SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

93

Návrh

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

predkladá

Slovenskej národnej rade podľa § 43 ods. 1 zákona o organizácii súdov a voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb.

návrh

na zvolenie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Z celkového počtu 48 navrhovaných kandidátov na zvolenie Je:

- 24 justičných čakateľov, ktorí s úspechom absolvovali pred skúšobnou komisiou Ministerstva spravodlivosti SSR odbornú justičnú skúšku,

- 2 kandidáti z voľného náboru (1 pre Najvyšší súd SSR a 1 pre Krajský súd Bratislava - obaja doterajší pracovníci Ministerstva spravodlivosti SSR),

- 10 doterajších sudcov z povolania, ktorým koncom t. r. končí volebné obdobie (opätovná voľba),

- 12 doterajších sudcov z povolania, ktorí sa navrhujú na prevolenie na jednotlivé súdy Slovenskej socialistickej republiky.

Navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky podmienky pre voľbu do funkcie sudcu z povolania stanovené v § 39 ods. 1 a 2 zákona o organizácii súdov a voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb. a súhlasia s kandidatúrou pre príslušné súdy v Slovenskej socialistickej republike.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky preto navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy Československej socialistickej republiky, v znení Ústavného zákona číslo 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona o organizácii súdov a voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb.

zvolila

do funkcie sudcov z povolanie súdov Slovenskej socialistickej republiky nasledujúcich kandidátov:

Pre Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Petra Krajčoviča JUDr. Jozefa Ť a p á k a

Pre Mestský súd v Bratislave:

JUDr. Antona M i h a l o v i t s a

Pre Krajský súd v Bratislave:

Milana D e á k a Mikuláša Kerekeša JUDr. Jána Krajcu

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

Rudolfa Ó u r t u

JUDr. Ľubomíra Hrežďoviča

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Evu F e ť k o v ú

JUDr. Vieru Michalíkovú

JUDr. Milana Ružbárskeho

Pre Obvodný súd Bratislava I:

JUDr. Igora B e l k u JUDr. Jána Skalického Pre Obvodný súd Bratislava II:

JUDr. Elenu Kováčovu JUDr. Vladimíra Maguru Martu Murgašovu

Pre Obvodný súd Bratislava III:

Vladimíra Kána

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

JUDr. Vieru P o l e k o v ú Milana S t a n ě k a

Pre Okresný súd Bratislava-vidiek:

Tibora K u b í k a

Pre Okresný súd Dunajská Streda:

JUDr. Eriku Lengyelovú JUDr. Oľgu Siegelovú Pre Okresný súd Levice:

Ondreja Mésároša

Pre Okresný súd Nitra:

JUDr. Eduarda Heinricha

Pre Okresný súd Nové Zámky:

JUDr. Juraja Hovorku Vojtecha K á n t o r a JUDr. Vieru Kántorovú

Pre Okresný súd Topoľčany:

Lýdiu G á l i s o v ú

Pre Okresný súd Trenčín:

JUDr. Alicu L u k á č o v ú

Pre Okresný súd Trnava:

JUDr. Janu S e r b o v ú JUDr. Janu S v i t k o v ú

Pre Okresný súd Dolný Kubín:

JUDr. Miroslavu Bo b í kov ú

Pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

Darinu Mojžišovu

Pre Okresný súd Martin:

JUDr. Martina Aschenbrennera

Pre Okresný súd Rimavská Sobota:

JUDr. Adrianu Dulovičovú

Pre Okresný súd Zvolen:

JUDr. Miroslava Šantu

Pre Mestský súd Košice:

JUDr. Helenu F a l a t o v ú JUDr. Vieru Kolinskú

JUDr. Mariana Lenharda JUDr. Jána Semančíka JUDr. Gabriela Štefaniča JUDr. Annu Toegelovú

Pre Okresný súd Košice-vidiek:

JUDr. Tamaru Haščákovú JUDr. Gabrielu Kostrábovú

Pre Okresný súd Michalovce:

Magdalénu C h o m o v ú

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Magdalénu P i l i š i o v ú

Pre Okresný súd Rožňava:

JUDr. Jozefa Farkašovského

Pre Okresný súd Spišská Nová Ves:

JUDr. Janu Kormanovú

Všetky návrhy boli prerokované a schválené príslušnými orgánmi Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP