SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

90

Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z o notárskych poplatkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

1. Notárske poplatky sa vyberajú

a) za činnosť štátnych notárstiev - notárske poplatky za úkony,

b) za odplatného prevodu alebo odplatného prechodu vlastníctva k nehnuteľnostiam a z odplatného prechodu práva osobného užívania pozemku - notárske poplatky z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti,

c) za bezodplatné nadobudnutie majetku úmrtím občana - notárske poplatky z dedičstva,

d) za bezodplatné nadobudnutie majetku prevodom - notárske po-platky z darovania.

2. Poplatky vyrubujú štátne notárstva.

PRVÁ ČASŤ

Druhy notárskych poplatkov

Prvý oddiel Notársky poplatok za úkony

§ 2

Predmet poplatku

Poplatok sa vyberá za úkony štátneho notárstva (ďalej len "notársky úkon") ustanovené vykonávacím predpisom.

§ 3

Základ poplatku

(1) Ak je za notársky úkon ustanovený notársky poplatok podľa ceny, je základom poplatku cena predmetu notárskeho úkonu.

(2) Touto cenou sa rozumie cena, za ktorú by bolo možné predmet notárskeho úkonu predať v čase a mieste tohto úkonu; pri nehnuteľnostiach je základom poplatku cena zistená podľa cenových predpisov, vrátane úhrady, ktorá vyplýva alebo by mohla vyplývať z vyporiadania práva osobného užívania pozemku, bez prípadného zvýšenia, ak ho tieto predpisy pripúšťajú (ďalej len "zistená cena").

§ 4

Sadzby poplatku

Sadzby poplatku za notárske úkony ustanoví vykonávací predpis buď pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony alebo za súhrn notárskych úkonov. Pri zvlášť zložitých, obťažných alebo časovo náročných notárskych úkonoch môže štátne notárstvo ustanovený poplatok primerane zvýšiť, najviac však o 100 %.

§ 5

Poplatník

(1 ) Poplatníkom je ten, kto žiada o vykonanie notárskeho úkonu, alebo ten, v záujme koho štátne notárstvo bez návrhu (žiadosti) vykonáva notársky úkon.

(2) Poplatníkom je však vždy

a) ten, komu vzniklo právo, aby s ním bola uzavretá dohoda o osobnom užívam pozemku, za návrh na registráciu tejto dohody,

b) vlastník nehnuteľnosti za návrh na registráciu zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti,

c) ten, kto uzavrel zmluvu o výstavbe domu s bytmi v osobnom vlastníctve za návrh na registráciu tejto zmluvy. 1)

(3) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 6

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatku za notárske úkony sú oslobodené československý štát, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy a Štátna baníka československá; ďalej sú oslobodené notárske úkony týkajúce sa prevodu majetku na socialistické organizácie.

§ 7 Následky nezaplatenia poplatku

(1) Ak poplatník nezaplatí poplatok za notársky úkon, a to ani v lehote dodatočne určenej na zaplatenie vyrubeného poplatku, konanie o umorovaní listín, o registrácii zmlúv a dohôd a o úschovách štátne notárstvo zastaví, alebo notársky úkon nevykoná.

(2) Ak poplatník zaplatí poplatok za notársky úkon do konca lehoty na odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku, štátne notárstvo toto rozhodnutie zruší.

(3) Ak rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku nadobudne právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká,

1) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.

Druhý oddiel

Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti

§ 8

Predmet poplatku

(1) Predmetom poplatku je odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnosti a odplatný prechod práva osobného užívania pozemku.

(2) Ak sa vymieňajú nehnuteľnosti, považujú sa ich vzájomné prevody za jeden prevod; poplatok sa vyberá z prevodu tej nehnuteľnosti, z prevodu ktorej je poplatok najvyšší.

§ 9

Z á k l a d poplatku Základom poplatku je zistená cena.

§ 10 Poplatník

(1) Poplatníkom je prevodca; nadobúdateľ za poplatok ručí. Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti predávanej pri výkone rozhodnutia, poplatníkom je nadobúdateľ.

(2) Ak sa poplatok vyberá z prevodu vymieňaných nehnuteľností, sú poplatok povinní zaplatiť prevodcovia i nadobúdatelia, a to spoločne a nerozdielne.

§ 11

Ohlasovacia povinnosť

(1) Prevodca je povinný ohlásiť prevod nehnuteľností príslušnému štátnemu notárstvu do pätnástich dní od dňa, keď bol o prevode nehnuteľnosti vyrozumený; túto povinnosť nemá, ak ide o prevod nehnuteľnosti registráciou zmluvy alebo na základe predaja nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia. Aj nadobúdateľ je povinný ohlásiť prevod nehnuteľnosti príslušnému štátnemu notárstvu do pätnástich dní odo dňa,

keď bol o prevode nehnuteľnosti vyrozumený; túto povinnosť nemá, ak ide o prevod nehnuteľností registráciou zmluvy.

(2)Ak sa prevod neohlásil včas, je poplatník povinný platiť penále vo výške 0, 5 % z poplatku za každý začatý mesiac omeškania.

Tretí oddiel Notársky poplatok z dedičstva

§ 12

Predmet poplatku

Predmetom poplatku je nadobudnutie majetku dedením a iné bezodplatné nadobudnutie majetku úmrtím občana.

§ 13

Základ poplatku

(1) Základom poplatku je cena nadobudnutého majetku po zrážke dlhov poručiteľa a ceny iných povinností, uložených v konaní o dedičstvo. Ak je súčasťou nadobudnutého majetku aj nehnuteľnosť, je touto cenou jej zistená cena.

(2) Ak nadobudnutý majetok nebol predmetom konania o dedičstvo, základom poplatku je cena nadobudnutého majetku po zrážke dlhov poručiteľa a ceny iných povinností a prípadnej odplaty; cenu majetku a výšku dlhov zistí štátne notárstvo primerane podľa zásad konania o dedičstvo

§ 14

Poplatník

(1) Poplatníkom je nadobúdateľ.

(2) Za poplatok ručí ten, kto dedičstvo odmietol, ak ho z tohto dôvodu nadobudol jeho maloletý potomok. Za poplatok však neručí, ak dedičstvo za maloletého potomka odmietol a súd odmietnutie neschválil.

§ 15

Oslobodenie od poplatku

Od poplatku z dedičstva sú oslobodené:

a) hnuteľné veci v osobnom vlastníctve a pohľadávky, ako aj podiely dedičov vyplácané z tohto majetku a podiely odvodené zo zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak cena tohto majetku bez zrážky záväzkov neprevyšuje 50 000 Kčs a ak ide o prechod majetku medzi osobami zaradenými do I. a II. skupiny a ďalej hnuteľné veci v osobnom vlastníctve a pohľadávky, ak cena tohto majetku neprevyšuje 3000 Kčs ak ide o jeho nadobudnutie osobami zaradenými do III. skupiny. Poplatok sa vyberie len z tej časti ceny hnuteľného majetku nodobúdaného každým dedičom, ktorá prevyšuje uvedené sumy,

b) vklady na vkladných knižkách a vklady na sporožírových a bežných účtoch v štátnej sporiteľni, ako aj podiely z nich vyplácané,

c) mzdové nároky z pracovného pomeru poručiteľa do výšky trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak prechádzajú podľa Zákonníka práce postupne priamo na manžela, deti a rodičov poručiteľa, ak s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti,

d) nárok poručiteľa na dávky sociálneho zabezpečenia a na dávky nemocenského poistenia za posledný mesiac pred jeho smrťou,

c) poistné plnenie z poistenia osôb dohodnutého v štátnej poisťovni,

f) dedičské podiely manžela, potomkov a rodičov, ak spočívajú v základnom členskom vklade alebo v zostatkovej hodnote členského podielu poručiteľa, ktorý bol členom stavebného bytového družstva, ak jeden z týchto dedičov sa stal členom družstva namiesto poručiteľa; to platí aj o úhradách zo zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov za takýto majetok, ako aj o podieloch dedičov z tohto majetku vyplácaných,

g) dedičstvá spočívajúce v hnuteľnom majetku po zástupcoch cudzích štátov poverený v Československej socialistickej republike a po príslušníkoch ich rodín, žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti a ďalej také dedičstvá po iných osobách, ktorým prislúchali diplomatické výsady a imunity a ktoré neboli československými štátnymi občanmi.

§ 16

Ohlasovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný ohlásiť príslušnému štátnemu notárstvu do troch mesiacov od dňa smrti občana všetok majetok, z ceny ktorého sa poplatok vyberá; ak sa objaví nejaký majetok dodatočne alebo ak

sa poplatník dozvie o tom, že je dedičom až po uplynutí troch mesiacov od smrti poručiteľa, je povinný ohlásiť majetok štátnemu notárstvu do 30 dní po tom, keď sa o majetku, prípadne o svojom dedičskom práve dozvedel.

(2) Ak sa majetok neohlásil štátnemu notárstvu včas, poplatník je povinný platiť penále vo výške 0, 5 % z poplatku za každý začatý mesiac omeškania.

štvrtý oddiel

Notársky poplatok z darovania § 17

Predmet poplatku

(1) Predmetom poplatku je bezodplatné nadobudnutie majetku na základe právneho úkonu a inak než úmrtím občana. Ak ide o nadobudnutie stavby zriadenej na pozemku v osobnom užívaní, je predmetom poplatku aj prechod práva osobného užívania pozemku.

(2) Ak sa majetok, s výnimkou nehnuteľnosti, nadobudol za odplatu nižšiu než je cena, za ktorú by bolo možné majetok predať v čase nadobudnutia a v mieste, kde v tom čase bol, nadobudnutie vo výške tohto rozdielu sa považuje za bezodplatné.

§ 18

Základ poplatku

(1) Základom poplatku je cena nadobúdaného majetku po zrážke zistených dlhov, ceny iných povinností a prípadnej odplaty. Ak ide o bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti je základom poplatku zistená cena.

(2) Cena majetku nadobudnutého od tej istej osoby v dvoch rokoch sa spočíta.

§ 19

Poplatník Poplatníkom je nadobúdateľ; prevodca za poplatok ručí.

§ 20

Oslobodenie od poplatku

(1) Od poplatku z darovania sú oslobodené hnuteľné veci v osobnom vlastníctve, ktorých cena neprevyšuje 50 000 Kčs ak ide o darovanie tohto majetku medzi osobami zaradenými do I. a II. skupiny a ďalej hnuteľné veci v osobnom vlastníctve, ktorých cena neprevyšuje 3000 Kčs ak ide o ich nadobudnutie medzi osobami zaradenými do III. Skupiny. Poplatok sa vyberie len z tej časti ceny hnuteľných vecí nadobúdaných jedným nadobúdateľom, ktorá prevyšuje uvedené sumy.

(2) Od poplatku z darovania sú ďalej oslobodené:

a) vklady na vkladných knižkách a vklady na sporožírových a bežných účtoch v štátnej sporiteľni,

b) valuty a platobné dokumenty znejúce na cudziu menu, ak sú darované do tuzemska a sú preplácané v odberných poukazoch podniku zahraničného obchodu Tuzex alebo v československých korunách s určeným príplatkom k oficiálnemu kurzu alebo ak sa s devízovým povolením previedli na účet devízového tuzemca, zriadený v československej devízovej banke a vedený v cudzej mene. 2). Pritom nie je rozhodujúce, či darca je devízový tuzemec alebo devízový cudzozemec. To neplatí, ak sa devízové prostriedky, z ktorých sa dar poskytol, pridelili na použitie v cudzine, napr. ako diéty,

c) hnuteľný majetok prevedený zástupcami cudzích štátov poverenými v Československej socialistickej republike, príslušníkmi ich rodín žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti o hnuteľný majetok prevedený inými osobami, ktorým prislúchajú diplomatické výsady a imunity a ktoré nie sú československými štátnymi občanmi.

§ 21

Ohlasovacia povinnosť

(1) Nadobúdateľ, ako aj prevodca sú povinní ohlásiť nadobudnutie majetku príslušnému štátnemu notárstvu do 15 dní po jeho nadobudnutí; túto povinnosť nemajú, ak ide o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti registráciou zmluvy.

(2) Ak sa nadobudnutie majetku neohlásilo včas, poplatník je povinný platiť penále vo výške 0, 5 % z poplatku za každý začatý mesiac omeškania.

2) § 16 ods. 3 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.

DRUHA ČASŤ Spoločné ustanovenia

§ 22

Rozdelenie osôb do skupín na poplatkové účely

Na účely poplatkového konania sú osoby zaradené do troch skupín podľa stupňa príbuzenského vzťahu alebo iného osobného pomeru k prevodcovi alebo poručiteľovi, a to

a) do I. skupiny manžel, deti, vnuci a rodičia,

b) do II. skupiny súrodenci, starí rodičia a osoby, ktoré s prevodcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred prevodom alebo smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu alebo poručiteľa,

c) do III. skupiny ostatné osoby.

Sadzby notárskych poplatkov z prevodu

alebo prechodu nehnuteľností,

z dedičstva a z darovania

§ 23

(1) Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania medzi osobami zaradenými do I. skupiny je u každého poplatníka 1 % základu poplatku, najmenej však 100 Kčs.

(2) Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania medzi osobami zaradenými do II. skupiny je u každého poplatníka 5 % základu poplatku, najmenej však 200 Kčs.

(3) Notársky poplatok z prevodu alebo z prechodu nehnuteľností medzi osobami zaradenými do III. skupiny je u každého poplatníka 5 % základu poplatku, najmenej však 300 Kčs.

(4) Notársky poplatok z dedičstva a z darovania medzi osobami zaradenými do III. skupiny je u každého poplatníka 20 % základu poplatku, najmenej však 300 Kčs.

(5) Sadzby poplatkov z vecí nadobúdaných zo súkromného vlastníctva alebo do súkromného vlastníctva sa zvyšujú na dvojnásobok.

§ 24

Poplatky sa nevyberajú z majetku nadobúdaného zo socialistického vlastníctva alebo do socialistického vlastníctva.

§ 25

Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vznikne len čo nastane skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku; touto skutočnosťou je:

a) podanie návrhu na registráciu zmluvy (dohody), návrhu na umorenie listiny a návrhu na prijatie do úschovy,

b) vykonanie úkonu pri ostatných notárskych poplatkoch za úkony,

c) prevod alebo prechod majetku na nadobúdateľa pri notárskom poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania,

d) prechod práva osobného užívania pozemkov na nadobúdateľa pri notárskom poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania.

§ 26

Splatnosť poplatkov

(1) Poplatky za notárske úkony určené pevnou sumou sú splatné vznikom poplatkovej povinnosti, ostatné poplatky do 15 dní odo dňa, v ktorom sa poplatník dozvedel od štátneho notárstva o vyrubení poplatku.

(2) Ak sa poplatok nezaplatil včas, poplatník je povinný, a to bez vyrubenia, platiť za každý začatý mesiac poplatok z omeškania vo výške 0, 5 % dlžnej sumy.

§ 27

Ručenie

(1) Ručiteľ je povinný zaplatiť splatný poplatok, ak tak neurobil poplatník, hoci bol na zaplatenie upomenutý. Ručenie trvá po dobu, po ktorú sa môže poplatok vymáhať od poplatníka.

(2) Ručiteľ je povinný dlžnú sumu zaplatiť do 15 dní od dňa, keď sa o tejto povinnosti dozvedel.

(3) Ak ručiteľ nezaplatí dlžnú sumu včas, je povinný, a to bez vyrubenia, platiť za každý začatý mesiac omeškania poplatok z omeškania vo výške 0, 5 % dlžnej sumy.

§ 28

Náhrada trov

(1) Trovy za notárske úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradovne štátneho notárstva, je povinný uhradiť poplatník.

(2) O vzniku pohľadávky na náhradu trov, o jej splatnosti, o popoplatku z omeškania a o konaní vo veciach náhrad platia primerane ustanovenia o poplatkoch.

§ 29

Zaokrúhľovanie a vracanie poplatku

(1) Pri vyrubovaní poplatku sa zaokrúhľuje základ poplatku na celé stokoruny nahor a vyrubený poplatok na celé koruny nahor.

(2) Poplatok sa vráti.

a) ak ho zaplatil ten, kto na to nebol povinný,

b) tomu, kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia štátneho notárstva, ktorým sa mu táto povinnosť uložila.

(3) Ak sa zaplatil vyšší poplatok než mal byť zaplatený, vráti sa preplatok.

(4) Poplatok (preplatok poplatku) sa nevráti, ak neprevyšuje 30 Kčs.

§ 30

Pôsobnosť vo veciach notárskych poplatkov

(1) Notárske poplatky, penále za nesplnenie ohlasovacej povinnosti vyrubuje a výšku náhrady trov určuje miestne príslušné štátne notárstvo.

(2) Okresný súd, v obvode ktorého je štátne notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo a určilo výšku náhrady trov, vypočítava poplatok z omeškania, upomína na zaplatenie splatných notárskych poplatkov, náhrad trov, penále a poplatkov z omeškania a vymáha ich.

§ 31

Kontrola a dohľad

(1) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky, finančné správy a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej" socialistickej republiky (ďalej len "kontrolné orgány") overujú na štátnych notárstvach a súdoch, u poplatníkov, u iných zúčastnených osôb a v organizáciách vrátane ich organizačných jednotiek, či sa notárske poplatky vyrubujú a vyberajú v správnej výške, riadne a včas.

(2) Štátne notárstva a súdy, poplatníci, ako aj iné zúčastnené osoby a organizácie včítane organizačných jednotiek, v ktorých sa kontrola vykonáva, sú povinné poskytnúť kontrolnému orgánu na požiadanie potrebnú pomoc na dosiahnutie účelu kontroly, najmä poskytnúť vysvetlenia a dôkazné prostriedky, predložiť písomnosti a pomôcky týkajúce sa skutočností rozhodných na vyrubenie poplatkov.

(3) Pri vykonávaní kontroly sú kontrolné orgány oprávnené vstupovať do miestností, zariadení a na pozemky a vykonávať pritom potrebné vyšetrenia.

(4) Kontrolné orgány sú oprávnené uložiť štátnym notárstvam a súdom opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a sledovať ich plnenie.

Konanie § 32

(1) Konanie o vyrubenie notárskeho poplatku za úkony začína štátne notárstvo z vlastného podnetu. Konanie o vyrubenie ostatných notárskych poplatkov začína štátne notárstvo keď sa dozvie o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.

(2) Konanie o vyrubenie penále za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a o výšku náhrady trov začína štátne notárstvo z vlastného podnetu.

§ 33

(1) Rozhodnutie o vyrubení notárskeho poplatku a penále za nesplnenie ohlasovacej povinnosti vydáva štátne notárstvo ústne, ak je poplatník prítomný a ak poplatok (penále) nie je vyšší ako 1 000 Kčs; v ostatných prípadoch vydáva rozhodnutie písomne. V rozhodnutí štátne notárstvo poučí aj o povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania, ak sa vyrubený poplatok nezaplatí včas.

(2) Štátne notárstvo vydá poplatníkovi písomné osvedčenie o obsahu ústneho rozhodnutia na jeho žiadosť.

(3) Rozhodnutie o náhrade trov a povinnosti ručiteľa, ako aj rozhodnutie, ktorým sa ukladá iná povinnosť, vydáva štátne notárstvo písomne.

§ 34

(1) Ak sa poplatok vôbec nevyrubil alebo ak sa vyrubil nižšou sumou ako sa mal vyrubiť, štátne notárstvo vyrubí poplatok (doplatok poplatku) v lehote určenej v odseku 2.

(2) Poplatok (doplatok poplatku) nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa štátne notárstvo dozvedelo o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.

(3) Od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatník dozvedel od štátneho notárstva o úkone vykonanom ma vyrubenie alebo na vymáhanie poplatku (doplatku poplatku), plynie nová trojročná lehota.

(4) Poplatok (doplatok poplatku) sa nemôže vyrubiť ani vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku, uplynulo 10 rokov.

§ 35

Na konanie pred štátnym notárstvom vo veciach notárskych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platia osobitné predpisy. 3)

§ 36

(1) Proti rozhodnutiu štátneho notárstva vo veciach notárskych poplatkov sa môže účastník odvolať; odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia alebo vyhlásenia rozhodnutia, a to na štátnom notárstve, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.

(2) Štátne notárstvo môže samo rozhodnúť o odvolaní, len ak mu celkom vyhovie.

(3) Ak štátne notárstvo o odvolaní nerozhodne (odsek 2), rozhodne o ňom krajský súd, v obvode ktorého je štátne notárstvo, ktoré rozhodnutie vydalo.

§ 37

(1) Právoplatné rozhodnutie o vyrubení poplatku (doplatku poplatku) štátne notárstvo na žiadosť poplatníka zmení, prípadne zruší, ak na základe nových skutočností alebo dôkazov, ktoré sa nemohli uplat-

3) Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 72/1983 Zb. ).

Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

niť v poplatkovom konaní bez zavinenia poplatníka, by sa poplatok vyrubil nižšou sumou, prípadne by sa vôbec nevyrubil.

(2) Žiadosť sa musí podať do troch mesiacov od dňa, keď sa poplatník dozvedel o nových skutočnostiach alebo dôkazoch.

(3) Rozhodnutie nemožno zmeniť ani zrušiť, ak sa žiadosť podala po uplynutí troch rokov od jeho právoplatnosti.

§ 38

Ustanovenia § 34 a § 37 platia primerane o penále, poplatku z omeškania a o náhradách trov.

§ 39

Na koniec o opravných prostriedkoch vo veciach notárskych poplatkov platí Notársky poriadok a Občiansky súdny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.

TRETIA ČASŤ Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 40

(1) Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola podľa skorších predpisov predmetom poplatku (dane) z dedičstva, z darovania, z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti alebo za úkony, postupuje sa podľa skorších predpisov.

(2) Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola predmetom poplatku, ale nevznikla poplatková pohľadávka, vznikne poplatková povinnosť len čo nastane skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku; v týchto prípadoch sa postupuje podľa doterajších predpisov.

§ 41

(1) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky vydá predpisy na vykonanie tohto zákona, v ktorých ustanoví notárske úkony, za ktoré sa vyberajú poplatky, upraví podrobnosti o rozsahu základu poplatkov, sadzby poplatkov za notárske úkony, môže ustanoviť ďalšie prípady oslobodenia od poplatkov, prípadne iné úľavy, bližšie upraví práva a povinnosti poplatníkov, štátnych notárstiev, súdov a kontrolných orgánov, podrobnosti o vzniku poplatkovej povinnosti, o platení trov a o spôsobe platenia poplatkov. Vykonávací predpis ustanoví aj miestnu príslušnosť štátnych notárstiev vo veciach konania o notárskych poplatkoch.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky môže podľa potreby určiť odchýlky od zákona na zamedzenie dvojakého zdanenia alebo spoplatnenia, na zachovanie vzájomne rovnakého postupu s cudzinou alebo na vykonávanie potrebných opatrení s ohľadom na postup cudzích orgánov.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode s Ministerstvom spravodlivostí Slovenskej socialistickej republiky.

a) poskytnúť oslobodenie od poplatku alebo povoliť iné úľavy pre určité druhy majetku alebo určitým skupinám osôb alebo i jednotlivým osobám; môže tiež poveriť iné orgány na povoľovanie úľav a vymedziť rozsah ich oprávnenia,

b) urobiť vhodné opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by z vykonávania zákona mohli vzniknúť.

§ 42

Zrušujú sa na území Slovenskej socialistickej republiky

1. zákon č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch.

2. vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 34/1972 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 75/1983 Zb.

§ 43

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

1. Súčasná právna úprava

Notárske poplatky sú upravené zákonom č. 24/1964 Zb. a vyhláškou č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky č. 34/1972 Zb. a vyhlášky č. 75/1983 Zb.

Podľa platnej právnej úpravy sa notárske poplatky vyberajú:

a) za činnosť štátnych notárstiev (notárske poplatky za úkony),

b) z odplatného prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam (notárske poplatky z prevodu nehnuteľností),

c) za bezodplatne nadobudnutie majetku úmrtím občana (notárske poplatky z dedičstva) a

d) za bezodplatné nadobudnutie majetku prevodom (notárske poplatky z darovania).

Notárske poplatky za úkony sa vyberajú za spísanie notárskych zápisníc a iných písomností (zmlúv, osvedčení, vyhlásení, žiadostí a pod. ), za overenie odpisu alebo kópie listiny, za registráciu úkonu o prevode nehnuteľností, za vydanie potvrdenia o nadobudnutí dedičstva, za vydanie výpisu a odpisu z pozemkovej knihy, za vyhotovenie ďalších rovnopisov notárskych zápisníc a za ďalšie úkony.

Sadzby poplatkov sú uvedené v sadzobníku I (príloha 1 k vyhláške č. 25/1964 Zb. ), a to buď pevnou sumou (od 4 Kčs do 100 Kčs), alebo percentom z ceny predmetu (od 0, 25% do 1, 5%), pričom sa sadzby poplatkov pri zložitých, obťažných a časovo náročných úkonoch úmerne zvyšujú až o 100 %.

Notársky poplatok z prevodu nehnuteľností sa vyberá za odplatný

prevod alebo prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Poplatok je povinný platiť prevodca, pričom nadobúdateľ za poplatok ručí.

Všeobecná sadzba poplatku je určená vo výške 6 % až 13 % zo základu (z odplaty za nehnuteľnosť). Pri odplatných prevodoch nehnuteľností medzi osobami blízkymi sú zvýhodnené sadzby poplatku, a to vo výške 1 % až 5 % základu poplatku. Ak sa prevádza nehnuteľnosť zo súkromného vlastníctva do súkromného vlastníctva, zvyšuje sa sadzba poplatku o 3 %.

Poplatok sa nevyberá, ak ide o nehnuteľnosť nadobúdanú do socialistického vlastníctva alebo zo socialistického vlastníctva.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP