rýchlorastúcich drevín. Akcia sa vykonala podľa pokynov, ktoré vypracovalo MLVH SSR s tým, že konkrétne zisťovanie stavu existujúcich výsadieb mali urobiť užívatelia po-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP