SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

91

Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z

o súdnych poplatkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 Predmet súdnych poplatkov

Súd poplatky (ďalej len "poplatky") za jednotlivé úkony alebo konania (ďalej len "poplatný úkon") uvedené vo vykonávacom predpise, ak sa vykonávajú na návrh, vyberajú

a) okresné a obvodné súdy, Mestský súd v Košiciach, krajské súdy a Mestský súd v Bratislave, Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky a Najvyšší súd Československej socialistickej republiky v občianskom súdnom konaní,

b) správy súdov,

c) orgány prokuratúry.

§2 Sadzby poplatkov

Poplatky sa vyberajú percentom zo základu (percentný poplatok) alebo pevnou sumou (pevný poplatok), ich sadzby sú uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu vykonávacieho predpisu

§ 3 Základ percentného poplatku

1. Ak je sadzba poplatku ustanovená percentom zo základu, základom poplatku je cena predmetu poplatného úkonu obvyklá v mieste a v čase podania návrhu na vykonanie poplatného úkonu; ak základom poplatku je cena nehnuteľnosti, touto cenou sa rozumie cena zistená podľa cenových predpisov bez prípadného zvýšenia, pokiaľ ho tieto predpisy pripúšťajú. Do základu poplatku sa započíta aj úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemku1) alebo úhrada vyplývajúca z vyporiadania tohto práva, 2) ak je toto právo predmetom poplatného úkonu.

2. Ak je predmetom poplatného úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.

3. Základom poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

4. Základom poplatku v konaní o zrušenie a o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je cena veci alebo jej časti žiadanej navrhovateľom.

5. V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní.

6. Základ poplatku vyšší ako 500 Kčs sa zaokrúhľuje na celé stokoruny a vyrubený poplatok na celé koruny nahor.

§ 4 Poplatníci

1. Poplatníkmi sú:

a) navrhovateľ (navrhovatelia) poplatného úkonu, ak nie je ďalej ustanovené inak,

b) účastníci zmieru uzavretého v zmierovacom konaní, 3)

c) obaja účastníci v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

d) občan alebo organizácia v konaní začatom na návrh prokurátora alebo národného výboru, v ktorom sa uplatnilo ich právo.

1) § 15 vyhlášky Slovenského cenového úradu č. Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenia práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

2) § 218 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

3) § 67 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

2. Ak je navrhovateľ v konaní od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho zodpovedajúcu časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvod alebo neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, v konaní o zapretie otcovstva začatom na návrh matky dieťaťa a v zmierovacom konaní pri schválení zmieru.

3. Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.

§ 5 Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká:

a) podaním návrhu na vykonanie poplatného úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ (§ 4 ods. 1 písm. a),

b) schválením zmieru v zmierovacom konaní,

c) spísaním návrhu na začatie konania alebo odvolania proti rozhodnutiu do zápisnice,

d) v ostatných prípadoch uložením povinnosti zaplatiť poplatok v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.

§ 6 Splatnosť poplatku

Poplatok za podanie návrhu je splatný vznikom poplatkovej povinnosti. Poplatok za spísanie návrhu na začatie konania alebo odvolania proti rozhodnutiu do zápisnice je splatný jeho spísaním. Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, alebo ktorým sa schválil zmier.

§ 7 Spôsob platenia poplatku

1. Poplatok neprevyšujúci 1000 Kčs sa platí kolkovými známkami ak sa nevymáha. V ostatných prípadoch sa poplatok platí na účet súdu, za ktorého poplatný úkon sa poplatok vyberá; v odvolacom konaní sa platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje. Orgán, ktorý vymáha poplatok neprevyšujúci 1000 Kčs, môže, ak to považuje za vhodné, povoliť jeho zaplatenie kolkovými známkami.

2. Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak orgán hospodárskej arbitráže postúpil arbitrážnu žiadosť súdu.

§ 8 Následky nezaplatenia poplatku

1. Ak sa poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania nezaplatil celkom, a to ani dodatočne v lehote, ktorú súd vo výzve určil, uskutoční súd konanie

a) ak ide o návrh na začatie odvolacieho konania,

b) ak ide o pracovný spor, ktorému predchádzalo rozhodcovské konanie,

c) ak je v tej istej veci rozšírený návrh alebo podaný vzájomný návrh, alebo

d) ak je nebezpečenstvo z omeškania a poplatník preukáže, že bez vlastnej viny nemohol poplatok zaplatiť.

2. V ostatných prípadoch súd konanie zastaví, ak už nezačal konať vo veci samej.

3. Konanie sa nezastaví, ak sa poplatok nezaplatil za spísanie návrhu na začatie konania do zápisnice.

4. Ak sa poplatok zaplatí do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku, súd prvého stupňa toto uznesenie zruší.

5. Ak uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku nadobudlo právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.

6. Ak ide o návrh na vykonanie poplatného úkonu správou súdu alebo o návrh na vykonanie iného poplatného úkonu, než je uvedený v odseku 1, poplatný úkon sa nevykoná, pokiaľ sa poplatok nezaplatí.

§ 9 Vrátenie poplatku

1. Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto na to nebol povinný.

2. Ak sa zaplatil vyšší poplatok než sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti.

3. Poplatok sa vráti i tomu, kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu, ktorým sa mu táto povinnosť uložila. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý nesprávne rozhodnutie vydal.

4. Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo podaním odvolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo ak sa návrh či odvolanie vzali späť pred prvým pojednávaním, alebo ak bolo odvolanie zamietnuté pre oneskorenosť alebo neprípustnosť. Obdobne sa poplatok vráti, ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu vzal späť

najneskôr posledný deň lehoty na podanie odporu; po podaní odporu sa poplatok vráti, ak sa návrh vzal späť pred prvým pojednávaním. 5. Ak sa konanie o rozvod manželstva zastavilo, alebo ak sa vzal návrh na začatie konania späť najneskôr pred vydaním rozhodnutia súdom prvého stupňa, vráti sa celý poplatok. Ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po vydaní rozhodnutia súdu, ktoré nenadobudlo právoplatnosť, hoci nebolo podané odvolanie, vráti sa polovica poplatku. Ak sa v odvolacom konaní konanie o rozvod manželstva zastavilo, alebo ak sa odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa návrh na rozvod manželstva zamietol, vzalo späť, vráti sa polovica poplatkov zaplatených v oboch stupňoch konania.

6. Poplatok (preplatok poplatku) sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 30 Kčs.

§ 10 Oslobodenie od poplatku

1. Od poplatku sú oslobodené súdne konania vo veciach

a) opatrovníckych,

b) starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,

c) spôsobilosti na právne úkony,

d) vyhlásenia za mŕtveho,

e) vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,

f) určenie nárokov nevydatej matky na úhradu výživy a nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím,

g) zapretia otcovstva a pripadnutia plnenia z neplatného právneho úkonu začatých na návrh prokurátora, 4)

h) nemocenského poistenia (zabezpečenia), sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotníckej starostlivosti,

ch) odvolania proti rozhodnutiam štátnych notárstiev,

i) preskúmania rozhodnutí iných orgánov a súdov,

j) prvého zápisu hospodárskych organizácií vrátane zápisov členov prvého predstavenstva družstva do podnikového registra.

2. Od poplatku sú oslobodení:

a) československý štát, rozpočtové organizácie a štátna banka československá,

b) pracovníci (domácki pracovníci) alebo členovia družstva, ak sú predmetom konania nároky z ich pracovného alebo jemu na roveň postaveného členského pomeru alebo z pomeru obdobného pracovného

4) § 62 Zákonu o rodine a § 457 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

pomeru s výnimkou proti ním uplatňovaných nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne, v opilosti alebo trestným činom, prečinom, prípadne priestupkom; to platí aj o žiakoch stredných odborných učilíšť a žiakoch osobitných odborných učilíšť,

c) navrhovateľ v konaní o určenie výživného, ak nejde o vzájomnú vyživovaciu povinnosť rodičov a detí,

d) navrhovateľ v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,

e) navrhovateľ v konaní o jeho nárokoch z autorského práva, z práv výkonných umelcov alebo o jeho nárokoch z práva na vynález, objav, zlepšovací návrh a priemyslový vzor a za vyriešenie tematických úloh,

f) navrhovateľ v konaní o určenie otcovstva s výnimkou konania o zapretie otcovstva,

g) vojaci základnej (náhradnej) služby,

h) prokurátor alebo národný výbor v konaní začatom na ich návrh a v konaní, do ktorého vstúpili, 5)

ch) spoločenská organizácia v konaní, do ktorého vstúpila, 6)

i) občan, ako aj organizácia, ktorých právo sa uplatňuje v konaní začatom na návrh prokurátora alebo národného výboru,

j) navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom,

k) navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe alebo treste,

1) diplomatický zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť7). Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatné úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť.

3. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o výkon rozhodnutia.

4. Oslobodenie podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) až f) a i) až k) a odseku 3 sa nevzťahuje na poplatky za jednotlivé úkony.

5) § 32 a 35 Občianskeho súdneho poriadku.

6) § 33 Občianskeho súdneho poriadku.

7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch a vyhláška ministra zahraničných veci č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

Konanie § 11

Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je príslušný vykonať poplatný úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd.

§ 12

1. Poplatok (doplatok poplatku) nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa stal splatným.

2. Od konca kalendárneho roku, v ktorom bol poplatník písomne upovedomený o úkone súdu, vykonanom na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku (doplatku poplatku), alebo v ktorom sa dohodol o splácaní dlžnej sumy, plynie nová trojročná lehota.

3. Úkonom na vymáhanie poplatku (doplatku poplatku) je aj písomná upomienka na zaplatenie poplatku (doplatku poplatku) doručená poplatníkovi.

4. Poplatok (doplatok poplatku) nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak od konca kalendárneho roku, v ktorom sa poplatný úkon dokončil, uplynulo 10 rokov.

§ 13

Na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok a predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov. 8)

§ 14

Súd poučí poplatníka vo veciach poplatkov, najmä o následkoch nezaplatenia poplatkov, o oslobodení od poplatkov, prípadne o poplatkových úľavách, tak aby poplatník neutrpel ujmu.

§ 15 Kontrola a dohľad

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky, finančné správy a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republi-

8) Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

ky overujú na súdoch, či sa poplatky vyberajú v správnej výške, riadne a včas.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia § 16

Kde sa v tomto zákone hovorí o súde a jeho orgánoch, pri poplatkoch vyberaných prokuratúrou za jej poplatné úkony, sa tým rozumejú prokuratúra a jej orgány.

§ 17

Z poplatných úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými za účinnosti tohto zákona.

§ 18

1. Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky vydá predpisy na vykonanie tohto zákona, v ktorých uvedie úkony a konania, za ktoré sa poplatky vyberajú, upraví podrobnosti o základe poplatkov, sadzby poplatkov, práva a povinnosti poplatníkov, súdov a orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu a dohľad, ako aj podrobnosti o vzniku poplatkovej povinnosti a o spôsobe platenia poplatkov.

2. Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

a) upustiť od vyberania poplatku alebo poplatok odpustiť pri jednotlivých druhoch poplatných úkonov a skupín osôb,

b) urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z vykonávania zákona vzniknúť,

c) odpúšťať poplatky jednotlivým osobám na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí, poveriť správy súdov na povoľovanie úľav a vymedziť rozsah ich oprávnenia.

§ 19 Zrušujú sa na území Slovenskej socialistickej republiky

1. zákon č. 116/1966 Zb. o súdnych poplatkoch,

2. opatrenia Ministerstva financií na vykonanie zákona o súdnych poplatkoch číslo 153/46 260/1967 z 2. januára 1968, registrované v čiastke 9/1968 Zb.

3. úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení družstiev pre výstavbu rodinných domčekov od súdnych poplatkov, č. 82/552/1984 z 15. marca 1984, registrovaná v čiastke 19/1984 Zb.

§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

1. Súčasná právna úprava

Súdne poplatky sú upravené zákonom č. 116/1966 Zb. o súdnych poplatkoch. Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom spravodlivosti vydalo na základe splnomocnenia § 20 cit. zákona Opatrenie na vykonanie zákona o súdnych poplatkoch, ktoré bolo registrované v čiastke 9/1968 Zb.

Súdne poplatky sa vyberajú za činnosť súdov v občianskom súdnom konaní, za úkony vykonávané orgánmi správy súdov a za niektoré úkony prokuratúry. Tieto poplatky majú čiastočne kryť náklady, ktoré vznikajú štátu výkonom súdnictva v občianskoprávnych veciach.

2. Stručné zhodnotenie súčasnej právnej úpravy

Súčasné sadzby súdnych poplatkov boli takmer bez zmeny prevzaté zo sadzobníka súdnych poplatkov, vydaného nariadením ministra financií č. 22/1959 Zb. o súdnych poplatkoch. Výška súdnych poplatkov určená pevnou sumou v roku 1959 je vzhľadom na pomerne značný časový odstup od tohto času prekonaná hospodárskym a sociálno-politickým vývojom.

Správa o činnosti súdov v oblasti občianskoprávnych vzťahov, ktorú prerokovala v júni 1984 vláda ČSSR konštatuje, že od roku 1970 sa zvyšuje počet občianskoprávnych sporov a ďalších súdnych konaní, najmä medzi socialistickými organizáciami a občanmi. Preto na základe rozhodnutia vlády ČSSR sa má v rámci novelizácie právnych predpisov o súdnych poplatkoch presadzovať taká právna úprava, ktorá by prispela k posilneniu výchovnej funkcie súdnych poplatkov v smere znižovania počtu neodôvodnených a neuvážených návrhov na začatie konaní.

Nová úprava taríf, poštových poplatkov a cien elektrickej energie a palív, vykonaná v rokoch 1979-1980 tiež spôsobuje, že súdne poplatky už nekryjú pôvodne určenú časť nákladov štátu na výkon súdnictva v občianskoprávnych veciach. Náklady trestného konania sa vzniknutým cenovým reláciám už prispôsobili a novo upravili vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SSR č. 70/1980 Zb., ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania.

Výška súdnych poplatkov určená percentnou sadzou bežne reaguje na zmenené cenové relácie a tým naďalej plní v podstate zámery sledované pri ich zavedení. Preto sa navrhovaná úprava dotýka predovšetkým poplatkov určených pevnou sumou.

Na základe analýzy a zhodnotenia doterajšieho systému a účinnosti súdnych poplatkov sa pripravil návrh zmien doterajšej právnej úpravy. Návrh novej koncepcie súdnych poplatkov bol predložený tiež na posúdenie Predsedníctvu ÚV KSČ, ktoré s návrhom vyslovilo súhlas.

3. Hlavné ciele a zámery navrhovanej právnej úpravy

Z uvedených dôvodov a z dôvodu odstránenia niektorých nejasností zákona, ktoré sú v súčasnej dobe riešené judikatúrou, je potrebné vydať nový zákon o súdnych poplatkoch a vydať vyhlášku na jeho vykonanie.

S prihliadnutím na potrebu pružne a včas reagovať na prípadné zmeny cenových relácií a prax justičných orgánov a na zabezpečenie riadnej správy súdnych poplatkov sa navrhuje sadzobník súdnych poplatkov vydať ako prílohu k vykonávacej vyhláške obdobne, ako sa navrhuje v pripravovanom zákone o notárskych poplatkoch. Tým sa ma podklade spoločensky nutných potrieb umožní upravovať sadzby súdnych poplatkov bez toho, aby sa musela vykonať novelizácia zákona.

Cieľom navrhovanej úpravy je, aby súdne poplatky plnili aj výchovnú funkciu tak, že vhodnou úpravou sadzieb sa obmedzí neuvážené podávanie návrhov a žalôb a výchovne sa bude pôsobiť na občanov, aby dobrovoľne plnili svoje povinnosti voči spoluobčanom, organizáciám a spoločnosti.

Podľa čl. 12 ústavného zákona o čs. federácii dane a poplatky možno ukladať len na základe zákona. Rozdelenie pôsobnosti je upravené tak, že zákony Federálneho zhromaždenie upravujú v citovanom ustanovení vypočítané dane a poplatky, medzi ktorými súdne poplatky uvedené nie sú, pričom "ostatné dane a poplatky ustanovia zákony národných rád". Úprava súdnych poplatkov je teda zverená do pôsobnosti orgánov republík.

Zmeny právnej úpravy súdnych poplatkov:

a) Navrhuje sa zaviesť poplatok z návrhu na začatie konania na ochranu osobnosti a ďalej vo veciach podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch a tento poplatok ustanoviť na sumu 600 Kčs.

b) Vzhľadom na náročnosť a prácnosť úloh súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa § 260 Občianskeho súdneho poriadku sa

navrhuje zaviesť nový poplatok za pomoc súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia v sume 30 Kčs.

c) Navrhuje sa zrušenie poplatku za oznámenie mena súdneho znalca alebo tlmočníka (5 Kčs), lebo s touto činnosťou sú spojené iba minimálne náklady. Na druhej strane sa navrhuje ustanoviť nový poplatok za prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti vo výške 50 Kčs.

d) Navrhovaná úprava zahrňuje zvýšenie niektorých ďalších poplatkov určených pevnou sumou, ako napr. poplatok z návrhu na začatie konania,, ak nie je určená osobitná sadzba, z doterajších 20 Kčs na 100 Kčs, z návrhu na začatie konania, ak predmet konania nemožno peniazmi oceniť, z doterajších 60 Kčs na 300 Kčs, z návrhu na obnovu konania z doterajších 30 Kčs na 100 Kčs, pričom podľa rovnakej sadzby by sa poplatok platil aj v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o obnove konania.

Rovnaká sadzba ako pre návrhy na obnovu konania sa navrhuje i pre návrhy na zrušenie súdneho zmieru. Pri návrhu na určenie otcovstva vrátane zapretia otcovstva, sa navrhuje zvýšiť poplatok z doterajších 100 Kčs na 200 Kčs s výnimkou konania začatého na návrh prokurátora, ktoré je od poplatku oslobodené.

e) Zároveň sa navrhuje i zvýšenie poplatkov určených pevnou sadzbou za zápisy do podnikového registra zo 60 Kčs na 120 Kčs, z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb a organizácií zapísaných v podnikovom registri z 20 Kčs na 40 Kčs. Navrhuje sa však, aby prvý zápis do podnikového registra bol od poplatku oslobodený.

f) Sadzby poplatkov za činnosť súdov (odpisy, výpisy, osvedčenia, overenia podpisov a pod. ) boli upravené v nadväznosti na novelizáciu právnej úpravy notárskych a správnych poplatkov.

g) Dosial je na úseku súdnych poplatkov ustanovené platenie kolkovými známkami do 400 Kčs. Navrhuje sa zvýšenie hranice platenia kolkovými známkami na 1 000 Kčs zhodne s návrhom na úpravu platenia notárskych a správnych poplatkov a s platnou úpravou arbitrážnych poplatkov.

4. Finančný dopad navrhovanej úpravy

Súdne poplatky tvoria iba nepatrnú časť príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky. Na ich príjem (inkaso) má vplyv jednak množstvo prejednávaných občianskoprávnych sporov, jednak hodnota ceny predmetu konania.

Zvýšením sadzieb, predovšetkým tých, ktoré sú určené pevnou sumou, na súdne poplatky celkove zvýšia.

Z hľadiska všetkých navrhovaných úprav možno v Slovenskej socialistickej republike predpokladať zvýšenie príjmov asi o 5 mil. Kčs.

Navrhované opatrenia by mali priniesť aj určité zníženie počtu občianskoprávnych sporov a zníženie administratívnych prác, ktoré s nimi súvisia.

II. Osobitná časť

K § 2

V tomto paragrafe sa ustanovuje, že sadzobník súdnych poplatkov tvorí prílohu vykonávacieho predpisu.

Týmto sa umožní pružnejší postup pri prípadných zmenách, úpravách a doplneniach sadzobníka súdnych poplatkov.

K § 3

Oproti doterajšej právnej úprave, ak je predmetom poplatného úkonu nehnuteľnosť, považuje sa za potrebné oddeliť základ poplatku od zmluvného vzťahu občanov. Základom poplatku v týchto prípadoch je cena zistená podľa cenových predpisov; na zvýšenie ceny až o 20 % ani na event. zníženie ceny, ako to pripúšťa vyhláška o cenách stavieb a pozemkov, sa neprihliada. Táto úprava je zhodná s navrhovanou úpravou notárskych poplatkov.

K § 4

Na rozdiel od súčasne platnej právnej úpravy sa presnejšie ustanovuje, kto je poplatníkom, kedy je ním navrhovateľ a kedy sa ním stáva odporca.

K § 7

Na dosiahnutie jednotného spôsobu platenia všetkých druhov štátnych poplatkov sa platenie kolkovými známkami do 1 000 Kčs upravuje zhodne s návrhom úprav notárskych a správnych poplatkov, a s platnou úpravou pri arbitrážnych poplatkoch.

K § 8

Následky nezaplatenia poplatku sa v novej právnej úprave oproti súčasnému stavu spresnili.

K § 9

Do tohto paragrafu boli zaradené nové ustanovenia spresňujúce vrátenie zaplateného poplatku so zreteľom na doterajšiu justičnú prax.

Na rozdiel od súčasného stavu (vracia sa len polovica poplatku) sa navrhuje vrátenie celého poplatku, ak sa návrh na rozvod manželstva vzal späť najneskoršie pred vydaním rozhodnutia súdom prvého stupňa.

V odvolacom konaní sa vráti polovica súdnych poplatkov zaplatených v oboch stupňoch konania, ak sa konanie o rozvod manželstva zastavilo alebo ak sa odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa návrh na rozvod manželstva zamietol, vzalo späť.

Suma poplatku, ktorá sa nevracia, sa zvyšuje z 10 Kčs na 30 Kčs. Náklady spojené s vracaním nižších súm (do 30 Kčs) už v súčasnosti prevyšujú samotnú sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť.

K § 10

Medzi vecné oslobodenia sa zaradilo oslobodenie prvého zápisu hospodárskych organizácií vrátane zápisov členov predstavenstva družstva do podnikového registra. Dosial to bolo upravené v Opatrení na vykonávanie zákona o súdnych poplatkoch.

Oslobodenie, ktoré sa priznáva československému štátu, rozpočtovým organizáciám a Štátnej banke československej, platí bez obmedzenia. Dosiaľ sa priznávalo len vtedy, keď poplatok prevyšoval 50 Kčs.

Ďalej sa rozširuje oslobodenie prokurátora, národného výboru a spoločenskej organizácie, ak ide o konania, do ktorých vstúpili.

V návrhu je zakotvené i oslobodenie vyplývajúce z Viedenského dohovoru o diplomatických a konzulárnych stykoch.

K § 11

V navrhovanej úprave sa prihliada na doterajšiu justičnú prax a ustanovuje sa, že vo veciach poplatkov týkajúcich sa konania o odvolaní rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd.

K § 18

Vzhľadom na novú štruktúru zákona a potrebu vydať vykonávací predpis sa splnomocňuje Ministerstvo financií SSR, aby po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SSR vydalo predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona. Splnomocnenie na poskytovanie poplatkových úľav sa v podstate prevzalo z doteraz platného zákona.

Ostatné, osobitne nezdôvodnené ustanovenia, zostávajú rovnaké ako v platnej právnej úprave.

Bratislava 16. novembra 1984.

Peter C o l o t k a

predseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky

František M i š e j e

minister financií Slovenskej socialistickej republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP