SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

97

Vládny návrh zákon

Slovenskej národnej rady z

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 4 sa za slová "v krajskom" vkladá slovo "(mestskom). "

2. V § 10 ods. 1 sa za slová "člen krajského" vkladá slovo "(mestského). "

3. V § 11 ods. 1 v tretej vete sa za slovo "krajskému" vkladá slovo "(mestskému). "

4. V § 12 sa za slovo "krajské" vkladá slovo "(mestské). "

5. V § 16 ods. 1 znie:

"(1) Základné advokátske organizácie sú krajské združenia advokátov, v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave Mestské združenia advokátov (ďalej len "združenie"). "

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.

Dôvodová správa

Zákon SNR č. 133 z 19. novembra 1975 upravil organizáciu akvokácie v Slovenskej socialistickej republike tak, že základnými advokátskymi organizáciami s právnou subjektivitou sú krajské združenia advokátov, ktoré na výkon advokácie v okresoch (v Bratislave v obvodoch) zriaďujú advokátske poradne ako základné pracoviská advokátov. Táto organizácia advokácie v SSR zodpovedá organizácii súdnictva vytvorenej zákonom č. 36/1964 Zb. (zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov).

Od 1. júla 1978 je organizácia advokácie ma území hlavného mesta SSR Bratislavy odlišná ako je organizácia súdnictva a prokuratúry, lebo podľa novely zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov, vykonanej zákonom č. 29/1978 Zb., na území hlavného mesta SSR Bratislavy vykonáva pôsobnosť krajského súdu Mestský súd v Bratislave a pôsobnosť krajskej prokuratúry Mestská prokuratúra v Bratislave.

V organizácii advokácie sa však doteraz nevytvorilo Mestské združenie advokátov v Bratislave a územie hlavného mesta SSR Bratislavy je organizačne zahrnuté do krajského združenia Západoslovenského kraja. Osobitné postavenie Bratislavy ako hlavného mesta SSR, územie ktorého nie je súčasťou žiadneho kraja a potreby tohto mesta pri poskytovaní advokátskej pomoci, osobitne pri realizácii práva na obhajobu, vyžadujú zosúladiť organizáciu advokácie s organizáciou súdnictva a prokuratúry.

Odstránenie rozdielu v územnom členení združení advokátov ako základných advokátskych organizácií, možno dosiahnuť navrhovanou zmenou a doplnením zákona SNR o advokácii, a to na rovnakých princípoch ako sa k 1. júlu 1978 vykonala v hlavnom meste SSR Bratislave reorganizácia súdov a prokuratúry.

Vytvorenie samostatného mestského združenia advokátov pre územie hlavného mesta SSR Bratislavu si vyžiada zvýšenie počtu advokátov o jedného a administratívnych a odborných pracovníkov o dvanásť t. j. celkom o 13 osôb. S pokrytím tohto počtu pracovníkov sa bude počítať v príprave plánu na budúci rok.

Zvýšené finančné náklady budú, okrem zriaďovacích nákladov, predstavovať na mzdách ročne asi 500 tis. Kčs. Uhradia sa z plánovaných prostriedkov slovenskej advokácie a to bez priameho finančného dopadu na štátny rozpočet republiky.

Peter Colotka

predseda vlády

Slovenskej socialistickej republiky

Ján Pješčak

minister spravodlivosti

Slovenskej socialistickej republiky

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

97a

Spoločná správa

Ústavnoprávneho výboru SNR a Výboru SNR pre plán a rozpočet o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii prerokoval Ústavnoprávny výbor SNR na schôdzi 28. marca 1985 a Výbor SNR pre plán a rozpočet na schôdzi 20. marca 1985 a vyslovili s ním súhlas.

Ústavnoprávny výbor SNR a Výbor SNR pre plán a rozpočet odporúčajú Slovenskej národnej rade uvedený vládny návrh zákona schváliť v predloženom znení.

Bratislava 4. apríla 1985

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v r. predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ing. Branislav Bíroš v. r. predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP