SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

100

I.

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 14. decembra 1984 do 19, apríla 1985

V čase od 14. decembra 1984 do 19. apríla 1985 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady dvakrát, a to 14. decembra 1984 po 15. schôdzke SNR a 19. februára 1985.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vyhlásilo podľa čl. 104 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii jesenné zasadanie Slovenskej národnej rady dňom 17. decembra 1984 za skončené. Podľa čl. 21 ods. 2 citovaného zákona Predsedníctvo SNR vykonávalo jej pôsobnosť až do 1. marca 1985, kedy zvolalo jarné zasadanie Slovenskej národnej rady.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo SNR podľa článku 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňom 14. decembra 1984 vyhlásilo:

- zákon SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1985,

- zákon SNR o notárskych poplatkoch,

- zákon SNR o súdnych poplatkoch.

Predsedníctvo SNR pridelilo Ústavnoprávnemu výboru SNR a Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné vládny návrh, ktorým sa podľa článku 19 ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) ústavy Medzinárodnej organizácie práce predkladajú Federálnemu zhromaždeniu ČSSR texty dohovorov a odporúčaní prijatých na 69. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve v roku 1983 so stanoviskom vlády ČSSR.

Zároveň Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutie predsedu SNR, ktorým pridelil príslušným výborom na prerokovanie:

vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 133/1975 Zb. o advokácii.

Predsedníctvo SNR vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti prerokovalo a prijalo uznesenia:

- ku kontrolnej správe o plnení opatrení na zamedzenie nedostatkov komplexnej bytovej výstavby, zabezpečení prípravy a realizácie komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií v jednotlivých rokoch 7. a 8. päťročnice. Konštatovalo, že plnením opatrení vlády SSR sa odstránili niektoré pretrvávajúce nedostatky v komplexnej bytovej výstavbe, čo priaznivo ovplyvnilo plnenie úloh v dodávateľskej forme výstavby bytov i kvalite odovzdaných bytov. Účinnosť opatrení sa však neprejavila vo všetkých oblastiach.

Zabezpečenie realizácie úloh komplexnej bytovej výstavby v roku 1985 vyžaduje sústrediť pozornosť na stavby podmieňujúcich investícií s osobitným zreteľom na technologické dodávky v energetike, zásobovanie pitnou vodou a čistenie odpadových vôd, skvalitňovanie územno-plánovacej prípravy stavieb, architektonické a urbanistické riešenie obytných súborov, obytné prostredie, zosúlaďovanie dokončovania bytov pre stabilizáciu pracovných síl v miestach sústredenej investičnej výstavby a rovnomerné dokončovanie bytov v priebehu roka. Súčasne Je potrebné vytvárať tiež podmienky individuálnym stavebníkom pri dokončovaní rodinných domov.

Predsedníctvo SNR uložilo podpredsedovi SNR a predsedovi Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a predsedovi Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo prerokovať v II. polroku 1985 kontrolnú správu o zabezpečení prípravy a realizácie komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií v rokoch 8. päťročnice a o výsledku informovať Predsedníctvo SNR; vo svojej pôsobnosti trvale sledovať účinnosť prijatých opatrení vlády SSR na zamedzenie nedostatkov komplexnej bytovej výstavby, prípravu a realizáciu komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií v rokoch 8. päťročnice,

- k správe Výboru ľudovej kontroly SSR o výsledku previerky pružnejšieho riadenia a zabezpečovania rozvoja platených služieb. Konštatovalo, že v rozvoji platených služieb sa dosiahli čiastkové pozitívne výsledky ich rozšírením, priestorovým a časovým priblížením k občanom a lepším využívaním doplnkových foriem poskytovania služieb. Spomalujúco na rozvoj platených služieb pôsobia nekomplexné spracované koncepcie rozvoja služieb, nedostatočná úroveň poznania požiadaviek a potrieb občanov na služby, niektoré pretrvávajúce problémy v materiálno-technickom zásobovaní a z týchto nedostatkov vyplývajúca malá šírka ponuky služieb a ich nedostatočná kontrola.

Nepodarilo sa v žiadúcej miere zabezpečiť jednotný a koordinovaný postup pri zabezpečovaní a uplatňovaní výsledkov vedy a techniky v oblasti služieb. Pretrváva nízka rentabilita služieb a ich orientácia na socialistické organizácie.

Predsedníctvo SNR uložilo Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo prerokovať správu ministra vnútra SSR o postupe na zabezpečenie úloh vedecko-technického rozvoja, vyplývajúcich z 8. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS v podmienkach miestneho hospodárstva, ako aj o ďalších opatreniach na zabezpečenie a plnenie záverov 6. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS v oblasti služieb a o výsledkoch prerokovania predložiť spoločnú správu výborov SNR Predsedníctvu SNR v októbri 1935;

- k návrhu programu 16. schôdze SNR,

- k návrhu programu 17. schôdze SNR,

- k návrhu politicko-organizačného zabezpečenia 17. schôdze SNR k návrhu štátneho záverečného účtu SSR za rok 1984 v orgánoch Slovenskej národnej rady,

- k návrhu politicko-organizačného zabezpečenia 17. schôdze SNR k správe vlády SSR o vyššom zhodnocovaní surovín a materiálov a uspokojovaní požiadaviek domáceho a zahraničného trhu v rezorte Ministerstva priemyslu SSR v roku 1935 a 8. päťročnici,

- k návrhu na delegovanie členov Predsedníctva SNR na plenárne zasadania Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, krajských a vybraných okresných a obvodných národných výborov v SSR v I. polroku 1985,

- k správe predsedu SNR o realizácii podnetov poslancov prednesených na 15. schôdzke Slovenskej národnej rady 13. a 14. decembra 1984 (per roliam).

II.

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov prednesených na 15. schôdzke SNR 13. a 14. decembra 1984

Na 15. schôdzke SNR 13. a 14. decembra 1984 prerokovala Slovenská národná rada ako ťažiskové body programu vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR a správu vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

K najzávažnejším podnetom predneseným poslancami SNR v rozprave- zaujali na základe melodického pokynu na postup pri vybavení podnetov poslancov prednesených na schôdzkach SNR 1 schváleného uznesením vlády SSR 25. septembra 1984 č. 229) stanoviská vecne príslušní členovia vlády SSR. Podstatné časti ich odpovedí sa uvádzajú v správe.

Minister vnútra SSR k podnetu poslanca M. Roháča, týkajúceho sa analýzy príčin poklesu dopytu obyvateľstva po niektorých druhoch platených služieb po zvýšení ich cien uviedol, že po úpravách cien platených služieb vykonaných v roku 1983 došlo k poklesu dopytu obyvateľstva po ich niektorých druhoch. Na objasnenie príčin tohto stavu vykonalo Ministerstvo vnútra SSR analýzu poklesu dopytu po niektorých druhoch služieb. V súvislosti s tým treba uviesť, že ani kvalita, ani sortiment materiálov, ktoré podniky miestnej výroby a služieb odoberajú z dodávateľských organizácií, nie sú na požadovanej úrovni. Ponúkané vzory materiálov nie sú pre zákazníkov príťažlivé.

Pretrváva tiež nedostatok chemických materiálov a prípravkov v holičsko-kaderníckych službách. Treba pritom brať do úvahy zvyšovanie veľkoobchodných cien niektorých druhov materiálov a energetických vstupov, čo má priamy dopad na ceny poskytovaných služieb a znižovanie ich rentability. Jednou zo závažných príčin poklesu dopytu obyvateľstva po službách je aj nedostatočné využívanie právomoci národných výborov v cenovej oblasti. Ide predovšetkým o právo stanovovať ceny služieb odchyľne od najvyššie prípustných cien a pružne reagovať na meniaci sa dopyt obyvateľstva po službách. Národné výbory nie vždy citlivo v rámci vykonaných cenových úprav reagovali na dopyt obyvateľstva po službách, čo bolo príčinou, že sa podstatne znížil najmä počet zákaziek v roku 1984 oproti predchádzajúcim rokom.

Na odstránenie nedostatkov v tomto smere Ministerstvo vnútra SSR spolu s národnými výbormi a organizáciami miestneho hospodárstva v najbližšom období zhodnotí objektivizáciu nákladovosti prác a služieb za rok 1984. Na jej základe a s využitím poznatkov spomínanej analýzy navrhne národným výborom účinné opatrenia v cenovej oblasti na zvýšenie dopytu po službách zo strany obyvateľstva.

Minister zdravotníctva SSR na podnet poslanca V. F ö l d e s a k opatreniam na zlepšenie služieb v zdravotníctve v okrese Komárno (vybudovanie účelového zdravotníckeho zariadenia polikliniky II. typu) uviedol, že táto problematika bola predmetom rokovania s podpredsedom Západoslovenského KNV 27. marca 1984. Podľa záverov tejto porady sa počíta so začatím a ukončením investičnej výstavby Polikliniky II. typu v Komárne v rokoch 9. päťročnice, čím sa vytvoria podmienky pre ďalšie skvalitnenie starostlivosti o zdravie obyvateľov celého okresu.

Dočasné pridelenie priestorov pre zriaďovanie nových a zlepšovanie priestorovej vybavenosti jestvujúcich odborných poliklinických zariadení v súčasnom období a v rokoch 8. päťročnice patrí do pôsobnosti ONV v úzkej spolupráci s KNV.

Na podnet poslanca J. H a š k u k opatreniam na skvalitnenie prípravy a realizácie výstavby zdravotníckych a sociálnych stavieb uviedol, že príprava a realizácia zdravotníckych a sociálnych stavieb sa zabezpečuje v súlade so schválenou sieťou zdravotníckych zariadení a vykonávacím štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva SSR. Nie vždy sa však darí v časovom limite obstarať žiadané podklady pre vypracovanie predprojektovej prípravy a následnej projektovej dokumentácie. Hlavne u menších stavieb sa vyskytujú tiež problémy so zabezpečením dodávateľa stavieb.

Pokiaľ ide o vypracovanie projektovej dokumentácie na zdravotnícku investičnú výstavbu, túto kvalitne spracúva rezortné projektová organizácia "Zdravoprojekt" Bratislava, ktorá sčasti zabezpečuje aj inžiniersku činnosť na žiadúcej úrovni.

Pri vykonávaní inžinierskej činnosti (Stavoinvestami) sa najmä u zdravotníckych stavieb realizovaných národnými výbormi naráža na ťažkosti. V takých prípadoch sa poskytuje týmto priamo i zo strany Ministerstva zdravotníctva SSR účinná odborná pomoc. Z úrovne rezortu sa venuje mimoriadna pozornosť pripravovanej i realizovanej investičnej výstavbe tak rezortnej, ako i príslušných rozhodujúcich stavieb jednotlivých národných výborov v SSR.

Na základe podnetu poslanca J. Širotňáka týkajúceho sa vyhodnotenia účinnosti terajších predpisov o financovaní opráv pamiatkových objektov minister kultúry SSR uviedol vyhodnotenie zákona SNR č. 7/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach, vyhl. č. 90/1980 Zb. o správe národného majetku, vyhl. č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, ako aj výnosov FMTIR č. 6/1980 a č. 10/1983.

Zároveň navrhol nasledovné riešenie problematiky financovania obnovy pamiatok:

- dopracovať a zaviesť do praxe nový zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti s príslušnými vykonávacími predpismi,

- riešiť vhodné formy príspevkov, úverov, odpisov pre hospodárska organizácie s cieľom získania ich záujmu o pamiatkové objekty aj z ekonomického hľadiska.

- v odôvodnených prípadoch riešiť výnimky Ministerstva financií SSR z vyhl. č. 162/1980 Zb. s tým, aby obnovu pamiatky ako celku bolo možné financovať z neinvestičných (prevádzkových) prostriedkov aj v prípadoch, kedy v celospoločenskom záujme dochádza v súvislosti s budúcim využitím k modernizácii, prístavbe, nadstavbe, dostavbe pamiatkového objektu (napr. modernizácia prevádzky divadiel, využitie pamiatkových objektov pre obchody, služby, cestovný ruch a pod. ),

- dôsledne využívať na úrovni národných výborov možnosti financovania modernizácie bytového fondu z účelových prostriedkov na KBV, doriešiť možnosť združovania investičných a neinvestičných prostriedkov,

- úpravu Ministerstva financií SSR o poskytovaní prostriedkov z centrálnych zdrojov rozšíriť aj na ďalšie mestské pamiatkové rezervácie, resp. na vybrané pamiatky podľa návrhu Ministerstva kultúry SSR.

V závere svojej odpovede uviedol, že vzhľadom na charakter úloh a v súlade s pôsobnosťou Ministerstva kultúry SSR gestorom týchto úloh bude Ministerstvo kultúry SSR v spolupráci s Ministerstvom financií SSR.

Poznámka:

K podnetu zaoberajúcemu sa súčasným stavom vysielacej techniky Československej televízie v SSR sa minister kultúry SSR nevyjadril.

Minister stavebníctva SSR k podnetu poslanca J. Širotňáka na zlepšenie kvality strešnej krytiny uviedol, že v uplynulom roku sa v SSR vyrábala pálená krytina v dvoch tehliarskych závodoch, a to v Pezinku,, kde sa vyrábala škridla bobrová a v Zlatých Moravciach škridla drážková. Kvalitná surovina na výrobu škridle v Pezinku bola už vyčerpaná, a preto koncom roku 1984 sa výroba škridle v Pezinku zastavila.

Škridliam zo závodu Zlaté Moravce sa vytýkala krivosť zapríčinená technológiou výroby. V tomto závode realizáciou opatrení sú všetky predpoklady odstrániť túto vadu a dosiahnuť tak kvalitu škridle.

Osobitná pozornosť sa v súčasnosti venuje razenej krytine, ktorá sa doteraz vyrábala len v ČSR. V tehelni Poltár sa buduje výrobná linka na razenú škridlu, ktorá začne s výrobou v II. polroku 1985. Závod vyrobí v tomto roku 100 tis. m2, čo pokryje zastavenú výrobu v Pezinku. Tým sa plne zabezpečia požiadavky odberateľov v SSR, čo predstavuje celkom 500 tis.. m2 kvalitnej pálenej krytiny v roku 1985.

Minister priemyslu SSR na podnet poslanca J. Širotňák a týkajúci sa zlepšenia kvality farieb na opravy fasád uviedol, že na výrobu a opravu fasád, ako aj ostatných náterových hmôt, ktoré y rezorte Ministerstva priemyslu SSR vyrába národný podnik Chemolak Smolenice, sa používajú tuzemské a zahraničné pigmenty. Farby sa vyrábajú na základe požiadaviek odberateľov a ich kvalita sa zabezpečuje podľa platných technických podmienok.

Pokiaľ ide o farby na špeciálne účely, vrátane údržby a opráv pamiatkových budov, (čo je aj obsahom pripomienky) u ktorých je potrebné netypické zhotovenie, treba vždy dohodnúť kvalitatívne podmienky podľa spôsobu použitia priamo s výrobcom. V národnom podniku Chemolak Smolenice sa vývojové stredisko zaoberá povrchovými úpravami v stavebníctve a môže zabezpečiť žiadúci vývoj farebných náterov pre špeciálne účely.

Poznámka:

Nemožno sa však stotožniť s odporúčaním ministra priemyslu SSR poslancovi J. Širotňákovi, aby využil možnosť dohodnúť sa o požadovanej kvalite farebných náterov na opravy fasád priamo s výrobcom n. p. Chemolak Smolenice.

Minister obchodu SSR k podnetu poslanca J. Moravca týkajúceho sa zhodnotenia stavu obchodnej siete a skladovej základne podniku Zelenina uviedol, že v súčasnom období Obchod s ovocím a zeleninou realizuje maloobchodný obrat vo výške 1 860 364 tis.. Kčs v 1 200 predajniach v SSR s celkovou plochou 49 250 m2. Každoročne narastá ich plocha investičnou výstavbou do 2 mil. Kčs, alebo investíciami nad 2 mil. Kčs. V roku 1984 bolo uvedených do prevádzky 36 nových maloobchodných jednotiek s plochou predaja 1 889 m2. Priemerná plocha predaja pripadajúca na jednu predajňu vzrástla na 41, 04 m2 v roku 1984.

Prevažná väčšina predajní (72, 5%) je zaradená do prvej až tretej kvalitatívnej kategórie, v ktorých možno využiť progresívne formy technického vybavenia predaja. Celkovým počtom 82 samoobslúh sa realizoval maloobchodný obrat vo výške 272 969 tis.. Kčs, čo znamená 14, 7 % - ný podiel na celkovom obrate.

Vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje určené plánom na jednotlivé predchádzajúce päťročnice nebolo možné súbežne s rastúcou maloobchodnou sieťou rozvíjať aj veľkoobchodné sklady. Diferencia medzi nimi v súčasnom období je značná.

Zaostávanie rozvoja veľkoobchodnej siete sa týka všetkých obchodných odborov, nielen skladovej základne podnikov Zelenina. V súčasnom období v oblasti materiálno technickej základne veľkoobchodu v porovnaní s potrebou vypočítanou na základe plošného štandardu na tisíc obyvateľov SSR chýba cca 111 tis. m2 celkovej hrubej skladovacej plochy, čo predstavuje 12 % súčasného stavu.

Potreba riešenia problémov skladového hospodárstva rezortu obchodu SSR si vyžiadala smerovať podstatnú časť rozsahu začínajúcich stavieb v 8. päťročnici do oblasti veľkoobchodu.

Z limitu rozpočtových nákladov začínaných stavieb menovite stanoveného Ministerstvom obchodu SSR v rozsahu 864 mil. Kčs je na rozvoj skladovej základne určených 496 mil. Kčs, čo predstavuje 57, 4 %-ný podiel. Trustu OOZ boli rozpísané na 8. päťročnicu investičné objemy v rozsahu 300 mil. Kčs, z toho 200 mil. Kčs na stavby. V rámci finančných objemov sa dobuduje skladový areál v Bratislave - Rači výstavbou dvoch skladov ovocia, zeleniny a zemiakov, začne sa výstavba veľkoobchodného skladu OOZ Košice, vybuduje sa 6 skladov OOZ v Piešťanoch, Podunajských Biskupiciach, Nových Zámkoch, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Orechovej Potôni a ďalšie akcie, o ktorých rozhodne vo vlastnej právomoci generálne riaditeľstvo.

K podnetu poslanca K. S t r a k u zaoberajúcemu sa situáciou zásobovania Oravy zeleninou, ovocím, mäsom a mäsovými výrobkami a ostatným tovarom priemyselného charakteru, ako je aj detská obuv, detské ošatenie a pod. uviedol, že zásobovanie vnútorného trhu ovocím a zeleninou bolo v jednotlivých obdobiach roku odlišné a značne ovplyvnené chladnejšími klimatickými podmienkami, čo spôsobilo nerovnomernosť dodávok do maloobchodnej siete.

Dobrá úroda a nákup neskorých druhov zeleniny okrem plného krytia potrieb trhu vo IV. štvrťroku 1984 umožnili vytvorenie zásob pre rok 1985. Dobrú úrodu kapusty bielej a cesnaku v minulom roku obchodné, ale i výrobné organizácie riešili vyšším nákupom.

K problému nedostatočného zásobovania Oravy ovocím uviedol, že nemalo dôjsť k tak závažným výkyvom, nakoľko boli vytvorené všetky technicko-organizačné opatrenia na jednotlivých stupňoch riadenia Obchodu s ovocím a zeleninou. Predovšetkým tovarovými cestami boli a sú prepojené produkčné a neprodukčné oblasti SSR.

Je preto potrebné v danom čase tieto negatívne javy okamžite riešiť na príslušných závodoch a podnikoch tak, aby sa mohli urobiť opatrenia na zabezpečenie trhu fondami okamžite v rámci možností.

Nákup ovocia tropického a subtropického pásma bol v roku 1984 vyšší oproti roku 1983 o 18537 ton (celkom 58814 ton). Nákup bol uskutočnený do výšky uvoľnených devízových prostriedkov. Prednostne boli zabezpečované priemyselné a banícke centrá, krajské mestá a hlavné mesto SSR Bratislava.

Zásobovanie vnútorného trhu mäsom a mäsovými výrobkami za uplynulý rok v celej SSR v objeme bolo postačujúce, nedostatky pretrvávali v štruktúre. Vo výsekovom mäse bol nedostatok lacnejších druhov, na druhej strane bol trvalý prebytok drahších druhov. Z mäsových výrobkov dopyt nebol uspokojovaný párkami, špekačkami, trvanlivými a špeciálnymi výrobkami. Zo sortimentu mäsových konzerv na plné krytie dopytu nestačili výrobky o menšej gramáži.

Zatiaľ čo plnenie dodávok výrobkov z mäsa pre vnútorný trh za SSR bolo v roku 1984 101, 2 %, v okrese Dolný Kubín bolo na 98, 2 %. Rozpis fondu dodávok výrobkov z mäsa do okresov sa však uskutočňuje z úrovne príslušného KNV - odboru obchodu a cestovného ruchu.

Je zrejmé, že niekedy dochádza k poruchám zásobovania výrobkami z mäsa, a to najmä v severných okresoch SSR, ktoré sú závislé na plnení prísunových dodávok výsekového mäsa z produkčných oblastí, čo zabezpečujú a uskutočňujú podniky mäsového priemyslu. Pri vzniká poruchy v plnení prísunových úloh pre severné okresy SSR Generálke riaditeľstvo mäsového priemyslu má operatívne zabezpečovať výpady v dodávkach výrobkov z mäsa vlastnou kamiónovou dopravou so zámerom zmierniť nedostatky a tým zároveň vytvoriť podmienky na zlepšenie úrovne zásobovania príslušného okresu.

S uvedeným problémom sa Ministerstvo obchodu SSR zaoberá na spoločných rokovaniach s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR. Rezort obchodu SSR požaduje podstatné zlepšenie priamych dodávok z výroby do maloobchodnej siete nielen v sortimente mäsa, ale i mlieka, mliečnych výrobkov, chleba a pečiva.

V priemyselnom tovare sa v rozvoji osobnej spotreby prejavilo pôsobenie dvoch rozdielnych tendencií v roku 1984. V priebehu celého roku trvala vyššia dynamika predaja v prevažnej časti strojárskych a v niektorých elektrotechnických tovaroch charakteru dlhodobej spotreby pri spomalení tempa predaja v textilnom a odevnom tovare, obuvi a niektorých sortimentoch ostatného priemyselného tovaru.

V textilnom a odevnom tovare bola zásobovacia situácia v priebehu roku 1984 zložitá. Zatiaľ čo v prvom polroku pôsobili pozitívne na jej úroveň sklzové dodávky domácej výroby a dovozu, v druhom polroku sa prejavili problémy vo fondovom zabezpečení tovarov. Tieto vyplývali

z nesplnenia hospodárskych zmlúv v dôsledku mimoriadnych vývozných úloh stanovených výroba vo vrchných odevoch a pletených výrobkoch. Z uvedeného vyplýva, že v roku 1934 spotrebiteľský dopyt nebol uspokojený predovšetkým textilným a odevným tovarom, obuvou, ako i ďalšími priemyselnými tovarmi, ako napr. šijacími strojmi, bicyklami a farebnými televízormi.

Celkové dodávky pre zabezpečenie maloobchodného obratu v roku 1985 vzrastú v porovnaní so skutočnosťou roku 1984 o 5 % a dosiahnu v priemyselnom tovare 50 500 mil. Kčs.

Plánovaný objem dodávok priemyselného tovaru stanovený štátnym plánom pre trhové fondy SSR nepostačuje ma krytie požiadaviek vnútorného trhu, preto Ministerstvo obchodu SSR požiadalo Slovenskú plánovaciu komisiu a Štátnu plánovaciu komisiu o zvýšenie dodávok z rezortov Ministerstva priemyslu ČSR a SSR v pletenom vrchnom ošatení, v pletenej bielizni, v osobnej bielizni z tkanín, vo vrchných odevoch, v koženej obuvi, poromerickej a textilnej obuvi.

V štruktúre sortimentu nie sú potreby trhu ani v roku 1985 zabezpečené tovarmi z prírodných materiálov, ako sú vlna, bavlna a koža.

Z vyhodnotenia výsledkov rokovaní o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch na rok 1985 vyplýva, že oproti predchádzajúcim rokom došlo v rade prerokovaných sortimentov a to aj v detskom ošatení a detskej obuvi k zvýšeniu dodávok. Nedosiahlo sa však doriešenie niektorých rozporov medzi potrebami trhu a zabezpečením základných druhov tovaru výrobou. Táto skutočnosť sa prejavuje na celom území SSR.

Na podnet poslanca Š. F á b r y h o k vyššej zainteresovanosti pracovných kolektívov na dodržiavaní garančných lehôt a hygienických predpisov pri predaji potravinárskych výrobkov uviedol, že s označovaním spotrebiteľsky balených potravinárskych výrobkov sa Ministerstvo obchodu SSR i ČSR v súčinnosti so zainteresovanými orgánmi intenzívne zaoberá. V marci roku 1985 bola problematika prerokovaná na koordinačnej porade ministrov obchodu ČSR a SSR. Pre označenie potravín budú používané dva spôsoby označenia - doba minimálnej trvanlivosti a doba použiteľnosti.

Podľa dohodnutého spôsobu označovania bol spracovaný doplnok technickej normy ČSN. Značenie spotrebiteľsky balených požívatín a po odsúhlasení účastníkmi normalizačného konania vrátane odstránenia rozporu na úrovni generálnych riaditeľov predložený Úradu pre normalizáciu a meranie k zverejneniu.

V súčinnosti Ministerstiev poľnohospodárstva a výživy ČSR a SSR, ministerstiev ČSR a SSR, Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu, zväzov spotrebných družstiev oboch republík, výrobných a obchodných hospodárskych jednotiek a ďalších zainteresovaných orgánov a organizácií bol spracovaný zoznam druhov a skupín tovarov s uvedením spôsobu označovania.

Pokiaľ ide o zrušenie výnimiek z noriem potravinárskych výrobkov, Je cieľom oboch ministerstiev obchodu dokončiť rokovania so zainteresovanými orgánmi tak, aby sa dosiahlo zrušenie tých výnimiek z technických noriem, ktoré negatívne ovplyvňujú akosť finálnych výrobkov.

K 1. januáru 1984 sa celkový počet výnimiek znížil zo 47 na 19 a počet výnimiek s negatívnym vplyvom na akosť z 11 na 5.

Medzi najvýznamnejšie zrušené výnimky patrilo zníženie tuku v mlieku, zvýšenie vody v masle, zníženie tuku u pečiva a zníženie stupňovitosti piva. Z dosial nevyhlásených výnimiek má negatívny vplyv na akosť a nutričnú hodnotu výrobkov najmä nedostatok kyseliny askorbovej, ktorá chýba v celom rade konzervárenských výrobkov, predovšetkým nápojov, vrátane práškových. Nedostatok kyseliny askorbovej sa i napriek rokovaniu ministerstiev obchodu na úrovni námestníkov obchodu zatiaľ nepodarilo vyriešiť.

Organizácie obchodu budú svojimi prístupmi v normalizačnom konaní garantovať, aby výnimky z technických noriem spotrebných výrobkov, ktoré zhoršujú akosť, naďalej neboli odsúhlasované.

Dodržiavanie hygienických podmienok predaja patrí k základným úlohám a povinnostiam prevádzkových pracovníkov. I napriek tomu, že na jednotlivých stupňoch riadenia sa zabezpečuje prísna kontrola a osobný postih za nesplnenie povinnosti, nemôžeme sa s doterajším stavom uspokojiť. Preto každoročne v Zásadách jednotnej socialistickej obchodnej politiky sú zahrnuté úlohy na zlepšenie daného stavu. Sme si vedomí, že pozitívne výsledky je možné dosiahnuť aj dôslednou výchovnou prácou pracovníkov, ako aj žiakov stredných odborných škôl. V rámci učebných osnov odborného výcviku je venovaná pozornosť i hygiene predaja a utváraniu návykov používania osobných ochranných pracovných pomôcok. V nemalej miere rozhoduje o kvalite, úrovni a hygiene obchodných služieb vedúci pracovník, ktorý má prísne vyžadovať dodržiavanie platných noriem,

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR k podmetu poslanca K. Straku dotýkajúceho sa vybavenosti potravinárskeho priemyslu modernejším technologickým zariadením a technikou z hľadiska zabezpečovania kvality a sortimentu potravín uviedol, že rezort poľnohospodárstva a výživy SSR vypracoval v roku 1984 "Dlhodobý program rozvoja odvetví zabezpečujúcich výživu ľudu" do roku 1995. Na tvorbe tohto programu sa aktívne podieľali zástupcovia zainteresovaných politických, štátnych, hospodárskych a vedeckých orgánov, organizácií a ústavov, v ktorých bol program pripomienkovaný a schválený.

Program v potravinárskom priemysle okrem iného zdôrazňuje zabezpečovanie zvyšovania kvality a urýchľovania inovačných procesov v rozvoji sortimentu potravín. Je v ňom i prehľad zabezpečenia potravinárskeho priemyslu modernými strojmi a zariadeniami. Program je ďalej konkrétne rozpracovaný podľa jednotlivých výrobných odborov a v rámci päťročných a ročných vykonávacích plánov sa bude upresňovať. Pritom rozhodujúcim kritériom tak, ako v minulosti nebude len otázka limitov na stavby a stroje, ale vlastné finančné zdroje, ktoré si vytvorí príslušná výrobno-hospodárska jednotka na technický rozvoj.

Postupnou realizáciou programu sa bude riešiť i vybavenosť potravinárskeho priemyslu modernejším technologickým zariadením a technikou z hľadiska zabezpečovania kvality a sortimentu potravín.

K podnetu poslanca V. Ligárta k otázke opatrení na zlepšenie zásobovania okresu Rimavská Sobota trvanlivými syrmi a niektorými špeciálnymi mliečnymi výrobkami uviedol, že zásobovanie okresu Rimavská Sobota mliekom a mliečnymi výrobkami zabezpečuje miestny mliekárenský závod. Celkové dodávky dosahujú 6 %-ný podiel v rámci Stredoslovenského kraja, čo je v súlade s podielom obyvateľstva.

V roku 1984 sa dostalo na vnútorný trh v okrese z mliekárenského závodu viac tovarov ako v predchádzajúcom roku v hodnote 2, 2 mil. Kčs.

Dodávky základných druhov mlieka a mliečnych výrobkov sa realizujú z vlastného mliekárenského závodu. Dodávky syrov a niektorých špeciálnych výrobkov v rámci výrobnej špecializácie v mliekárenskom priemysle sa presúvajú z ostatných závodov Stredoslovenských mliekární a čiastočne z Východoslovenských mliekární. Z vybraných druhov tvrdých syrov sa v roku 1984 dodalo 44, 6 ton. Úzkym miestom rýchlejšieho rastu dodávok syrov, špeciálnych výrobkov, je nedostatočný priestor pre ich skladovanie.

V dôsledku toho sa už v skoršom období začalo s výstavbou skladu syrov, ktorý sa dokončí v roku 1985. Bude to mať pozitívny vplyv na tvorbu väčších pohotovostných zásob a operatívnejšie rozdeľovanie a manipuláciu s dodanými syrmi zo sesterských závodov.

V roku 1985 sa začala v mliekárenskom závode vlastná výroba pareného syra (Koliba) a výroba kyslomliečnych výrobkov, čo zvýši objem dodávok týchto vyhľadávaných syrov pre vnútorný trh v okrese Rimavská Sobota.

Vykonajú sa i ďalšie zlepšenia technického charakteru, najmä baliacich zariadení a strojov pre výrobu tavených syrov v samotnom závode a v Stredoslovenských mliekárňach, čo prispeje k zvýšeniu dodávok i presunov a k celkovému zlepšeniu zásobovania syrmi a špeciálnymi výrobkami pre vyššie uspokojovanie požiadaviek spotrebiteľov.

V 8. päťročnici sa plánuje výstavba nového závodu, čo umožní pri racionálnom využívaní základných prostriedkov rozšíriť sortiment výrobkov a ďalšie zlepšenie zásobovania.

V závere minister poľnohospodárstva a výživy SSR oznámil, že okrem uvedených opatrení uložil generálnemu riaditeľovi Mliekárenského priemyslu zlepšenie výrobných a technických podmienok v Rimavskej Sobote, mimoriadnu pozornosť venoval zabezpečeniu rýchlejšieho rastu dodávok syrov a špeciálnych výrobkov pre vnútorný obchod.

Bratislava 17. apríla 1985.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP