SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII volebné obdobie

95

Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady Z - 1984

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985 Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

1 Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "štátny rozpočet republiky") sa určujú sumou

83 584 500 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou (príloha č. 1)

83 584 500 000 Kčs

2. V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške

12 936 800 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške

10 007 200 000 Kčs

(príloha č 2)

 

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.

Príloha č. 1

zákona SNR č.........../1984 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

na rok 1985

Príjmy

v tis. Kčs

Príjmy zo socialistického hospodárstva

16 827 900

z toho:

 

z hospodárstva

14 617 129

z vedy a techniky

115 373

z peňažných a technických služieb

1 460 638

zo spoločenských služieb a činností

564 760

z obrany a bezpečnosti

70 000

Dane od obyvateľstva a poplatky

13 610 000

Ostatné príjmy

409 100

Dotácie a subvencie zo štátneho

 

rozpočtu federácie

52 737 500

Spolu

83 584 500

Výdavky

v tis. Kčs

Hospodárstvo

23 208 588

Veda a technika

1 811 221

Peňažné a technické služby

1 588 090

Spoločenské služby a činnosti

 

pre obyvateľstvo

31 307 305

Obrana a bezpečnosť

1 721 700

Správa

1 003 596

Súhrnný finančný vzťah a účelové

 

subvencie národným výborom

22 944 000

Spolu

83 584 500

Príloha č. 2

zákona SNR č.........../1984 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

na rok 1985

Kraj

Dotácie

Účelové subvencie

v tis. Kčs

Národný výbor hlavného mesta

   

Slovenskej socialistickej re-

   

publiky Bratislavy

1 512 800

2 338 800

Západoslovenský

   

krajský národný výbor

2 808 500

2 366 500

Stredoslovenský

   

krajský národný výbor

4 164 100

2 668 900

Východoslovenský

   

krajský národný výbor

4 451 400

2 663 000

Spolu

12 936 800

10 007 200

Dôvodová správa k návrhu zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1985

Návrh zákona o štátnom rozpočte SSR na rok 1985 bol vypracovaný a predkladá sa Slovenskej národnej rade na schválenie podľa článku 11 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. a podľa zákona SNR č. 32/1971 Zb. o rozpočtových pravidlách.

Návrh štátneho rozpočtu vychádza z vecných úloh vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1985 a spolu s ním vytvára predpoklady, aby sa splnili úlohy 7. päťročného plánu a program hospodárskej a sociálnej politiky ako ho vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS.

Splnenie rastúcich potrieb hospodárstva a spoločností si vyžiadalo určiť náročné úlohy v tvorbe hmotných i finančných zdrojov cestou ďalšej intenzifikácie ekonomiky a zvyšovania dynamiky jej rastu. Predpokladom ich splnenia je plnšie využitie všetkých výrobných fondov a zvýšenie efektívnosti. Očakáva sa tiež výraznejší prínos z uplatňovania výsledkov vedy a techniky.

Vo výdavkoch sa plne zabezpečujú potreby hospodárstva, predovšetkým investičnej výstavby a vedeckotechnického rozvoja. Pokrývajú sa nové sociálne a mzdové opatrenia účinné od 1. 1. 1985 podľa uznesenia vlády ČSSR č. 250/1984. Zvýšenými výdavkami na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo sa umožňuje ich ďalší rozvoj, najmä v nadväznosti na nové kapacity uvádzané do prevádzky v školstve, zdravotníctve, kultúre a sociálnom zabezpečení.

Vláda SSR vo svojom uznesení k návrhu štátneho rozpočtu č. 280/1984 prijala opatrenia na posilnenie finančného hospodárenia v podnikoch a organizáciách s osobitným zameraním na riešenie problémov v stratových podnikoch a výrobách. Zdôraznila pre všetky organizácie naliehavosť dodržania vysokej hospodárnosti a účelovosti vo všetkej spoločenskej činnosti. Ústredným orgánom a krajským národným výborom uložila rozpracovať štátny rozpočet na organizácie v ich pôsobnosti a prijať opatrenia, aby sa dosiahli príjmy v plánovanej výške a neprekročili sa plánované výdavky.

V štátnom rozpočte sa úlohami v tvorbe zdrojov a určením ich užitia vytvára predpoklad pre ďalší rozvoj ekonomiky i životnej úrovne. Podmienkou je zvýšenie úrovne riadenia a organizácie práce a osobitne-v 40. roku nášho oslobodenia - široké rozvinutie tvorivej iniciatívy a pracovného úsilia.

Splnomocnenie vlády a ministra financií vykonávať v schválenom štátnom rozpočte potrebné zmeny (uvedené v § 2) sa ponecháva v doterajšom rozsahu.

Bratislava 7. decembra 1984

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter C o l o t k a v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František M i š e j e v. r.

Správa

k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

na rok 1985

1. Základné ciele a zámery finančnej a rozpočtovej politiky na rok 1985

Štátny rozpočet SSR na rok 1985 finančne zabezpečuje úlohy štátneho plánu v poslednom roku siedmej päťročnice, a tým vytvára predpoklady pre naplnenie programu hospodárskej a sociálnej politiky, ako ho vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS. Je zameraný na ťažiskovú úlohu ekonomiky - zvyšovanie jej výkonnosti a efektívnosti plným využitím Intenzifikačných faktorov.

V proporciách a úlohách štátneho rozpočtu sa vychádza z výsledkov rozpočtového hospodárenia v roku 1984. Predpokladaný prírastok národného dôchodku o 4 % umožňuje, pri ďalšom prehĺbení intenzifikácie, vytýčiť náročné úlohy v tvorbe hmotných a finančných zdrojov na rok 1985.

Finančná a rozpočtová politika, ako je vyjadrená v návrhu štátneho rozpočtu na rok 1985, si kladie tieto hlavné ciele:

- Zvýšiť dosiahnutú dynamiku ekonomického rastu; plno zapojiť do zvyšovania výkonnosti a efektívnosti existujúce zdroje a rezervy.

- Účinnejšie využívať výsledky vedeckotechnického rozvoja ako rozhodujúci faktor efektívneho ekonomického rastu.

- Spolupôsobiť pri utváraní vhodnejšej štruktúry a proporcií výrobných odvetví a výrobných programov a skvalitniť proces investičnej výstavby. V odvetviach spoločenskej spotreby finančne zabezpečiť urýchlenie realizácie investičných zámerov a vytváranie predpokladov pre rozvoj služieb a činností pre obyvateľstvo.

- Vyvíjať ekonomický tlak na odstraňovanie stratovosti a nízkej rentability VHJ, organizácií, výrob a výrobkov, zvyšovanie tvorby vlastných zdrojov a ich efektívneho využitia.

- Podporovať širšie zapojenie ekonomiky SSR do zahranično-obchodných vzťahov a účinnejšie pôsobiť na zvyšovanie ich efektívnosti.

- Upevňovať pôsobenie chozrasčotu a jeho súlad s hospodárskymi plánmi v tvorbe a užití zdrojov a docieliť tak jeho účinnejšie pôsobenie v podnikovej a osobnej stimulácii. Využiť ho i na racionalizáciu ekonomiky zásob.

- Širšie uplatňovať program hospodárnosti, rozpracúvať a aktualizovať ho podľa meniacich sa potrieb a podmienok.

- Dôsledne dodržať vzťah hospodárskych organizácií k štátnemu rozpočtu. Jeho zlepšovanie považovať za prvoradú úlohu hospodárskej politiky.

V návrhu štátneho rozpočtu sa premieta dosah opatrení v oblasti maloobchodných cien a opatrení na posilnenie peňažných príjmov obyvateľstva v sociálnej a mzdovej oblasti schválených uznesením vlády ČSSR č. 250/1984. Je vyjadrený vo veľkoobchodných cenách platných k 1. 1. 1985 a je koordinovaný so súhrnom štátnych rozpočtov v ČSSR.

2. Vývoj základných finančných a rozpočtových vzťahov

a) Vzťahy štátnych rozpočtov

V štátnych rozpočtoch v ČSSR sa vyjadrujú tieto súhrnné proporcie:

   

(v mld Kčs)

Vlastné príjmy

Rozpočet 1985

Podiel v % z celku

Index 1985/1984

     

štátny rozpočet federácie

190, 77

63, 3

102, 6

štátny rozpočet ČSR

79, 58

20, 4

106, 6

štátny rozpočet SSR

30, 84

10, 3

110, 1

Dotácie zo štátneho

     

rozpočtu federácie

     

štátny rozpočet ČSR

71, 12

57, 4

99, 9

štátny rozpočet SSR

52, 74

42, 6

103, 1

Celkové výdavky

     

štátny rozpočet federácie

66, 91

22, 3

105, 2

štátny rozpočet ČSR

150, 70

50, 0

103, 3

štátny rozpočet SSR

83, 58

27, 7

105, 3

Základné vývojové tendencie sú v jednotlivých štátnych rozpočtoch ako aj v ich súhrne v zásade rovnaké.

Najprogresívnejší rast vlastných príjmov je v štátnom rozpočte SSR, keď sa predpokladá ich zvýšenie o 10, 1 %, je to súčasne najvyššia dynamika dosiahnutá v rokoch 7. päťročnice.

Celkové výdavky štátnych rozpočtov sa zvyšujú diferencovane. Rast výdavkov v štátnom rozpočte SSR (o 5, 3%) súvisí najmä s potrebami rozvoja spoločenskej spotreby nadväzujúcimi na demografický vývoj a sociálnu štruktúru obyvateľstva.

Podiel dotácií z integrovaných zdrojov štátneho rozpočtu čs. federácie na celkových príjmoch štátnych rozpočtov republík sa znižuje. V roku 1985 dosahuje v SSR 63, 1 %, v ČSR 47, 2 %. Jeho pokles v SSR znamená, že rastie podiel vlastných príjmov štátneho rozpočtu SSR na krytí potrieb.

b J Základná charakteristika štátneho rozpočtu SSR

Štruktúra príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SSR je takáto:

   

(v mil. Kčs)

 

Rozpočet

Index

 

1985

1985/1984

Príjmy

   

Odvody HO

14 866

120, 6

Dane od obyvateľstva

   

a poplatky

13 610

102, 1

Odvody peňažníctva

1 073

106, 2

Ostatné príjmy

1 298

101, 0

Dotácie zo štátneho rozpočtu

   

federácie

52 737

103, 1

Príjmy spolu

83 584

105, 3

Výdavky

   

Výdavky ústredne riadených

   

organizácií na:

   

- investície

5 066

146, 8

- neinvestičné potreby HO

10 458

100, 8

- neinvestičné potreby RO, PO

39 121

103, 3

Dotácie JRD

5 995

102, 0

Dotácie do rozpočtov národných

   

výborov

22 944

105, 5

Výdavky spolu.

83 584

105, 3

Štátny rozpočet SSR je v príjmoch a výdavkoch vyrovnaný.

Nositeľom dynamiky vlastných príjmov sú odvody chozrasčotnej sféry, ktoré sa v porovnaní s rokom 1984 zvyšujú o 20, 6 %.

Na raste výdavkov sa rozhodujúcou mierou podieľajú neinvestičné výdavky nevýrobnej sféry a dotácie do rozpočtov národných výborov, v čom sa odráža úsilie ďalej skvalitňovať a zlepšovať životné podmienky obyvateľstva.

c) Tvorba a použitie finančných zdrojov v hospodárskej sfére

V hospodárstve riadenom vládou SSR sa plánuje celková tvorba zisku 13 073 mil. Kčs s medziročným zvýšením o 1 792 mil. Kčs (16, 0%); z toho v ústredne riadenom hospodárstve sa predpokladá rast o 16, 3 percenta.

Základným činiteľom rastu zisku je zvyšovanie efektívnosti cestou znižovania nákladov.

Výrazom úsilia o intenzifikáciu reprodukčného procesu je rozpätie medzi rastom výkonov (o 2, 0 %) a zisku (o 16, 0 %), ktoré je najväčšie v doterajších rokoch 7. päťročnice.

V hlavných výrobných rezortoch sa plánuje tento vývoj vo výkonoch, nákladoch a tvorbe zisku:

   

(v mil. Kčs)

 

Rozpočet

Index

 

1985

1985/1984

Výkony

235 674

102, 0

z toho:

   

Ministerstvo priemyslu SSR

87 661

102, 9

Ministerstvo stavebníctva SSR

37 225

101, 0

Ministerstvo poľnohospodárstva

   

a výživy SSR

65 557

101, 6

Celkové náklady

222 916

101, 2

z toho:

   

Ministerstvo priemyslu SSR

81 861

101, 1

Ministerstvo stavebníctva SSR

35 538

100, 5

Ministerstvo poľnohospodárstva

   

a výživy SSR

62 633

101, 2

Zisk

13 073

116, 0

z toho:

   

Ministerstvo priemyslu SSR

5 887

130, 3

Ministerstvo stavebníctva SSR

1 697

113, 6

Ministerstvo poľnohospodárstva

   

a výživy SSR

3 083

106, 9

Na úroveň zisku a jeho rast naďalej nepriaznivo vplýva stratovosť hospodárskych organizácií. V podnikoch ministerstiev priemyslu, stavebníctva, poľnohospodárstva a výživy, lesného a vodného hospodárstva sa počíta so stratou zhruba 1, 3 mld Kčs.

V programovom riešení stratovosti výrob, výrobkov a organizácii sa nedosahuje výraznejšie zlepšenie. Bude treba, aby sa dôsledne realizovali opatrenia na osobitné rozpracovanie kvalitatívnych úloh štátneho plánu a štátneho rozpočtu na rok 1985 pre stratové a málorentabilné VHJ a podniky, ako to uložila vláda svojím uznesením č. 280/1984.

Plánovaný zisk sa rozdeľuje takto:

   

(v mil. Kčs)

Zisk

Rozpočet 1985

Podiel v %

   

Zdroje na rozdelenie

13 960

100

   

(v mil. Kčs)

Použitie

Rozpočet 1985

Index 1985/1984

   

Odvody do štátneho rozpočtu a rozpočtov

 

národných výborov

9 674

69, 3

Odvody na centralizáciu

321

2, 3

Hospodárskej sfére zostáva

3 965

28, 4

V raste odvodov z výsledku hospodárenia sa premieta aj metodický vplyv z uplatnenia dodatkových odvodov na odčerpanie voľných zdrojov v nadväznosti na ponechanie odpisov hospodárskej sfére.

Podiel rozpočtových prostriedkov na krytí hospodárstva sa neznižuje. Naopak vzrastú dotácie na investície a neinvestičné dotácie hospodárskym organizáciám a organizáciám v pôsobnosti národných výborov.

Výsledný vzťah hospodárstva k štátnemu rozpočtu sa oproti roku 1984 zlepší. Plánuje sa aktívne saldo 1 158 mil. Kčs, kým v roku 1984 je tento vzťah pasívny v sume 1 575 mil. Kčs.

V súlade s cieľmi investičnej politiky sa zvyšuje finančná potreba na investičnú výstavbu v hospodárskej sfére o 499 mil. Kčs a dosiahne 22 174 mil. Kčs. Rozhodujúcimi zdrojmi financovania týchto potrieb sú vlastné zdroje, pričom sa zvyšuje podiel dotácií zo štátneho rozpočtu. Zvyšuje sa i podiel investičného úveru na krytí investičných

prác a dodávok u štátnych hospodárskych organizácií z 36 % ma 40 %. V súvislosti so zmenou kategorizácie investícií sa rozširuje experimentálne uplatňovanie investičného fondu.

V štátnom rozpočte i vo finančných plánoch VHJ a podnikov sa zabezpečujú prostriedky na rozvoj vedy a techniky v súlade so závermi 8. zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS. Na tieto účely sa má vynaložiť viac ako 2, 9 mld Kčs pri medziročnom raste 6, 2 %. Štátny rozpočet SSR sa bude podieľať na úhrade celkových nákladov 52, 0 %. Značná časť prostriedkov zo štátneho rozpočtu je určená na štátne cieľové programy a štátne programy technického rozvoja.

Dosiahnutie vyššej účinnosti vkladaných prostriedkov do technického rozvoja si vyžiada znáročniť prístupy k riešeniu jednotlivých úloh, k vyhodnocovaniu dosahovaných technicko-ekonomických parametrov a k ich urýchlenému uplatneniu v praxi.

So zámerom ďalej pokročiť v racionalizácii ekonomiky zásob, ich tvorby, užitia a prípadne likvidácie, určuje sa úloha znížiť dobu ich obratu v priemysle a stavebníctve o 2, 56 dňa. Opatrením vlády sa utvárajú možnosti krytia strát z likvidácie nepotrebných zásob v celom rozsahu z rezervných fondov. Naďalej sa budú likvidovať zásoby v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

Na spoločensky nutnú mieru sa obmedzujú dotácie zlepšujúce hospodársky výsledok i dotácie do zdrojov na rozdelenie. Oproti roku 1964 sa zvyšuje ich celkový objem o 0, 2 % na 8 597 mil. Kčs. Rozhodujúci podiel - 5 484 mil. Kčs - smeruje do agrokomplexu, kde sa nimi doplňuje pôsobenie cien a udržuje sa stabilita cien základných článkov výživy. Bude sa nimi aktívnejšie pôsobiť na plánovitý vývoj živočíšnej produkcie.

Finančno-ekonomickými nástrojmi v zahraničnom obchode sa bude účinnejšie ovplyvňovať zvyšovanie efektívnosti zahraničnoobchodnej výmeny. Dotácie zo štátneho rozpočtu na tieto potreby sa oproti roku 1984 zvyšujú o 4, 3 % a dosiahnu 4 196 mil. Kčs. Ich rast súvisí s plánovaným zvýšením objemu zahraničnej výmeny. Efektívnosť vývozu do socialistických štátov, meraná rozdielovým ukazovateľom, sa má zvýšiť z 81, 82 na 83, 08 a poklesnúť do nesocialistických štátov z 84, 94 na 83, 53. Jej dodržanie bude podmienkou priznania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Základná charakteristika rozpočtov národných výborov

Národným výborom sa vytvárajú podmienky pre uplatňovanie ich hospodársko-organizátorských a politicko-výchovných funkcií. Základné proporcie a štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtov národných výborov charakterizujú tieto súhrnné ukazovatele:

   

(v mil. Kčs)

 

Rozpočet*)

Index

 

1985

1985/1984

Príjmy

34 757

105, 3

v tom:

   

vlastné rozpočtové príjmy

11 296

104, 2

fond výstavby

156

50, 6

rezervný fond

225

-

globálna dotácia zo štátneho

   

rozpočtu

12 937

104, 5

účelové subvencie a dotácie

   

zo štátneho rozpočtu

10 007

106, 8

ostatné zdroje

136

68, 7

Výdavky

34 757

105, 3

v tom:

   

výdavky na investičnú výstavbu

7 741

108, 2

neinvestičné dotácie hospodárskym

   

organizáciám

2 335

105, 3

neinvestičné výdavky rozpočtovým

   

a príspevkovým organizáciám

   

(bez DBV a VOPK)

22 211

105, 0

štátny príspevok na DBV

2 278

93, 0

subvencie na VOPK

192

103, 0

Dynamika rastu rozpočtov národných výborov sa zakladá na tvorbe vlastných zdrojov, ktoré sa zvyšujú o 4, 2 %. Znáročňujú sa úlohy národných výborov v tvorbe zdrojov tak z hospodárstva, ako aj z družstevného sektoru a od obyvateľstva.

Podiel štátneho rozpočtu na krytí potrieb národných výborov sa zvyšuje a dosiahne 65, 2 %. Rýchlejšie sa pritom zvýšia účelové subvencie, ktorými sa vytvára priestor pre realizáciu zámerov v investičnej oblasti.

Výdavky rozpočtov národných výborov z dvoch tretín smerujú na zabezpečenie spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo. Rozpočtujú sa v sume 21 295 mil. Kčs, pri medziročnom raste o 3, 8 %. Zabezpečuje sa nimi potrebný rozvoj zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia a ďalších odvetví nevýrobnej sféry vrátane tvorby a ochrany životného prostredia.

* ) Údaje bez doplnkových zdrojov


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP