PRÍLOHY SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

99

Návrh

štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky

za rok 1984

I. Súhrnná charakteristika vývoja národného hospodárstva SSR

V plnení úloh štátneho plánu a štátneho rozpočtu v roku 1984 sa dosiahli celkove pozitívne výsledky. Vzrástla tvorba spoločenských zdrojov, zaznamenal sa predstih rastu vývozu pred dovozom i zlepšenie niektorých kvalitatívnych stránok hospodárskeho rozvoja. Zabezpečili sa aj cieľové úlohy stanovené na sprogresívnenie štátneho plánu.

Oproti predchádzajúcim rokom sa zlepšila dynamika spoločenskej výroby a čiastočne aj vývoj výrobnej spotreby. To umožnilo zvýšiť tvorbu hrubého národného dôchodku medziročne o 4 %.

Priemyselná výroba vzrástla oproti minulému roku o 6 %, pričom však plnenie plánu v rámci jednotlivých odvetví bolo diferencované. Nezabezpečila sa plánovaná výrobková štruktúra, čo nepriaznivo ovplyvňovalo uspokojovanie spoločenských potrieb i rentabilitu výroby.

V porovnaní s minulým rokom sú priaznivejšie aj výsledky v stavebníctve, a to predovšetkým v plnení väčšiny základných objemových ukazovateľov štátneho plánu. Nedostatky sa naďalej prejavovali v plynulosti prác na jednotlivých stavbách, v dokončovaní a uvádzaní niektorých kapacít do prevádzky.

Vývoj plnenia úloh v poľnohospodárstve je charakterizovaný priaznivými výsledkami v rastlinnej i živočíšnej výrobe. Objem hrubej poľnohospodárskej produkcie prekročil o 6, 5 % plánovanú úroveň.

Napriek pozitívnemu plneniu úloh plánu sa nepodarilo prekonať niektoré dlhodobé negatívne javy, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výkonnosť a efektívnosť vynaloženej spoločenskej práce. To obmedzuje možnosti vyššej tvorby i použitia spoločenských zdrojov. Nedostatky sú najmä vo využívaní prínosov vedecko-technického rozvoja, v miere

zhodnocovania surovín, palív a energie, v dosahovanej efektívnosti investícií a zahraničného obchodu a v celom procese zhospodárňovania. Tieto nedostatky sa prejavovali v nerovnomernom plnení úloh finančných plánov a nepriaznivým finančno-ekonomickým vývojom v chozrasčotnej sfére. Nedostatočne sa realizujú programy odstraňovania stratovosti výrob a výrobkov a zvyšovania rentability výroby a tvorby finančných zdrojov.

Aj pri uvedených problémoch v tvorbe zdrojov v hospodárstve a zvýšených nárokoch na rozpočtové zdroje sa vplyvom nadplánovej mobilizácie zdrojov ekonomiky základné rozpočtové zámery zabezpečili. Výdavkami štátneho rozpočtu sa vytvorili podmienky pre proporcionálny a kvalitatívny rozvoj osobitne v odvetviach spoločenskej spotreby.

Peňažné príjmy a výdavky obyvateľstva v roku 1984 rástli rýchlejšie, ako určoval štátny plán. Peňažné príjmy dosiahli 124, 7 mld. Kčs a prekročili plánovanú úroveň o 1, 1 %. Medziročné príjmy vzrástli o 3, 9 mld korún, z toho príjmy z miezd sa zvýšili o 2, 8 %, príjmy z poľnohospodárstva o 4, 4 % a sociálne príjmy o 3, 2 %.

Peňažné výdavky obyvateľstva pri medziročnom prírastku takmer A mld Kčs dosiahli 119, 4 mld Kčs a plánovanú úroveň prekročili o 0, 8 percenta.

Výsledkom uvedených tendencií vývoja peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva je prírastok vkladov a hotovosti obyvateľstva v roku 1984 5, 3 mld Kčs.

II. Realizácia úloh štátneho rozpočtu SSR

Štátny rozpočet SSR na rok 1984 spolu so zásadami finančnej a rozpočtovej politiky vytváral podmienky pre finančné zabezpečenie úloh rozvoja národného hospodárstva. Úlohami a ukazovateľmi vyjadroval požiadavku rastu výkonnosti a efektívnosti ekonomiky a urýchlenia procesu intenzifikácie.

Štátny rozpočet na rok 1964 v cenách roku 1984 bol schválený uznesením vlády SSR č. 357/1983. Na základe uznesenia vlády SSR č. 326/1983 o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a v súlade s úpravou súhrnu štátnych rozpočtov ČSSR v máji 1984 boh úlohy a ukazovatele pôvodného rozpočtu upravené o vplyvy vyplývajúce z:

- uplatnenia vyhlášky č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác,

- precenenia zásob na veľkoobchodné ceny platné od 1. 1. 1984,

- úpravy kontraktných cien v zahraničnom obchode.

Úpravou štátneho rozpočtu SSR na rok 1984, ktorá bola schválená uznesením vlády SSR č. 107/1984, bola zachovaná jeho vyrovnanosť pri

znížení príjmov i výdavkov o 1 311 mil. Kčs. V priebehu roku 1984 však došlo k zvýšeniu plánovaných dotácií zo štátneho rozpočtu federácie o 560 mil. Kčs s cieľom pokryť vyššie potreby dotácií na finančno-ekonomické nástroje v zahraničnom obchode. Prehľad o základných údajoch schváleného a upraveného rozpočtu a ich plnení je v tabuľke

(v mil Kčs)

Ukazovateľ

Rozpočet

Skutočnosť

% splnenia

schvál.

uprav

schvál.

uprav.

Príjmy

         

celkom

79 695, 5

80 255, 5

81 951, 2

102, 8

102, 1

- v tom

         

vlastne

26 578, 8

26 578, 8

28 274, 5

106, 4

106, 4

dotácie zo ŠR

         

federácie

53 116, 7

53 676, 7

53 676, 7

101, 1

100, 0

Výdavky

         

celkom

79 695, 5

80 255, 5

81 937, 1

102, 8

102, 1

- v tom

         

prídely ŠHO

10 109 4

10 109, 4

10 501, 6

103, 9

103, 9

FENZO

3956, 1

45161

4 383, 6

110, 8

97, 1

príspevky JRD

5 637, 5

5 637, 5

6 021, 1

106, 8

106, 8

RO a PO

38 602, 7

38 602, 7

39 014, 4

101, 1

101, 1

fin vzťahy k NV

21 389, 8

21 389, 8

22 016, 4

102, 9

102, 9

Prebytok rozpočtového hospodárenia

14, 1

 

V súlade s prijatými zásadami sa plnenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SSR za rok 1984 v správe hodnotí vo vzťahu k upravenému rozpočtu.

Pri zúčtovaní finančných vzťahov organizácií so štátnym rozpočtom sa dôsledne prihliadalo na kritériá efektívnosti a na plnenie stanovených podmienok Uplatnili sa i špecifické zásady a pri rozpočtovom krytí sa nezohľadňovali: nezabezpečený povinný ročný 2 %-ný útlm zvýšenia cien palív a energie v nákladoch, straty z nekvalitnej výroby, prekročenie limitu pohonných hmôt v osobnej autoprevádzke, prekročenie limitu výdavkov na cestovné, finančné náklady sankčnej povahy.

Napriek vcelku priaznivým výsledkom v plnení plánovaných úloh, konkrétne v tvorbe výkonov, v znižovaní celkových nákladov a v raste zisku, nepodarilo sa ani v roku 1984 dosiahnuť zásadný obrat v prístupoch k otázkam efektívnosti. Jej úroveň nezodpovedá možnostiam ekonomiky a potrebe jej rozvoja

Na rok 1984 sa rozpočtovalo pasívne úhrnné saldo vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu vo výške 2639, 7 mil. Kčs (v roku 1983 359, 3 mil. Kčs). V skutočnosti bolo horšie o 109, 2 mil. Kčs.

Na zhoršení sa podieľajú najmä dva rezorty s plánovaným záporným výsledkom odvodov a dotácií v dôsledku jeho prekročenia: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR o 360 mil. Kčs. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR o 128, 6 mil. Kčs. Z rezortov s plánovaným kladným saldom vzťahov k štátnemu rozpočtu ho nesplnili Ministerstvo obchodu SSR o 0, 6 % a Ministerstvo školstva SSR o 12, 3 %.

Nesplnenie rozpočtovaného salda odvodov a dotácií zmierňuje vývoj v iných rezortoch, nadväzujúci najmä na prekročenie tvorby zisku a odvodov z neho do štátneho rozpočtu a relatívne nižšie čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu.

Ministerstvo priemyslu SSR splnilo plánované kladné saldo vzťahov k štátnemu rozpočtu na 114, 5 %, Ministerstvo kultúry SSR na 119, 8 %, Ministerstvo zdravotníctva SSR na 119, 1 % a Ministerstvo stavebníctva SSR na 103, 4 %.

1. Príjmy štátneho rozpočtu SSR

Rozpočtované úhrnné príjmy sa prekročili o 2, 1 %, keď vlastné príjmy štátneho rozpočtu SSR sa splnili na 106, 4 % a dotácie zo štátneho rozpočtu federácie sa čerpali v súlade s upraveným rozpočtom. Absolútne boli príjmy v súlade s upraveným rozpočtom. Absolútne boli príjmy štátneho rozpočtu o 1 695, 7 mil. Kčs vyššie, než sa plánovalo.

Dynamizujúcim prvkom sústavy vlastných príjmov štátneho rozpočtu boli odvody štátnych hospodárskych organizácií a v nich najmä odvody z hospodárskeho výsledku, ktoré sa splnili na 108, 8 %. Samotný odvod zo zisku prekročil rozpočtovanú úroveň o 7, 4 % (absolútne o 453, 4 mil. Kčs).

Ostatné odvody z tržieb, nákladov a fondov sa splnili na 133 % s absolútnym prekročením o 117, 8 mil. Kčs. Mierne prekročenie rozpočtovanej sumy o 1, 2 %, resp. 53, 8 mil. Kčs zaznamenal aj odvod príspevku na sociálne zabezpečenie. Nesplnil sa len odvod z odpisov základných prostriedkov o 19, 5 mil. Kčs (o 9, 9%). Súvisí to jednak s vyšším zapájaním vlastných zdrojov organizácií do financovania ich investičných potrieb, a jednak s neplnením plánovaných úloh v uvádzaní základných prostriedkov do prevádzky.

Z ťažiskových rezortov úlohy v odvodoch najvýraznejšie splnili Ministerstvo priemyslu SSR na 109, 7 %, Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR na 11, 2 %, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR na 103, 8 % a Ministerstvo stavebníctva SSR na 101, 7 %.

Plánované odvody peňažných a poisťovacích ústavov sa prekročili o 94, 5 mil. Kčs, t. j. o 9, 9 %.

Od obyvateľstva získal štátny rozpočet celkom 13 389, 6 mil. Kčs. Výnos dane zo mzdy 12 938, 7 mil. Kčs je o 398, 7 mil. Kčs vyšší než sa rozpočtovalo a o 487, 2 mil. Kčs vyšší ako v roku 1983. Oproti roku 1983 sa o 0, 18 boda zvýšilo aj priemerné daňové zaťaženie miezd.

2. Výdavky štátneho rozpočtu SSR

Zabezpečovanie potrieb hospodárskeho a sociálneho rozvoja SSR v roku 1984 si vyžiadalo celkové výdavky štátneho rozpočtu 81 937, 1 mil. korún, čo predstavuje splnenie rozpočtu na 102, 1 % s absolútnym prekročením o 1 681, 6 mil. Kčs.

Ústredne riadeným štátnym hospodárskym organizáciám sa poskytli prídely (bez dotácií na finančno-ekonomické nástroje v zahraničnom obchode) v objeme 10 501, 6 mil. Kčs, čím sa ich rozpočet splnil na 103, 9 percenta. Rozhodujúca časť 73, 2 % pripadá ma neinvestičné dotácie a v rámci nich na dotácie zlepšujúce hospodársky výsledok.

Dotácie na investície štátnym hospodárskym organizáciám sa na rok 1984 rozpočtovali o 204 mil. Kčs nižšie ako v roku 1983. Ich čerpanie 2 813, 1 mil. Kčs je v súlade s plnením hmotných objemov investičných prác a dodávok a so schválenými zásadami a smernicami pre poskytovanie dotácií. Pri zúčtovaní investičných dotácií sa uplatnili sprísnené kritériá efektívnosti a dotácie sa v zásade nepriznávali na zvýšené rozpočtové náklady a po plánovanej lehote dokončenia investície.

Na krytie dotácií v systéme finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode sa vyčerpalo 4 383, 6 mil. Kčs. Na nízku úroveň efektívnosti vývozu poukazuje skutočnosť, že na každých 100 Kčs hodnoty vývozu sa zo štátneho rozpočtu uhrádza v priemere 17 korún a u niektorých výrobkov takmer 50 korún.

Jednotným roľníckym družstvám sa zo štátneho rozpočtu poskytli príspevky 6 021, 1 mil. Kčs, čím sa rozpočtovaná suma prekročila o 6, 8 percenta. Zvýšené dotácie poľnohospodárskym družstevným organizáciám súvisia predovšetkým s vyššími neinvestičnými dotáciami zlepšujúcimi hospodársky výsledok (diferenciálne príplatky, prémie za prírastok trhovej produkcie, intervencie k nákupným cenám) nadväzujúce na vyššiu produkciu a nákup poľnohospodárskych výrobkov.

Výdavkami štátneho rozpočtu do rozpočtovej sféry sa vytvárali podmienky pre proporcionálny a kvalitatívny rozvoj odvetví, ktoré majú bezprostredný vzťah k životnej úrovni obyvateľstva. Z celkovej sumy 39 014, 4 mil. Kčs výdavkov rozpočtových organizácií a príspevkov príspevkovým organizáciám sa na účely sociálneho zabezpečenia čerpalo

23 249, 2 mil. korún. Oproti roku 1983 sa výdavky na sociálne zabezpečenie zvýšili o 629, 4 mil. Kčs.

Rast celkových výdavkov do rozpočtovej sféry o 978, 7 mil. Kčs oproti roku 1983 je vyvolaný nutnosťou finančného zabezpečenia potrieb vyplývajúcich z demografického vývoja a sociálnej štruktúry obyvateľstva.

Do rozpočtov národných výborov sa zo štátneho rozpočtu SSR poskytli dotácie a subvencie v absolútnom objeme 22 016, 4 mil. Kčs, čo je o 2 057, 0 mil. Kčs viac ako v roku 1983. Vo finančných vzťahoch k národným výborom mierne prevažujú globálne dotácie. Účelové subvencie na zabezpečenie investičnej výstavby a niektorých subvencovaných úloh národných výborov však zaznamenali vyššie prekročenie rozpočtu o 4, 6 %, z toho subvencie ma investície dokonca o 7, 2 %.

Prebytok rozpočtového hospodárenia SSR za rok 1984 v sume 14, 1 mil. Kčs je o 1, 5 mil. Kčs vyšší ako v roku 1983. Rovnovážnosť rozpočtových vzťahov v roku 1984 sa dosiahla predovšetkým mobilizáciou zdrojov v chozrasčotnej sfére a racionálnym hospodárnym vynakladaním rozpočtových prostriedkov, koordinovaných s využitím zdrojov organizácie a bankového úveru.

III. Finančné hospodárenie štátnych hospodárskych organizácií

O plnení základných ukazovateľov finančného plánu poskytujú súhrnné informácie údaje v tabuľke:

ukazovateľ

% plnenia ročného plánu

územný prierez. spolu

z toho organizácie riadené

fed. org.

ústr. org. SSR

org. riad.

NV

výkony (bez ZO)

101, 5

101, 4

101, 6

101, 1

upr. vl. výkony

101, 6

99, 9

103, 0

102, 2

náklady (bez ZO)

101, 3

101, 8

101, 2

100, 6

upravený zisk

104, 2

97, 5

111, 4

47, 5*

bilančný zisk

116, 8

115, 1

117, 3

41, 6*

prekročenie (+ ), úspora (- ), oproti plánu v %

nákladovosť spolu

-0, 17

+0, 42

-0, 49

-0, 55

z toho: materiálna

-0, 48

+0, 16

-0, 79

-1, 09

mzdová

-0, 07

-0, 22

0

+0, 39

finančná

+2, 65

+4, 20

+2, 42

+0, 16

*) u organizácii riadených NV plnenie plánovanej straty

Štátne hospodárske organizácie na území SSR plán zisku splnili na 116, 8 %. V organizáciách riadených ústrednými orgánmi SSR prekročenie ročného plánu zisku dosiahlo viac ako 1, 7 mld Kčs (17, 3%). S plnením ročných úloh sa vyrovnali všetky rozhodujúce rezorty a odvetvia.

Organizácie Ministerstva priemyslu SSR napriek vysokému prekročeniu úlohy o 22, 7 % nezabezpečili pôvodné zámery v znižovaní stratovosti organizácií. Táto naďalej dosahuje viac ako 1 mld Kčs a podieľa sa na nej 14 organizácií (t. j. o 4 viac ako v roku 1983), z toho 8 organizácií z odvetvia spracovania dreva a celulózy.

Z odvetví najvýraznejšie prekročenie plánu zisku dosiahol chemický priemysel, kde VHJ Slovchémia splnila plánovanú úlohu na 116, 5 %, t. j. o viac ako 485 mil. Kčs.

Organizácie rezortu Ministerstva stavebníctva SSR splnili plánovanú úlohu na 113, 9 %. Štátny plán prekročili obe odvetvia, a to stavebná výroba o 136, 1 mil. Kčs a priemysel stavebných hmôt o 67, 3 mil. Kčs.

V rezorte hospodárilo 12 výrobných organizácií so stratou spolu 372, 4 mil. Kčs. Počet stratových organizácií klesol o 2 a objem straty o 161, 7 mil. Kčs.

Organizácie rezortu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR splnili ročnú úlohu na 118, 7 %.

V odvetví potravinárskeho priemyslu zaznamenalo v roku 1984 stratu 9 organizácií v sume takmer 137 mil. Kčs. Z toho 60 mil. Kčs pripadá na 4 organizácie VHJ Cukor-cukrovinky. Oproti minulému rolku zaznamenali stratu takmer 60 mil. Kčs i 4 organizácie VHJ Mlynský a pekárenský priemysel.

Straty zapríčinené nekvalitnou výrobou znižujú hospodársky výsledok organizácií riadených ústrednými orgánmi SSR o 138, 6 mil. Kčs.

Štátne hospodárske organizácie na území SSR splnili ročný plán výkonov na 101, 5 % a upravených vlastných výkonov na 101, 6 %.

Odvetvia riadené ústrednými orgánmi SSR štátny plán v tvorbe výkonov splnili na 101, 6 %. Plánované úlohy nesplnili organizácie VHJ DNP o 108 mil. Kčs. Výpadok zapríčinilo najmä neplnenie výroby tovaru v dôsledku stagnácie predaja nábytku. V tvorbe upravených vlastných výkonov sa splnil štátny plán na 103 %, pričom sa s úlohami nevyrovnali organizácie ľahkého priemyslu (99, 2 %).

Zníženie celkovej úrovne nákladovosti za hospodárstvo SSR (územne) je výsledkom zníženia najmä materiálnej nákladovosti o 0, 48%, minimálneho zníženia mzdovej nákladovosti (o 0, 07 %) pri súčasnom prekročení finančnej nákladovosti o 2, 65 %.

Zníženie sa dosiahlo vo všetkých ťažiskových rezortoch a odvetviach okrem ľahkého priemyslu, kde bola nákladovosť prekročená o 0, 29 %, t. j. zhruba o 60 mil. Kčs.

V štruktúre nákladov sa dosiahli úspory v materiálnej nákladovosti oproti finančnému plánu vo všetkých ťažiskových odvetviach okrem ľahkého priemyslu. V mzdovej nákladovosti sa zámery finančného plánu v úhrne aj vo väčšine ťažiskových odvetví nesplnili.

Finančná nákladovosť sa prekročila - s výnimkou chemického priemyslu - vo všetkých ťažiskových odvetviach a rezortoch, najviac v potravinárskom priemysle (o 10, 14 %, t. j. o viac ako 120 mil. Kčs). Prekračovanie plánovanej úrovne finančnej nákladovosti je dôsledkom nedostatkov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, neplnenia zmluvných vzťahov, nedostatkov v kvalite produkcie a rastúcej závislosti na úverových zdrojoch.

V štátnych hospodárskych organizáciách riadených ústrednými orgánmi SSR objem zásob (bez zariadenia staveniska a nevyfaktúrovaných prác a dodávok) dosiahol takmer 67 mld. Kčs. V priebehu roka vzrástol o 1, 9 mld Kčs, čím sa plánovaná úroveň prekročila o viac ako 2 mld Kčs.

Podiel zásob na 100 Kčs výkonov dosiahol 33, 02 Kčs, čo je o 0, 48 Kčs viac, ako plánovaná úroveň. Doba obratu zásob v dňoch sa prekračuje o 1, 7 dňa. Jednotlivé rezorty sa na tomto vývoji podieľajú značne diferencovane.

Rentabilita nákladov (bez zahraničného obchodu) štátnych hospodárskych organizácií na území SSR dosiahla 6, 90 %, čo znamená prekročenie plánovanej úrovne o 0, 19 bodu.

Odvetvia riadené ústrednými orgánmi SSR dosiahli rentabilitu nákladov 5, 65 %, čím ročnú úlohu prekročili o 0, 52 bodu. Z rozhodujúcich odvetví nedosiahli plánovanú rentabilitu organizácie ľahkého priemyslu (o 0, 31 bodu).

IV. Rozpočtové a finančné hospodárenie národných výborov

V hospodárstve národných výborov sa finančná a rozpočtová politika v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja orientovala na ďalšie rozširovanie služieb a činností pre obyvateľstvo. Vytváral sa tlak na rast výkonnosti a efektívnosti, na mobilizáciu tvorby a použitia zdrojov pri plnom rešpektovaní princípov hospodárnosti a účelnosti.

Rozpočtové hospodárenie národných výborov sa skončila prevahou príjmov nad výdavkami o 338, 4 mil. Kčs. (V tomto výsledku nie sú zahrnuté nadplánované doplnkové príjmy národných výborov a je zahrnuté finančné usporiadanie poľnohospodárskej dane).

Celkové príjmy rozpočtov národných výborov dosiahli v roku 1984 36, 8 mld. Kčs. Zámery rozpočtu sa prekročili o 2, 5 mld. Kčs, t. j. o 7, 3 percenta.

Vlastné rozpočtové príjmy národné výbory prekročili o 3, 5 % a vrátane zúčtovania poľnohospodárskej dane zo zisku o 5, 7 %. Priaznivé výsledky sa dosiahli v celej štruktúre týchto príjmov, pričom na celkovom prekročení rozpočtu o 620, 0 mil. Kčs sa najviac podieľajú dane a poplatky (391, 3 mil. Kčs).

Efektívnosť hospodárenia podnikov riadených národnými výbormi je celkove nízka, osobitne v podnikoch reštaurácií a jedálni. Rovnako ako v roku 1983 aj v minulom roku pracovali tieto podniky v Bratislave a vo Východoslovenskom kraji so stratou. Nízka úroveň efektívnosti limituje možnosti vyššej tvorby zdrojov národných výborov. K tomu ďalej pristupujú problémy v pomalom rozširovaní siete a nových foriem služieb a v nedostatočnom materiálno-technickom zásobovaní.

Národné výbory aj v roku 1984 pristupovali iniciatívne k tvorbe vlastných doplnkových zdrojov a do rozpočtu zapojili 2, 3 mld. Kčs. Využitím týchto zdrojov vo výdavkoch rozpočtu sa vytvoril širší priestor pre realizáciu plánovaných zámerov, ako aj miestnych potrieb v súlade s volebnými programami Národného frontu.

Výdavkami svojich rozpočtov zabezpečovali národné výbory úlohy hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov, okresov, miest a obcí. Na tieto úlohy vynaložili 36, 4 mld. Kčs. V porovnaní so schváleným rozpočtom je to viac o 2, 2 mld. Kčs.

V rámci výdavkov na investičnú výstavbu v sume 8 041, 3 mil. Kčs realizovali národné výbory úlohy najmä v komplexnej bytovej výstavbe a v účelovej investičnej výstavbe. V rozpočtových a príspevkových organizáciách sa realizovali zámery v odvetviach spoločenských služieb a činností. Významne sa podieľali investičnými dotáciami na budovaní materiálno-technickej základne hospodárskych organizácií.

V akcii "Z" sa vytvorilo dielo v hodnote 1 378, 5 mil. Kčs (pri podiele finančných nákladov 68, 4%). Získalo sa 1219 objektov, z toho 29 objektov s rozpočtovým nákladom nad 5, 0 mil. Kčs.

Výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorými sa zabezpečovali prevažne úlohy spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo dosiahli 22, 3 mld Kčs. Plánované úlohy sa prekročili o 5, 7 %. V porovnaní s rokom 1983 sa výdavky zvýšili o 6, 4 %.

V. Investičná výstavba, rozvoj vedy a techniky

Výsledky, ktoré sa v plnení investičnej výstavby v roku 1984 dosiahli, nezodpovedajú plne plánovaným zámerom. Nedostatočne sa prejavila realizačná účinnosť opatrení v plynulosti dokončovania stavieb a v uvádzaní kapacít do prevádzky. Dôsledkom rastu rozpočtových nákladov a predlžovania lehôt výstavby rozostavaných stavieb sa výraznejšie nepokročilo ani v znižovaní rozostavanosti.

V hospodárstve riadenom vládou SSR sa plánovaný objem prác a dodávok v sume 31, 7 mld Kčs splnil na 107, 3 %, čím sa prekročil plán takmer o 2, 3 mld Kčs (z toho v stavebných prácach o 768, 0 mil. Kčs).

Na záväzných stavbách sa objem prác a dodávok splnil na 109, 7 % (stroje a zariadenia na 126, 0%). Dodávateľské organizácie nezabezpečili rovnomerné rozloženie prác a dodávok na všetky stavby a prekročenie plánu sa dosiahlo najmä lepším sústredením stavebných a montážnych kapacít až vo 4. štvrťroku.

Vo financovaní investícií sa realizovali zámery štátneho rozpočtu SSR, keď na finančnom zabezpečení investičných potrieb sa v jednotlivých VHJ a podnikoch využívali predovšetkým ich vlastné zdroje, investičný úver a len v ekonomicky a spoločensky odôvodnených prípadoch aj dotácie zo štátneho rozpočtu.

Vo všetkých formách bytovej výstavby v pláne národných výborov sa v roku 1984 dokončilo 34 382 bytov (plnenie na 99, 0 %).

V dodávateľských formách výstavby došlo k zrovnomerneniu v dokončovaní bytov, keď v decembri sa dokončilo 13, 8 % bytov. Tento vývoj pozitívne ovplyvnil včasné odstraňovanie vád a nedostatkov a v nadväznosti na to vydávanie kolaudačných rozhodnutí.

Vecné úlohy v začínaní a dokončovaní objektov základnej občianskej a technickej vybavenosti neboli splnené. Účinný vplyv na odstránenie tohto nedostatku sa očakáva dôsledným uplatnením vyhlášky FMF č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.

Z plánovaného počtu 86 úloh v pôsobnosti ústredných orgánov SSR sa v roku 1984 riešilo 85 výskumných a vývojových úloh, z toho 20 záväzných. Úlohy boli smerované predovšetkým do oblastí významných pre rozvoj národného hospodárstva, keď zabezpečovali rozvoj chemických materiálov a komplexného využitia drevnej hmoty, sebestačnosť vo výžive obyvateľstva, starostlivosť o zdravie ľudu, rozvoj geológie a výskum nerastných surovín, rozvoj materiálnej základne a spriemyselnenie stavebníctva, ako aj program tvorby a ochrany životného prostredia. V prevažnej väčšine sa úlohy riešili v súlade s vecným a časovým plánom, pričom 22 z riešených úloh sa v roku 1984 i ukončilo.

Z plánovaných 159 hmotných realizačných výstupov s objemom novej výroby 3 801 mil. Kčs, sa uplatnilo v praxi 156 s objemom novej výroby 3 807 mil. Kčs.

Napriek niektorým pozitívam v oblasti vedeckotechnického rozvoja, dosiahnuté výsledky naďalej plne nezodpovedajú požiadavkám vyplývajúcim zo záverov 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS.

VI. Spoločenská spotreba

Spoločenská spotreba sa v roku 1984 významnou mierou podieľala na ďalšom raste životnej úrovne.

Štátny rozpočet a rozpočty národných výborov zabezpečovali úspešné plnenie úloh proporcionálneho rozvoja hlavných odvetví spoločenskej spotreby, systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávacej sústavy a kultúrnej starostlivosti.

Zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov sa v roku 1984 pri dynamike 105, 3 vynaložilo na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo 56 780, 9 mil. Kčs.

V investičnej oblasti sa na budovanie materiálno-technickej základne spoločenskej spotreby použilo 5 525, 7 mil. Kčs, pri plnení rozpočtových zámerov na 117, 6 %.

Prevažná časť prostriedkov (90, 2%) sa vynaložila do neinvestičnej oblasti v celkovej sume 51 255, 2 mil. Kčs, viac o 2 683, 4 mil. Kčs ako v roku 1983.

Na obyvateľa pripadlo 9 997 Kčs, čo je viac o 456 Kčs ako v roku 1983.

Ťažiskové odvetvia spoločenskej spotreby obyvateľstva sa na plnení úloh podieľali takto:

Na sociálne zabezpečenie sa zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov vynaložilo 25 272, 7 mil. Kčs, viac o 778, 0 mil. Kčs ako v roku 1983.

Zo štátneho rozpočtu sa na dávky sociálneho zabezpečenia vynaložilo 23249, 2 mil. Kčs (plnenie 99, 4%), z toho na dávky dôchodkového zabezpečenia, kúpeľnú starostlivosť, starostlivosť o rodinu a populáciu a pod. 14334, 9 mil. Kčs (99, 5%), na dávky nemocenského poistenia zamestnancov 8717, 8 mil. Kčs (99, 3 %) a 196, 5 mil. Kčs (95, 6%) na dávky členov výrobných družstiev.

V rámci tohto plnenia bola od 1. 1. 1984 realizovaná nová úprava, ktorou sa zjednotila sadzba nemocenského.

Na prídavky na deti sa v roku 1984 vyplatilo 5 042, 0 mil. Kčs. V porovnaní s rokom 1983 sa celkové výdavky na dávky dôchodkového zabezpečenia zvýšili o 512, 3 mil. Kčs. Zvýšenie vyplynulo z rastu počtu vyplácaných dôchodkov o 22 021. Počet dôchodkov dosiahol 1113 712.

Na plnenie úloh sociálneho programu v oblasti národných výborov sa vynaložilo 1 949, 3 mil. Kčs (plnenie 101, 7 %).

Neuspokojivá situácia pretrváva na úseku ústavnej starostlivosti pre dôchodcov, hlavne pre nedostatok kapacít.

Na realizáciu úloh v zdravotníctve sa vynaložilo 7419, 0 mil. Kčs, t. j. o 398, 3 mil. Kčs viac ako v roku 1983.

Prostriedky určené na zdravotníctvo sa použili na financovanie nemocničných služieb, na zintenzívnenie preventívnej a ambulantnej starostlivosti, rastu plánovaných výkonov, odborného vybavenia pracovísk a zvyšovania úrovne zdravotníckych služieb.

Posteľová kapacita zdravotníckych zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti sa zvýšila na 57 tis. postelí.

Na jedného lekára pripadá 283 obyvateľov.

Počet miest v detských jasliach a v jasľových oddeleniach materských škôl dosiahol 49, 1 tis.

Na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál sa 20 štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov vynaložilo 1 962, 1 mil. Kčs, čo je o 92, 8 mil. Kčs viac ako v roku 1983.

V ústredne riadenom zdravotníctve sa zo štátneho rozpočtu vynaložilo 431, 8 mil. Kčs, hlavne na financovanie špeciálnych liečebných ústavov a na realizáciu celospoločenských zdravotníckych programov.

Z rozpočtov národných výborov sa plánované zámery 6 835, 8 mil. Kčs realizovali vo výške 6 987, 2 (plnenie 102, 2 %).

Na neinvestičné potreby školstva sa v roku 1984 vynaložilo 8 948, 4 mil. Kčs, t. j. o 422, 2 mil. Kčs viac ako v roku 1983.

Štátny rozpočet a rozpočty národných výborov zabezpečovali financovanie úloh súvisiacich s realizáciou Projektu rozvoja čsl. výchovno-vzdelávacej sústavy, modernizáciou vyučovacieho procesu a vybavenia nových kapacít.

Rozhodujúca časť prostriedkov 7 314, 8 mil. Kčs sa realizovala v školách a predškolských zariadeniach v pôsobnosti národných výborov.

V materských školách sa v školskom roku 1984/85 poskytuje starostlivosť a výchova 249, 8 tis. detí, čo je 89, 2 % príslušných populačných ročníkov.

V dennom štúdiu na gymnáziách, stredných a odborných školách študuje 126, 1 tis. žiakov.

Smennosť vyučovania na základných školách poklesla zo 7, 4 % v roku 1983 na 6, 9 % v roku 1984.

V ústredne riadenom školstve sa z rozpočtovaných 1 662, 6 mil. Kčs vynaložilo 1 633, 6 mil. Kčs, čo je 98, 3 % rozpočtového zámeru.

Na vysokých školách študovalo 51 tis. študentov čsl. štátnych príslušníkov. Na vysokoškolské štipendiá sa vyplatilo 134, 1 mil. Kčs.

Na realizáciu kultúrno-politických úloh sa vynaložilo 1 628, 6 mil. Kčs. Zámery založené v štátnom rozpočte a rozpočtoch národných výborov sa pri dynamike 104, 2 zrealizovali na 117, 0 %.

Prostriedky realizované v rozpočtoch ústredne riadených organizácií sa orientovali hlavne na plnenie výkonov v oblasti divadiel, múzeí, výstav a kultúrnych stykov so zahraničím.

V rámci edičnej činnosti vyšlo 3 013 titulov kníh, v celkovom náklade 26, 3 mil. výtlačkov.

Slovenská filmová tvorba dokončila 220 filmov, z toho 12 celovečerných.

Národné výbory venovali zvýšenú pozornosť údržbe a obnove mestských pamiatkových rezervácií a kultúrnych pamiatok, na ktoré vynaložili 272, 5 mil. Kčs.

Na hromadné oznamovacie prostriedky sa zo štátneho rozpočtu formou príspevku na prevádzku vynaložilo celkom 533, 7 mil. Kčs, z toho na Čsl. televíziu na Slovensku 415, 9 mil. Kčs a na Čsl. rozhlas na Slovensku príspevok 117, 8 mil. Kčs.

V štátnom rozpočte SSR a v rozpočtoch národných výborov sa zabezpečili potrebné podmienky pre úspešnú realizáciu úloh rozvoja spoločenskej spotreby obyvateľstva v roku 1984 a v nadväznosti na plnenie v predchádzajúcich rokoch i pre splnenie zámerov 7. päťročnice.

IX. Záver

Výsledky v rozvoji ekonomiky SSR v roku 1984 ukazujú, že aj napriek viacerým priaznivým tendenciám vo vývoji tvorby hmotných zdrojov i niektorých kvalitatívnych ukazovateľov sa nepodarilo realizovať rozhodujúce zámery rastu efektívnosti ekonomiky.

Hospodárska sfére v žiadúcej miere nezvládla kvalitatívnu stránku prechodu na intenzívny spôsob hospodárenia umožňujúci rýchlejšie zvyšovať výkonnosť.

Výraznejšie sa nezlepšila situácia v dokončovaní stavieb a uvádzaní kapacít do prevádzky, v znižovaní rozostavanosti a získavaní základných prostriedkov. Vo viacerých prípadoch sa nedosahujú projektované parametre a zaostáva efektívnosť využívania základných fondov. Nedostatky sú v uplatňovaní výsledkov technického rozvoja, v inovácii technológií a výrobkov.

V chozrasčotnej sfére vo viacerých výrobno-hospodárskych jednotkách a podnikoch sa nepodarilo dosiahnuť zlepšenie reprodukčnej schopnosti ekonomiky pre nedostatočné zhospodárňovanie výroby, rast neproduktívnych nákladov, zaostávanie vo vývoji rentability, vysoký rozsah stratovosti a nedostatky v ekonomike zásob.

Z rozborov príčin nedostatkov a nevyužívania rezerv vyplýva, že ich ovplyvňujú subjektívne faktory predovšetkým v metódach práce a v pretrvávaní zaužívaných nesprávnych prístupov k ekonomickým otázkam. S potrebným dôrazom sa nevyužívajú predpoklady dané sústavou plánovitého riadenia hospodárstva a jej ekonomického mechanizmu.

Pri zabezpečovaní úloh plánu na rok 1985 sa sústredí pozornosť riadiacich orgánov na aktívne ovplyvňovanie tých faktorov, ktoré sú rozhodujúce pre zvyšovanie efektívnosti. Pôjde o to, orientovať riadiacu prácu celej hospodárskej sféry na pozitívne zmeny v štruktúre výroby a dosiahnuť lepšie zhodnocovanie surovín a materiálov a v konečnom dôsledku zvyšovanie rentability a kvality výroby. Pritom presadzovať maximálnu hospodárnosť a ekonomickú disciplínu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP