SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

105

Správa

predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. apríla do 20. júna 1985

V čase od 19. apríla do 20. júna 1985 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady trikrát, a to 19. apríla, 25. apríla a 12. júna 1985.

V oblasti zákonodarnej činnosti Predsedníctvo SNR podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňom 19. apríla 1985 vyhlásilo zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 133/1975 Zb. o advokácii.

Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady, ktorými pridelil príslušným výborom SNR na prerokovanie:

- zásady zákona, ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce;

- zásady zákona o výsluhovom prídavku v stavebníctve;

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a obchodných, podpísaná v Prahe dňa 15. októbra 1984;

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu "zhromaždeniu ČSSR na súhlas Protokol o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej vo Varšave dňa 14. mája 1955, ktorý bol podpísaný vo Varšave dňa 26. apríla 1985;

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva, podpísanú v Ulánbátare a v Prahe dňa 9. apríla 1984.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti prerokovalo a prijalo uznesenia:

- k správe o výsledkoch plnenia úloh volebných programov Národného frontu a socialistickej súťaže národných výborov za rok 1984. Konštatovalo, že štvrtý rok plnenia programov Národného frontu v 7. päťročnici potvrdil opäť osvedčenú skúsenosť o ich významnom politicko-ekonomickom poslaní. Plnenie úloh volebných programov Národného frontu v roku 1984 prispievalo k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne politicko-organizátorskej, ideovo-výchovnej a hospodársko-organizátorskej práce národných výborov. Iniciatívou občanov a záväzkovým hnutím jednotlivcov a pracovných kolektívov prijatých na počesť 40. výročia Slovenského národného povstania a ďalších významných politicko-spoločenských podujatí sa v investičnej časti akcie "Z" vytvorili ďalšie diela k skvalitneniu životného prostredia a skrášľovaniu miest a obcí.

Plnenie úloh volebných programov a socialistickej súťaže národných výborov na rok 1985 je žiadúce zamerať na dôslednejšie uplatňovanie nových rozšírených právomocí, ktoré sú dané novelizáciou zákona o národných výboroch voleným orgánom na všetkých stupňoch, najmä v oblasti združovania prostriedkov a činností v koordinácii ústredne riadených organizácií pri zabezpečovaní platených služieb obyvateľstvu.

Uložilo poslancom SNR masovo-politickou prácou vo volebných obvodoch naďalej podnecovať iniciatívu a aktivitu funkcionárov a poslancov národných výborov, ako aj vedúcich hospodárskych pracovníkov a občanov pri plnení úloh volebných programov Národného frontu.

- k žiadosti Petra Dudáša o uvolnenie z funkcie poslanca SNR z volebného obvodu č. 15 - Pezinok;

- k zániku poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava-Nivy v dôsledku úmrtia poslanca SNR Ing. Karola Martinku;

- k správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a splnení štátneho plánu za rok 1984 a o predbežných výsledkoch plnenia plánu za prvý štvrťrok 1985. Konštatovalo, že výsledky dosiahnuté vo vývoji ekonomiky vcelku zodpovedajú zámerom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR. Splnili sa úlohy v rozhodujúcej väčšine ukazovateľov a ich dynamika bola vyššia, ako určoval štátny plán. Zabezpečili sa i cieľové úlohy stanovené na sprogresívnenie štátneho plánu a na prekročenie jeho kvalitatívnych ukazovateľov, ako to určilo 10. zasadanie ÚV KSČ a aprílové zasadanie ÚV KSS. Obnovila sa dynamika národného hospodárstva, pokročilo sa v štrukturálnej prestavbe našej ekonomiky v prospech progresívnych odvetví, najmä elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Popri prevažne pozitívnych vývojových tendenciách však pôsobil i rad retardačné pôsobiacich faktorov, na odstránenie ktorých treba upriamiť pozornosť všetkých článkov

riadiacej vertikály. Zvýšenú aktivitu a starostlivosť si vyžaduje urýchlené odstránenie výpadkov výroby vzniknutých začiatkom tohoto roku.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedom výborov SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) informovať výbor o výsledkoch prerokovania správy o vývoji národného hospodárstva v SSR a splnení štátneho plánu za rok 1984 a o predbežných výsledkoch plnenia plánu za prvý štvrťrok 1985 v Predsedníctve SNR.

Ďalej uložilo poslancom SNR masovopolitickou prácou vo svojich volebných obvodoch a na pracoviskách pomáhať pri aktivizácii pracujúcich, spoločenských organizácií a vedení podnikov, organizácií, VHJ, za splnenie úloh na urýchlené odstránenie schodkov vzniknutých v prvých mesiacoch v plnení kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov plánu na rok 1985 a pre splnenie ťažiskových úloh plánu na rok 1985.

- k správe vlády SSR o výsledkoch previerky činnosti národných výborov v Západoslovenskom kraji. Konštatovalo, že účinnosť práce národných výborov v Západoslovenskom kraji pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo záverov XVI. zjazdu KSČ, zjazdu KSS, 6. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS sa ďalej zvyšuje najmä v rastúcej aktivite a zvýšenej úrovni ich riadiacej, organizátorskej a výchovnej funkcie. Uplatňovanie zákona o národných výboroch sprevádzajú i niektoré problémy, najmä pri zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja niektorých územných obvodov národných výborov, v riadiacej činnosti národných výborov vyšších stupňov vo vzťahu k nižším stupňom pri poskytovaní sústavnej a účinnejšej metodickej a odbornej pomoci mestským národným výborom a miestnym národným výborom v strediskových obciach.

- k informácii o schválení zásad na vypracovanie volebných programov Národného frontu na volebné obdobie 1986 až 1990. Konštatovalo, že ich poslaním je orientovať v budúcich piatich rokoch národné výbory a orgány Národného frontu na hlavné celospoločenské úlohy, sústreďovať aktivitu občanov v súlade a s cieľmi politiky KSČ, ktoré sú z hľadiska záujmov rozvoja krajov, okresov, miest a obcí najpotrebnejšie. Volebné programy preto budú vyjadrovať najmä základné ekonomické a sociálne úlohy rozvoja územného obvodu, vychádzajúc zo záverov XVII. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1986 - 1990 vo vzťahu k potrebám občanov.

Z hľadiska úspešnej prípravy volebných programov Národného frontu bude nevyhnutné, aby národné výbory a ústredné orgány štátnej správy SSR dôsledne plnili všetky úlohy, vyplývajúce pre ne z harmonogramu vecného a časového postupu pre vypracúvanie návrhov volebných programov Národného frontu na volebné obdobie 1986 až 1990, schváleného vládou SSR.

- k správe o občianskej kontrole výkonu trestu odňatia slobody, vykonanej poslancami Ústavnoprávneho výboru SNR v niektorých nápravnovýchovných ústavoch v SSR. Konštatovalo, že občianskou kontrolou výkonu trestu odňatia slobody sa získali dostatočné poznatky o uplatňovaní zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody a ďalších predpisov. Dobudovávanie Zboru nápravnej výchovy SSR príslušníkmi ZNV na potrebnej kvalifikačnej úrovni sa prejavuje v skvalitňovaní nápravnovýchovnej činnosti. Ďalšie zvyšovanie účinnosti výkonu trestu odňatia slobody si vyžaduje plánovité a systematicky vytvárať všetky potrebné podmienky pre ďalšie skvalitňovanie nápravnovýchovnej činnosti komplexným uplatňovaním všetkých zložiek.

Zo strany národných výborov, hospodárskych a spoločenských organizácií v nich sa žiada dôslednejšie plniť úlohy v starostlivosti o osoby prepustené z výkonu trestu, vyplývajúce im zo zákona o výkone trestu odňatia slobody.

Predsedníctvo SNR uložilo predsedovi Slovenskej národnej rady oboznámiť predsedu vlády SSR so správou o občianskej kontrole výkonu trestu odňatia slobody, vykonanej poslancami Ústavnoprávneho výboru SNR v niektorých nápravnovýchovných ústavoch v SSR, ako aj s výsledkami prerokovania uvedenej správy v Predsedníctve Slovenskej národnej rady.

- k správe predsedu SÚV ČSZTV o prípravách Československej spartakiády 1985 v SSR.

- k správe o rozpočtovom hospodárení Slovenskej národnej rady za rok 1984.

- k rozboru poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov, podaných v rolku 1984 ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a národným výborom v SSR a k správe o výsledkoch dosiahnutých pri realizácii Súboru opatrení na predchádzanie neoprávneného obohacovania sa a na zabezpečenie účinnejšieho postihu majetku a majetkového prospechu z nestatočných zdrojov. Konštatovalo, že oproti roku 1983 sa znížil celkový počet podaných sťažností, oznámení a podnetov, pričom výrazne sa zvýšil počet oznámení podaných v celospoločenskom záujme. Narastá počet i opodstatnenosť anonymných oznámení a ostáva pomerne vysoký podiel opodstatnených opakovaných sťažností. Realizácia a účinnosť prijatých opatrení na jednotlivých úrovniach riadenia, najmä v podnikovej sfére je značne diferencovaná, čo nevytvára dostatočné predpoklady pre žiadúce obmedzovanie neoprávneného obohacovania. Žiada sa prekonávať prejavy

formalizmu pri realizácii súboru opatrení, vytvárať atmosféru nezmieriteľnosti s porušovaním socialistickej zákonnosti, účinnejšie ovplyvňovať názory pracujúcich a využívať ich podporu na spoločenské odsúdenie negatívnych javov.

Výbory SNR zodpovedne zhodnotili úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov i plnenia súboru opatrení v odvetviach, ktoré patria do ich pôsobnosti. Vo svojich uzneseniach vyjadrili konkrétne odporúčania príslušným ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR.

Predsedníctvo SNR uložilo poslancom SNR masovo-politickou prácou vo volebných obvodoch pôsobiť na podporu úsilia príslušných orgánov v boji proti negatívnym javom našej spoločnosti.

- k správe o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich adresovaných Slovenskej národnej rade, jej orgánom a Kancelárii Slovenskej národnej rady za rok 1984 s tým, aby vedúci Kancelárie SNR informoval poslancov SNR o závažných sťažnostiach, oznámeniach a podnetoch pracujúcich adresovaných Slovenskej národnej rade, jej orgánom a Kancelárii SNR z ich volebných obvodov, ako aj o výsledkoch prešetrenia týchto sťažností.

- k návrhu na doplnenie programu 17. schôdze Slovenskej národnej rady.

- k návrhu programu 18. schôdze Slovenskej národnej rady, na ktorej v rámci jesenného zasadania 24. októbra 1985, ako ťažiskový bod programu Slovenská národná rada prerokuje správu o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Bratislava 19. júna 1985.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP