SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

98

Správa

vlády SSR o zabezpečení ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho

zasadania ÚV KSS

V projektoch sociálno-ekonomického rozvoja má zabezpečenie výživy obyvateľstva osobitné miesto. Predsedníctvo ÚV KSČ uložilo preto vo februári 1983 v rámci prác na dlhodobom výhľade národného hospodárstva osobitne vypracovať "Dlhodobý program rozvoja poľnohospodárstva a ďalších odvetví zabezpečujúcich výživu ľudu".

Celoštátny Dlhodobý program bol v minulom roku prerokovaný v Predsedníctve ÚV KSČ, v Predsedníctve ÚV KSS, vo federálnej vláde i vo vládach národných republík. Problematika dlhodobého výhľadu rozvoja poľnohospodárstva a výživy bola predmetom rokovania 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS.

Predkladaný materiál rozpracováva základné smery rozvoja, ciele a opatrenia celoštátneho Dlhodobého programu v podmienkach SSR. V programe za SSR je oproti úlohám obsiahnutým v celoštátnom dokumente už premietnutá progresívnejšia východisková základňa, určená plánom na rok 1985. Obsahové program konkretizuje úlohy v jednotlivých úsekoch poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a tiež úlohy ostatných odvetví hospodárstva SSR, ktoré sa významne podieľajú na zabezpečovaní programu výživy obyvateľstva. Predložený dokument takto predstavuje ďalší krok v rozpracovaní dlhodobého výhľadu a 8. päťročnice.

Súčasťou predkladaného materiálu je Správa o opatreniach na rozpracovanie a realizáciu záverov 11. zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. celoštátneho zjazdu JRD.

Politickoorganizačné zabezpečenie záverov 11. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS uložilo komunistom vo federálnej a v národných vládach, v ministerstvách a v ústredných orgánoch, zabezpečiť realizáciu záverov uvedených zasadaní. V tejto súvislosti bolo do plánu práce Predsedníctva ÚV KSS, vlády SSR, výborov SNR a SNR zaradené prerokovanie aj "Správy o opatreniach k rozpracovaniu a realizácii záverov 11. zasadania ÚV KSČ a X. celoštátneho zjazdu JRD". Správa stručne hodnotí doterajší postup a výsledky realizácie citovaných rokovaní.

Príloha správy obsahuje Opatrenia na realizáciu záverov 11. zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. celoštátneho zjazdu JRD v budúcom období. Tieto opatrenia sa pripravovali pod gesciou FMZVž, ktoré ich prerokovalo s príslušnými ústrednými orgánmi v SSR a v ČSSR a predložilo ich na rokovanie vlády ČSSR.

Správa

o opatreniach na rozpracovanie a realizáciu záverov 11. zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. celoštátneho zjazdu JRD

Opatrenia na rozpracovanie a realizáciu záverov 11. zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. celoštátneho zjazdu JRD nadväzujú na politicko-organizačné zabezpečenie záverov 11. zasadania schválené Predsedníctvom ÚV KSČ. V súlade so správou Predsedníctva ÚV KSČ "K súčasným úlohám a dlhodobému rozvoju poľnohospodárstva a ďalších odvetví zabezpečujúcich výživu ľudu", prijatými uzneseniami na zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS a dokumentárni X. celoštátneho zjazdu JRD sa sústreďuje úsilie na naplnenie základnej úlohy poľnohospodársko-priemyselného komplexu - zabezpečiť racionálnu výživu obyvateľstva pri ďalšom zvýšení našej sebestačnosti v potravinách a poľnohospodárskych surovinách.

Zabezpečovanie tohoto cieľa prebieha v dvoch časových rovinách. V prvom rade smeruje k úspešnému splneniu úloh plánu v roku 1985 a celej 7. päťročnice. Súčasne sa vytvárajú tiež podmienky pre postupnú realizáciu zámerov Dlhodobého programu rozvoja poľnohospodárstva a ďalších odvetví zabezpečujúcich výživu ľudu.

Pri rozpracovaní postupov a metód realizácie záverov 11. zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. celoštátneho zjazdu JRD sa sústreďuje pozornosť predovšetkým na ďalšie urýchlenie intenzifikácie výroby potravín a zvýšenie jej efektívnosti dôsledným a rýchlym uplatňovaním poznatkov vedy a techniky, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu predstihu rastlinnej výroby pred živočíšnou, k zníženiu strát vo výrobných aj povýrobných etapách a k zvýšeniu úrovne zhodnocovacích procesov.

K realizácii záverov 11. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS sa pristúpilo ihneď, ešte v priebehu kampane na prípravu zjazdu JRD. Okresné konferencie JRD, ktoré sa konali v druhej etape (prvá etapa konferencii bola pred 11. zasadaním ÚV KSČ a zasadaním ÚV KSS) plne podporili závery zasadaní a čiastočne ich rozpracovali na vlastné podmienky a stanovili postup ich realizácie v okrese.

V podmienkach štátneho sektoru poľnohospodárstva závery 11. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS prerokovali a rozpracovali národné aktívy štátnych poľnohospodárskych organizácií v Hradci Královom v dňoch 26. a 27. X. 1984 a v Nitre v dňoch 9. a 10. 11. 1984. Súbory opatrení prijaté na týchto rokovaniach predstavujú konkrétny postup zabezpečovania záverov 11. zasadania ÚV KSČ a postupne sa realizujú.

X. celoštátny zjazd JRD v dňoch 29. novembra - 1. decembra 1984 sa plne postavil za závery 11. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS. Hlavný referát, prednesený predsedom vlády ČSSR s. L. Štrougalom ďalej rozvinul myšlienky 11. zasadania. Diskusia vyjadrila plný súhlas so závermi zasadania.

Pozitívne sa na rokovaní zjazdu prejavila široko založená predzjazdová príprava, ktorá sa zabezpečila na základe Výzvy Predsedníctva ÚV KSČ, vlády ČSSR a ÚV NF ČSSR k zvolaniu X. celoštátneho zjazdu JRD a schválených politickoorganizačných opatrení. Prebiehala prakticky celý rak a boli do nej zapojené všetky poľnohospodárske organizácie, podniky spracovateľského priemyslu a vybrané organizácie dodávateľských odvetví poľnohospodársko-priemyselného komplexu, predovšetkým poľnohospodárske strojárenstvo a chemický priemysel. Dôraz sa kládol na diskusiu v pracovných kolektívoch pri orientácii na riešenie otázok spojených s plnením úloh plánu v roku 1984 a 7. 5RP a na uzatváranie socialistických záväzkov na počesť 35. výročia výstavby socialistického poľnohospodárstva a 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.

Pri výraznej politickej podpore a priamej účasti straníckych orgánov a organizácií strany, sa udržala a rozvíjala aktivita v diskusii počas celého obdobia. Diskusia sa spájala s riešením aktuálnych úloh a s využívaním pripomienok a námetov pracujúcich zameraných na plnenie úloh, využitie rezerv a odstraňovanie nedostatkov na jednotlivých pracoviskách. Osvedčilo sa vydanie podkladu k predzjazdovej diskusii, jeho úroveň sa hodnotila pozitívne a prispela nielen k orientácii na rozhodujúce celospoločenské úlohy, ale aj k rozšíreniu nových vedecko-technických poznatkov a skúseností popredných podnikov.

Delegáti, ktorí prišli na zjazd poznali situáciu a opatrenia prijaté na riešenie úloh vo vlastnom podniku aj v rámci okresu. Tým sa posilnilo ich vedomie, že vyjadrujú problémy a názory pracovných kolektívov a že sa súčasne opierajú o ich aktivitu, vyjadrenú početnými, z veľkej časti splnenými socialistickými záväzkami. To spolu so zodpovedným politickým výberom delegátov priaznivo ovplyvnilo úroveň rokovania zjazdu.

Hlavný referát, správa ÚV ZDR aj zjazdová diskusia uviedli rad konkrétnych poznatkov, argumentov a príkladov, ktoré dokumentovali správnosť analýzy, uskutočnenej 11. zasadaním ÚV KSČ, správnosť a reálnosť vytýčených úloh a ciest na ich zabezpečenie. Veľmi priaznivý ohlas mal medzi delegátmi najmä hlavný zjazdový referát, jeho orientácia na hlavné problémy a podpora vrcholných straníckych a štátnych orgánov pri ich riešení.

Diskusia sa s hlavným referátom aj so správou ÚV ZDR jednoznačne stotožnila. Bola vecná, kritická, neformálna a otvorená, na vysokej politickej a odborovej úrovni. Z diskusných príspevkov jednoznačne vyznela podpora politike strany a vlády a presvedčenie o správnosti nastúpenej cesty. To silne pôsobilo aj na zahraničných hostí, ako to otvorene v rozhovoroch vyjadrovali.

Závery 11. zasadania sa výrazne odrazili aj na vecnom obsahu diskusie. Vystúpenie delegátov boli zamerané na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja a priniesli mnoho cenných skúseností. Rada diskutujúcich sa zaoberala otázkami zefektívňovania výroby. Kvalifikované diskusné príspevky boli prednesené k problematike zavádzania vnútropodnikového chozrasčotu a k uplatňovaniu princípu zásluhovosti v rôznych formách odmeňovania pracovných kolektívov a jednotlivcov. Stredom pozornosti bola tiež problematika ochrany pôdneho fondu, jeho využívania a zúrodňovania.

Delegáti upozorňovali na potrebu ďalšieho zlepšovania krytia potrieb poľnohospodárstva chemickými ochrannými prostriedkami, strojmi a zariadeniami s vyššími výkonnostnými parametrami a s nižšou energetickou náročnosťou a uvádzali skúsenosti svojich podnikov pri využívaní týchto prostriedkov. V popredí pozornosti, bolo tiež účinnejšie využívanie investičných vkladov, najmä investícií pre vyššie zhodnotenie surovín a k úspore energie.

So značným ohlasom a s plnou podporou sa na zjazde prijal Dlhodobý program, ktorý mali delegáti v stručnom výťahu k dispozícii. Oceňovala sa komplexnosť programu, reálnosť vytýčených cieľov a časový predstih jeho spracovania, umožňujúci cieľavedome vytvárať pre jeho realizáciu aj na podnikovej úrovni postupné predpoklady, najmä pri príprave 8. päťročnice.

V rezolúcii zjazd vyjadril záver, že nastúpená cesta a doterajšie výsledky vytvárajú predpoklady pre splnenie úloh, stanovených XVI. zjazdom KSČ, rozpracovaných 4. a 11. zasadaním ÚV KSČ a že družstevní roľníci urobia všetko pre úspešné splnenie úloh siedmej päťročnice a pre ďalší rozvoj socialistického poľnohospodárstva. Rezolúcia obsahuje konkrétne úlohy a opatrenia, na ich rozpracovanie a plnenie zjazd zaviazal všetky JRD a orgány ZDR a vyzval aj ostatné organizácie poľnohospodársko-priemyselného komplexu.

Ťažisko zabezpečenia záverov 11. zasadania ÚV KSČ je v súčasnom období v pozjazdovej kampani, ktorá tak, ako predzjazdová príprava prebieha v poľnohospodárskych podnikoch a ďalších organizáciách poľnohospodársko-priemyselného komplexu. Orientuje sa predovšetkým priamo na jednotlivé pracoviská tak, aby sa reagovalo na skutočnú situáciu, podmienky a možnosti a aby závery a prijímané opatrenia bezprostredne odrážali názory pracujúcich a premietali sa v nich námety a možnosti na odstraňovanie nedostatkov a využite vnútorných rezerv. S takýmto prístupom prebehli rokovania odborových konferencií v štátnych organizáciách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.

Organizovanie a zameranie kampane po X. celoštátnom zjazde JRD významne ovplyvňujú stranícke orgány a organizácie. Ich postup, základné orientácie a obsahové zameranie sa prerokovali na porade tajomníkov KV KSČ pre poľnohospodárstvo v novembri a na porade vedúcich poľnohospodárskych oddelení v decembri. V krajoch a okresoch sa závery z obidvoch porád zabezpečujú prostredníctvom straníckych organizácií a krajských a okresných zjazdových komisií za účasti poľnohospodárskych správ, orgánov ROH a ZDR.

Pozjazdová kampaň je úzko spojená s prípravou a prerokovávaním úloh hospodárskych plánov na rok 1985. V záväzkovom hnutí za ich splnenie sa kladie i dôraz na kvalitatívne ukazovatele, hospodárnosť, úsporu jadrových krmív, palív a energie a na odkrývanie a využívanie vnútorných rezerv. Operatívne sa reaguje na sťažené podmienky vplyvom silných mrazov, zvlášť na pracoviskách živočíšnej výroby.

V súčasnom období v družstvách prebiehajú výročné členské schôdze. Majú pracovný charakter a prijímajú konkrétne technickoorganizačné opatrenia na realizáciu záverov 11. zasadania a zjazdu a zabezpečenie úloh plánu s cieľom splniť a v žiadúcich smeroch prekročiť úlohy roku 1985 a 7. päťročnice ako celku, úspešne vstúpiť do 8. päťročnice. Sú východiskom na všestrannú mobilizáciu pracujúcich, na rozvoj pracovnej a tvorivej iniciatívy a uzatváranie záväzkov na počesť 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.

Súbory opatrení na realizáciu 11. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS prijali Štátna, Česká a Slovenská plánovacia komisia, Štátna, Česká a Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstvá priemyslu ČSR a SSR, zdravotníctva ČSR a SSR, stavebníctva ČSR a SSR, lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR, obchodu ČSR a SSR, Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Štátna banka československá a štatistické úrady.

Úlohy Zväzu družstevných roľníkov sa rozpracovali v dokumente "Opatrenia na rozpracovanie a realizáciu záverov 11. zasadania ÚV KSČ a X. celoštátneho zjazdu JRD", ktorý prerokovali ústredný, český a slovenský výbor ZDR a bol ďalej konkretizovaný na podmienky v okresoch a jednotlivých JRD. Plenárne zasadanie ÚVOZ pracovníkov potravinárskeho priemyslu spoločne s ČVOZ a SVOZ v novembri m. r. prijali uznesenie s konkrétnymi úlohami na zabezpečenie záverov 11. zasadania ÚV KSČ.

Závery 11. zasadania sa uplatnili pri príprave plánu na tento rok. V tejto súvislosti sa tiež prijali a realizovali niektoré úlohy menovite uložené zasadaním. MPVž SSR vydalo pre rok 1985 režim hospodárenia s krmivami, ktorý stanovil postup racionálneho využitia krmív. Prijali

sa niektoré ekonomické opatrenia zamerané na dôsledné využitie krmív, stimulujúce neprekračovanie spotreby jadrových krmív v živočíšnej výrobne (zníženie nákupnej ceny za nadplánované dodávky hydiny a vajec o 20 %, obmedzenie prírastkových prémii pri prekročení plánovanej spotreby jadrových krmív, hmotná zainteresovanosť vedúcich pracovníkov). Cieľom týchto opatrení je znížiť v roku 1985 spotrebu jadrových krmív o 7 % normatívnej potreby.

To umožnilo v pláne na rok 1985 oproti zámerom 7. päťročnice posilniť dotáciu federálnych hmotných rezerv obilninami a zásoby štátnej bilancie obilnín. Zrušiť dotáciu obilnín do centrálneho fondu krmív, zrušiť dovoz obilnín a znížiť dovoz pokrutín pri zvýšení objemu hrubej živočíšnej produkcie o 5, 3 %. Realizuje sa tiež zámer zvýšenia prevádzkových zásob krmív.

Podstatne sa zvýšila náročnosť plánu na efektívnosť hospodárenia. Vo finančnom pláne štátnych hospodárskych organizácií poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu sa oproti smernici pre prípravu plánu zvyšujú výkony o 5, 9 % a zisk o 33, 8 %. Splnenie tejto úlohy vyžaduje ďalšie zvýšenie úrovne zhodnocovacích procesov a znižovanie relatívnej spotreby materiálov a surovín.

Realizácia záverov 11 zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. zjazdu JRD vyžaduje dlhodobejší, komplexný a systémový prístup. Súčasťou je tiež úsilie o lepšiu previazanosť rozvoja poľnohospodárstva a ďalších odvetví, ktoré zabezpečujú výživu ľudu. V tomto duchu sa rozpracovali rozhodujúce úlohy ďalšieho rozvoja výroby potravín a cesty ich riešenia.

Súčasťou uskutočňovania záverov 11. zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. celoštátneho zjazdu JRD je dôsledná kontrola zabezpečovania prijatých opatrení a plnenia vytýčených úloh.

V prílohe sú opatrenia, zahrnuté v celoštátnom dokumente, doplnené o opatrenia špecifické pre SSR. Prípadné čiastkové zmeny celoštátnych opatrení sa dodatočne premietnu aj do realizačného programu orgánov SSR.

Opatrenia

na realizáciu záverov 11. zasadania ÚV KSČ, zasadania ÚV KSS a X. celoštátneho zjazdu JRD

1. úloha:

Neoddeliteľnou súčasťou intenzifikácie výroby potravín je cieľavedomé usmerňovanie väzby medzi prostredím a poľnohospodárstvom, ktorá má nezastupiteľnú funkciu pri zabezpečovaní zodpovedajúceho životného a prírodného prostredia. Účinne riešiť problémy ochrany životného a prírodného prostredia. Obmedzovať vplyv cudzorodých látok na kvalitu potravín.

Riešenie:

a) dopracovať pripravované ťažiskové programy celoštátneho významu, t. j. Projekt prognózy životného prostredia, časť životné prostredie pre základné smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 1995 a ŠCP Ochrana a tvorba životného prostredia. Následne realizovať prijaté opatrenia.

Termín: október 1985 potom podľa harmonogramov Zabezpečí: ŠKVTIR spoločne so zainteresovanými

ústrednými orgánmi

b) vyhodnotiť úroveň realizácie súboru opatrení, ktorý bol prijatý na zlepšovanie vzťahu poľnohospodárstva a prostredia na konci 6-tej a na začiatku 7. päťročnice vo väzbe na ťažiskové materiály celoštátneho významu, aktualizovať ho pre obdobie 8. päťročnice a zabezpečiť jeho postupnú dôslednú realizáciu.

Termín: december 1985 postupne od r. 1986 Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s FMZVž, MZVž ČSR,

SIKVTIR, ŠKVTIR, ČKVTIR, FMVS, FMHTS, FMPE, MP SSR, MLVH SSR, MZd SSR

c) v záujme zabezpečenia systémového prístupu ku zlepšovaniu vzťahu medzi výrobou potravín a prostredím a efektívneho využitia všetkých dostupných možností zaviesť a postupne zabezpečiť sústavné prognózovanie vzťahu intenzifikácie výroby a prostredia, vyhodnocovanie rizík a dôsledkov vplyvu civilizačných faktorov (so zvláštnym zreteľom na emisné oblasti), monitorovanie výskytu cudzorodých látok v potravinovom reťazci, dôsledné hodnotenie inovačných a intenzifikačných zdrojov z hľadiska vplyvu na prostredie, rozvíjanie efektívnej

medzinárodnej spolupráce a rýchle osvojovanie progresívnych poznatkov svetovej vedy. Termín: od roku 1986 Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s FMZVž, MZVž ČSR, SIKVTIR, ŠKVTIR, FMVS, FMPE, FMEP, MZd SS, ČSAV, SAV

d) zabezpečiť zvýšenú ochranu vôd pred znečisťovaním z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Vykonať inventarizáciu zdrojov znečisťovania povrchových a podzemných vôd a na jej základe vypracovať harmonogram odstránenia nedostatkov. Pre tento účel využiť zvláštne poľnohospodárske investície a štátny fond vodného hospodárstva. Termín: 1986 (harmonogram) potom postupne

Zabezpečí: MPVž SSR-v spolupráci s MZVž ČSR, MLVH SSR,

SIPK, MF SS,

e) pre obmedzenie vplyvu cudzorodých látok na kvalitu potravín realizovať opatrenia na zlepšenie súčasného stavu vyplývajúce z uznesenia vlády SSR č. 275/84. Pri normotvornej činnosti vychádzať z doporučenia a štandardov WHO. Termín: podľa uznesenia vlády SSR

Zabezpečí: MZd SSR, MPVž SSR

f) vypracovať opatrenia a harmonogram zavádzania biologických spôsobov ochrany rastlín a ich rozšírenia do praxe.

Termín: december 1985

Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s FMZVž, MZVž ČSR,

SAV, ČSAV

2. úloha:

Základným predpokladom zabezpečenia ďalšieho rastu rastlinnej výroby je zvyšovanie pôdnej úrodnosti a účinná ochrana poľnohospodárskej pôdy. Za tým účelom realizovať opatrenia, ktoré budú riešiť hlavné súčasné problémy v tejto oblasti.

Riešenie:

a) vypracovať koncepciu zvýšenia obsahu humusu v pôde pri využití dostupných zdrojov organickej hmoty, vrátane tuhých domových odpadov, odpadov dreva a pod. Termín: september 1985

Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR, MV SSR,

MP SSR, MLVH SSR

b) zabezpečiť dodávky vápenatých hnojív na zníženie kyslosti pôdy v rozsahu 4, 2 mil. ton v roku 1990, k tomu vybudovať potrebnú materiálno-technickú základňu.

Termín: október 1985 potom priebežne

Zabezpečí: MSv SSR a ČSR, FMHTS, MPVž SSR a ČSR, SIPK,

ŠPK, ČPK

c) v rámci prípravy 8. päťročnice vytvoriť podmienky pre realizáciu výstavby závlah v rozsahu najmenej 110 tis. ha zabezpečením potrebných technologických dodávok, zdrojov vody. Vyriešiť dodávky závlahových detailov pre vysoké a špeciálne kultúry. Zabezpečiť dôsledné prerokovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi všetkými partnermi. Na MPVž SSR a ČSR vypracovať režim organizácie výstavby a využívania odvodnenia a závlah vychádzajúci z extraktných poznatkov.

Termín: október 1985 potom priebežne

Zabezpečí: S1PK, ČPK, ŠPK, FMHTS, FMEP, FMVS, MSv SSR a ČSR, MPVž SSR a ČSR, MLVH SSR a ČSR

d) pri príprave sústavy plánovitého riadenia pre 8. päťročnicu novelizovať a zjednotiť zásady financovania zúrodňovacích opatrení a hodnotenia ich efektívnosti.

Termín: jún 1985

Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s FMZVž, MZVž ČSR,

FMF, MF SSR

e) dôsledne uplatňovať sprísnené požiadavky na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nepripustiť odňatie pozemkov poľnohospodárskej výrobe bez dôsledného agronomického a pôdoznaleckého hodnotenia a ekonomického rozboru variantných nesení. Rovnako postupovať pri zmenách vo vnútri poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Za účelom skvalitnenia náhradných rekultivácií vydať metodický pokyn na realizáciu technickej a biologickej rekultivácie.

Termín: december 1985 potom priebežne Zabezpečí: MPVž SSR a ČSR, národné výbory

3. úloha:

Zabezpečiť riešenie neuspokojivej situácie v stabilite výroby a kvality cukrovej repy, zemiakov, sladovníckeho jačmeňa a chmeľu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje úroveň zásobovania vnútorného trhu a exportu.

Riešenie:

a) vypracovať a postupne realizovať účinné opatrenia na zabezpečenie výroby cukru. Zabezpečiť materiálno-technické zásobovanie, najmä stroje a chemické prostriedky. Rozširovať objektívne metódy nákupu cukrovej repy.

Termín: september 1985

Zabezpečí: MPVŽ SSR v spolupráci s FMZVž, MZVž ČSR, S1PK, SPK, FMVS, MP SSR, FMZO

b) vypracovať a postupne uplatniť opatrenia pre zvýšenie kvality sladovníckeho jačmeňa, najmä na úseku rajonizácie výroby, odrodovej agrotechniiky, výživy a ochrany a ďalšieho prehĺbenia integrácie medzi prvovýrobou, PZN a sladovňami.

Termín: marec 1985

Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR,

MF SSR

c) zvýšiť zainteresovanosť pestovateľov sladovníckeho jačmeňa na jeho kvalite a objeme výroby.

Termín: jún 1985

Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s FMZVž,

MZVž ČSR, FCÚ

d) vypracovať a realizovať opatrenia na zvýšenie výroby kukurice na zrno. Doriešiť technológiu zberu a pozberovej úpravy s cieľom úspory energie.

Termín: október 1985 Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR a FMVS

e) vypracovať, predložiť na rokovanie vlády SSR a postupne realizovať koncepciu výroby, skladovania a spracovania zemiakov. Dôraz položiť na opatrenia pre zabezpečenie zvýšenia kvality a zvýšenia podielu zušľachtených priemyselne spracovaných výrobkov zo zemiakov vo výžive a výrobnej spotrebe. Dôsledne realizovať už prijaté opatrenia na zvýšenie kvality.

Termín: apríl 1985 potom priebežne Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR

a MO SSR

f) riešiť príčiny pomalého rastu a nízkej stability výroby chmeľu. Opatrenia zamerať na obnovu prestárlych chmeľníc, rozširovanie plôch, uplatnenie závlah, využitie techniky vo viacsmennej prevádzke, zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a pod.

Termín: jún 1985 Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR

4. úloha:

Zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny vyžaduje riešiť problémy vo výrobe, distribúcii a spracovaní.

Riešenie:

Predložiť na rokovanie vlády ČSSR "Návrh opatrení na rozvoj výroby ovocia a zeleniny, vrátane návrhu na zvýšenie účinnosti riadenia a úrovne zásobovania".

Termín: máj 1985 Zabezpečí: FMZVž, MZVž ČSR a SSR, MO ČSR a SSR

5. úloha:

Zvýšiť sebestačnosť v bielkovinových krmivách Bielkovinový program schválený uznesením predsedníctva vlády ČSSR č. 279/80 sa realizuje nekomplexné.

Riešenie:

Aktualizovať bielkovinový program pre obdobie 8. päťročnice. Zabezpečiť ďalšie zvýšenie produkcie strukovín a olejnín, využitie domácich zdrojov živočíšnych bielkovín a zvýšenie tuzemskej výroby aminokyselín.

Termín: jún 1985

Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR,

MZd SSR, SIPK, SPK

6. úloha:

Vytvárať zodpovedajúce rezervy krmív na zabezpečenie stability živočíšnej výroby.

Riešenie:

Pri príprave sústavy plánovitého riadenia vypracovať mechanizmus hospodárenia s krmivami, vrátane tvorby a použitia rezerv a zásob a ich financovania. Zabezpečenie rezerv riešiť komplexne vrátane investičnej výstavby a materiálno-technického zabezpečenia. Opatrenia zamerať na zabezpečenie previazanosti živočíšnej výroby s vlastnou produkciou krmív a plánovanými limitmi CFK.

Termín: jún 1985 (zásady) november 1985 (pokyny) Zabezpečí: FMZVž, MZVž ČSR a SSR ŠPK, ČPK, SIPK

7. úloha:

Pružnejšie zabezpečovať požiadavky vnútorného trhu pri zvýšení zodpovednosti výrobcov potravín a organizácií vnútorného obchodu za uspokojovanie dopytu v objeme, štruktúre a (kvalite. Zabezpečovať požiadavky racionálnej výživy (zníženie spotreby tukov a cukru) a potreby výživy skupín obyvateľstva so špeciálnymi nárokmi (dojčenská a detská výživa, diétne potraviny a pod. ).

Riešenie:

a) v sústave plánovitého riadenia riešiť zodpovednosť a zainteresovanosť výrobcov a organizácií vnútorného obchodu za inováciu sortimentu a zvyšovanie kvality potravinárskych výrobkov a zásobovanie.

Termín: jún 1985

Zabezpečí: FMZVž, MZVž ČSR a SSR, FCÚ, FMF, FMPSV, ŠPK, MO ČSR a SSR

b) pri príprave 8. päťročnice vypracovať vo všetkých odboroch v spolupráci s vnútorným obchodom programy inovácie sortimentu a zvyšovania kvality. Pritom zabezpečiť rozšírenie sortimentu, pokrytie požiadaviek racionálnej výživy a výroby potravín pre skupiny obyvateľstva so špeciálnymi nárokmi. Zvýšiť výrobu potravín mimoriadnej kvality tak, aby už na začiatku 8. päťročnice bol ich podiel vo vybraných predajniach vyšší ako 70 %. Programy inovácie prerokovať vo vládnych komisiách pre zabezpečovanie vnútorného trhu najdôležitejšími druhmi tovaru. Termín: jún 1986

Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR,

MO SSR, SZSD

c) dopracovať a predložiť na rokovanie vlády ČSSR materiál "Návrh rozvoja výroby a vývozu piva pre obdobie 8. päťročnice a výhľad do roku 2000".

Termín: apríl 1985

Zabezpečí: FMZVž, MZVž ČSR a SSR, ŠPK, FMZO, FMF a FCÚ

d) pre zlepšenie zásobovania vnútorného trhu - predovšetkým v letnom období - nealkoholickými nápojmi, vypracovať súbor opatrení a vytvoriť podmienky na realizáciu. V tejto súvislostí zvláštnu pozornosť venovať rozšíreniu výroby trvanlivých limonád a nápojov pre diabetikov.

Termín: jún 1985 (koncepcia) potom priebežne Zabezpečí: MPVž SSR v spolupráci s MZVž ČSR

e) predložiť Vládnej komisii pre zabezpečovanie vnútorného trhu najdôležitejšími druhmi tovaru materiál "Zabezpečenie potrieb potravinárskeho priemyslu obalmi, obalovými materiálmi a baliacou technikou do roku 1990" a zabezpečiť plnenie príslušných opatrení.

Termín: jún 1985

Zabezpečí: ŠPK, ČPK, SlPK, FMZVž, MZVž ČSR a SSR,

MP ČSR a SSR

f) v súlade so schválenou koncepciou rozvoja výroby dojčenskej a detskej výživy zabezpečiť v roku 1985 zahájenie výstavby novej prevádzky na výrobu mliečnej dojčenskej a detskej výživy.

Termín: 1985 Zabezpečí: MZVž ČSR

g) pre riešenie rozvoja výroby výrobkov s nižším energetickým obsahom so zvláštnym zreteľom na diabetikov, vypracovať koncepciu zabezpečenia československých potrieb v umelých sladidlách a vytvárať podmienky pre jej realizáciu.

Termín: jún 1985 (koncepcia) potom priebežne

Zabezpečí: KVTIR (koncepcia), MZd ČSR a SSR, MP ČSR

a SSR, FMZVž, MZVž ČSR a SSR, ŠPK, ČPK, SlPK


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP