SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

94

I.

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. októbra do 13. decembra 1984

V čase od 26. októbra do 13. decembra 1984 sa zišlo Predsedníctvo SNR trikrát, a to 26. októbra po 14. schôdzke SNR, 28. novembra 1984 a 12. decembra 1984.

Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutie predsedu Slovenskej národnej rady, ktorými pridelil príslušným výborom na prerokovanie

- vládny návrh zákona o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení,

- vládny návrh zákona o zmenách v nemocenskom zabezpečení,

- vládny návrh zákona o zmenách zákona o materskom príspevku,

- vládny návrh zákona o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach, podpísaná v Paríži 10. mája 1984,

- vládny návrh zákona SNR o notárskych poplatkoch,

- vládny návrh zákona SNR o súdnych poplatkoch,

- vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1985.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov o výsledkoch prerokovania

- zásad zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii,

- zásad zákona o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii,

- vládneho návrhu zákona o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR,

- vládneho návrhu zákona o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení,

- vládneho návrhu zákona o zmenách v nemocenskom zabezpečení,

- vládneho návrhu zákona o materskom príspevku,

- vládneho návrhu zákona o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce,

- vládnych návrhov, ktorými sa predkladajú Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas medzinárodné zmluvy medzi ČSSR a Rakúskou republikou,

- vládneho návrhu, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou.

- vládneho návrhu, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Marockého kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu,

- vládneho návrhu, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach,

- vládneho návrhu, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí vo veciach občianskych, rodinných a obchodných.

Predsedníctvo SNR vyslovilo súhlas so správami príslušných výborov o výsledkoch prerokovania zásad zákonov a vládnych návrhov. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Predseda Slovenskej národnej rady zaslal uznesenia výborov SNR a spoločnú správu o výsledkoch prerokovania zásad zákonov SNR o Slovenskej obchodnej inšpekcii a o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii predsedovi vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Predsedníctvo SNR vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti prerokovalo a prijalo uznesenia:

- k správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za I. - III. štvrťrok 1984 a vykonávacom štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva v SSR na rok 1985. Konštatovalo, že v rozvoji národného hospodárstva SSR v treťom štvrťroku prevažovali

pozitívne vývojové tendencie z prvého polroka a dosiahnuté výsledky sú vcelku v súlade s hlavnými zámermi štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1984. V porovnaní s časovým i ročným štátnym plánom sa realizovala vyššia tvorba zdrojov, čím sa vytvorili podmienky pre dostatočné a vcelku plynulé uspokojovanie potrieb spoločnosti. Nedosahuje sa znižovanie mzdovej a energetickej náročnosti a neproduktívnych nákladov a zvyšovanie konečného zhodnotenia produkcie na zahraničnom a vnútornom trhu, čo znižuje tvorbu zdrojov a potreby štátneho rozpočtu. Pretrváva nerovnomernosť plnenia plánu v niektorých odvetviach.

Vykonávací štátny plán rozvoja národného hospodárstva v SSR na rok 1985 rešpektuje celoštátne proporcie rozvoja národného hospodárstva a konkretizuje úlohy v ekonomike SSR. V súlade s kľúčovými úlohami jednotnej československej ekonomiky hlavným zámerom plánu je prehĺbenie intenzifikačného procesu so zameraním ďalej zvýšiť zhodnocovanie energetických a materiálových vstupov, efektívne využiť rozvojové možnosti materiálovej výroby a pokračovať v jej štrukturálnej prestavbe. Rozvoj ekonomiky SSR má prispieť k ďalšiemu posilneniu vyváženosti československých zahranično-ekonomických vzťahov, zabezpečiť stanovenú líniu v investičnej výstavbe a vo využívaní vedeckotechnického rozvoja a vytvárať predpoklady pre plnenie vytýčených úloh v oblasti životnej úrovne.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedom výborov SNR informovať poslancov o výsledku prerokovania správy o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za I. až III. štvrťrok 1984 a o vykonávacom štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva v SSR na rok 1985 v Predsedníctve SNR a orientovať ich masovopolitickú prácu vo volebných obvodoch na rozvíjanie iniciatívy a aktivity pracujúcich pri zabezpečovaní najmä ťažiskových úloh plánu na rok 1985;

- ku kontrolnej správe o dosiahnutých výsledkoch a ďalšom postupe pri plnení úloh vyplývajúcich zo Stanoviska Predsedníctva ÚV KSČ k vývoju stavebníctva a jeho neodkladným úlohám po XVI. zjazde KSČ a konštatovalo, že rozpracovanie a postupná realizácia úloh obsiahnutých v Stanovisku Predsedníctva ÚV KSČ k vývoju stavebníctva a jeho neodkladným úlohám po XVI. zjazde KSČ, ako i uznesení 4. schôdzky SNR z roku 1982 o plnení úloh stavebníctva pozitívne prispeli k výsledkom, ktoré sa dosiahli v roku 1983. Nedosiahli sa však ešte uspokojivé výsledky v zefektívňovaní stavebnej výroby, najmä v tvorbe zisku, ďalej v upravených vlastných výkonoch a v znižovaní materiálovej nákladovosti výroby. Nepodarilo sa splniť plánované úlohy na všetkých menovitých stavbách.

Realizácia úloh vyplývajúcich z uznesenia 4. schôdzky SNR, ako aj z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 170 z 27. septembra 1984 si

naďalej vyžaduje skvalitňovať riadiacu prácu, a tým urýchľovať proces intenzifikácie stavebníctva a zvyšovať jeho efektívnosť, dosiahnuť zásadný obrat v kvalite stavebných prác, zvýšiť kontrolu hospodárenia a riešiť stabilizáciu pracovných síl. Ďalej prehĺbiť odvetvovú pôsobnosť Ministerstva stavebníctva SSR vo vzťahu k miestnemu stavebníctvu a zvýšiť účinnosť jeho riadenia zo strany krajských národných výborov.

Predsedníctvo SNR uložilo Výboru SNR pre národné výbory a národnosti v rámci svojej kontrolnej činnosti sledovať plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie rozvoja a ďalšieho využitia kapacít miestneho stavebníctva v 7. päťročnici z hľadiska záverov 6. zasadania ÚV KSČ a nadväzného zasadania ÚV KSS, ako aj z hľadiska novelizovaného zákona o národných výboroch a uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 170 z 27. septembra 1984 a Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo v rámci svojej kontrolnej činnosti sledovať plnenie úloh na prioritných stavbách, zabezpečovanie dynamiky stavebnej výroby v súlade so žiadúcou zmenou štruktúry stavebných kapacít, odstraňovanie príčin nepriaznivých vplyvov na tvorbu hospodárskeho výsledku a stratovosti niektorých podnikov a realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 170 z 27. septembra 1984;

- ku kontrolnej správe vlády SSR o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých občanov a konštatovalo, že v starostlivosti o starých občanov sa dosiahli viaceré pozitívne výsledky. Vláda SSR upriamuje pozornosť ústredných orgánov, národných výborov i spoločenských organizácií na dôslednejšie plnenie úloh, vecných a systémových opatrení v tejto oblasti. Bude však potrebné sústrediť sa na kvalitatívne vyššiu úroveň realizácie opatrení v praxi, predovšetkým na nižších stupňoch riadenia, a to v rozvoji zdravotníckych zariadení, domov s opatrovateľskou službou a ústavov sociálnej starostlivosti pre starých ľudí.

Predsedníctvo SNR uložilo Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné naďalej pravidelne hodnotiť vývoj situácie v starostlivosti o starých občanov a v prípade potreby informovať Predsedníctvo SNR,

- k návrhu plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva na rok 1985,

- k správe o plnení politicko-odbornej prípravy poslancov SNR v roku 1984 a k návrhu politicko-odbornej prípravy poslancov SNR na rok 1985,

- k vyhláseniu doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok,

- k vyhláseniu doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča,

- k návrhu na doplnenie programu 15. schôdzky Slovenskej národnej rady,

- k správe predsedu Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov SNR, prednesených na 14. schôdzke SNR 25. a 26. októbra 1984, príslušnými členmi vlády SSR,

- k návrhu plánov práce výborov SNR a stálych pracovných skupín Predsedníctva SNR na rok 1985,

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia 16. schôdze Slovenskej národnej rady k zabezpečovaniu ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzného zasadania ÚV KSS.

II.

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov

SNR, prednesených na 14. schôdzke Slovenskej národnej rady 25. a 26.

októbra 1984, príslušnými členmi vlády SSR

Na 14. schôdzke SNR 25. a 26. októbra 1984 prerokovala Slovenská národná rada ako ťažiskové body správu vlády SSR o plnení štátneho cieľového programu 02 - Realizácia spotreby palív a energie za rok

1983 a jeho zabezpečenie ma ďalšie roky 7. päťročnice a správu vlády SSR o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania.

V rozprave k týmto bodom programu vystúpili poslanci SNR so svojimi podnetmi, ku ktorým zaujali stanoviská vecne príslušní členovia vlády SSR. Stalo sa tak po prvý raz od prijatia nového metodického pokynu na vybavenie podnetov poslancov SNR, prednesených na schôdzkach SNR, ktorý schválila vláda SSR svojím uznesením z 25. 9.

1984 pod č. 229 po dohode s Predsedníctvom SNR. Podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej

komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj k podnetu poslankyne E. Velackovej, týkajúceho sa úpravy štátnych noriem pre výstavbu a inštaláciu verejného osvetlenia z dôvodov úspor palív a energie, uviedol, že československá štátna norma 36 0060 Osvetľovanie ulíc je smerným technickým podkladom pre navrhovanie osvetlenia, ktoré stanovuje intenzity potrebné osvetlenia, vo vzťahu ku kategórii ciest. Predpísané a odporúčané intenzity osvetlenia sú už v norme minimalizované, t. j. optimálne osvetlenie v praxi je navrhované vždy vyššie ako osvetlenie odporúčané normou.

Postup projektantov pri navrhovaní verejného osvetlenia je správny, navrhuje sa zariadenie, ktoré je zdôvodnené a musí plniť svoju funkciu. Cesta znižovania intenzity osvetlenia vypínaním osvetľovacích telies v dobe plnej cestnej a pešej prevádzky nie je správna. Optimálnou cestou na znižovanie spotreby energie je vypínanie osvetlenia na hlavných cestných a diaľničných privádzačoch v dobe minimálnej premávky, ktorá musí byť štatisticky vysledovaná.

Ďalšou cestou pre získanie úspor energie je možnosť obmedzovania osvetlenia na ostatných verejných komunikáciách v dobe minimálnej premávky, určená i platnou ČSN 36 0060. Investičné náklady na zavedenie systému možnosti obmedzovania osvetlenia sú zanedbateľné (asi 1-2 % z celkových nákladov). Technické riešenie osvetlenia musí byť však tomuto spôsobu prevádzkovania prispôsobené.

Záverom uviedol, že platná ČSN 36 0060 v zásade vyhovuje, v súčasnom období sa pripravuje jej novelizácia, ktorá má byť ukončená v roku 1985.

K podnetu poslanca J. Karasa na urýchlenie realizácie výstavby malých vodných elektrární uviedol, že v zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 176/1984 a nadväzného uznesenia vlády SSR č. 163/1984 vypracovala Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj v spolupráci so Slovenskou a Českou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj návrh zásad pre zapojenie ďalších projektových organizácií do vypracovania projektov, rekonštrukcií, opráv a obnovy malých vodných elektrární. Návrh zásad bol prerokovaný za účasti VLK ČSSR, ŠT VTIR, ČK VTIR a SIK VTIR s tým, že v zmysle vyhlášky č. 88/1976 Zb. o oprávnení k projektovej činnosti prerokuje ČK VTIR a SIK VTIR tieto zásady s príslušnými ústrednými orgánmi tak, aby v jednotlivých krajoch bola určená aspoň jedna projektová organizácia zabezpečujúca túto činnosť.

V súčasnosti sa preverujú spoločensky nutné vlastné náklady potrebné na vypracovanie jednostupňového projektu. Po ich vyhodnotení bude rozhodnuté o spôsobe výpočtu ceny projektových prác. V súlade s citovanými uzneseniami vlády ČSSR a vlády SSR sa dokončuje za účasti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a KNV vypracovanie úplnej evidencie využiteľných vodohospodárskych lokalít od predpokladaného výkonu 5 kW vrátane určenia správcovstva všetkých vodných tokov a vodohospodárskych diel. Ústredné orgány a KNV sú povinné v nadväznosti na uvedenú evidenciu vypracovať vlastné programy rekonštrukcií, opráv a obnovy malých vodných elektrární do roku 1990 a postupne zabezpečovať ich realizáciu vo vykonávacích plánoch.

Podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej plánovacej komisie k podnetom poslancov J. K a r a s a a L. L a c z k ó a, týkajúcim sa riešenia niektorých problémov znižovania spotreby energie, a to montovania registračných zariadení spotreby pohonných hmôt do nákladných automobilov, zabezpečenia výroby kotlov na spaľovanie menej hodnotných palív a riešenia nedostatku a ceny sodíkových svietidiel, uviedol, že registračné zariadenia spotreby pohonných hmôt do nákladných automobilov sú v podstate vyvinuté a n. p. Motorpol Jihlava v súčasnosti dokončuje prevádzkové skúšky. Od januára 1985 sa začnú montovať do vozidiel typu Tatra a Škoda-LIAZ, zatiaľ bez určenia rozsahu. V rámci tejto I. etapy sa súčasne dostane určité množstvo aj do voľného predaja.

Pokiaľ ide o kotly na spaľovanie nízkokalorického uhlia, tzv. nebilančného, zmena uhoľnej bilancie núti urýchliť vývoj a výrobu vhodných spaľovacích zariadení. Problém je o to väčší, že jeho spaľovanie na súčasnom zariadení je neekonomické a hlavne výrazne zhoršuje životné prostredie. Preto sa problém rieši komplexne a vyvíjajú sa kotly s fluidným spaľovaním. V teplárni Trmice sa spustila pokusná prevádzka kotla o výkone 20 MW, vyvinutého v Měchoviciach a vyrobeného v k. p. SEŠ Tlmače. Na základe skúseností z jeho prevádzky sa počíta s výrobou kotla so štandardným výkonom 110 MW.

Ďalším výrobcom fluidných kotlov vlastnej konštrukcie Duklafluid je podnik ČKD Dukla Praha, ktorý vyprojektoval a postavil niekoľko úspešne prevádzkových kotlov o výkone 20 - 40 MW (Handlová, Trnava a i. ). Výhodou tohto typu je možnosť adaptovať aj súčasný kotlový park na fluidnú prevádzku systémom tzv. dvojstupňového spaľovania (dve ohništia). Kapacita podniku je však ešte, pred realizáciou investičnej výstavby, značne obmedzená.

Od kotla v Trmiciach bol odvodený aj kotol s nízkym výkonom 0, 5- 1, 5 MW v Montážnom a stavebnom družstve Dubí u Teplíc. Na základe protopypu sa pripravuje sériová výroba zariadenia, schopného spaľovať v podstate všetky tuhé aj ostatné odpady z domácnosti i z priemyslu.

Súčasná produkcia výroby sodíkových svietidiel predstavuje hodnotu výroby 812 mil. Kčs v n. p. Elektrosvit Nové Zámky, kde je ťažiskovou výrobou. V roku 1985 výroba vzrastie o ďalších 12 mil. Kčs, avšak ani tento rozsah nezabezpečuje plne potreby domácich odberateľov. Rozdiel krytia pre ČSSR sa v roku 1985 rieši dovozom sodíkových svietidiel v počte 300 tis. jednotiek, ich dovozná cena je však asi 3-krát vyššia. Pokiaľ ide o ceny tuzemskej výroby, ich pohyb je motivovaný značnou inováciou ako zdrojov svetla, tak aj svietidiel.

Podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj k podnetom poslanca L. A b r a h á ma, týkajúcim sa prehodnotenia účinnosti predpisov o družstevnej bytovej výstavbe z hľadiska preferencie prioritných oblastí vybraných profesií, mladých a viacdetných rodín a pracovníkov s nižšími príjmami; zváženia poskytovania nenávratných pôžičiek z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb na družstevnú bytovú výstavbu, oznámil, že v návrhu zásad pre vypracovanie koncepcie bytovej politiky na 8. päťročnicu, ktoré v novembri 1984 prerokovala vláda SSR, boli zámery riešenia finančnej pomoci v bytovej oblasti naznačené, pričom celá problematika nie je zatiaľ uzatvorená.

Oblasť financovanie bytovej výstavby bude v rámci prác na koncepcii štátnej bytovej politiky pre 8. päťročnicu spracovávať Federálne

ministerstvo financií v spolupráci s Ministerstvom financií SSR a ČSR a ostatnými ústrednými orgánmi, ktorých sa daná problematika priamo dotýka.

Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj zabezpečí, aby Federálne ministerstvo financií bolo o pripomienkach poslanca L. Abraháma zo 14. schôdzky SNR včas informované.

Pri tvorbe koncepcie štátnej bytovej politiky na 8. päťročnicu, ktorej nositeľom je Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a investície, sa bude prihliadať k už uvedenému podnetnému diskusnému príspevku.

Minister zdravotníctva SSR k podnetom poslanca L. A braháma, týkajúcich sa zabezpečovania opatrení na ochranu zdravia pri práci na nových pracoviskách a na pracoviskách s chemickými látkami, uviedol, že ministerstvo sleduje vznik nových pracovísk, resp. zavádzanie nových technológií na doterajších pracoviskách tak z hľadiska odboru hygieny práce, ako aj odboru pracovného lekárstva. Podniky neplnia vždy dôsledne svoje povinnosti na tomto úseku a nehlásia príslušnej hygienickej stanici, ani zdravotníckym zariadeniam liečebno-preventívnej starostlivosti zmeny a zavádzanie novej technológie na svojich pracoviskách. Zdravotnícke zariadenia nemajú tak možnosť pripraviť všetky podmienky na sledovanie zdravotného stavu pracujúcich z hľadiska pôsobenia nových škodlivín, ktorých účinok na zdravie často nie je doteraz známy. Ministerstvo zdravotníctva SSR zaviedlo evidenciu zmenených zdravotných stavov, ktoré vznikli v dôsledku nepriaznivého vplyvu pracovného prostredia na pracujúcich, ale nie sú uvedené v platnom zozname chorôb z povolania tvoriacom prílohu k vyhláške č. 128/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení občanov, v znení ďalších úprav. Na základe takto získaných poznatkov bude prípadne možné uplatňovať požiadavku na doplnenie jestvujúceho zoznamu chorôb z povolania a vypracovať pokyny pre vykonávanie, obsahovú náplň a periodicitu preventívnych prehliadok pracujúcich na pracoviskách, kde sú vystavení vplyvu nových rizikových činiteľov, ako aj kontraindikácie pre výkon práce.

K podnetu poslankyne E. L i t v a j o v e j, týkajúceho sa organizovania ozdravných akcií pre deti z oblastí s najviac postihnutým životným prostredím uviedol, že starostlivosť o zdravie detí, ako súčasť zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo, má špecifické postavenie, ktoré vyplýva zo snahy našej spoločnosti o zabezpečenie zdravého vývoja novej generácie. Ministerstvo zdravotníctva SSR usmerňuje činnosť zdravotníckych pracovníkov vo vybraných oblastiach v tom smere, aby obvodní detskí lekári v spolupráci s detskými sestrami a ďalšími odbornými lekármi vykonávali celý komplex liečebno-preventívnych, hygienických a zdravotno-výchovných opatrení zameraných na ozdravenie organizmu a odstránenie nepriaznivých faktorov vo vonkajšom prostredí detí.

Kúpeľná a ozdravenská starostlivosť je poskytovaná v detských odborných liečebniach, ozdravovniach a detských sanatóriách. V detských ozdravovniach sa ročne priemerne odlieči 5000 detí, pričom sú uprednostňované deti z oblastí s postihnutým životným prostredím, najmä Žiaru nad Hronom a Prievidze. Pre deti z hl. m. SSR Bratislavy bola v roku 1981 zriadená ozdravovňa v Čiernej Hore s kapacitou 120 miest, v ktorej sa odlieči ročne 900 detí. Nedostatok ozdravovni a odborných detských liečební nahrádza Ministerstvo zdravotníctva SSR organizovaním prímorskej kúpeľnej liečby v Juhoslávii v dvoch mesačných a v dvoch 14-dňových turnusoch pre deti s chronickými a recidivujúcimi ochoreniami dýchacích ciest, kože a oslabené. Uskutočňujú sa tiež letné pionierske tábory pre zdravotne oslabené deti organizované Slovenským Červeným krížom.

Ministerstvo zdravotníctva SSR v budúcom období vyvinie úsilie, aby v súlade s rozvojom materiálno-technickej základne zdravotníctva sa súbežne rozširovala a skvalitňovala ozdravenská starostlivosť o deti, najmä presadzovaním budovania závodných ozdravovni a sanatórií, a to najmä tými závodmi, ktoré sa na znehodnocovaní životného prostredia najviac podieľajú.

Minister školstva SSR k tomuto podnetu poslankyne E. Litvajovej, v nadväznosti na odpoveď ministra zdravotníctva SSR, uviedol, že v SSR je 24 škôl v prírode s kapacitou 1823 miest. Keďže táto kapacita nepostačuje, môžu sa zriaďovať školy v prírode aj v iných hotelových a rekreačných zariadeniach. Na zriaďovanie škôl v prírode môžu národné výbory využívať najmä uvoľnené kapacity po integrovaných školách v horskom prostredí. V školskom roku 1982/1983 bolo týmto spôsobom umožnené rekreovanie 17 266 detí predškolského veku a žiakov základných škôl. Podrobnejšie túto problematiku upravuje vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 125/1979 Zb. o školách v prírode a vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 101/1984 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 125/1979 Zb. Prílohu citovanej vyhlášky tvorí zoznam obcí a ich častí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu.

K podnetu poslanca J. B l c h á č a, týkajúceho sa prideľovania liečebných poukazov pre členov JRD prostredníctvom Zväzu družstevných roľníkov, minister zdravotníctva SSR uviedol, že podľa zákona č. 51/1976 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa poskytovanie kúpeľnej starostlivosti je jednou z dávok zo zabezpečenia v chorobe, a preto o nej podľa zákona

SNR č. 122/1983 Zb. rozhodujú posudkové komisie sociálneho zabezpečenia ONV.

Iba zmenou uvedených zákonov a prenesením zabezpečenia družstevných roľníkov v chorobe, na spoločenskom organizovaní Zväzu družstevných roľníkov, vrátane finančných prostriedkov, by mohli tieto rozhodovať o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti členov JRD.

Nevyčerpanie poukazov na kúpeľnú starostlivosť zo strany členov JRD každoročne na 100 % je vinou aj samotných členov JRD, ktorí nenastupujú na ponúknutý vhodný poukaz, ako i nepredkladaním dostatočného počtu návrhov na kúpeľnú liečbu na posudkové komisie sociálneho zabezpečenia ONV.

Nositeľom nemocenského poistenia u družstevných roľníkov je sociálne zabezpečenie a o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti musia zatiaľ rozhodovať orgány sociálneho zabezpečenia.

Minister práce a sociálnych vecí SSR k tomuto podnetu poslanca J. Blcháča, v nadväznosti na odpoveď ministra zdravotníctva SSR uviedol, že pre zlepšenie situácie v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti družstevným roľníkom Ministerstvo práce a sociálnych vecí SSR uskutočnilo rokovanie so zástupcami Slovenského výboru Zväzu družstevných roľníkov. Boli prijaté konkrétne opatrenia na prípravu koordinačnej porady, ktorá sa plánuje uskutočniť vo februári 1985 so zástupcami zainteresovaných orgánov, kde sa dohodnú spoločné postupy na zdokonalenie doterajšieho systému v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti pre družstevných roľníkov.

K podnetu poslankyne K. Fabušovej, týkajúceho sa opatrení v náplni postgraduálneho štúdia obvodných a závodných lekárov v netradičných odboroch nadväzujúcich na civilizačné choroby, minister zdravotníctva SSR uviedol, že prudké narastanie nových vedných poznatkov, rozvoj jednotlivých medicínskych odborov a celospoločenské požiadavky na kvalitu, kvantitu a prioritu poskytovaných zdravotníckych služieb rozhodujúcou mierou ovplyvňujú ďalšie zdokonaľovanie jednotného systému postgraduálnej výchovy v rezorte zdravotníctva, ktorý sa pravidelne v zmysle uvedených vývojových tendencií rozširuje a upravuje.

Tak, ako v iných špecializovaných odboroch základom pre prípravu vo všeobecnom lekárstve je individuálne štúdium a praktické školenie odborným školiteľom priamo pri zamestnaní. Ministerstvo zdravotníctva SSR toto organizačne zabezpečilo za spolupráce KÚNZ a OÚNZ vymenovaním hlavného, krajských a okresných odborníkov všeobecného lekárstva a vytvorením školiacich pracovísk vo vzorových územných a závodných strediskách. Príprava pre funkciu závodného lekára je sťažovaná okrem iných faktorov aj tým, že náplň jeho práce je určovaná predovšetkým charakterom pracoviska. Preto i zaškolenie závodných lekárov v príslušnom odvetví je mimoriadne náročné. Konečný efekt postgraduálnej prípravy závodných lekárov je narušovaný pomerne veľkou fluktuáciou lekárov a tiež malým záujmom o prácu na tomto úseku.

Pre skvalitnenie postgraduálnej prípravy obvodných a závodných lekárov Ministerstvo zdravotníctva SSR prijalo nasledovné opatrenia:

- v súčasnosti prebieha reorganizácia Katedry všeobecného lekárstva Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave,

- v súvislosti s reorganizáciou dôjde i ku kádrovým zmenám,

- Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave v spolupráci s Vydavateľstvom Osveta pripravuje knižné publikácie a učebnice aj pre všeobecných lekárov,

- na Inštitúte sa rozšíri počet a obsah tematických kurzov v odbore všeobecné lekárstvo.

Uvedenými opatreniami sa zvýši politiciko-odborná úroveň zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v závodných a územných ambulanciách, ktorí svoje vedomosti zužitkujú v ďalšej práci v prospech našich robotníkov, družstevných roľníkov, technikov a ďalších pracujúcich, avšak celkové skvalitnenie starostlivosti o pracujúcich závisí od toho, aké materiálne podmienky budú vytvárať príslušné organizácie pre prácu zdravotníckych pracovníkov.

Minister stavebníctva SSR k podnetu poslanca A. Č m e l u, týkajúceho sa zabezpečenia výstavby ozdravných zariadení vo výrobni vinylchlorid-polyvinylchlorid v n. p. CHZVVP v Novákoch národným podnikom Priemstav Prievidza a zosúladenia výstavby vyvolaných a sprievodných investícií s úlohami sociálneho charakteru pri budovaní Jadrovej elektrárne v Mochovciach, uviedol, že stavba "Ozdravné opatrenia" vo výrobni vinylchlorid a polyvinylchlorid v n. p. CHZWP Nováky, navrhovaná za účelom rekonštrukcie a modernizácie terajších výrobní, bola zaradená štátnym vykonávacím plánom do kategórie záväzných úloh štátneho investičného plánu na začatie v roku 1985. V I. etape DOV pre rok 1985 bol bezrozporovo prerokovaný na úrovni priamych účastníkov výstavby objem vo výške 2, 7 mil. Kčs, s termínom začatia stavby júl 1985. Dodávateľské zabezpečenie predmetnej stavby bolo prerokované na úrovni námestníkov ministrov priemyslu a stavebníctva SSR, kde bolo dohodnuté, že v II. etape DOV pre rok 1985 bude potvrdený objem stavebných prác na rok 1985 vo výške 6, 4 mil. Kčs, ktorý vychádza z režimu stavby na roky 1985 - 1980 od. súhlaseného na úrovni podnikov.

Na záväznej stavbe Jadrová elektráreň Mochovce sa zatiaľ uspokojivo nedarí zosúladiť výstavbu kapacít s úlohami sociálneho charakteru a riešiť súbežne spoločenskú a technickú infraštruktúru.

Výstavba vyvolaných a sprievodných investícií nie je zosúladená hlavne v termínoch, a to v nadväznosti na očakávaný rast objemov na samotnej výstavbe JE Mochovce, čo zákonite vyvoláva i prudký rast počtu pracovných síl na stavbe.

V rozhodujúcich rokoch výstavby, t. j. 1987, 1988 a 1989, má byť na stavbe sústredených cca 9 - 11 tis. pracovníkov, čo vyvolá aj prudký rast potrieb v oblasti sociálnej starostlivosti. V rámci vyvolaných investícií JE Mochovce organizácie Ministerstva stavebníctva SSR zabezpečujú pre sociálnu oblasť 16 stavieb, z toho 2 stavby sú dokončené, 8 rozostavaných a 6 stavieb je plánovaných na začatie v tomto a ďalších rokoch. Bytová a občianska výstavba, vrátane technickej vybavenosti, je riešená v rámci komplexnej bytovej výstavby pre okres Levice. Na všetkých týchto stavbách sa ročné úlohy zo strany podnikov Ministerstva stavebníctva SSR zabezpečujú v plnom rozsahu.

Pokiaľ ide o sociálnu oblasť priamo na stavbe, v rámci zariadenia staveniska sú vybudované šatne a umyvárne pre 810 pracovníkov, kancelárie pre 114 pracovníkov, a kuchyňa s jedálňou pre 1000 pracovníkov. V súčasnej dobe je vo výstavbe veľkokapacitná závodná kuchyňa a jedáleň s kapacitou ďalších 3000 hlavných jedál na stavenisku a šatne a umyvárne pre 6000 pracovníkov. Doplnkovú činnosť závodného stravovania zabezpečujú organizácie Ministerstva obchodu SSR.

Problematika výstavby vyvolaných a sprievodných investícií sa prerokováva pravidelne na rokovaniach Vládnej komisie SSR pre výstavbu vyvolaných a sprievodných investícií pod vedením s. Hercku, podpredsedu Západoslovenského KNV a predsedu vládnej komisie pre túto výstavbu.

Minister obchodu SSR k podnetom poslancov L. Abraháma, E. L i t v a j o v e j, V. L e h o c k e j a K. C h l e b o v e j, týkajúcim sa plnenia opatrení na zabezpečenie ďalšieho rozvoja závodného stravovania s osobitným zreteľom na vytváranie podmienok pre sprogresívnenie závodného stravovania formou výstavby centrálnych výrobní jedál a veľkokapacitných stravovacích zariadení a na doriešenie obalovej techniky na prípravu mrazených jedál, uviedol, že ONV v spolupráci s okresnými odborovými radami vypracovali koncepcie o územnom rozvoji závodného stravovania po roku 1985, podľa ktorých sa zvýšenie výrobných kapacít navrhuje riešiť v 24 prípadoch výstavbou združených zariadení závodného stravovania, v 7 prípadoch rekonštrukciou doterajších zariadení závodného stravovania a v 7 prípadoch sa navrhuje riešiť výstavbu centrálnych výrobní.

Najkritickejší stav je v zabezpečovaní veľkokapacitných technologických zariadení a o nič menšie nie sú problémy aj s obalovým materiálom na hotové jedlá a polotovary, ako aj strojným zariadením pre výrobu mrazených jedál.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP